Saturday, January 31, 2015

REVIEW: New Bio Promo #Violet

Today I am going to show you my review for the Korean lenses brand New Bio Promo in Violet. This review was kindly sponsored by Klenspop. I have already worked with them before, they're really kind and helpful and their delivery is super quick so I highly recommend them! They let me pick the model myself and this time I decided to go for violet lenses. Днес ще ви покажа ревю за корейската марка за лещи New Bio Promo в цвят Violet. Лещите за това ревю ми бяха пратени от Klenspop. Вече бях работила с тях и са много мили и услужливи, а доставката им е супер бърза, за това силно ви ги препоръчвам! Те ме оставиха да си избера модел и този път реших да се спра на лилави лещи.

http://klenspop.com/Klenspop send their lenses in pretty customized packaging with directions how to apply and take care of your pair. Klenspop изпращат техните лещи в красиви правени от тях опаковки с инструкции как се слагат лещите и как да се грижим за тях.


New Bio is a brand I never heard of before and it's my first time using their lenses. But I love discovering less popular Korean brands because they're usually cheaper... and they offer less known models. New Bio е марка, за която никога не бях чувала преди и за първи път ползвам техни лещи. Но обичам когато открия по-малко известни корейски марки, защото обикновено са по-евтини... и предлагат по-малко известни модели.


The lenses came well packed with a lens case and tweezers as a gift. Лещите пристигнаха добре опаковани с подарък кутийка и пинсета.


As always the Korean lenses bottles are very tricky to open and I always have to be careful not to cut myself.Information for the lenses according to Klenspop:

Power range: 0.00 ~ -8.00
Diameter: 14.0 mm
Water content: 38%
Base curve: 8.6 mm
Type: 1 year disposal

I mention it every time but 1 year is the maximum use time, if you wear them daily for 12 hours you will most likely have to replace them every 3 -4 months. 
Както винаги бутилчиците на корейските лещи са много трудни за отваряне и винаги трябва да внимавам да не се порежа.


Информация за лещите според Klenspop:

Диоптър: 0.00 ~ -8.00
Диаметър: 14.0 мм
Водно съдържание: 38%
Кривина: 8.6 мм
Вид: 1-годишни

Споменавам го всеки път, но 1 година е максималният срок за употреба, ако носите лещите всеки ден по 12 часа, най-вероятно ще трябва да ги сменяте на всеки 3 - 4 месеца. 

The design of these lenses is rather simple. It really reminds me of the design of EOS Blytheye Brown. The black outer ring puts an interesting accent on the eyes. The purple is far from a natural color and it's obvious I am wearing lenses but because it isn't a super bright and catchy color they are perfectly suitable for everyday wear. I even got some compliments that this shade of purple suits me a lot.
The two lenses actually look different on my eyes. One is significantly darker than the other one. I contacted Klenspop and they told me this sometimes happen and that I shouldn't be worried. 
Дизайнът на тези лещи е по-скоро простичък. Много ми напомня на дизайна на EOS Blytheye Brown. Черният външен кръг слага интересен акцент върху очите. Лилавото е далеч от естествен цвят и е очевидно, че нося лещи, но тъй като не е твърде ярко и набиващо се на очи, лещите са идеални за ежедневна употреба. Дори получих комлименти, че този отенък на лилавото много ми отива.
Двете лещи всъщност изглеждат различно на очите ми. Едната е значително по-тъмна от другата. Свързах се с Klenspop и те ми казаха, че това понякога се случва и да не се притеснявам.


These lenses offer only a slight enlargement due to the black outer ring but in reality they are as big as my real eyes. Because enlargement is something I am not specifically searching for I don't mind this at all.  Тези лещи предлагат само леко уголемяване благодарение на черния външен кръг, но всъщност са големи колкото истинските ми очи. Тъй като уголемяването не е нещо, което си търся специално, нямам нищо против.


Although the lenses' water content is rather low, they're very comfortable and they don't  pose any problem in the everyday life. I rarely experience blurriness with them. The prescription is accurate and see as good as with the rest of my lenses.  Въпреки, че водното съдържание на лещите е по-скоро ниско са много удобни и не представляват проблем в ежедневието. Рядко виждам размазано с тях. Диоптърът е точен и виждам с тях както и с всичките останали лещи, които притежавам.


