Saturday, March 16, 2013

REVIEW: Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil Gel

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I delayed the review of this product on purpose. I wanted to use it for more than a month to see best results. But finally here are my thoughts of it.

Нарочно забавих ревюто на този продукт. Исках да го използвам за повече от месец, за да видя най-добри резултати. Ето и моето мнение за него. 
The gel comes in this cute packaging. To be honest, I purchased this mostly because of the unbelievably cute packaging! It contains 30 ml of product which will last for really long time. 

Гелът идва в тази сладуреста опаковка. Честно казано, си го поръчах само заради невероятно сладурестата опаковка! Съдържа 30 мл продукт, което ще ми стигне за наистина дълго време. After you finish the product the packaging can be re-used. The yellow part on top can be broken and inside there should be seeds. When they are watered a small plant should grow and the egg turns into a pot. 

След като продуктът свърши опаковката може да бъде използвана отново. Жълтата част от горе се чупи и вътре трябва да има семена. Когато се полеят трябва да порасне растение и яйцето се пръвръща в саксийка. 
The product inside is secured with yellow cap. But honestly, it's not secure at all and I wouldn't recommend you to carry it around. 

Продуктът вътре е обезопасен с жълта капачка. Но, честно казано, не се затваря добре и не ви препоръчвам да го разнасясате наляво-надясно. 


The gel inside itself transparent. It contains small grey and bigger yellow particles. The descriptions says they are "magic capsules". My suggestion is they have exfoliate function though it really doesn't work as good as an exfoliant. The texture is the typical gel-like. 

Гелът вътре е безцветен Съдържа малки сиви и по-големи жълти частички. В описанието пише, че са "магически капсули". Моето предположение е, че имат ексфолираща функция, въпреки че не се справят достатъчно добре като истински ексфолиант. Текстурата е типичната гелообразна текстура. After the gel is applied on the skin it feels a bit greasy but the feeling goes away after I rinse it off. This gel works best when it's used everyday. I've been using it at least 5 days in the week and the results were visible 2 weeks after I started. My pores were significantly clearer and I had much less pimples on my nose. 

След като нанеса гела на кожата усещането е леко мазно, но чувството изчезва след като го измия. Гелът работи най-добре ако се използва всеки ден. Аз го използвам поне 5 пъти в седмицата и резултатите бяха забележими 2 седмици след като започнах. Порите ми бяха значително по-чисти и имах много по-малко пъпки на носа. 

What I like: 
* Clears my pores very well 
* Prevents pimples 
* Nice smell 
* Adorable packaging 
* Very economic 
* Low price (around $9) 


What I dislike: 
* Not available locally 
* Packaging is not very stable All in all:  4.5/5


Какво ми харесва:  
* Почиства порите много добре 
* Предотвратява пъпките 
* Приятна миризма 
* Сладуреста опаковка 
* Много икономични 
* Ниска цена (около 9 долара/14 лева) Какво не ми харесва: 
* Не се предлага в Европа/България 
* Опаковката не е много надеждна Обща оценка: 4.5/5

Wednesday, March 13, 2013

Prettybox March 2013

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

Prettybox is the first beauty box launched in Bulgaria. The price of the box is 17$ with delivery to your home and you are supposed to get 5 deluxe samples or full products. I was really excited about it because I was following many blogs of girls who were subscribed for Glossybox, Birchbox, Glambag etc and I really wanted to be part of it as well.

Prettybox е първата бюти кутия в България. Цената на кутията е 25 лв с включена доставка до дома и вътре трябва да има 5 луксозни тестера или пълни продукти. Бях много развълнувана, защото следя блогове на момичета, които са абонирани за Glossybox, Birchbox, Glambag и т.н. и много исках и аз да съм част от това.First of all I had huge problems with delivery, I got my box much later and I already knew what are all the products inside. This is how the box looks like and although it looks normal on photo I thought it's going to be bigger.

Като за начало, имах огромни проблеми с доставката, получих си кутията много по-късно и вече знаех какви са продуктите вътре. Кутията изглежда така и въпреки, че на снимка изглежда нормална си я представях по-голяма.Next thing you notice when you open the box is the Prettybox postcard. If you zoom the photo you will see the horrible quality. It really doesn't take much to make a postcard with good quality so I find this very amateur-like and I don't think it corresponds in any kind of way to a company who wants to do serious business.

