Tuesday, January 17, 2017

REVIEW: Aura Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate | #611 Time For Selfie | #617 Stop Staring | #626 Mistress

I really wanted to to show you these 4 liquid matte lipsticks by Aura I bought when I was in Bulgaria in October last year. Много исках да ви покажа тези течни червила на Aura, които купих докато бях в България през октомври миналата година


Aura is a Serbian-based brand that was launched in Bulgaria in 2016 and I don't think it's available in Western Europe at the moment which is such a shame because it's a lovely drugstore brand that offers affordable products of decent quality.  Aura е сръбска марка, която беше пусната в България през 2016 и не мисля, че се продава в Западна Европа в момента, което е тъжно, защото е чудесна дрогерийна марка, която предлага достъпни продукти с прилично качество. 
Matte lipsticks are the thing for a while now and considering matte has always been my favorite finish, I also wanted to get some of those. I got these on sale for a little bit more than 3€ each, so it was a good deal for me. They come with 7 ml of product. Матовите червила са новото нещо от известно време и имайки предвид, че матовият завършек винаги ми е бил любим, много исках да се сдобия с няколко. Тези купих намалени за малко повече от 6 лв всяко, така че си беше оферта. Съдържат 7 мл продукт. 
The first ingredient is Isododecane which is a solvent and a fragrance. Dimethicone and Diisostearyl Malate are emollients. Polybutene is a viscosity control agent. Glyceryl Behenate/
Eicosadioate is an emollient. Hydrogenated Polycyclopentadiene is a resin for long-wear. Silica Dimethyl Silylate is a viscosity control agent. Trimethylsiloxysilicate is a film forming agent and a moisturizer. Disteardimonium Hectorite is a viscosity control agent. Cera Alba is an emollient, an emulsifier and a viscosity control agent. Mica is a pigment. Propylene Carbonate is a solvent. Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate is an antioxidant. Alumina is a viscosity control agent. CI 77891, CI 15850, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 19140, CI 45410 and CI 42090 are pigments.

