Friday, May 20, 2016

TALK: Why you should use sunscreen & thoughts on sun protection

I've been meaning to make a sun protection post for ages.

In this post you will see:

 • How tanning works
 • Why you need to protect your skin from the sun
 • How is sun protection measured
 • How to use sunscreens & why sunscreen in makeup is not a sufficient protection
 • Common UV filters 
 • My personal experience after I started using sunscreen daily 
 • My sun protection arsenal
Искам да направя публикация за слънцезащита от векове.

В тази публикация ще видите:

 • Как се хваща тен
 • Защо трябва да предпазвате кожата си от слънцето
 • Как се измерва слънцезащитата
 • Как се използва слънцезащитата & защо слънцезащитата в грима не е достатъчна
 • Често срещани UV филтри
 • Личният ми опит след като започнах да използвам слънцезащита ежедневно
 • Моят слънцезащитен арсенал 
I grew up in a country where sunscreen was a magical product we use exclusively at the beach. Even now when I say I wear sunscreen daily  in Europe (even during the winter) I get the look. I am not a fan of getting tanned, maybe because I never really got any but the sunburns I had really weren't that fun. Don't get me wrong, I am not against the tan itself. Tan looks lovely on a lot of people!

But what exactly is tanning? 

It's the production of melanin by the skin cells called melanocytes. When the cells are exposed to UV rays, they produce melanin to defend themselves. The melanin production is mainly stimulated by UVB. That's the tan that lasts longer (few weeks). UVA rays cause oxidative stress which oxidizes the melanin and darkens it but it doesn't stimulate the production of more melanin.

The tan created by UVB is actually protective against UV damage. It's the skin's defense system. But if tan has appeared, it means the skin has already suffered some DNA damage caused by the UV. 
Израснах в държава където слънцезащитата е магически продукт, който се носи ексклузивно на плажа. Дори и сега когато нося слънцезащита ежедневно в Европа (дори и през зимата) ме гледат странно. Не съм фен на тенът, може би защото така и не се сдобих с такъв, но пък изгарянията бяха един тон. Всъщност не съм против самият тен. Тенът изглежда чудесно на много хора!

Но какво точно е хващането на тен?

Това производство на меланин от кожни клетки наречени меланоцити. Когато клетките са изложени на UV лъчи, те произвеждат меланин, за да се защитят. Производството на меланин е стимулирано основно то UVB. Това е тенът, който издържа по-дълго (няколко седмици). UVA лъчите предизвикват оксидативен стрес, който оксидира меланина и го потъмнява, но не предизвиква производство на още меланин.
Тенът създаден от UVB всъщност защитава кожата от UV увреждания. Това е системата за защита на клетката. Но ако тенът вече се е появил, означава, че кожата вече е получила някакво увреждане на ДНК-то от UV лъчите. 
Why you should protect yourself from the sun?

The first and the scariest side-effect of sun damage is skin cancer. As stated in this study, 70% of the skin cancer diagnosed every year in the US is caused by the repeated exposure to sunlight. Skin cancer is no joke and it could happen to anyone, pale and fair people have a significantly greater risk of getting skin cancer. The same study says that mutations of the protein p53, also known as the genome guardian, occur way before the development of skin cancer. This protein is extremely important for the normal functioning of the cells and is very often mutated in many types of cancer. What that means is that damage is happening after regular exposure to strong UV rays, even if you can't see it. This study suggests that sunburns during childhood put you at risk for squamous cell carcinoma while sunburns at any age are associated with basal cell carcinoma.Another sun damage effect is photoageing. I have said it many times and I will continue to repeat it. The best and the cheapest in the long term anti-age product you could use is sunscreen. As stated in this study, photoageing of the dermis is associated with sun exposure. UVA can permeate the dermis and damage it by changing its structure. In the long term, frequent UVA exposure leads to reduction of elasticity of the skin. Infrared rays (IR) are also promoting photoageing by breaking down collagen. Physical UV filters block the IR but most chemical filters don't. If you'd like to see the invisible damage the sun does on our skin and how sunscreen protects it, check this video where an ultraviolet camera was used to show the sun's effects.  
Защо трябва да се предпазвате от слънцето?

Първият и най-страшният страничен ефект от слънчевите увреждания е рак на кожата. Както пише в това изследване, 70% до рака на кожата диагностициран в САЩ за една година е причинена от редовно излагане на слънце. Ракът на кожата не е шега и може да се случи на всеки, а много светли и светли хора имат значително по-висок риск да получат рак на кожата. Същото проучване казва, че мутации на протеина p53, често наричан пазител на генома, се получават много преди развитието на рак. Този протеин много важен за нормалното функциониране на клетките и често е мутирал в много видове рак. Това значи, че уврежданията се случват след редовно излагане на силни UV, дори и да не ги виждате. Това изследване предполага, че слънчеви изгаряния по време на детството увеличават риска от сквамозен карцином, докато изгаряния на всяка възраст са асоциирани с базалноклетъчен карцином.

Друго слънчево увреждане е фотостареенето. Казвала съм го много пъти и ще продължавам да го казвам. Най-добрият и най-евтиният в дългосрочен план антиейдж продукт, който можете да използвате е слънцезащита. Както пише в това изследване, фотостареенето на дермата е асоциирано с излагане на слънце. UVA проникват в дермата и я увреждат, променяйки структурата ѝ. В дългосрочен план, често излагане на UVA води до намаляване на еластичността на кожата. Инфрачервените лъчи (IR) също стимулират фотостареенето, разграждайки колагена. Физичните UV филтри блокират IR, но повечето химични филтри не го правят. Ако искате да видите невидимите увреждания на кожата предизвикани от слънцето и как слънцезащитата ни предпазва, погледнете това видео, заснето с ултравиолетова камера. 
How is sun protection measured? 