Следващото нещо, което се забелязва след отваряне на кутията е картичката Prettybox. Ако увеличите снимката ще видите безобразното качество. Наистина не е трудно да се направи картичка с добро качестно и намирам тази за много аматьорска и не мисля, че по някакъв начин отговаря на компания, която смята да се занимава със сериозен бизнес.

So this is how the postcard looks like. There is info for each one of the products. 

Ето как изглежда картичката. Има информация за всеки един от продуктите. 

First product is Creme21. They sent me two samples of 15 ml. Considering the price of full product of 150 ml is 3$ I find it perfectly possible to include the full size in the box.

Първият продукт е Creme21. Изпратиха ми две мостри от 15 мл. Като се има предвид,че цената на  пълният продукт е 4,7 лева, мисля че беше напълно възможно да включат пълния продукт в кутията. 
The second product is Anti Blemish Skinetica lotion. I got 2 samples of 10 ml. I am really excited about this one and if I happy I will purchase full product. 

Следващият продукт е лосион на Skinetica. Почулих 2 тестера от 10 мл. Много съм развълнувана за този продукт и, ако ми хареса ще си поръчам оригиналния размер. 


The only full product in this box is the Figs & Rouge balm. I still haven't opened it but it says it's 100% organic and I am very impressed with ingredients. 

Единственият пълен продукт в тази кутия е балсамът на Figs & Rouge. Все още не съм го отворила, но пише, че 100% органичен и съм много впечатлена от състава.  


Next product is BM beauty powder. I got 1 gr sample and full product is 4 gr. I already tried this and I am not extremely impressed but it's not a bad product. I will use it for sure. It's natural product which is great but I don't think it's worth the price of full product. 

Следващият продукт е пудрата BM beauty. Получих 1 гр мостра, а оригиналният размер е 4 гр. Вече го пробвах и не съм особено впечатлена, но не е лош продукт. Със сигурност ще го използвам. Страхотно е, че е натурален продукт, но не мисля, че си заслужава цената за пълния продукт. 


The most disappointing sample is the sample of Inglot Under makeup Base. And this was the product I was most excited about. I think it's absolutely unacceptable samples of those kind that are given for free to be sold as part of beauty box. 

Най-разочароващият тестер е на Under makeup base на Inglot. Това беше продукта, който най-много очаквах. Мисля че е абсолютно недопустимо тестери от този вид, които се дават безплатно да се продават като част от кутията.   
It seems I was one of the first 20 lucky people who ordered and I got the bonus product of Jonzac Eau Thermale. The product seems interesting and I would love to try it out. 

Изглежда, че съм една от първите 20 щастливки, които са поръчали и получих бонус продукта на Jonzac Eau Thermale. Продуктът изглежда интересен и ще го пробвам с удоволствие. 
I also got some flyers and a coupon for 20% discount for Inglot's base. I may reconsider buying it in this case. 

Също така получих и брошури и купон с 10% намаление за базата на Inglot. В такъв случай може и да си я закупя. All in all I am not very impressed with the products in this first Prettybox. They are not worth the price and adding my bad experience with delivery I am certain I will skip April box. I may reconsider for the next ones if April one is good though. 

Като цяло не съм особено впечатлена от продуктите в тази първа кутия Prettybox. Не си заслужават цената и като добавим неприятната случка с доставката със сигурност ще пропусна априлската кутия. Но, ако е хубава ще си помисля дали да поръчам следващите. 

Sunday, March 10, 2013

REVIEW: Manhattan Couture Carnival Eyeshadow Cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

TAOTA which are the importers of Manhattan, Lavera, Dr. Scheller and Chen Yu in Bulgaria sent us the Bulgarian bloggers one product for review purpose. The product I received is Manhattan Couture Carnival Eyeshadow Cream. They also sent me a 1 ml sample of one cream by Lavera. They came in a plastic bag with the Manhattan logo in it. TAOTA even paid for the delivery to our homes which was extremely kind of them. I have no remarks on the courier service as well, it was excellent!