You can find the ingredients on CosDNA here. These are the ingredients for all the shades and only the pigments vary. All ingredients score safe on CosDNA. 
Първата съставка е Isododecane, който е разтворител и ароматизатор. Dimethicone и  Diisostearyl Malate са емолиенти. Polybutene е агент, контролиращ вискозността. Glyceryl Behenate/
Eicosadioate е емолиент. Hydrogenated Polycyclopentadiene е смола за издръжливост. Silica Dimethyl Silylate е агент, контролиращ вискозността. Trimethylsiloxysilicate е агент, правещ филм и хидратант. Disteardimonium Hectorite е агент, контролиращ вискозността. Cera Alba е емолиент, емулсифиант и е агент, контролиращ вискозността. Mica е пигмент. Propylene Carbonate е разтворител. Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate е антиоксидант. Alumina е агент, контролиращ вискозността. CI 77891CI 15850CI 77491CI 77492CI 77499CI 19140CI 45410 и  CI 42090 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук. Това са съставките за всички цветове и само пигментите варират. Всички съставки са безопасни според CosDNA. 
The first two shades I got were Checkmate and Mistress, fell in love with them and then I went back and bought Time For Selfie and Stop Staring. This range is huge and the brand offers plenty of shades so I am sure you will find your favorite too.  Първите цветове, които си взех бяха Checkmate и Mistress, влюбих се в тях и после се върнах и купих и Time For Selfie и Stop Staring. Изборът е огромен и марката предлага много цветове, така че съм сигурна, че ще си намерите и вашия любимец. 
Starting off with Checkmate, it's the first I noticed when I tried these and it's still my most favorite of them all. Checkmate is a beautiful vibrant red with cool undertone, that type of lipstick that makes your teeth appear whiter. This formula is super pigmented and it looks good even when I apply only one layer of it.  Започвам с Checkmate, първият, който забелязах когато ги пробвах и все още най-любимият ми. Checkmate е красиво ярко червено със студен подтон, типът червило, който прави зъбите ви по-бели. Формулата е много пигментирана и изглежда добре нанесено и само на един слой.
The lipstick dries matte within minutes and after that it pretty much doesn't budge for hours unless you eat something really greasy. Red lipsticks are quite tricky because usually they tend to transfer and are extremely hard to wash off (most favorite thing, getting red lipstick on the beige coat I just washed, ugh). This formula is really amazing because it doesn't transfer at all (triple yay from my boyfriend who hates the lipsticks that transfer for obvious reasons) and it doesn't highlight dry patches which is very important for a lip product you want to wear when it's cold and windy.  Червилото изсъхва матово за минути и след това, общо взето, не мърда с часове, освен ако не хапвате нещо мазно. Червените червила са доста сложни, защото често се трансферират и се махат много трудно (любимото ми нещо, да си омажа бежовият шлифер, който тъкмо съм изпрала с червено червило,уфф). Тази формула е страхотна, защото не се трансферира изобщо (тройно ура от приятелят ми, който мрази трансфериращи се червила по очевидни причини) и не подчертава сухи участъци, което е много важно за продукт, който носим когато е студено и ветровито. 
If you are looking for a really good quality classic red, I highly recommend this one. It's my most favorite red in my collection and I do own plenty of reds. I've been wearing it constantly this winter.  Ако си търсите класическо червено с много добро качество, горещо ви препоръчвам това. Най-любимото червено в колекцията ми е, а имам доста такива. Нося го постоянно тази зима. 
Next is Time For Selfie which is a slightly muted fuchsia shade. I actually haven't worn this one a lot yet because I see it more as a spring/summer shade but very soon the time for it will come. Just like Checkmate, this lipstick also has a very rich and opaque formula, you can only apply a layer of it.  Следва Time For Selfie, което е леко убит фуксия цвят. Все още не съм го носило много, защото е по-пролетно/лятно червило, но скоро ще дойде и неговото време. Също като Checkmate, това червило има много богата и пигментирана формула и можете да нанесете само един слой от него. 
It quickly dries matte and it's very longlasting as well. It doesn't transfer either.  Бързо изсъхва матово и е много издръжливо. Също не се трансферира. 
It doesn't look particularly flattering with this makeup but I admit I was too lazy to do the swatch another time.  Не изглежда особено красиво с този грим, но си признавам, че ме домързя да му правя друг суоч. 
Stop Staring is a muted purple-ish mauve and it's actually way prettier in real life than it is on the swatch. The formula is not as opaque as the previous two and you need at least 2 layers (or even 3) for an even application. Stop Staring e лилавеещо мораво и всъщност е много по-красиво на живо, отколкото на суоча. Формулата не е толкова пигментирана като предишните две и имате нужда поне от 2 слоя (и дори 3) за равномерно нанасяне. 
It dries matte quickly and it doesn't transfer but it isn't as longlasting as the previous two either. If you don't eat anything, you will most likely not have any issues for hours but after a meal it needs to be re-applied. And that also means, removing what's left of it and applying it again because if you just choose to go over it will end up patchy and disgusting.  Бързо засъхва матово и не се трансферира, но не е толкова дълготрайно колкото предишните две. Ако не хапвате абсолютно нищо, най-вероятно няма да имате проблеми с часове, но след ядене има нужда да се нанесе отново. А това означава да се премахнат остатъците и да се нанесе наново, защото ако просто минете с още един слой отгоре ще стане на отвратителни парцали. 
This formula is bit hard to work with but I really really like the shade so I am wearing it often anyway. The lipstick has a very neutral undertone which makes it a really good choice for almost any makeup. Тази формула е малко по-сложна за работа, но наистина много ми харесва цвета, затова пак си го нося често. Червилото има много неутрален подтон, което го прави добър избор за почти всеки грим. 
And finally Mistress, it's a really deep dark purple shade. Unfortunately, the pigmentation here is seriously lacking and even 3 layers of it won't give you an even application. After 3 layers the lipstick starts building up and it looks even messier.  И най-накрая Mistress, много тъмнолилав цвят. За съжаление, пигментацията тук наистина е лоша и дори на 3 слоя не дава равномерно нанасяне. След третия слой, червилото започва да става на парцали и да изглежда още по-зле. 
As you can see on the close up it doesn't look good at all on its own and what I do to wear it is 1) apply it on top of a dark mauve lip pencil I have or 2) apply on top of one layer of Checkmate. Obviously both of these techniques change the original color a bit but at least I have an even shade of lipstick on my lips and I still get the beautiful dark purple color.  Както виждате на снимката, въобще не стои добре самостоятелно, и за да го носа 1) го нанасям върху тъмно морав молив за устни, който имам или 2) го нанасям върху един слой от Checkmate. Разбира се и двете техники променят оригиналният цвят малко, но поне имам равномерно нанесено червило на устните и пак получавам красивият тъмнолилав цвят. 
For the sake of this review, I applied it on its own and as you can see it doesn't look that bad on the other photo. This lipstick also lasts a bit less than the other 3 and you definitely need to remove it and re-apply it again once it starts wearing off.