Having all this in mind I can definitely recommend Promo Violet to everyone looking for purple lenses clearly visible on brown eyes.  Имайки всичко това предвид определено мога да препоръчам Promo Violet на всички, които си търсят лилави лещи, които се виждат добре на кафяви очи. What I like: 

 • Beautiful design 
 • Visible on brown eyes 
 • Affordable price (around $10 on Klenspop)
 • Comfortable to wear daily 
 • Available with prescription 
 • No dryness 
 • No blurriness unless I am in a very dark placeWhat I don't like: 

 • Lenses are different from each other
All in all: 4,2/5


I have couple of new pairs of lenses and more lenses reviews shall be coming! I am an avid circle lenses fan (duhhh) and I love matching them with my outfits and makeup! 
 Какво ми харесва

 • Красив дизайн 
 • Отличаващи се на кафяви очи
 • Достъпна цена (около $10 / 14 лева в Klenspop)
 • Удобни за носене ежедневно
 • Предлагат се с диоптър
 • Не предизвикват сухота
 • Не предизвикват размазване освен, ако не съм на много тъмно място

Какво не ми харесва: 

 • Лещите са различни една от друга
Обща оценка: 4,2/5

Имам няколко нови чифта лещи и скоро ще има още ревюта за лещи! Голям фен съм на цветните лещи (очевидно, ъхъ) и обичам да ги комбинирам с тоалета и грима си! 

Thursday, January 29, 2015

Birchbox France January 2015

I ordered this box last weekend and it was already here on Wednesday! Birchbox definitely choose the better French couriers.


Поръчах тази кутия миналият уикенд и вече беше тук в сряда! Birchbox определено си избират по-добрите френски куриери.
The theme of the box this months is "Fit & pretty"... maybe a New Year resolution... or after overeating during the holidays? Thankfully that wasn't my case so I am not that worried. In my opinion this box doesn't correspond to the theme at all... They could have added at least one sport item.


Темата на кутията този месец е "Fit & Pretty"... може би новогодишно решение.. или след преяждането по празниците? За щастие това не се случи при мен, така че не се принеснявам излишно. Според мен тази кутия изобщо не отговаря на темата... Можеше поне да добавят някакъв спортен аксесоар.
Lighting is really terrible these days so I am not showing you the best photos ever.


Светлината е ужасна тези дни и затова не ви показвам най-прекрасните снимки правени някога.

The box included 5 beauty items and the usual Birchbox (or their collaborators') bonus. I saw what the box contained before I ordered it and I think this is how I will proceed with beauty boxes from now on. I have so much cosmetics I don't need stuff I will never even use.


Кутията съдържа 5 козметични продукта и обичайният Birchbox (или на партньорите им) бонус. Видях какво съдържа кутията преди да я поръчам и засега май ще процедирам така с бюти кутиите. Имам толкова много козметика и не ми трябват продукти, които никога няма да ползвам.
I love Birchbox's selection and I think they do a decent job having our beauty profiles in consideration. I am glad I am receiving more products that I am certain I am going to enjoy than cosmetics I will very rarely reach out to.Mirenesse 
Mattifinity Lip Rouge New York 
Full size: 7 g / 25 € (sample size - 1,7 g)


The first product was is the reason I ordered this box. A beautiful matte liquid lipstick and I even got the shade I wanted the most - New York, a typical tomato red. I literally read only 5 star reviews in Birchbox's site and I was really hoping to get it. The product is indeed very good, the shade is gorgeous and it's something I would definitely wear, the texture is pleasant and it doesn't dry out the lips at all. The best part is of course that it's really matte and it doesn't highlight dry patches. It lasts forever! I ate a pear, drank 3 cups of tea and 5 hours later the lipstick looked flawless on my lips! Here's my new "long day at uni" lip product!


Обичам селекцията на Birchbox и мисля, че се справят доста добре с оценяването на бюти профилите. Радвам се, че получавам повече продукти, които със сигурност ще харесам отколкото козметика, към която рядко ще посегна.


Mirenesse 
Mattifinity Lip Rouge New York 
Пълен размер: 7 гр / 25 € (мострен размер - 1,7 гр)

Първият продукт е и причината да си поръчам тази кутия. Красиво матово течно червило, което дори получих в цвета, който най-много исках - New York, типично доматено червено. Буквално прочетох само ревюта с 5 звездички в сайта на Birchbox и много се надявах да го получа. Продуктът е наистина много добър, цветът е прекрасен и е определено е нещо, което бих носила, текстурата приятна и не изсушава устните. Най-добрата част е, разбира се, че е много матово и не подчертава сухите участъци. Издържа цяла вечност! Ядох круша, изпих 3 чаши чай и 5 часа по-късно все още си стоеше непокътнато на устните ми! Ето новото ми "дълъг ден в университета" червило. 


