Monday, May 25, 2015

HAUL: Late Spring Purchases

New haul post! But considering my last empties post I think  I totally deserved it. And there's new empties post on its way that should be posted before end of June when I have to move out... (To the next building and then move back here end of August 'cause French can into logic.) Нова публикация с покупки! Но имайки предвид предишната ми публикация с празни опаковки, мисля че са съвсем заслужени. А и следващата празни шишета са на път и трябва да се появят преди края на юни когато трябва да се преместя... (В съседната сграда и после обратно тук в края на август, защото френската логика е непобедима.)
First thing I picked up in the beginning of May was this cold diffuser. I've seen those and I thought they looked pretty cool but never considered buying one. But Auchan had all diffusers by this brand on 50% off sale and I just had to pick up one. I wasn't so sure but I finally picked Devineau Coco Régal. I literally loved every single one of them and when this one is over I will pick another one. I'm  not a fan of all these artificial fresheners but this one has a very light and subtle coconut scent. It can definitely feel everywhere in my tiny apartment without it being overwhelming.  Първото нещо, което си взех в началото на май беше този студен дифузер. Виждала съм ги преди и винаги съм си мислела, че изглеждат готини, но не съм планирала да си купувам такъв. Но в Auchan всички дифузери на тази марка бяха намалени с 50% и просто трябваше да взема някой. Везната някак си се наклони към Devineau Coco Régal. Буквално се влюбих във всеки един от тях и когато този свърши ще си взема някой от другите. Не съм фен на изкуствените ароматизатори, но този има много лек мек аромат на кокос. И определено го усещам навсякъде в малкия ми апартамент, без да е прекалено. 
I picked up this Tropical Mango Candle by Auchan that I haven't burned yet but I had the same scent in a glass before and I loved it. These types of candles are bigger and cheaper than the glass ones and I already have more than 15 glasses at home that I am using for various stuff... including for burning new candles.  Взех тази свещта Tropical Mango на Auchan и още дори не съм я запалила, но имах същата в стъклена чаша преди и ми хареса. Този вид свещи са по-големи и по-евтини от тези в чаши, а и вече имам повече от 15 чаши вкъши, които ползвам за най-различни неща, включително и да паля нови свещи в тях. 
I think I read good things about Essence's eye pencils so I picked this Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise because I thought the shade will be perfect for summer. I wore it several times and I agree for such cheap pencil, the quality is pretty good. It doesn't smudge easily and it's very pigmented. The second product is Sulwhasoo Essential Firming Cream. I only paid around $12 for the full size in these adorable sample jars. I think the Essential Firming collection is exactly for my skin type - young, normal to slightly dry looking for a good hydration. I started using it right away and I am pretty much in love as anything Sulwhasoo. There's my favorite ginger scent and the cream is very rich and hydrating but my skin definitely doesn't look oily on the next day.  Мисля, че четох хубави неща за моливите за очи на Essence и взех този Essence Longlasting Eye Pencil #17 Tu-Tu-Touqouise, защото си мислех, че цветът ще е идеален за лятото. Носих го няколко тъпи и съм съгласна, че за толкова евтин молив качеството е доста добро. Не се размазва лесно и е много пигментиран. Вторият продукт е Sulwhasoo Essential Firming Cream. Платих само около $12 за пълния размер в тези сладки мострени бурканчета. Мисля, че серията Essential Firming е за точно моят тип кожа - млада, нормална до леко суха, нуждаеща се от добра хидратация. Започнах да го използвам веднага и съм съвсем влюбена като във всичко на Sulwhasoo. Ароматът е на моят любим джинджифил, а кремът е много богат и подхранващ, но кожата ми изобщо не изглежда мазна на следващия ден.
Of course I had to repurchase Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask because I simply can't explain how much I love it! I absolutely recommend everyone to give it a go because there are very affordable as samples on eBay. They also sent me a sample of Sulwhasoo Luminature Essential Finisher which seems to be a huge hit in Korea so I am excited to try it.  Естествено, трябваше да си поръчам отново и Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask, защото просто не мога да обясня колко много я харесвам. Горещо я препоръчвам на всички, защото има много евтини мостри в eBay. Изпратиха ми и мостра на Sulwhasoo Luminature Essential Finisher, който изглежда е голям хит в Корея и нямам търпение да го пробвам.
Yves Rocher sent me a coupon card for my birthday and well I didn't resist. My mom also has her birthday this week so I picked up this kit for both of us. It includes Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel and a makeup bag I immediately put inside my handbag because it's gorgeous and super practical. I've been stalking this perfume and it was never on sale but I finally have it.  Yves Rocher ми изпратиха карта-купон за рожденния ден и не устоях. Майка ми също има рожден ден тази седмица, затова взех този комплект и за двете. Включва Yves Rocher Cerisier En Fleurs EDTCherry Blossom Shower Gel и несесер за грим, който веднага сложих в дамската си чанта, защото е прекрасен и много практичен. Наблюдавах този парфюм и все не беше намален, но най-накрая го имам. 