UVB

I believe most people have heard about SPF (sun protection factor), it's a ranking system for the protection against UVB. Currently SPF 50 is the highest one in Europe and it blocks 98% of the UV rays. SPF 30 blocks 97% of the UVB rays. SPF 15 blocks 93% of the UV rays. So it's not true SPF 50 is 2 times better and more protecting than SPF 30. So what do the numbers 15, 30, 50 mean?

SPF 15 will protect you for 15 times longer than it would normally take you to get a sunburn. And about how long it would normally take you to get a sunburn without protection depends on your skin color. So if it normally takes you 30 minutes to get red when exposed to sun, SPF 15 will protect you for 450 minutes. But please, please keep in mind, this protection is valid only if you apply the necessary quantity of sunscreen (more about that a bit later) and you don't keep in consideration sweating and wiping off the product. In other words, this is highly hypothetical number and you should re-apply regularly when exposed to strong sun.

UVA 


In Europe we measure UVA in PPD (persistent pigment darkening). In Europe, you can often see that UVA sign with the circle somewhere on your sunscreen. That sign means the PPD corresponds to 1/3 of the number of the SPF. For SPF 50 with such sign, it means the PPD is of 16+ which is the highest possible.


In East Asia, they use PA (protection A?) instead of PPD, which is less precise. A PA+ corresponds to a PPD around 2-4. A PA++ corresponds to PPD around 4-8. A PA+++ corresponds to PPD higher than 8. A PA++++ corresponds to PPD higher than 16. Again another tricky part is that Japan uses a system of four pluses (so everything PA++++ corresponds to PPD 16+) but Korea uses a system of three pluses and it is impossible to know if PA+++ on a Korean sunscreen means PPD 8 or 16.

When it comes to the protection, the same thing is valid for the PPD. A PPD of 8 would allow you 8 times longer exposure than normal. As you can see, the UVA protection is kinda limiting. Because even if you have an SPF 50, your PPD will be 16+ which is why regular re-application is very important (I am starting to repeat myself here). Figuring out the protection of your sunscreen can be kinda tricky, especially since there aren't so many credible resources when it comes to how UVA protection works but once you get it, it's easy, I promise.
Как се измерва слънцезащитата?

UVB

Мисля, че повечето хора са чували за SPF (слънцезащитен фактор), това е система на измерване на защитата срещу UVB. В момента SPF 50 е най-високата в Европа и блокира 98% от UV лъчите. SPF 30 блокира 97% от UVB лъчите. SPF 15 блокира 93% от UV лъчите. Така, че не е вярно, че SPF 50 ни защитава 2 пъти по-добре от SPF30. Тогава какво означават цифрите 15, 30, 50?

SPF 15 ще ви защити 15 пъти по-дълго отколкото нормално би ви отнело, за да изгорите. А колко време ще ви отнеме да изгорите без слънцезащита зависи от цвета на кожата ви. Ако по принцип се зачервявате за 40 минути след излагане на слънце, SPF 15 ще ви защити за 450 минути. Но моля, моля, имайте предвид, че тази защита е валидна само ако нанесете необходимото количество продукт (за това малко по-късно) и не взимате предвид потене и избърсване на продукта. С други думи, това е съвсем хипотетично число и трябва да нанасяте отново редовно когато сте изложени на силно слънце.

UVA 


В Европа измерваме UVA в PPD (персистиращо пигментно потъмняване). В Европа, често можете да видите ето този UVA знак с кръгчето някъде върху слънцезащитата. Този знак означава, че PPD-то отговаря на 1/3 от числото на SPF. За SPF 50 с такъв знак, PPD е от 16+, което е най-високото възможно.

В Източна Азия използват PA (защитата A?) вместо PPD, която е по-малко прецизна. PA+ отговоря на PPD около 2-4. PA++ отговаря на PPD около 4-8. PA+++ отговаря на PPD по-голямо от 8. PA++++ отговаря на PPD по-голямо то 16. Отново, малък проблем е, че Япония използва система с четири плюса (значи всичко с PA++++отговаря на PPD 16+), но Корея използва система от три плюса и е невъзможно да се знае дали корейската слънцезащита има PPD от 8 или от 16.

Когато става въпрос за защитата, същото нещо е валидно и за PPD, PPD от 8 ви позволява 8 пъти по-дълго излагане от нормално. Както виждате, UVA защитата е леко лимитираща. Дори и да имате SPF 50, PPD-то ще бъде 16+, затова и трябва редовно да нанасяте отново (вече започвам да се повтарям). Да разберете защитата на слънцезащитния ви крем може би изглежда малко сложно, особено тъй като няма много надеждни източници, които да обясняват как работи UVA защитата, но веднъж щом го схванете е лесно.
How to use sunscreen? 

For your face, it's easy. You need to use 1/4 of a teaspoon which corresponds 2 mg per cm^2 of skin. For your whole body you need roughly around 30 ml. Of course, that really really depends on your size. For example, I need a bit less for my face.

You need to apply chemical UV filters on clean skin (after your skincare routine and before makeup) and 20-30 minutes before sun exposure. Chemical filters bind to your skin, so it's very important you give them the time to do so, otherwise you might destabilize them if you go out directly after application. Also, you need to give them a good 5 minutes to dry if you are applying makeup on top because if you go on with your foundation/BB/CC, you will simply wipe them off.


Most sunscreens aren't sweat proof so you must re-apply often during the summer. Thankfully, most formulas are waterproof nowadays but it's still advised to re-apply if you've been in a pool/ the sea.


Why a moisturizer/foundation/BB cream cannot be used as a sole source of sun protection even if it says it has SPF? 