Overall, the Aura Matte  Lip Creams are a really great product but not all of the shades have the same formula and pigmentation so I suggest to carefully swatch before you buy. It's easy to see which shades aren't that pigmented even on your hand. For that price though, this is pretty good product. I do like all the shades and while some of them are harder to wear, they are all rather longlasting non-drying matte lipsticks which is quite rare to find.


What I like: 
 • Inexpensive (around 4€)
 • Reasonable amount of product (7 ml) 
 • Huge variety of shades 
 • Very longlasting 
 • Non-drying
 • No transferring 

What I don't like: 
 • Some of the shades are hard to apply evenly 

All in all: 4,5/5


That was my review for Aura's matte lipsticks. Have you tried them and do you like them? 
За това ревю, го нанесох самостоятелно и както виждате не изглежда чак толкова зле на другата снимка. Това червило издържа по-малко от другите 3 и определено трябва да го премахнете и нанесете отново щом започне да се изтрива.


Като цяло Matte Lip Creams на Aura са наистина страхотен продукт, но не всички цветове имат еднаква формула и пигментация, така че ви съветвам да пробвате преди да купите. Лесно е да се види кои цветове не са чак толкова пигментирани дори върху ръка. За тази цена обаче, това е доста добър продукт. Харесват ми всички цветове и въпреки, че някои са по-трудни за носене, са по-скоро дълготрайни неизсушаващи матови червила, което се намира трудно.

Какво ми харесва: 
 • Евтини (около 8 лв)
 • Разумно количество продукт (7 мл) 
 • Огромно разнообразие от цветове
 • Много издръжливи
 • Неизсушаващи
 • Не се трансферират

Какво не ми харесва: 
 • Някои от цветовете трудно се нанасят равномерно
Обща оценка: 4,5/5


Това беше моето ревю за матовите червила на Aura. Вие пробвали ли сте ги и харесват ли ви?

Saturday, January 7, 2017

BEST OF 2016: Skincare

It's time to show you my yearly favorites and considering I actually haven't talked that often about my favorite products since I am mostly doing reviews this year, this will probably be an interesting sum-up.  Време е да ви покажа годишните любимци и имайки предвид, че не съм говорила често за любимите ми продукти, тъй като предимно правих ревюта тази година, сигурно ще е интересно обобщение. 
The skincare + haircare post will be longer than the makeup one and that's because I have always been more passionate about those.  Публикацията за бяла козметика и грижа за косата, ще е по-дълга от декоративната, защото винаги повече съм се интересувала от тях. 
To avoid being repetitive, I will say that you should expect reviews for all the favorites that don't have one yet.  За да не се повтарям, ви казвам да очаквате ревюта за всички любимци, които още си нямат. 
Garnier Skin Active Micellar Solution
I really love this micellar solution, it's affordable, gentle and it does the perfect job. I now have a 700 ml bottle and it will last me some time. I use this to clean what's left of my eye makeup after the double cleansing.


CosRx Natural BHA Skin Returning A-Sol
This was one big discovery this year. The A-Sol is a multifunctional product that can be used as a pH adjusting toner and spot treatment. I pretty much use it both ways. It has a strong tea tree scent that I actually enjoy (a lot of people hate it though). It has a bunch of great ingredients and it really makes pimples and zits disappear after a day.


Sephora Supreme Cleansing Oil
I discovered cleansing oils this year and why have I been waiting for it so long? The Sephora Cleansing Oil has been my favorite first cleanser for the second part of 2016 and I am still using. It's a really great oil cleanser for dry/normal skin because it protects the it during second cleansing. You can see the full review here.