Aussie 
3 Minute Miracle Reconstructor 
Full size: 250 ml / 9,25€ (sample size - 75 ml) 


Another product I was hoping to get. Aussie is one of the bloggers' favorite brands and I was curious to try their product. I already tried this product couple of times in Poland but I will be happy to test it at home. I am bit disappointed in the sample size though... Those 75 ml are only couple of uses on my hair. The product smells amazing and all of the products inside the box smelled like it. Although the ingredients don't look all that promising. 
Aussie 
3 Minute Miracle Reconstructor 
Пълен размер: 250 мл / 9,25€ (мострен размер - 75 мл)

Още един продукт, който се надявах да получа. Aussie е една от любимите марки на блогърите и бях любопитна да пробвам техен продукт. Вече бях пробвала този няколко пъти в Полша, но ще се радвам да си го тествам и вкъщи. Малко съм разочарована от мострения размер обаче... Тези 75 мл са само няколко употреби на моята коса. Продуктът ухае невероятно и всички останали продукти в кутията се бяха умирисали на него. Въпреки това, съставките не изглеждат чак толкова обещаващи. 


Thermaliv 
Masque Crème Ressourçant 
Full size: 50 ml / 18, 40 € (sample size - 15 ml) 


I have never ever heard of this brand before but a face mask will be used. The ingredients look quite promising and so far I liked the smell and texture on my hand. The sample size is a bit of disappointment again. I tried it last night and I don't have any complaints. It's a decent moisturizing mask and my skin felt very soft afterwards. 
Thermaliv 
Masque Crème Ressourçant 
Пълен размер: 50 мл / 18, 40 € (мострен размер - 15 мл)

Никога не бях чувала за тази марка преди, но маска за лице ще се използва. Съставките изглеждат обещаващо и засега миризмата и текстурата ми харесват. Мостреният размер отново е малко разочароващ. Пробвах я снощи и нямам никакви оплаквания. Прилична похранваща маска, а кожата ми беше много мека след нея. 

Marvis 
Mouthwash Concentrate Strong Mint 
Full size: 120 ml / 16,50 € (sample size - 30 ml)This is the second mouthwash I receive in a beauty box and the first one I got more than a year and a half ago... and I still have around 90% left. This product doesn't excite me at all. The reason I don't use mouthwash is because the strong smell makes me wanna vomit. And this one is just... bad. I will give it a try but it will probably go to my parents who enjoy mint a lot more than I do. I hope that after the negative feedback I left for this product I won't ever receive similar one. 
Marvis 
Mouthwash Concentrate Strong Mint 
Пълен размер: 120 мл / 16,50 € (мострен размер - 30 мл)


Това е втората вода за уста, която получавам в бюти кутия, а от първата, която получих преди повече от година и половина... все още имам около 90% останали. Продуктът не ме въодушевлява изобщо. Причината да не използвам води за уста е защото от силната миризма направо ми се повръща. А тази е просто... лоша. Щи я пробвам, но най вероятно родителите ми ще се насладят на ментата много повече от мен. Надявам се след негативната оценка, която оставих за този продукт да не получа пак такъв. 
Polaar 
The Genuine Lapland Cream Lip Balm
Full size: 10 ml / 9,90 € 

Polaar is a brand that Birchbox introduced me too and I later even tried some of their products in Sephora. I have said many times another lip balm is never going to be too much and I mean it. This one has a very subtle taste and smell and it feels very hydrating. I am pretty sure I am going to love it. I also think the design is very cute and I like the idea about a lip balm from Lapland.

Polaar 
The Genuine Lapland Cream Lip Balm
Пълен размер: 10 мл / 9,90 € 

Polaar е една от марките, които Birchbox ми представи и след това дори пробвах някои от продуктите им в Sephora. Казвала съм много пъти, че още един балсам никога не е излишен и е точно така. Този има много леки вкус и миризма и изглежда доста хидратиращ. Сигурна съм, че ще ми хареса. Мисля, че дизайнът е много сладък и ми допада идеята за балсам от Лапландия. 


Birchbox
Notebook - 44 pages

And the small gift Birchbox made is this tiny notebook that I am thinking about turning into a "Blog ideas" notebook. It's nice gift for the beginning of the year. 