It's simple, you don't apply the needed amount of it. That part where I said you need around 1/4 of a teaspoon for your face, think about it. Do you apply that much of your moisturizer or foundation? Because I don't. Most likely you are applying 4 times less than that 1/4 of a teaspoon amount. So if your moisturizer/foundation had SPF 20, that leaves you with just SPF 5. And keep in mind most moisturizers/foundations don't have any or have very minimal UVA protection. Does that mean they are totally useless? Not really. I like having some minimal chemical filter protection from my moisturizers and base products and then I apply a physical one on top. Buuuut, that's also tricky because some chemical filters can cancel others.

Как да използвате слънцезащитата?

За лицето е много лесно. Имате нужда от 1/4 от чаена лъжица, което отговаря на 1 мг на см^2 от кожа. За цялото тяло имате нужда от около 30 мл. Разбира се, това много зависи и от размера ви. Аз имам нужда от малко по-малко за лицето.

Химичните UV филтри трябва да се нанасят на чиста кожа (след рутината от бяла козметика и преди грима) и 20-30 минути преди излагане на слънце. Химичните филтри се свързват с кожата и е много важно да им оставите времето да го направят, иначе може да ги дестабилизирате, ако излезете веднага след нанасяне. Също, трябва да им дадете и 5 минути да изсъхнат преди да нанесете грима си отгоре, защото иначе ще ги изтриете.

Повечето слънцезащити не са потоустойчиви, затова трябва да се нанасят често през лятото. За щастие повечето формули са водоустойчиви, но все пак е препоръчително да ги нанесете отново след басейна/морето.

Защо хидратант/фон дьо тен/BB крем не може да бъде използван като единствен източник на слънцезащита дори и да има SPF?

Просто е, не нанасяте нужното количество от него. Помислете за тази част с 1/4 от чаена лъжица. Нанасяте ли толкова много хидратант или фон дьо тен? Аз него правя. Най-вероятно нанасяте 4 пъти по-малко от 1/4 чаена лъжица. Така че, ако хидратантът/фон дьо тенът е имал SPF 20, оставате само с SPF 5. И имайте предвид, че повечето хидратанти/фон дьо тени нямат или имат минимална защита срещу UVA. Означава ли, че са напълно безполезни? Не точно. Аз обичам да имам минимална защита от химични филтри от хидратантите ми и базовите продукти и после нанасям физична отгоре. Нооо, и това е малко сложно, тъй като някои химични филтри си пречат един на друг. 
What are the most common UV filters?

If you are a cosmetic nerd like me, you probably know most of the UV filters and can identify them on the ingredient lists.

Physical UV filters

There is only two.
Zinc Oxide is protecting against UVA and UVB rays.
Titanium Dioxide protects against UVB rays.
Both physical filters are recommended for children, pregnant women and people with sensitive skin as they are tolerated better.

Chemical UV filters 

The most common ones are these. You can find a full list as well as they countries and the concentrations they are allowed in here.

 • Avobenzone 
 • Homosalate
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate (Octinoxate)
 • Oxybenzone (Benzophenone-3)
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)
 • Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) 

Chemical filters are way more complex than physical, and a formula usually contains several of those. They tend to stabilize each other. And despite often being blamed for toxic and carcinogenic, keep in mind studies showing these effects are often on mice, that were fed or injected with the molecule. As shown in this study, most sunscreens do not even penetrate the skin. Wearing sunscreen is always the better option than not wearing anything at all. 
Кои са някои често срещани UV филтри?

Ако сте козметичен нърд като мен, сигурно знаете повечето филтри и можете да ги идентифицирате в състава.

Физични UV филтри

Има само два.
Zinc Oxide предпазва срещу UVA и UVB лъчи. 
Titanium Dioxide предпазва от UVB лъчи. 
И двата физични филтъра се препоръчват за деца, бременни и хора с чувствителна кожа, тъй като се толерират по-добре. 

Chemical UV filters 

По-често срещаните са ето тези. Пълен списък с държавите където са одобрени и позволените концентрации може да намерите тук

 • Avobenzone 
 • Homosalate
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate (Octinoxate)
 • Oxybenzone (Benzophenone-3)
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)
 • Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) 

Химичните филтри са доста по-сложни от физичните, формулата обикновено съдържа няколко от тях. Имат свойството да се стабилизират един друг. И въпреки, че често са набедявани за токсични или карциногенни, имайте предвид, че изследванията показващи такива ефекти често са на мишки хранени или инжектирани с молекулата. Това изследване показва, че повечето слънцезащити дори не проникват в кожата. Слънцезащитният крем винаги е по-добрият избор пред това да не слагате нищо. 

What sunscreen did for me? 

I am one of these people who don't tan. I burn. And I burn easily and then it hurts a lot. Not to mention half harmful it is. I had already developed tiny fine lines under my eyes at the age of 18. Around that time I decided the sunburns have to stop and I started wearing sunscreen daily. Of course, the best part is that I haven't been sunburned for 3 years but also knowing that I am doing something to protect myself daily feels quite good too. It really doesn't take that much extra time, efforts or money to apply sunscreen daily. I haven't noticed new fine lines, freckles or moles on my face.

One of the things people who want to start wearing sunscreen daily face is the unavailability of cosmetically elegant sunscreens in Europe. I have tried plenty of European brands such as Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea and well... I didn't like any of their sunscreens for my face. They feel greasy, they clog my pores or downright break me out. If you had similar problems, you might want to look for a physical only sunscreen if white cast doesn't bother you or Asian sunscreens meant for daily use which despite still being chemical feel very different than their European counterparts. I have reviewed plenty of sunscreens in my blog, but here are the ones I actually like the most and I repurchase/plan to repurchase. 
Какво направи слънцезащитата за мен?