Bioré UV Perfect Milk
A friend with dry skin recommended this sunscreen and it's wonderful! Its milky and liquid consistency makes it super easy to apply. It leaves a slight white cast as all the physical sunscreens but nothing too serious. What I love most is that it makes my face feel so soft and smooth and make up applies so easily on top of it. I am definitely going to continue buying this, a wonderful product!


Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
My tub is in horrible state but the product inside is great! I have a little bit left here and more backup waiting to be opened. This is the perfect cream for normal to dry skin, it's very hydrating but it doesn't leave my face oily so it can be used both in the AM and PM routine. It works really well with other products, it doesn't pill and considering how insanely affordable this is, I see no reason not to continue repurchasing it. By the way, the whole Nutritive Végétal collection has an amazing fragrance.

Lilas Blanc Huile Merveilleuse 
A fantastic discovery thanks to Glossybox. This facial oil is the perfect blend for me, the top oils are sesame and sunflower and my skin loves both very much. This product also has a fantastic fragrance, I am definitely going to get the full size. 
Garnier Skin Active Micellar Solution 
Много харесвам този мицеларен разтвор, достъпен е, нежен и върши идеална работа. Сега имам 700 мл шише и ще ми стигне за доста време. Използвам го, за да почиствам остатъците от очния грим след двойно почистване.

CosRx Natural BHA Skin Returning A-Sol
Това беше голямо откритие тази година. A-Sol е мултифункционален продукт, който може да бъде използван като pH балансиращ тоник и като лечение за пъпки. Аз го използвам и по двата начина. Има силен аромат на чаено дърво, който харесвам (но много хора го мразят). Има куп страхотни съставки и наистина кара пъпките да изчезнат след ден.

Sephora Supreme Cleansing Oil
Открих почистващите олиа тази година и защо чаках толкова дълго? Sephora Cleansing Oil ми е любимият първи клийнзър за втората част на 2016 и все още го ползвам. Идеално почистващо олио за суха/нормална кожа, защото я предпазва по време на второто почистване. Можете да видите пълното ревю тук.

Bioré UV Perfect Milk
Приятелка със суха кожа ми препоръча тази слънцезащита и е чудесна! Има млечна и течна консистенция, която я прави много лесна за нанасяне. Оставя лек бял отенък, както всички физични слънцезащити, но нищо сериозно. Най-много харесвам, че оставя лицето ми много меко и гладко и гримът се нанася толкова лесно върху нея. Определено ще продължа да си купувам този чудесен продукт!

Yves Rocher Nutritive Végétal 24h Comfort Nourishing Cream
Моето бурканче е в ужасно състояние, но продуктът вътре е страхотен! Имам малко останало и още една резерва. Това е идеалният крем за нормално към суха кожа, много е хидратиращ, но не оставя лицето мазно и може да бъде ползвам сутрин и вечер. Много добре работи и с други продукти, не прави кир, и имайки предвид колко е евтин не виждам причина да не продължавам да си го купувам. Между другото, цялата Nutritive Végétal колекция има страхотен аромат.

Lilas Blanc Huile Merveilleuse 
Фантастично откритие благодарение на Glossybox. Това олио за лице е перфектната смес за мен, основните олиа са сусамово и слънчогледово, а кожата ми много харесва и двете. Продуктът има и фантастичен аромат, определено ще си го купя в пълен размер. 
Revlon Professional Uniq One All In One Hair Treatment
I was gifted this hair treatment by Sapphire Eyes & Rubin Lips but I also had the lotus version beforehand. This is one fantastic hair product, it leaves my hair so silky and gorgeous looking and the effect lasts for days. I am definitely getting a full size of this because I've never seen such results from another haircare product.


Le Petit Marseillais Conditionner Intense Nutrition
This is my favorite conditioner. It's very inexpensive but it hydrates my huge amount of thick hair well and it also smells amazing. I will continue repurchasing it. You can see the full review here.

Amika Oil Treatment
This is a really lovely oil that I apply on my hair after drying it with a towel. I am super in love with the fragrance I have been using this 10 ml size for a year now and I have half of it left. I will consider investing in the full size. 
Revlon Professional Uniq One All In One Hair Treatment
Тази терапия за коса ми е подарък от Sapphire Eyes & Rubin Lips, но имах и варианта с лотос преди това. Това един невероятен продукт за коса, прави косата ми толкова копринена и страхотно изглеждаща, а ефектът се задържа с дни. Определено ще си купя пълен размер, защото никога не съм виждала такива резултати от продукт за коса.