Overall, the January Birchbox offered a very decent selection of products most of which I will use with pleasure. Considering the low price of 13 € I paid for the box, I'd say it's one of the best beauty box services I have found. I am looking forward the next boxes. 

Have you ordered a Birchbox? And what is your favorite subscription beauty box? I change the post design and I hope the 2 columns are making it easier to read. The long repeating posts were annoying me and I was wondering how to improve it. I'd be glad to hear some feedback. 
Birchbox
Тефтер - 44 страници

А малкият подарък от Birchbox е този мъничък тефтер, който мисля да превърна в тетрадка с "идеи за блога". Хубав подарък за началото на годината. 

Като цяло януарската Birchox предложи много разумна селекция от продукти, повечето от които ще ползвам с удоволствие. Като се има предвид и ниската цена от 13 €, която платих, бих казала, че една от най-добрите услуги за бюти кутии, която съм пробвала. Очаквам с нетърпение следващите кутии.
Поръчвали ли сте Birchbox? А коя е любимата ви месечна кутия?Смених дизайна за публикациите в блога и се надявам този с 2 колони да е по-лесен за четене. Дългите повтарящи се публикации ме дразнеха и се чудех как да ги подобря. Ще се радвам да чуя малко критика. 

Saturday, January 24, 2015

REVIEW: Oriflame Liselotte Watkins Face Powder

I wasn't using a face powder for almost a year because I didn't feel the need of one but I recently bought a new greasier sunscreen and I decided it's better to pat some powder on top just to be safe. 


This is my second pan of this face powder and both of them were actually gifts. I liked a lot the first one and used it with pleasure. The packaging is not really my cup of tea but as long as it's stable and does the job I don't have the right to complain. It has a small but useful mirror.
I threw away the paper box and I can't seem to find the ingredients anywhere online. I do remember it contained talc though. 


I apply the face powder with a brush. I feel that the puffs give too cakey finish and I also don't like the idea of oils from my face products and my skin accumulating inside. This powder is really really fair, the photos aren't deceiving. Literally it has no coverage. It doesn't even do such a good job at mattifying the face. So why do I actually like it? It looks very natural and it still manages to set my makeup when I have used a greasier base. Unfortunately if you use this on an oily face, the oils will mess up the top layer and it needs to be scrubbed off. This whole thing is ridiculous because usually mattifying an oily face is what people use powders for.  


But even considering all the inconveniences I can't ignore the fact that this is powder gives me the best effect of all the powders I have used so far and that the shade is perfect for my skin tone. I can't really say much about the oil control because my face never gets oily in first place. 

BB cream + Oriflame Liselotte Watkins Face Powder 
If you're like me, with a very fair normal skin and you are looking for an invisible powder that will set the makeup but not really give a full matte finish, you might really like this one. I am actually not sure if you can still find it... 

What I like: 
* Stable packaging 
* Mirror included 
* Low price (around 5€) 
* Sufficient amount of product (6 g)
* Very fair shade 
* Natural finish 
* Sets makeup perfectly without being cakey 

What I don't like: 
* Top layer needs to be scrubbed off regularly
* Contains talc

All in all: 4/5


I would like to include more lifestyle posts in the blog but I always have the best ideas at 2 am... when I have to wake up at 6 for classes. Or during a super complicated class. Brains are really weird sometimes. When it gets warmer and I am not scared my fingers will freeze while holding the camera I will start including more photography posts. 
I hope everyone is having a nice weekend! 


Не бях ползвала пудра почти година, защото не усещах да ми трябва такава, но наскоро си купих нов по-мазен слънцезащитен крем и реших, че е по-добре да мацвам малко пудра отгоре за всеки случай. 


Това е втората ми кутийка от тази пудра и двете всъщност бяха подарък. И първата много ми харесваше и си я използвах с удоволствие. Опаконката не е точно моят тип, но докато е стабилна и си върши работата нямам право да се оплаквам. Има малко, но практично огледало.
Изхвърлих картонената кутия и не успявам да намеря съставките никъде в интернет. Спомням си, обаче, че съдържаше талк. 


Нанасям пудрата с четка. Имам чувството, че тампончетата придават твърде напластен неестествен завършек, а и не ми допада идеята маслата от продуктите за лице и кожата да се събират вътре. Тази пудра е наистина много много светла, снимките не са заблуждаващи. Буквално няма никакво покритие. Дори не се справя чак толкова добре с матирането на лицето. Защо всъщност ми харесва тогава? Изглежда много естествено и все пак успява да фиксира грима когато нося по-мазна основа. За съжаление, ако се ползва на мазно лице, маслата ще развалят горния слой и ще трябва да се изтърже. Много е странно като се има предвид, че хората обикновено ползват пудра именно заради мазна кожа. 