Аз съм един от онези хора, които не хващат тен. Аз изгарям. И изгарям лесно, а после боли много. Да не споменавам колко е вредно. Вече имах малки фини линии под очите на 18. По това време реших, че изгарянията трябва да спрат и започнах да нося слънцезащита всеки ден. Разбира се, най-хубавата част е, че не съм изгаряла от 3 години, но също знам и че правя нещо за себе си всеки ден. Наистина не отнема чак толкова време, усилия и средства да се носи слънцезащита ежедневно. Не съм забелязала нови фини линии, лунички или бенки по лицето.

Едно от нещата, с които хората, които искат да започнат да носят слънцезащита ежедневно, се сблъскват е липсата на козметично елегантни слънцезащити в Европа. Пробвала съм най-различни европейски марки като Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea и ами... Не ми хареса нито един техен слънцезащитен крем. Усещат се мазни, запушват ми порите или направо ме изпъпчват. Ако сте имали подобни проблеми, бихте могли да погледнете изцяло физични слънцезащити, ако не ви притеснява белият отенък и азиатски такива, подходящи за ежедневна употреба, които въпреки че са химични са много по-различни от европейските. Имам разнообразни ревюта на слънцезащита в блога, но тези, които ви показвам са любимите ми. 
Here are my personal sun warriors~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ is a physical only waterproof sunscreen I use during autumn and winter, and when I go on vacation. It leaves a white cast and it makes a great protective layer on my skin. It doesn't leave me feeling oily but it actually hydrates my skin, so a great sunscreen for those with drier skin. It's also an excellent makeup base, in my opinion.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ is the first chemical filter sunscreen my face doesn't hate. It dries matte and it feels like I have nothing on my face 5 minutes after application, it doesn't make me feel oily. It's not water resistant but it's a great sunscreen for everyday use, especially for the summer.
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 is actually a moisturizer. I used to use it as a base for my sunscreen but nowadays I just apply it very generously when I am staying at home but I am close to the window. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) is my body sunscreen and I really like this one because it doesn't feel oily and it has great fragrance. Also the spray makes it really easy to apply but you need at least 2 layers to get a good protection. 
Ето ги и моите лични слънчеви войни~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ е изцяло физичен водоустойчив крем, който използвам през есента и зимата, и когато ходя на почивка. Оставя бял отенък и прави чудесен предпазен слой върху кожата ми. Не оставя мазно усещане, но хидратира кожата и е чудесен за тези с по-суха кожа. Също е и отлична база за грим по мое мнение.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ е първият крем с химични филтри, който лицето ми не мрази. Изсъхва матов и се усеща все едно нямате нищо на кожата само 5 минути след нанасяне, не ме прави мазни. Не е водоустойчив, но е чудесен продукт за ежедневна употреба, особено през лятото. 
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 всъщност е хидратант. Използвам го като база за слънцезащитата, но в последно време го слагам в големи количества когато си стоя вкъщи, но съм до прозореца. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) е слънцезащитата ми за тяло и много я харесвам, защото не се усеща мазна и има страхотен аромат. А и спреят я прави много лесна за нанасяне, но имате нужда от поне 2 слоя за добра защита. 

There is that one question that bugs everyone concerned about their sun protection. How do we re-apply? Clearly, taking my makeup off and re-doing it so I can apply a new layer of sunscreen beforehand during the afternoon when I am at work/in class is out of question. I still haven't figured that one out. There are powders but cakeing on tons of powder doesn't sound very pretty... As far as mists go, I haven't heard about many face sunscreen mists and I am not sure accidentally breathing UV filters is that much of a great idea. That's a problem. I admit, I have re-applied my yellow Missha on top of my smudged makeup base and then added another layer of BB cream. Surely, that doesn't sound very hygienic but I am still in the process of figuring this out.

Since re-application is tricky for busy people wearing makeup, I decided to get a parasol. I got this gorgeous baby from eBay for roughly around $10 and I still haven't had the chance to use it because it has been raining for a month (*sigh*). The UV index gets as high as 11 on hot days in South France and first thing's first, heat often makes me feel very sick and second I am worried about how protected I am when I am coming back home during the afternoon. The parasol has SPF 50 and it's made from a special material that reflects the UV rays. Also, it's perfectly portable and it's currently in my handbag for some time. It's wind resistant and it can be used for rain as a regular umbrella. And it's very pretty! 
Има го и въпросът, който притеснява всички, заинтересовани от слънцезащитата. Как нанасяме отново? Очевидно, да си сваля грима и да го нанеса отново, за да си сложа нов слой слънцезащита преди това следобед когато съм на работа/на лекции няма как да се случи. Все още не съм го измислила. Има пудри, но пък да си наслоявам един тон пудра не звучи много красиво... Колкото до спрейовете, не съм чула за много спрейове за лице и не съм сигурна, че инцидентното вдишване на UV филтри е добра идея. Имаме проблем. Признавам си, нанасяла съм жълтата Missha върху размазан грим и после добавих още един слой BB крем. Със сигурност не звучи много хигиенично, но все още се чудя как да реша проблема.