ТАОТА, които са вносителите на Manhattan, Lavera, Dr. Scheller и Chen Yu в България изпратиха на българските блогъри по един продукт за ревю. Продуктът, които аз получих е Mahattan Couture Carnaval Eyeshadow Cream. Изпратиха ми също и 1 мл мотра от крем на Lavera. Продуктите пристигнаха в найлонова торбичка с логото на Manhattan. ТАОТА дори платиха за доставка до домовете ни, което беше изключително мило от тяхна страна. Нямам никакви забележки за куриерската фирма, отлично обслужване!
I didn't use the sample of the cream by Lavera but I took a photo of the ingredients if someone is curious about them. 

Не съм ползвала мострата от крема на Lavera, но снимах съставките, ако някой проявява любопитство към тях. 

The eyeshadow comes in a very stylish plastic container. Because of the color of product and shape of container I first though that's a lip gloss. I'm really really in love with the color. It is raspberry pink/red.

Сенките са в много стилен пластмасов контейне Заради цвета им и формата на контейнера,в налачото, се заблудих, че е гланц за устни. Цветът е малиново розов/червен и съм влюбена в него!
The brush is similar to a lip gloss brush and personally I don't find it very comfortable for applying the eyeshadow.

Четката е подобна на гланц за устни и аз, лично, не я намирам за удобна за нанасяне на сенките.  
I like to apply eyeshadow in vivid colors like this one only in the outer corner of the eyes. Pigmentation is really amazing. But here comes the tricky part - I had a lot of trouble blending the eyeshadow. I am not very experienced with cream eyeshadow and I feel much more comfortable with powder one. 

Обикновено нанасям сенки с ярки цветове като този само във външната част на очите. Пигментацията е наистина невероятна. Но ето и трудната част - беше ми много трудно да прелея сенките. Нямам много опит с кремообразните сенки и се чувствам много по-сигурна със тези на прах. Up: Photo with flash, Down: Natural lighting photo

Горе: Снимка със светкавица, Долу: Снимка на естествена светлинаMake up using Couture Carnival Eyeshadow Cream. To be honest I couldn't blend the eyeshadow on both eyes well and they were a bit uneven. Staying power is also pretty good. They lasted around 10 hours for me before I removed it them but as always I applied an eyeshadow base as well. 

Грим където съм използвала Couture Carnaval Eyeshadow Cream. Честно казано, не успях да прелея сенките добре и на двете очи и бяха малко неравни. Издръжливостта също е доста добра. Издържаха около 10 часа преди да ги изтрия, но както винига имах база за сенки от долу. 
What I like: 
* Very pigmented 
* Reasonable price (around $5.5)
* Good staying power 
* Huge amount of product 
* Very economic 


What I dislike: 
* Extremely hard to blend (if you're not very experienced with eyeshadows don't buy this)
*Dry too quickly 


All in all:  3/5


Какво ми харесва:  
* Много пигментирани
* Разумна цена (Около 9 лева)
* Достатъчно издръжливи
* Огромно количество продукт
* Много икономични 


Какво не ми харесва: 
* Много трудно се преливат (Ако не сте много опитни със сенките не ви препоръчвам този продукт) 
* Изсъхват твърде бързоОбща оценка: 3/5


Thursday, March 7, 2013

HAUL: Recent haul

I am waiting for my first Prettybox whole day but it seems I am not very lucky so my package is not here yet. But I decided to show you my recent haul. This month it was dedicated purely skincare and haircare products. I decided I should limit myself because ever since the new year started I bought too many stuff!

Цял ден съм в очакване на първата ми кутия Prettybox, но изглежда нямам много късмет и моят пакет още не е пристигнал. Но реших, че ще ви покажа последните си придобивки. Този месец беше изцяло посветен на продукти за грижа за кожата и за косата. Реших, че е крайно време да се огранича, защото от началото на новата година съм си купила прекалено много неща.

First product is one I got today. It's Argan Smoothing Hair Essence by Korean haircare brand Confume. I got this from ebay profile of site of Koread cosmetics www.wishtrend.com. Their ebay is kr.cfacory. I got to know this site from YouTube blogger Liah Yoo. I also got to know this product from her. I am extremely satisfied with their service. Their delivery is very quick. I also got a tracking number and it was included in price of product. The product came is huge carton box. All in all they sent me 14 samples and -10% discount coupon for their site! The only problem was that somehow small amount of product leaked out. But it was really low amount of product because the samples and the box didn't get stained. I'm very impressed and I will shop from them again!