Но дори, вземайки предвид всичките недостатъци, не мога да игнорирам факта, че тази пудра придава най-добрият ефект, който съм постигала от всички пудри досега, а и цветът е перфектен за моята кожа. Не мога да кажа много за контролирането на омазняването, защото моето лице по принцип не се омазнява. 

BB крем + Oriflame Liselotte Watkins Face Powder 
Ако сте като мен, с много светла нормално кожа и си търсите невидима пудра, която фиксира грима, но не придава пълен матов завършек, тази може и да ви хареса. Не съм сигурна, обаче, дали още може да се намери...

Какво ми харесва: 
* Стабилна опаковка
* Включено огледало
* Ниска цена (около 10 лева) 
* Достатъчно количество продукт (6 гр)
* Много светъл цвят
* Естествен завършек
* Фиксира грима идеално без да е тежка

Какво не ми харесва: 
* Горният слой трябва да се изтъргва редовно
* Съдържа талк

Обща оценка: 4/5


Бих искала да включа повече лайфстайл (има ли еквивалент на български??) публикации в блога, но винаги имам най-добрите идеи в 2 сутринта... когато трябва да ставам в 6 за лекции. Или по-време на супер сложна лекция. Мозъците понякога са много странна. Когатос се постопли и не ме е страх, че ще ми замръзнат пръстите докато държа фотоапарата ще започна да включвам и повече фотографски публикации. 
Надявам се всички да се прекарват страхотен уикенд!

Wednesday, January 21, 2015

REVIEW: Eveline Cosmetics Ultra Moisturizing Lipstick Aqua Platinum #429

Today I'll show you a lipstick I picked up a year ago in Poland by the not very known Polish brand Eveline. I think this is the first product I own by them and I am very happy with the quality considering the price. 


This lipstick is from their Aqua Platinum collection which is supposed to be ultra moisturizing, The packaging is nothing special, a year later none of the labels are there. But it doesn't look cheap and I like how the cap is transparent on top so you can see the shade of the lipstick. 


This lipstick is made from a bunch of synthetic ingredients but the good thing is none of them score red on CosDNA. I am not familiar with almost all of them and even some of them weren't part of the database. But it doesn't seem to contain anything harmful and that's good enough for me. The coconut oil and the myristyl myristate are strong acne triggers but I doubt you will be putting it on your skin, so I wouldn't be worried.   


This shade doesn't have a name, only a number. I am finding it really hard to describe the color, in the bullet it looks like a mixture of red and brown with a hue of purple but on my lips it's more of a shade between fuchsia and deep red. I didn't own a shade like this before and it's color I very rarely see. 


It's a perfect winter everyday lipstick that's not too much "in your face" but still fits my style. I realize this isn't everyone's everyday lipstick but that would be one of my top choices for winter. The moisturizing formula makes it indeed very comfortable for wearing even during  the cold months. This lipstick not only doesn't dry out the lips but it keeps them soft and moist for couple of hours. Moisturizing lip products are rarely super pigmented but considering this here the pigmentation is excellent. 


The lipstick has a strong melon smell that lasts a long time. If you're not a fan of melons you probably won't like it but I don't mind it. 


The staying power is weak, as expected, around 3 hours max and than it fades away evenly which is another reason to choose for my everyday lipstick because not always I want or feel like fixing my lipstick every 2 hours. 


This lipstick glides like a butter and the application is super easy. If I want to reapply it, I don't even need a mirror. 


The only downside I can think of is that because of its buttery formula the lipstick broke almost immediately after I used it. I tried to fix it using the good old trick with the melting with a lighter boon soon afterwards it broke again, so now I am just very careful when I use it.


I think this is one of those universal shades that go well with most of my makeups and considering the good formula I can't help but love it. This lipstick was always bargain cheap... I think I literally got it for a dollar or two on sale in Poland. I absolutely recommend the whole Aqua Platinum collection. 

What I like: 
* Bargain cheap (full price is around $3-4)
* Convenient packaging 
* Contains no harmful ingredients 
* Super moisturizing formula 
* Easy application 
* Unique shade 
* Fades away evenly 

What I don't like: 
* Lipstick broke right after the first use 
* Labels on packaging got erased 

All in all: 4,6/5


What is your favorite shade of lipstick this winter? I am not sure if my number one choice are the darker vampier lipsticks like this one or the classic red. 