Тъй като повторното нанасяне е сложно за заети хора, носещи грим, реших да си взема слънчев чадър. Взех си тази глезотийка от eBay за около $10 и все още не съм имала шанса да го използвам, защото вали вече месец (*въздъх*). UV индексът стига до 11 в горещите дни в Южна Франция и едно, че ми става лошо от жегата, второ, че се притеснявам колко съм защитена когато се връщам вкъщи следобед. Слънчевият чадър има SPF 50 и е направен от специален материал, който отразява UV лъчите. А и лесно преносим, в момента се намира в дамската ми чанта. Устойчив е на вятър и може да се ползва като обикновен чадър за дъжд. А и е много хубав!
I really hope you enjoyed this post or that it was useful for you. I realize I explain things like a science student (i.e. I expect people knowing some stuff without doing it on purpose) so if there are parts that weren't clear, please don't be afraid to ask. I tried to sum up and simplify as much as possible everything I know for sun protection and share with you how I protect myself. Please, share your thoughts with me! ^^  Надявам се да ви е допаднала тази публикация или да ви е била полезна. Осъзнавам, че обяснявам нещата като студент по наука (в смисъл, че очаквам хората да знаят някои неща без да се усещам), така че, ако някои части не са били ясни, не се притеснявайте да попитате. Опитах се да обобщя и опростя възможно най-много всичко, което знам за слънцезащитата и да споделя с вас как се пазя аз. Споделете какво мислите! ^^ 

Friday, May 13, 2016

REVIEW: Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50

Despite having some rainy/stormy relapses, the weather is getting warmer and warmer and it's time to take out the body sunscreen. Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 is the sunscreen I discovered last summer and absolutely fell in love with.
By the way, the sun protection video I've promised is on the way, I am doing research on it currently. 
Въпреки че от време на време дъждовете/бурите се завръщат, времето става все по-топло и е време да извадим слънцезащитата и за тяло. Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 е кремът, който открих миналото лято, и в който изцяло се влюбих.
Между другото, видеото за слънцезащита, което съм ви обещала е на път, в момента правя проучването за него. 
The sunscreen comes in sleek bottle that contains 200 ml of product and you need to shake it well before use. What got me into the product other than the good filters is the "dry touch mist". A mist sunscreen? I'm in! The packaging is really convenient and the spray makes it really easy and quick to apply.  Този продукт пристига в красив флакон, който съдържа 200 мл продукт и трябва да се разклати добре преди употреба. Освен добрите филтри, в продукта ме впечатли и "спрей със сухо усещане". Спрей слънцезащита? Искам! Опаковката е много удобна, а спреят го прави много лесен за нанасяне. 
The product is with SPF 50 / PPD 16 which is the maximum protection for both UVB and UVA respectively. It's also water resistant and it can hold up to 40 minutes under water which is good if you're planning to use this during a vacation. I haven't tried it this way yet (because I don't really tons of vacations) but it's excellent in city conditions.  Продуктът е с фактор 50 / PPD 16+, което е максималната защитата и за UVB и за UVA, следователно. Също така е водоустойчив и може да издържа до 40 минути под вода, което е хубаво, ако смятате да го ползвате по време не ваканция. Аз не съм го пробвала по този начин все още (защото наистина не ходя често на почивка), но е отличен в градски условия. 
The first ingredient after water is Homosalate which is a very common chemical UVB filter found in most sunscreens. Studies shown it can influence hormones in vitro but keep in mind a function in vitro is not always the same in vivo. It's water resistant and it's used with other filters because it doesn't offer enough protection on its own. Dicaprylyl Ether is a solvant and an emollient, and probably the ingredient that makes this product moisturizing. Octocrylene is an UVB (mostly) and UVA chemical filter. It's a strong photoallergen for some people and it's good having this in mind if sunscreen sometimes breaks you out. Ethylhexyl Salicylate is also an low UV chemical filter. Dimethicone is an emollient. Butyl Methoxydibenzoylmethane (aka avobenzone) is an UVA (mostly) and UVB chemical filter and it's apparently one of the more effective ones against UVA. Styrene/Acrylates Copolymer is film forming agent. Drometrizole Trisiloxane is both UVA and UVB chemical filter. PEG-30 Dipolyhydroxystearate is an emollient, Nylon-12 is a viscosity control agent. Dicaprylyl Carbonate is an emollient. Methyl Methacrylate Crosspolymer is a film forming agent. Cyclohexasiloxane is a solvent and emollient. Polymethylsilsesquioxane is an opacifying agent. Isododecane is a solvent and a fragrance. Ethylhexyl Triazone is a UVB chemical filter and it's considered to be very photostable. Phenoxyethanol is a preservative. Lauryl PEG / PPG 18 /18 Methicone is an emulsifier. Sodium Chloride is a viscosity control agent. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. PEG-8 Laurate is an emulsifier. Limonene and P-anisic Acid are fragrances. Poly C10-30 Alkyl Acrylate is a viscosity control agent. Tocopherol is a form of vitamin E and it's an antioxidant. Disteardimonium Hectorite and Disodium EDTA are viscosity control agents. Linalool and Dodecene are fragrances. Poloxamer 407 is an emulsifier. Propylene Carbonate is a solvent. CitronellolCitral and Benzyl Alcohol are fragrances, the last one also a preservative. Citral scores in red in CosDNA because of it's possible cytotoxicity and irritation.