Първият продукт е този, който получих днес. Това е Argan Smoothing Hair Esssence oт корейската марка продукти за коса Confume. Поръчах го от ebay профилът на сайта за корейска козметика www.wishtrend.com. Ebay профилът им е kr.cfactory. Разбрах за този сайт от YouTube блогърката Liah Yoo. За този продукт също разбрах от нея. Изключително доволна съм от обслужването им. Доставката беше много бърза. Получих и номер за проследяване на доставката към безплатната доставка включена в цената на продукта. Продуктът пристигна в огромна картонена кутия. Всичко на всичко получих и 14 мостри и купон за 10% отстъпка в сайта им! Едниственият проблем беше, че по някакъв начин малка час от продукта беше протекла. Но беше наистина малко и дори мострите и кутията не бяха изцапани изобщо. Много съм впечатлена и пак ще поръчам от тях.I also finally bought a foundation. It's Revlon Colorstay 150 Buff. Finally a foundation light enough for me. Smell isn't very pleasant but coverage is pretty good. I didn't use this many times because I am putting foundation only for special occasions. I will review it when I have more observations on it. Other products are Gliss Marrakesh Oil & Coconut Conditioner and Gliss Oil Nutritive Espress-Repair-Conditioner. There was a sale on those products in Carrefour and if you buy 2 products you get gorgeous earrings as gift. I saw the same sale in DM. 

Също, най-накрая си купих фон дьо тен. Взех си Revlon Colorstay 150 Buff. Най-накрая фон дьо тен, който е достатъчно светъл за мен. Миризмата не е много приятна, но покритиено му добро. Не съм го ползвала много пъти, защото слагам фон дьо тен само за специални поводи. Ще напиша ревю когато имам повече наблюдения върху него. Другите продукти са Gliss Marrakesh Oil & Coconut Conditioner и Gliss  Oil Nutritive Espress-Repair-Conditioner. Имаше намаление на тези продукти в Carrefour и ако си вземеш 2 продукта получаваш тези прекрасни обици като подарък. Видях същото намаление и в DM. I participated in Avène's Testemonim campaign but I never really checked the results. And surprise, yesterday I got an unexpected delivery. I was really happy! They sent Avène Eau Thermale Crème peaux intolerentes. Basically that's sterile product. It was produced in sterile environment and the packaging is made in such way that the cream never gets in contact with air. I'm so excited about this and I will share my experience with it for sure! 

Участвах в кампанията на Avène Testemonium, но така и не проверих резултатите. И изненада, вчера получих неочаквана доставка. Бях много щастлива! Изплатили са ми Avène Eau Thermale Crème peaux intolerentes. Всъщност това е стерилен продукт. Произведен в стерилна среда и тубичката е направена по такъв начин, че продуктът никога на няма контакт с въздуха. Много съм развълнувана относно този продукт и ще споделя впечатленията ми от него. 

Also, I would like to show you present from my parents for National Day of Woman 8th March.

Също искам да споделя с вас подаръкът ми за Международния ден на жената 8-ми март.Tuesday, March 5, 2013

FAVES: February faves

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I am pretty late with this post but for the past week I had one of those periods when I don't feel like doing anything so I decided I should give myself a break. But here's the post now and for February I have plenty of faves. 


Доста закъсняла съм с тази публикация, но през изминалата седмица имах един от онези периоди, през които не ми се прави нищо и реших да си почина. Но ето публикацията, а за февруари имам много фаворити. 
1. Sèche Vite Top coat & Sèche base - I love love love love those! Ordering them was one of my best cosmetic decisions ever! They do make polish nail last longer, top coat dries really quickly and makes your nails like glass.

1. Sèche Vite Top coat & Sèche base - Много много много ми харесват! Поръчката им леше едно от най-добрите ми козметични решения. С тях лакът издържа повече, топ лакът съхне много бързо и прави ноктите като стъкло.

2. TianDe Milk Handcare Cream - In winter my hands get dry really quickly so the necessity of new hand cream and the low price made me buy this. I believe this is the best hand cream I ever used. It is very hydrating yet not greasy. It gets absorbed really quickly and it smells heavenly!