Днес ще ви покажа червило, което купих преди една година в Полша на неособено известната полска марка Eveline. Мисля, че това е първият ми техен продукт, който притежавам и съм много доволна от качествето имайки предвид цената. 


Червилото е от тяхната колекция Aqua Platinum, която би следвало да е много подхранваща. Опаковката не е нищо специално, година по-късно надписите вече изобщо ги няма. Но не изглежда евтина и ми допада, че капачката е прозрачна отгоре и се вижда цвета на червилото. 


Червилото е направено от куп синтетични съставки, но добрата новина е, че нито една от тях не се появява в червено в CosDNA. Не съм запозната с почни всичките, а някои от тях дори не бях част от базата данни. Но не изглежда да съдържа нещо вредно и това е достатъчно за мен. Косовото масло и myristyl myristate често предизвикват акне, но ме съмнява да си го слагате по кожата, така че не бих се притеснявала. 


Този цвят си няма име, а само номер. На мен ми се вижда много трудно да опиша цвета, в гилзата изглежда като смесица между червено и кафяво с лек лилав отенък, но на моите устни е по-скоро цвят между фуксия и тъмно червено. Нямах такъв цвят преди, а и много рядко го виждам. 


Това е чудесно ежедневно зимно червило, което не се набива твърде много на очи и все пак се вписва в стила ми. Осъзнавам, че не е ежедневното червило на всеки, но за мен е един от основните ми избори през зимата. Подхранващата му формула наистина го прави много приятно за носене дори през студените месеци. Това червели не само не изсушава устните, но и ги поддържа меки и подхранени за няколко часа. Подхранващите продукти за устни рядко са супер пигментирани, но имайки предвид това тук пигменцията е отлична. 


Червилото има силна миризма на пъпеш, която се задържа доста дълго. Ако не сте любител на пъпешете може би няма да ви хареса, но на мен не ми пречи. 


Издръжливостта е слаба, както и се очаква, около 3 часа най-много, а след това избледнява равномерно, което е още една причина да го избера за ежедневно червило, защото не винаги мога или искам да си оправям червилото на всеки 2 часа. 


Това червило се плъзга като масло и нанасянето е много лесно. Дори ако искам да го нанеса отново бих могла да го направя без огледало. 


Единственият недостатък, за който се сещам е, че заради маслената формула червилото се счупи почти веднага след като го ползвах. Опитах добрият стар трик с разтопяването със запалка, но скоро след това отново се счупи, затова сега трябва да съм много внимателна когато го ползвам. 


Мисля, че това е един от онези универсални цветове, които си отиват с повечето ми гримове и като имам предвид добрата формула няма как да не си го обичам. Това червило беше и ужасно евтина... буквално платих два или три лева за него тъй като беше намалено в Полша. С две ръце препоръчвам цялата колекция Aqua Platinum. 

Какво ми харесва: 
* Много евтино (пълната цена е около 5-6 лева)
* Удобна опаковка
* Не съдържа вредни съставки
* Много подхранваща формула
* Лесно нанасяне
* Уникален цвят
* Изтрива се равномерно

Какво не ми харесва: 
* Червилото се счупи веднага след първото ползване
* Надписите на опаковката се изтриха

Обща оценка: 4,6/5


Кой е вашият любим цвят червило тази зима? Не съм сигурна дали най-честият ми избор беше по-тъмни и вампирски червила като това или сласическото червено. 

Friday, January 16, 2015

REVIEW: Yves Rocher Cocoa & Orange Hand Cream | Blackberries Hand Cream

Today I am going to show you the limited edition winter/Christmas hand creams by Yves Rocher I fell in love with! This year Yves Rocher had 3 hand creams - Cocoa & Orange, Blackberries (or Black fruits if we're exact) and Redberries (Red fruits). In this post you will see the first two, I also bought the third one (together with the whole collection) but I send it as a gift for my mother and sister. 


 The first one and my personal favorite of all 3 is the Cocoa & Orange hand cream. The packaging of all of them is very similar and I personally love it. It looks sleek and sophisticated, even luxurious. Actually looking at the photos, I think this is the same product they had 2 (or 3?) years ago for Christmas but they changed the packaging and I like this one more. All 3 contain 75 ml of product which I find perfectly reasonable for 2,50€ each without being part of a set. 