Yves Rocher Comme Une Evidence EDP was a free gift with the purchase and I sent it to my mom since she likes it so much, the Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain is also for her. I picked up Yves Rocher Gloss #Rose Leger for myself and I am so in love with lip gloss. The formula is really velvety and comfortable to wear and tastes so naturally like a dessert. Yves Rocher keeps sending me their tiny polishes, this one is Nail Polish #Bleu Roi. I am not a fan because they take forever to dry. I also got some samples of their creams and perfumes I will gladly try.  Yves Rocher Comme Une Evidence EDP беше безплатен подарък с покупката и го пратих на майка ми, тъй като тя много го харесва, Jardin Du Monde Energizing Shower Gel Grenade From Spain също е за нея. За себе си взех Yves Rocher Gloss #Rose Leger и съм влюбена в този глос. Формулата е кашмирена и много приятна за носене, а има толкова естествен вкус на десерт. Yves Rocher продължават да ми изпращат от мини лаковете, този е Nail Polish #Bleu Roi. Не съм им фен, защото им отнема цяла вечност да изсъхнат. Получих и няколко мостри на кремовете и парфюмите им и ще ги пробвам с удоволствие.
Surprisingly the prettiest and most exciting purchase is this gift Yves Rocher sent me. The tree stones are pink quartz, green aventurine and orange aventurine. The orange stone I sent to my mom because it's not exactly my style but the other two are gorgeous and I'm wearing the pink one since I got them.  Изнендващо, най-красивият и вълнуващ е подаръкът, който Yves Rocher ми изпратиха. Трите камъка са розов кварц, зелен авантюрин и оранжев авантюрин. Оранжевият камък изпратих на мама, защото не е точно в мой стил, но другите два са прекрасни, розовият нося всеки ден откакто го получих. 
Some time ago with my friend we went to KIKO because I needed new nude nail polish... Unfortunately the white one KIKO Nail Polish #203 French White For Tips is super sheer and even with 4 coats it isn't opaque enough. But #389 Mint Milk is absolutely stunning and even if I am not wearing nail polish often, I feel so compelled to put this on every time I see it.  Преди известно време с приятелката ми отидохме до KIKO, защото ми трябваше нов нюд лак... За съжаление белият KIKO Nail Polish #203 French White For Tips е много прозрачен и дори на 4 слоя не е достатъчно плътен. Но #389 Mint Milk направо зашеметяващ и въпреки че не нося лак често, много ми се иска да го сложа всеки път щом го видя.
I am preparing a huge BB and CC creams swatches post for you but it made me realize I don't have any products that are fair enough for me right now so we went to KIKO again and see if I can find something. As a consistency and effect this Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 is gorgeous but unfortunately the undertone is too pink for me and I am still looking for a way to correct it. I just ordered the Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux and I will try to mix some with the foundation.  Приготвям ви публикация с много суочове на BB и CC кремове, но това ме накара да осъзная, че в момента нямам продукти, които да са достатъчно светли за мен и затова отидохме отново до KIKO да видим дали ще си намеря нещо. Като консистенция и ефект Liquid Skin Foundation Cool Rose 20 е прекрасен, но за съжаление подтонът е твърде розов за мен и още се чудя как да го коригирам. Току що поръчах Etude House Baby Choux Base #1 Mint Choux и ще пробвам да я смеся с фон дьо тена. 
Remember my previous haul post when I mentioned how I love the Dutch chain called Hema in Bordeaux? Well it seems someone heard me because Hema just got opened in Toulouse. Of course I went there several times since it opened and I picked decent amount of stuff. This Scented Candle #78 Flora was the only one left the first time I went there and of course I had to get it. I also picked this kit with the three Hand Creams #78 Flora, #42 Cedar and #86 Linen. I love the packaging of these hand creams, as well as the candles. The hand creams smell exactly like the candles and I am really having a hard time picking a favorite because they are all so nice.  Помните ли предишната ми публикация където споменах колко много харесах холандската верига Hema в Бордо? Изглежда някой ме е чул, защото тъкмо отвориха Hema в Тулуза. Разбира се откакто отвори бях там вече няколко пъти и се сдобих с приличен брой покупки. Тази свещ Scented Candle #78 Flora беше единствената останала първия път когато отидох и естествено трябваше да я взема. Взех и този комплект с трите крема за ръце #78 Flora#42 Cedar и #86 Linen. Обожавам опаковката на кремовете за ръце, както и на свещите. Кремовете имат същия аромат като свещите и ми е много трудно да си избера любимец, защото всичките са много хубави. 
Hema offer also super interesting teas... and super affordable chocolates and sweets. The two teas I picked are Forest Fruit Tea and Moroccan Mint Tea. The Morrocan Mint Tea is a spearmint actually and I am absolutely in love with, I will definitely repurchase. The pyramid sachets are made of such luxurious fabric and it just feels awesome drinking this tea. I really love spearmint tea but it's quite hard to find one.  Hema предлагат и много интересни чайове... както и страшно достъпни шоколади и сладки изкушения. Избрах си Forest Fruit Tea и Moroccan Mint Tea. Чаят с мароканска мента, всъщност е джоджен (гьозум) и го обожавам, определено ще си го купя отново. Сашетата с пирамидките са направени от много луксозна материя и просто е прекрасон да го пиеш. Много харесвам чая от гьозум, но доста трудно се намира. 
Next time I came back they had all three candles from this collection and I was really wondering if I should get Linen too but I decided not to overdo it and I picked up only #42 Cedar which I am burning right now and it's just so amazing! I also got some Thyme Seeds that I am planning to plant and grow at home.
We don't have the bigger glass candles in stock here yet but I found out you can order them and get them delivered in the shop in Toulouse for free in Hema's site and that's what I did so now I am waiting for the Orange, Musk and Rose candle... Hema have pretty amazing huge candles and they're very affordable. (And I am also so excited about having them a store here in Toulouse!) 
Следващият пък когато се върнах имаха всичките три свещи от колекцията и много се чудех дали да си взема и Linen, но реших да не прекалявам и взех само #42 Cedar, която гори в момента и е просто прекрасна! Взех и семена мащерка, тъй като смятам да си ги отгледам вкъщи.

