My spreadsheets

What is a spreadsheet, you may ask? My spreadsheets are Google documents with standartized information for various products. I admit I was more than inspired from Snow White and The Asian Pear and her spreadsheet and I definitely want to give proper credit to her for the great idea!


Sheet mask & sachet mask spreadsheet

Currently I have a spreadsheet for sachet and sheet masks which I regularly update. Before that information was in a personal Word file on my computer but I decided why not put it in a table and share it with everyone!?

What info you can find in my spreadsheet?

Obviously, the name and the brand of the product, the texture, the fragrance, the fit for sheet masks, would I repurchase it or not as well as a comment how did the mask perform overall.


I will update this spreadsheet as I use new masks which happens pretty regularly. Individual sheet masks and sachet masks are not something I often review mostly because I use a lot of those and with the rate I post reviews lately I will have to fill my blog with reviews only for masks and still not be able to mention even 1/4 of the masks I use. This spreadsheet is also useful for me because it's a great way to see what I loved and what was so-so performance-wise when I decide to order new masks.


N10 Asian base products shade list 

What info you can find in N10  Asian products shade spreadsheet? 
The next spreadsheet is how did Asian base products fit on my N10 skin shade-wise. As you know neutral products are hard to find because neutral is rarer undertone (or lack of an undertone so to say), that's why I decided to make a spreadsheet with all my Asian BB and CC creams (cushions will be added too) and how did the shade match me.


Who could find this useful? 
  •  Other pale/fair neutral people. I always get the palest shade but sometimes it's not pale enough. Usually when I put "slightly darker" or "too dark" it means the product is within the 15-20 range. 
  • Other pale/fair cool or warm undertoned people. Undertones show really easily on me so if I wrote the product is "too pink" or "too yellow" but decent fit shade-wise, it means it's around NW10 or NC10 respectively. 


Again, as I test more products they will be added too.


My wish list spreadsheet

What's in it? 
Things I want to to try next together with the lowest price I've found so far and where to get them.


What to expect next? 

  • My western  base products shade list
  • Possible update with the price of each product


Какво е електронна таблица, ще попитате? Моите електронни таблици са Гугъл документи със стандартизирана информация за различни продукти. Признавам, че бях повече от вдъхновена от Snow White and The Asian Pear и нейната таблица и определено искам да ѝ отдам нужното уважение за страхотната идея.

Таблица памучни маски & маски от сашета

В момента имам таблица за сашета и памучни маски, която редовно обновявам. Преди тази информация беше в личен Word файл на компютъра ми, но реших защо да не я сложа в таблица и да я споделя с всички!?

Какво информация можете да намерите в таблицата ми?
Разбира се, името и марката на продукта, текстурата, аромата и размерът за памучните маски, бих ли купила отново или не и коментар как са се представили цялостно. 


Ще обновявам таблицата когато използва нови маски, което правя редовно. Индивидуалните памучна маски и маски-сашета не са нещо, за което пиша често в блога, най-вече защото използвам доста такива и ще трябва да напълня блога само с ревюта за тях и пак бих споменала една 1/4 от тези, които използвам. Таблицата е полезна и за мен, защото е добър начин да видя какво ми е харесало и какво по-скоро не когато реша да поръчвам нови маски. 


N10 списък цветове на азиатски базови продукти 

Каква информация можете да намерите в таблицата N10 цветове на азиатски продукти?
Следващата таблица е доколко азиатски базови продукти пасват на кожата ми в цвят N10. Както знаете, неутралните продукти се намират трудно, защото неутралният подтон (или липсата му по-скоро) е доста рядък, затова реших да направя таблица със всички азиатски BB и CC кремове (кушъни също ще бъдат добавени) и как стои цветът на мен. 

На кого би му било полезно?
  • Други бледи/светли хора. Винаги си взимам най-светлият цвят, но понякога не е достатъчно светъл. Обикновено когато пиша "малко по-тъмен" или "много тъмен" означава, че продуктът е в 15-20 категорията.
  • Други бледи/светли със студен или топъл подтон хора. Подтоновете се показват много лесно върху мен, така че ако съм написала, че продуктът е "много розов" или "много жълт, но подходящ цвят означава, че съответно е около NW10 или NC10.
Отново, с тестването на нови продукти те също ще бъдат добавени. 

Таблица с желани продукти

Какво има вътре?
Продукти, които искам да пробвам, заедно с най-ниската цена, която съм намерила досега и къде могат да бъдат намерени.

Какво да очаквате в бъдеще?

  • Списък цветове на западни базови продукти
  • Възможен ъпдейт с цената на всеки продукт

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^