This cream contains some potential irritants and acne triggers such as the urea which is also super moisturizing. Myristyl myristate is a serious acne trigger but I have it in almost all of my body lotions and creams and it works just fine, the BHT as a preservative scores red on CosDNA. The problem with BHT is that it's very polluting the environment and it's also shown to be carcinogenic when ingested. The serious issue comes because it is also used as a preservative in foods (in the USA, I haven't checked the EU regulations) but I don't think it poses a significant risk in a cosmetic product. 


The tube is convenient and it's easy to squeeze the right amount of cream. The Orange & Cocoa version has a milky consistency and it gets absorbed by the hands really quickly leaving them soft and moisturized. It doesn't leave them sticky. 


The most addicting part of this cream is of course the smell. The smell reminds me of the Lindt chocolate Intense Orange which is one of my favorites even if I am far from a chocolate lover. I was really hoping to get a body lotion with that smell but there wasn't any this year and it's a shame. And when I finally decided to get the shower gel it was already sold out. 


If you happen to find this hand cream I highly recommend because it's one of the nicest I have tried. Not only it smells so pleasantly but it also moisturizes the hands for longer than 30 minutes.


What I like: 
* Super affordable price (2,50€) 
* Reasonable amount of product (75 ml) 
* Sleek packaging 
* Easy to squeeze the right amount of product
* Scent is so good, it's addicting 
* Moisturizes hands in the long term 
* Quick absorption 

What I don't like: 
* Contains some potentially harmful and polluting ingredients (BHT) 

All in all: 4,5/5The second hand cream is the one with Blackberries. I ordered the whole set and I didn't regret it for a second. The packaging is in the same style as the Cocoa & Orange and I just love the dark colors. Looking at them on my desk they remind me of cold weather (okay, it isn't actually all that cold here) and time spent at home with orange and cinnamon tea (currently my favorite tea by Twinings.. I am drinking a cup of it while writing this post). 


Yves Rocher have another collection called Mûre sauvage (Wild blackberry) but I can't recall trying it to compare it to this one. This seems to be the least popular limited edition collection this year because it was the only one left in the store when we went shopping with my friend last week. Nevertheless I really like it. 


This product also presents some potential acne and irritation triggers such as the Isopropyl palmitate but again a lot of my body lotions contain it and it doesn't give me any kind of reaction. The two alcohols - Cetyl alcohol and Stearyl alcohol present in the previous cream as well can also be irritating. 


The consistency of this cream is more liquid than the other one. The cream is still quite moisturizing but not as moisturizing as the Cocoa & Orange. I am not sure how suitable it will be for actually cold winters (not like South France's super super cold of 0°C). It absorbs very quickly and my hands are silky and smooth afterwards. 


The scent is a lot heavier and it even reminds me a bit of a men perfume. I am not sure if I would like to use it during the warm days but it's perfect for cold weather. I think it's a perfect combination together with the shower gel and body lotion. 


I am not so certain everyone will like the smell of this collection but I am still recommending to give it a try. 

What I like: 
* Super affordable price (2,50€) 
* Reasonable amount of product (75 ml) 
* Sleek packaging 
* Easy to squeeze the right amount of product
* Good ingredients 
* Pleasant winter scent
* Quick absorption 

What I don't like: 
* Less moisturizing than the Cocoa & Orange

All in all: 4,5/5This was my review for the Yves Rocher limited edition hand creams. I hope you enjoyed it and if you tried any of this year's limited edition product you can tell me what is your opinion in the comments. ^^

Днес ще ви покажа кремовете за ръца на Yves Rocher от лимитираната зимна/коледна колекция, в които се влюбих. Тази година Yves Rocher имаха 3 крема за ръце - Cocoa & OrangeBlackberries (или черни плодове, ако сме точни) и Redberries (червени плодове). В тази публикация ще ви покажа първите два, купих и третия (заедно с цялата колекция), но го изпратих за подарък на майка ми и сестра ми. 


 Първият и моят личен любимец от трите е кремът Cocoa & Orange. Опаковката и на трите е много подобна и аз лично я харесвам. Изглежда eлегантна и изтънчена, дори луксозна. Всъщност, гледайки снимките, мисля че са имали същия продукт преди  2 (или 3?) годни за Коледа, но са сменили опаковката и на мен тази повече ми харесва. Всичките три съдържат 75 мл продукт, което аз намирам за напълно разумно за цена от 2,50€ всеки без да са част от комплект. 