Le Petit Marseillais Conditionner Intense Nutrition
Това е любимият ми балсам. Много е евтин, но подхранва добре моето огромно количество гъста коса. Ще продължа да си го купувам. Можете да видите пълното ревю тук.

Amika Oil Treatment
Това е едно чудесно олио, което нанасям на косата след подсушаване с хавлия. Влюбена съм в аромата и използвам тези 10 мл от вече година, а все още имам половината от него. Ще си помисля с инвестиране в пълния размер.


Nina Ricci Nina EDT
I already talked about this perfume here. I use it almost every day and I even got a backup during the Black Friday sales. I assume this will forever be my favorite.


The Body Shop Indian Night Jasmine EDT  | Body Butter 
I fell in love with this perfume together with he body butter. I got this for myself last January and so far it is probably one of my most favorite body products. I've already used half of it and when I finish it I plan to get it again. The body butter has an amazing soft jasmine fragrance and it leaves my skin so hydrated while the perfume is just really warm and cozy. You can see the full review here.


Yves Rocher Body Lotion Pear & Cocoa
I already reviewed the Pear & Cocoa collection here. I didn't have this product when I did but I am including this in my favorites because I love it so much and this 390 ml bottle is steadily going down. This is one of the best fragrances for a body lotion. I even wanted one more 390 ml backup but it's the only that's out of stock already, haha. This is lighter than the TBS butters but sometimes I need something that gets absorbed quicker so I can go to bed right away.


Nuxe Rêve De Miel Lip Balm
Again, I don't know why did I wait so long to get this lip balm. It's amazing! It has the sweetest honey taste and the formula is thick. The finish is matte. They say this lip balm is super economical but I am probably going to finish mine quickly because I am using it all the time despite owning & using a bunch of other lip balms. This formula really transforms your lips and they are always soft and hydrated. 
Nina Ricci Nina EDT
Вече ви говорих за този парфюм тук. Използвам го почти всеки ден и дори си взех резерва по време на Черния Петък. Предполагам, че винаги ще ми е любим.

The Body Shop Indian Night Jasmine EDT  | Body Butter 
Влюбих се в този парфюм заедно с маслото за тяло. Взех си го миналия януари и за сега е сигурно един от най-любимите ми продукти за тяло. Вече изразходвах половината и когато го свърша смятам да си го купя отново. Маслото за тяло има невероятен мек жасминов аромат и оставя кожата толкова хидратирана, а парфюмът просто е много топъл и "удобен". Можете да видите пълното ревю тук тук.

Yves Rocher Body Lotion Pear & Cocoa
Вече писах за колекцията с Круша & Какао тук. Нямах този продукт когато го направих, но го включвам в любимци, защото страшно много ми харесва и тази 390 мл опаковка стабилно намалява. Това е един от най-добрите аромати за лосион за тяло. Дори много исках да си взема още един 390 мл размер, но точно той вече е свършил, хаха. По-лек от маслата на TBS, но понякога ми трябва нещо, което се абсорбира по-бързо, за да си легна веднага.

Nuxe Rêve De Miel Lip Balm
Отново, не знам защо чаках толкова дълго, за да си взема този балсам за устни. Страхотен е! Има най-приятният вкус на мед и формулата е гъста. Завършекът е матов. Казват, че този балсам е много икономичен, но аз най-вероятно бързо ще свърша моя, защото го използвам постоянно въпреки, че имам & използвам доста други балсами. Формулата наистина трансформира устните и те винаги са меки и подхранени. 
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
I discovered the My Scheming masks this year and the Hyaluronan mask has been one of my favorites. It leaves my face perfectly hydrated. The mask itself is made from a very good quality fabric that sticks to the face and it's also black so it makes the whole masking procedure way more fun!