2. Tiande Milk Handcare Cream - През зимата ръцете ми много бързо се изсушават, а нуждата от нов крем и ниската цена ме накараха да го купя. Мисля че това е най-добрия крем за ръце, който съм ползвала. Много хидратиращ е, но не се чувства мазен. Много бързо попива и мирише божествено!

3. Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil Gel - I've been using this almost daily for the past two weeks and the effect is amazing! It really helped my nose and my clogged pores. Full review coming soon.

3. Tony Moly Egg Pore Blackhead Out Oil Gel - Използвам този гел почти всеки ден през последните две седмици и ефектът е удивителен! Много помогна на носа ми и запушените ми пори. Скоро очаквайте и пълно ревю.

4. Tony Moly Green Appletox Massage Cream - I am using this once a week and so far it made me skin softer and brighter. Full review here.

4. Tony Moly Green Appletox Massage Cream - Използвам го веднъж седмично и засега кожата ми всеки път е по-мека и по-сияйна. Пълно ревю тук.

5. Yves Rocher Sheer & Shine lipstick №3 Gelée cerise  - I adore this lipstick! It's so moisturizing yet it's pigmented. As soon as I can I will get other lipsticks from this collection as well. Mentioned here


5. Yves Rocher Sheer & Shine lipstick №3 Gélee cerise - Обожавам това червило! Толкова е хидратиращо, а в същото време и много пигментирано. Веднага щом имам шанса ще се сдобия и с други червила от тази колекция. Споменато тук
6. Lovely Magnetic You Collection Terra Cotta Eyeshadows - I got this on sale in Poland, it was so cheap and colors seemed really pretty so I had to buy it. I am using this a lot for everyday makeup. Eyeshadows are very pigmented and sparkling. They last whole day for me with Etude House Proof 10 Eye primer. 
7. Lovely Magnetic You Collection Terra Cotta Eyeshadows - Купих ги на промоция от Полша, бяха толкова евтини, а цветовете изглеждаха много добре, така че трябваше да ги взема. Използвам ги често за ежедневен грим. Сенките са много пигментирани и блестящи. Издържат по цял ден с базата ан Etude House Proof 10 Eye primer. 
8. MUA -  Matte Perfect Loose Powder - I am very happy with this powder. It is really matifying and it significantly extends my BB cream's staying power. It feels very light on skin and it doesn't look cakey. Mentioned  here
8. MUA - Matte Perfect Losse Powder - Много съм доволна от тази пудра. Наистина е матираща и видимо удължава живота на BB крема ми. Усеща се лека върху кожата и не изглежда напластена. Спомената тук
9. MUA Powder Blusher #1 - A great everyday blush. It is not very pigmented and it looks natural. It is buildable though. Mentioned here
9. MUA Powder Blusher #1 - Страхотен ежедневен руж. Не е много пигментиран и изглежда много естествено. Може да се наслои. Споменат тук.  
10. The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter - Although this lip butter was rather expensive for a lip product it is totally worth the price. The amount of product is pretty good. It tastes like real grapefruits and it makes lips very soft. I must buy other lip butters from the series as well. 
10. The Body Shop Pink Grapefruit Lip Butter - Въпреки че това масло за устни беше скъпо за такъв продукт напълно си заслужава цената. Количеството продукт не е малко. Има вкус на истински грейпфрути и прави устните много меки. Със сигурност трябва да си купя още от серията. 
11. Essence  Stay All Day Glammy goes to... - I bought this simply because it was on sale. And I thought I actually bought Coppy right but then I saw I took another jar. But I absolutely love this color! The staying power is amazing and makes eyes stand out! 
11. Essence Stay All Day Glammy goes to... - Купих си тези сенки само защото бяха намалени. И си мислех, че съм взела Coppy right, но тогава видях, че съм объркала бурканчетата. Но съм тотално влюбена в този цвят. Изключително дълготрайни са и карат очите да изпъкват! 

I wish you all a great day and I will try to be more active and less lazy from now on because I have plenty of products I want to review. 

Пожелавам на всички приятен ден, а аз ще се опитам да бъда по-активна и по-малко мързелива, защото имам много продукти, които искам да ви покажа.