Кремът съдържа някои потенциални дразнители, както и съставки предизвикващи акне като уреята (urea) , която обаче също е и много подхранваща. Myristyl myristate е съставка много често предизвикваща акне, но я има в почти всичките ми лосиони и кремове за тяло и не ми прави проблеми. BHT като консервант се появява в червено в CosDNA. Проблемът с него идва от това, че е много е замърсяващ околната среда и е карциногенен при поглъщане. Сериозният риск идва когато е използван като консервант в храни (в САЩ, не съм проверявала законите н ЕС), но не мисля, че представлява значителен риск в козметичен продукт. 


Тубичката е удобна и е лесно да се изстиска правилното количество продукт. Версията с портокал и какао има консистенция на мляко, и бързо и лесно се абсорбира от ръцете, оставяйки ги меки и подхранени. Не ги оставя лепкави. 


Най-пристрастяващата част на този крем е, разбира се, миризмата. Миризмата ми напомня на шоколада на Lindt Intense Orange, който ми е един от любимците, въпреки че съм много далеко от любител на шоколада. Наистина се надявах да се сдобия и с лосион за тяло с тази миризма, но тази година нямаше такъв и е срамота. А когато най-накрая реших да се сдобия с душ гела вече беше свършил. 


Ако ви се случи да попаднете на този крем за ръце, силно ви го препоръчвам, тъй като е един от най-хубавите, които съм пробвала. Не само мирише приятно, но също така и подхранва ръцете за повече от 30 минути. 


Какво ми харесва 
* Много достъпна цена (2,50€/около 5 лева) 
* Разумно количество продукт (75 мл) 
* Елегантна опаковка 
* Лесно се изстисква правилното количество продукт
* Ароматът е толкова хубав, чак пристрастяващ
* Подхранва ръцете дълготрайно
* Абсорбира се бързо

Какво не ми харесва: 
* Съдържа потенциално опасни и замърсяващи съставки (BHT)

Обща оценка: 4,5/5Вторият крем за ръце е Blackberries (с черни плодове). Поръчах цялият сет и не съм съжалявала дори за секунда. Опаковката е в същият стил като тази на Cocoa & Orange и просто обожавам тъмните цветове. Гледайки ги на бюрото ми ми напомнят за студено време (добре де, не е чак толкова студено тук) и време прекарано вкъщи с чаша чай с портокал и канела (в момента любимият ми чай на Twinings... точно сега се наслаждавам на чаша от него докато пиша тази публикация). 


Yves Rocher имат още една колекция наречена Mûre sauvage (Дива къпина), но не си спомням да съм я пробвала, за да я сравня с тази. Това изглежда е най-малко популярната лимитирана колекция тази година, защото беше единствената все още останала в магазина когато отидохме да пазаруваме с моята приятелка миналата седмица. Така или иначе на мен много ми харесва. 


Този продукт също представя няколко съставки потенциално отключващи акне и раздразнения като Isopropyl palmitate, но доста от лосионите ми за тяло го съдържат и не ми предизвиква никаква реакция. Двата алкохола Cetyl alcohol и Stearyl alcohol присъстващи и в предишния крем също могат да бъдат дразнители. 


Консистнецията на този крем е по-течна от тази на предишния. Кремът все пак е доста подхранващ, но не чак толкова колкото Cocoa & Orange. Не съм сигурна доколко ще е подходящ за истински студени зимни климати (различни от супер супер студеното от 0°C на Южна Франция). Абсорбира се много лесно и ръцете ми са копринено меки и гладки после. 


Ароматът е доста по-тежък и сори леко ми напомня на мъжки парфюм. Не съм сигурна дали ще ми допада за използване през по-топлите дни, но е идеален за хладното време. Мисля, че е перфектна комбинация заедно с душ гела и лосиона за тяло. 


Не съм толкова убедена, че на всички ще им допадне аромата на тази колекция, но все пак препоръчвам да я пробвате. 

Какво ми харесва 
* Много достъпна цена (2,50€/около 5 лева) 
* Разумно количество продукт (75 мл) 
* Елегантна опаковка 
* Лесно се изстисква правилното количество продукт
* Добри съставки
* Приятен зимен аромат
* Абсорбира се бързо

Какво не ми харесва: 
* По-малко подхранващ от версията Cocoa & Orange

Обща оценка: 4,5/5Това беше моето ревю за лимитираните кремове за ръце на Yves Rocher. Надявам се да ви е допаднало, а ако сте пробвали някои от тазгодишните лимитирани продукти споделете вашето мнение в коментарите. ^^