You can find the ingredients here
Първата съставка след вода е Homosalate, който е много често срещан химичен UVB филтър и се намира в повечето слънцезащита. Проучванията показват, че може да влияе на хормоните in vitro, но имайте предвид, че функция in vitro, въобще не гарантира същата in vivo. Водоустойчив е и се използва с други филтри, защото не е достатъчен сам. Dicaprylyl Ether е разтворител и емолиент, и сигурно е съставката, която прави продукта хидратиращ. Octocrylene е UVB (предимно) и UVA химичен филтър. Силен фотоалерген за някои хора, и е добре да го имате предвид, ако слънцзащитата понякога ви изприщва. Ethylhexyl Salicylate е слаб химичен UV филтър. Dimethicone е емолиент. Butyl Methoxydibenzoylmethane (или avobenzone) е UVA (предимно) и UVB химичен филтър и явно е един от по-ефективните срещу UVA. Styrene/Acrylates Copolymer e агент, правещ филм. Drometrizole Trisiloxane отново е комбиниран UVA и UVB филтър. PEG-30 Dipolyhydroxystearate е емолиент. Nylon-12 е агент, контролиращ вискозността. Dicaprylyl Carbonate е емолиент. Methyl Methacrylate Crosspolymer e агент, правещ филм. Cyclohexasiloxane е разтворител и емолиент. Polymethylsilsesquioxane е сгъстител. Isododecane е разтворител и аромат. Ethylhexyl Triazone е UVB химичен филтър и е считан за много фотостабилен. Phenoxyethanol е консервант. Lauryl PEG / PPG 18 /18 Methicone e емулсифиант. Sodium Chloride е агент, контролиращ вискозността. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. PEG-8 Laurate е емулсифиант. Limonene и P-anisic Acid са аромати. Poly C10-30 Alkyl Acrylate е агент, контролиращ вискозността. Tocopherol форма на витамин Е и е антиоксидант. Disteardimonium Hectorite и Disodium EDTA са агенти, контролиращи вискозността. Linalool и Dodecene са аромати. Poloxamer 407 е емулсифиант. Propylene Carbonate е разтворител. CitronellolCitral и Benzyl Alcohol са аромати, като последният е също и консервант. Citral се появява в червено в CosDNA, заради вероятна цитотоксичност и раздразнение.

Можете да намерите съставките тук
Analyzing sunscreen ingredients must be one of my least favorite parts about blogging. The problem is once you search the filters in NCBI, it will show you studies how some are photo unstable, others cause irritation and so on. The point is, actually in a formula, filters can and tend to stabilize each other. If you're reading how chemical filters are supposedly toxic and dangerous, don't be scared unnecessary. A lot of people take studies out of context like the fact that Homosalate was proven to be hormone disruptive in vitro but in fact other study showed it doesn't really penetrate to the dermis layer of the skin, so what it does in vitro is probably irrelevant. This particular sunscreen seem to have a lot of filters and definitely covers well both UVA and UVB spectrum. Most of the filters are also oil-soluble which means the product is water-resistant. (And hard to wash off but that's another story!)  Да анализирам съставките на слънцезащита, сигурно ми е едно от най-малко любимите неща в блогването. Проблемът е, че щом започнете да търсите филтрите в NCBI, ще ви покаже изследвания как някои за фото нестабилни, други предизвикват раздразнения и т.н. Обаче, всъщност в една формула филтрите могат да се стабилизират помежду си и го правят. Ако четете, как уж химичните филтри били токсични и опасни, не се плашете ненужно. Много хора имат навика да вадят изследванията извън контекст, като фактът, че Homosalate е доказан, че възпрепятства хормоните in vitro, но всъщност друго проучване показва, че изобщо не прониква в дермата на кожата, така че функциите му in vitro най-вероятно са ирелевантни. Този слънцезащитен продукт има доста филтри и определено покрива добре UVA и UVB спектрите. Повечето филтри са разтворими във масла, което значи че продуктът е водоустойчив. (И труден за отмиване, но това е друга история!)
It is very important to mentally note that spray sunscreens are shown to be less effective because people tend to apply less and not the get the maximum protection. To ensure I've applied the necessary amount I simply layer it twice. The product has a really thin and watery texture which is something I personally love. It It doesn't contain alcohol, which a lot of the sunscreens have (in fact I bought this one because it was one of the few that didn't) and if I use it on a daily basis it really dries out my skin. The mist is indeed very moisturizing and it leaves a protective layer on my skin but it doesn't feel heavy or sticky even when it's really hot.  I wouldn't call this a dry touch mist though because it really doesn't leave matte finish, in fact it gives my skin a really beautiful glow that I personally really really like. (People like me who can't tan, enjoy even their sunscreen glow, lol). This sunscreen has the best most unique fragrance I've ever smelled in a sunscreen and it lasts all day! It's sort of my summer perfume. I definitely feel coconut and citrus notes, it's very refreshing. It doesn't leave any cast but I wouldn't be bothered even if it did.  Много е важно мислено да си отбележете, че спрей слънцезащитата е доказана да е по-малко ефективна, защото хората имат навика да нанасят по-малко и така не получават максималната защита. За да съм сигурна, че съм нанесла необходимото количества, просто слагам 2 слоя. Продуктът има много лека водниста текстура, която аз много харесвам. Не съдържа алкохол, който много слънцезащити имат (всъщност го купих, защото беше един от малкото, който нямаше), и ако използвам ежедневно наистина изсушава кожата ми. Спреят е наистина много хидратиращ и оставя кожата ми с един защитен слой, но не се усеща тежък или лепкав когато е много горещо. Не бих го нарекла спрей със сухо усещане, защото не оставя матов завършек, даже придава един много красив блясък на кожата, който аз много много харесва (Хората като мен, които не могат да хванат тен, се радват дори и на блясъка на слънцезащитата си, хаха). Този продукт трябва да има най-уникалният аромат, който съм подушва в слънцезащита и издържа цял ден! Даже е нещо като летният ми парфюм. Определено усещам кокосови и цитрусови нотки, много е освежаващ. Не оставя бял отенък, но не би ми пречило дори и да го правеше. 
In a nutshell, I really really love this sunscreen. It's moisturizing, it's not sticky or heavy and it leaves my skin glowing. The application is really easy and the fragrance is a dream. I think I've found my body holy grail sunscreen and I am definitely going to repurchase it once I run out of it this summer. I haven't found a more cosmetically elegant sunscreen that's waterproof and with such a good protection. I highly recommend it to those of you wondering what to pick up this year. Especially if you hate icky feeling sunscreens with tons of alcohol.