Все още нямаме в наличност свещите в големите стъклени чаши, но може да се поръчат в сайта и да се доставят в магазина в Тулуза безплатно затова така и направих. В момента чакам свещта с портокал, мускус и роза... Hema имат страхотни свещи и са съвсем достъпни. (И много се радвам, че вече си имаме и магазин в Тулуза!)
We were doing some serious shopping with my best friend that day and I passed through the subway station where they were giving samples 3 times. xD So this is how I ended up with L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. It's some new L'Oréal cream, they're heavily promoting. The ingredients look good so I will gladly test it.  Този ден бяхме се заели много сериозно със шопинг с най-добрата ми приятелка и минах 3 пъти покрай метро станцията където раздаваха тези мостри. Така се оказах с L'Oréal Sublimist Anti-Fatigue Day Care. Някакъв нов крем на L'Oréal, който те стабилно промотират. Съставките изглеждат добре и ще го пробвам с удоволствие. 

My best friend took me to that amazing shop called Nature & Découvertes where they sell all kinds of amazing bio and organic stuff, but also interesting home decorations and books. I fell in love with the packaging of that tea and when I got paid later, I went and picked up immediately Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Not every day I am spending 10€ on a jar of tea, but this jar of tea was totally worth it. The tea itself is very unusual but super lovely. It's from 100% bio farming, produced in Japan and packed in France. Най-добрата ми приятелка ме заведе в този невероятен магазин наречен Nature & Découvertes където продават най-различни био и органични неща, но и интересни декорации за дома, както и книги. Влюбих се в опаковката на този чай, и по-късно след като ми платиха отидох и веднага си взех Terre D'Oc Genmaïcha Thé Vert Du Japon. Не всеки ден давам 10€ за буркан чай, но този буркан чай си струваше! Самият чай е много необикновен, но доста приятен. От 100% био производство е, произведен в Япония и опакован във Франция. 
I had some free points in Birchbox and I was wondering what to spend them on and I decided these body butters are exactly what I want. I had already tried the Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. It smells amazing and is very hydrating so I got it on full size. I also got Honey & Shea Body Butter that I am loving super much as well. Burt's Bees is definitely becoming a brand I am support. Although their products are quite pricey, the quality is super good.   Имах безплатни точки в Birchbox и се чудех как да ги похарча и реших, че тези масла за тяло са това, което искам. Вече бях пробвала Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion by Burt's Bees. Мирише чудесно и е много хидратиращ, затова си го взех и в пълен размер. Взех и Honey & Shea Body Butter, който също много ми харесва. Burt's Bees определено стават марка, която подкрепям. Въпреки че продуктите им са доста скъпи, качеството им е много добро. 
Birchbox sent me this Befine Warming Clay Mask that I already had in one of the boxes. I haven't tried it yet. I picked up a sample of the Egyptian Magic All Purpose Skin Cream for which I read many positive reviews. Also I adore Ancient Egypt and that was already enough of a reason to be curious. The ingredients seem excellent and I can't wait to try it. The other sample I got is of an an unknown brand and product - Embryolisse Hydra Masque.


There are still some orders I am waiting for but they will appear in the next haul post. I hope you enjoyed this post and I've there's a product you want a more thorough review for, please let me know! 
Birchbox ми изпратиха вече Befine Warming Clay Mask в една от кутиите. Не съм я пробвала все още. Избрах си и мостра на Egyptian Magic All Purpose Skin Cream, за който прочетох много позитивни ревюта. А и обожовам Древен Египет и това е достатъчна причина да съм любопитна. Съставките изглеждат идеално и нямам търпение да го пробвам. Другата мостра е на неизвестни за мен марка и продукт - Embryolisse Hydra Masque.

Има още няколко поръчки, които чакам, но те ще се появят в следващата публикация с покупки. Надявам се, че тази публикация ви допадна, а ако има продукт, за който искате да видите подобно ревю ми пишете!

1 comment:

  1. think i'm going to try the sulwhasoo product
    seems promising from your post

    AMOURPIXIE

    ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^