What I like: 
 • Rather affordable (around 13€) 
 • Good amount of product (200 ml) 
 • Good formula and maximum protection
 • Sleek packaging 
 • Very easy application 
 • Lovely fragrance 
 • Moisturizing 
 • Doesn't feel sticky 
 • Waterproof 
What I don't like: 
All in all: 5/5 


If you are wondering why I am giving only 5/5 lately, it's because I decided it's time to review some of my favorite products. 

What are your favorite body sunscreens? 
Обобщено, много си харесвам този слънцезащитен спрей. Хидратиращ е, не лепне, не е тежък и оставя кожата сияйна. Нанасянето е много лесно, а ароматът е мечта. Мисля, че намерих любимата ми слънцезащита за тяло и определено смятам да си го купя пак, щом го свърша това лято. Не съм намерила по-козметично елегантна слънцезащита, която е водоустойчива и с добра защита. Силно препоръчвам на тези, които се чудят какво да вземат тази година. Особено, ако мразите лепкави слънцезащити с един тон алкохол.

Какво ми харесва: 
 • По-скоро достъпен (около 13€) 
 • Добро количество продукт (200 мл) 
 • Добра формула и максимална защита
 • Красива опаковка
 • Много лесно нанасяне
 • Чудесен аромат
 • Хидратиращ
 • Не е лепкав
 • Водоустойчив
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5 


Ако се чудите защо напоследък все давам 5/5, това е защото реших, че е време за пиша за някои много любими продукти. 

Кои са любимите ви слънцезащити за тяло?

Wednesday, May 11, 2016

REVIEW: Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin

As ashamed as I am, I have been putting up this review for 2 years. Yeah, 2 whole years. It's not a secret I love body lotions. But how often do I write about lotions? Yeah, not often enough. And considering this body lotion is one of my holy grails and I've repurchased again and again for these 2 years, it's time to step up my game and give it the review it totally deserves.  Колкото и да ме е срам, отлагам това ревю от 2 години. Да, цели 2 години. Не е тайна, че обожавам лосиони за тяло. Но колко често пиша за лосиони? Да, недостатъчно. И имайки предвид, че този лосион е един от любимците ми (HG) и съм го поръчвала отново и отново през тези 2 години, е време да се захвана и да му напиша ревюто, което заслужава. 
Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin is something I bought in a whim, which is a thing that happens often with the company. However, their products are affordable enough in France to be able to do it and on top of that their quality is pretty darn good for the price so I am almost always very satisfied with my random purchases. So, I got this lotion when it was on a sale because I needed the free delivery. The older packaging was bulkier but Yves Rocher changed it maybe a year ago and they use less plastic now, so the product is considered less polluting. That's really cool, I must admit! It's a very smart non invasive way to use less plastic.  Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin е нещо, което купих случайно, което се случва доста често с марката. Обаче, техните продукти са достатъчно достъпни във Франция, за да мога да го правя, а и качеството им е доста добро за цената, така че почти винаги съм доволна от рандом покупките си. Купих този лосион когато беше намален, защото ми трябваше безплатната доставка. Старата опаковка беше по-голяма, но Yves Rocher я смениха може би преди година и сега използват по-малко пластмаса, а продуктът е считан за по-малко замърсяващ. Признавам си, много готино! Умен и лесен начин да се използва по-малко пластмаса. 
The lotion contains 150 ml of goodness and it usually retails for 9€ but Yves Rocher have coupons and sale so often you can always find it for half the price. The body lotion's star ingredient is shea butter and isn't that my most favorite butter/oil for my body! Shea (karité) butter is simply a miracle for dry skin! Лосионът съдържа 150 мл магия и обикновено се продава за 9€, но Yves Rocher имат купони и намаления толкова често, че почти винаги се намира на половин цена. Звездната съставка на лосиона е масло от ший и не е ли това любимото ми масло/олио за тяло! Маслото от ший (карите) е просто чудо за суха кожа!
The top ingredient after water is Butyrospermum parkii Butter which is nothing else but my favorite shea butter which is a great moisturizer and I am extremely satisfied it's indeed the star ingredient in the product as advertised. The next ingredient is PEG-2 Stearate which is an emulsifier. Next is Methylpropanediol which is one of the solvents Yves Rocher uses quite often. Glycine soja Oil (soybean) I actually ended up quite liking it for my face on its own, it's an excellent moisturizer. Dimethicone is an emollient. Cocos nucifera Oil (coconut) is one of these oils I have a love/hate relationship with because it's heavenly for my body but my face absolutely hates it, thankfully we have it in a body lotion! Brassica campestris Seed Oil (grapeseed) is again an oil my face and body love. Glycerin is one of my favorite moisturizers. Isopropyl Palmitate is a moisturizer my face doesn't like very much, but it's great in a body product. Caprylic/Capric Triglyceride is  a fragrance. Octyldodecyl Myristate is another emollient and a moisturizer. Cetearyl Alcohol is a fatty alcohol used as a moisturizer. Trilaurin is a solvent and a moisturizer. Behenyl Alcohol is viscosity control agent. Aphloia theiformis Leaf Extract (aphloia) is an astringent. Phenoxyethanol is a preservative. Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer is a viscosity control agent. Fragrance is self-explanatory. Ceteareth-20 is an emulsifier. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Tocopheryl Acetate is a form of vitamin E, it's an antioxidant. Sorbic Acid and BHT are preservatives. Sodium Hydroxide is pH adjuster. Sorbitan Isostearate and Polysorbate-60 are emulsifiers. Tocopherol is another form of vitamin E.
As always you can find the ingredients in CosDNA here
Основната съставка след вода е Butyrospermum parkii Butter, което е нищо друго освен любимото масло от ший, което е страхотен хидратант и съм много доволна, че наистина е първата съставка, както е рекламирано. Следващата съставка е PEG-2 Stearate, който е емулсифиант. Следва Methylpropanediol, който е един от разтворителите, които Yves Rocher използва често. Glycine soja Oil (соя) много ми хареса за лицето самостоятелно, чудесен хидратант. Dimethicone е емолиент. Cocos nucifera Oil (кокос) е едно от онези масла, с които се караме често, защото е невероятно за тялото, но лицето ми категорично го мрази, за щастие е в лосион за тяло! Brassica campestris Seed Oil (семки от грозде) е отново масло, което лицето и тялото ми харесват. Glycerin е един от любимите ми хидратанти. Isopropyl Palmitate е хидратант, което лицето ми не харесва толкова много, но е чудесен в продукт за тяло. Caprylic/Capric Triglyceride е ароматизатор. Octyldodecyl Myristate е друг емолиент и хидратант. Cetearyl Alcohol е мастен алкохол, използван като хидратант. Trilaurin е разтворител и хидратант. Behenyl Alcohol е агент, контролиращ вискозността. Aphloia theiformis Leaf Extract (афлоя??) е астрингент (има стягащо действие). Phenoxyethanol е консервант. Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer е агент, контролиращ вискозността. Fragrance е очевидно. Ceteareth-20 e емулсифиант. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Tocopheryl Acetate e форма на витамин Е и е антиоксидант. Sorbic Acid и BHT са консерванти. Sodium Hydroxide е регулатор на pH. Sorbitan Isostearate и Polysorbate-60 са емулсифианти. Tocopherol е форма на витамин Е.

Както винаги можете да намерите съставките в CosDNA ето тук
Other than having excellent ingredient list, this lotion also has perfect texture. It's really thick, actually it's more comparable to a body butter than to a lotion. A little goes a long way with this one which is why I am not complaining from the size of the tube. A tiny amount is enough for my whole legs.  Освен, че има отлични съставки, този лосион има е перфектна текстура. Много е гъст и е сравним повече с масло за тяло, отколкото с лосион. Малко количество е достатъчно с него и не се оплаквам от размера на тубичката. Съвсем малко стига за целите ми крака. 
As I already said, this product is a holy grail for a reason. It's super moisturizing and it makes my skin amazing. It absorbs quite quickly but I can definitely feel there, moisturizing my skin throughout the day. It doesn't leave an icky sticky feeling, although it is not my most favorite product for summer because it can feel heavy. However if you have an important occasion and you want your legs to look ah-mazing, I would definitely recommend using this the night before. The fragrance is really standard, it smells like a typical body lotion. I'd call it a safe-choice and very not-in-your-face. I've recommended this product to friends and family and pretty much everyone fell in love with it! The best part is, it's really affordable because I can't name other body lotions as impressive as this one for under 5€. This doesn't just sit on top of my skin (I am looking at you Yves Rocher Malaysian Coconut Silky Lotion!), it moisturizes and repairs the dry skin.  Както вече казах, този продукт ми е тотален любимец не без причина. Страшно хидратиращ е прави кожата ми невероятна. Абсорбира се доста бързо, но определено го усещам там, хидратиращ кожата ми през деня. Не оставя лепкаво усещане, въпреки че не е най-любимият ми продукт за лятото, тъй като може да бъде и тежък. Но ако имате важен повод и искате краката ми да изглеждат абсолютно невероятно, определено бих препоръчала да го ползвате предишната вечер. Ароматът е съвсем стандартен, мирише на типичен лосион за тяло. Бих го нарекла безопасен избор и ненатрапчив. Препоръчвала съм го на семейство и приятели и общо взето всички се влюбиха в него! Любимата ми част е, че е много достъпен, защото не се сещам за толкова добри лосиони под 5€. Не стои просто върху кожата (гледам към теб Yves Rocher Malaysian Coconut Silky Lotion!), а я хидратира и възстановява. 
Despite me and my body lotions obsession (I believe I have around 15 currently), always keep a tube of this one for those times when I simply something that works. The fragrance is not fancy but this leaves me with such glowing moisturized skin I don't think it's possible to outperform it. For those of you with drier skin looking for a body lotion, definitely give this one a go, I don't believe you will be disappointed. As you all know, I love Yves Rocher because they make lots of affordable good quality products, but if I had to pick my favorite product by them, it would be this lotion.What I like: 
 • Convenient packaging 
 • Good amount of product (150 ml) 
 • Very affordable (9€ but often on sale) 
 • Economical 
 • Excellent ingredients 
 • Super hydrating 
 • Cosmetically elegant formula
 • Subtle scent
What I don't like: 
All in all: 5/5


What are the most impressive body lotions you've tried? I am always on the hunt for a new one. (Of course, I really really need to use some of my current ones, the whole thing is getting sliiightly out of hand.)
Въпреки моята мания по лосионите за тяло (май имам около 15 в момента), винаги си държа по една туба от този, за онези дни когато просто искам нещо, което работи. Ароматът не е невероятен, но продуктът ме оставя с такава сияйна и хидратирана кожа, не мисля, че е възможно да бъде надминат. За тези с по-суха кожа, които си търсят лосион за тяло, определено погледнете този, не мисля, че ще останете разочаровани. Както знаете, обичам Yves Rocher защото правят много достъпни продукти с добро качество, но ако трябва да си избера най-любимият техен продукт, то това е този лосион.


Какво ми харесва: 
 • Удобна опаковка
 • Добро количество продукт (150 мл) 
 • Много достъпен (9€, но често намален) 
 • Икономичен
 • Отлични съставки 
 • Много хидратиращ 
 • Козметично елегантна формула
 • Лек аромат
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5


Кои са най-впечатляващите лосиони за тяло, които сте пробвали? Винаги си търся нов. (Разбира се, наистина трябва да използвам някои от сегашните, защото започвам леееко да прекалявам.)