My Scheming Black Pear Brightening Black Mask
The Black Pearl mask is the first I got to try and I fell in love with. This really has some serious brightening properties! Everything I said for the previous mask is valid for this one as well.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato | Green Tea | Royal Jelly
This year I also discovered my favorite go-to daily masking masks. That's the Real Nature line. My favorites so far are Tomato, Green Tea and Royal Jelly. Tomato smells so fresh like real tomatoes and it has brightening properties. Green Tea also smells like fresh green tea and it's excellent for hydration, a plus is it gets absorbed super quickly. Royal Jelly is my calming mask, it also provides excellent hydration and brightening like Tomato but it does a great job calming angry skin. I've also tried Bamboo, Rose and Shea Butter from these series. The first two are great as well, I don't like the fragrance of the Rose but it's not a bad mask. Shea Butter has a creamy texture, weird fragrance and I didn't like it. I plan to try the rest of the Real Nature masks in 2017 but these 3 I will definitely have in my stash.These were all of my cosmetic favorites for 2016! What were yours? 
My Scheming Hyaluronan Hydrating Black Mask
Открих маските на My Scheming тази година и маската Hyaluronan ми е една от любимите. Оставя лицето идеално хидратирано. Самата маска е направена от материал с много добро качество и се залепва лесно на лицето, а също и черва, която прави цялата процедура много по-забавна!

My Scheming Black Pear Brightening Black Mask
Маската Black Pearl е първата, която пробвах и се влюбих в нея. Наистина има сериозни избристрящи свойства! Всичко, което казах за предишната маска е валидно и за тази.

Nature Republic Real Nature Mask Sheet Tomato | Green Tea | Royal Jelly
Тази година открих и любимите ми маски за всекидневието. Това е линията Real Nature. Любимците ми засега са Домат, Зелен Чай и Пчелно Млечице. Tomato ухае супер свежо на истински домати и има избистрящи свойства. Green Tea също ухае на свеж зелен чай и е отлична за хидратация, а и се абсорбира много бързо. Royal Jelly е успокояващата ми маска, която също придава и отлична хидратация и избистряне като Tomato, но и страхотно успокоява ядосаната кожа. Пробвах също и Бамбук, Роза и Масло от Ший от тази колекция. Първите две също са чудесни, не ми харесва аромата на Rose, но не е лоша маска. Shea Butter има кремообразна текстура, странен аромат и не ми хареса. Планирам да пробвам и останалите маски от Real Nature през 2017, но тези 3-те определено ще си ги купувам редовно.


Това бяха всичките ми козметични любимци за 2016! Кои бяха вашите?

Thursday, January 5, 2017

BEST OF 2016: Makeup

It's time for the yearly favorites and I am starting with makeup. I don't have a lot this year and definitely not a product in every category but I wanted to show you only things that I got in 2016 and I sincerely liked a lot.  Време е за годишните любимци и започвам с грима. Нямам много тази година, и определено няма продукт във всяка категория, но исках да ви покажа само неща, които съм купила през 2016 и наистина много са ми харесали.
Looking at all these products and and thinking how much I enjoy using them, 2016 has definitely been a good year for makeup. Гледайки всички тези продукти, и мислейки си колко много обичам да ги ползвам, 2016 определено е била добра година за грима.
Missha M Perfect Cover BB Cream #13 Bright Beige
I managed to find a sample of this BB cream and after trying it, I immediately bought the full size. Shade #13 is super pale, it's a stable NW10 but it works for my N10-15 skin as well. This BB cream has a creamy formula, it's super easy to apply even with fingers and most of the time it looks flawless. It has medium to high coverage for a BB cream and since I got it I have been using this constantly.

Mizon Snail Repair Blemish Balm
The snail BB cream was my other discovery this year and I should have tried it sooner. I am currently preparing you a review for it. It's NC15 but also works well for my skin tone, compared to the Missha, this one is a bit trickier to apply and can look heavy but on the other hand, it's a really good option for summer because it stays all day. In winter, it sometimes accentuates my drier parts. A good bonus is that it has really great ingredients lists and also actively helps my skin, if I use this when I have some sort of irritation, it actually looks better when I take it off.

Innisfree Ampoule Moisture Cushion #C13 Light Beige 
I am in love with this cushion mostly because it's a really good N10-15 shade and it matches me perfectly. Compared to the previous two BBs, this cushion is a lot lighter, doesn't have much coverage and it disappears from my face much quicker. I still love it for the moisturizing formula though so I have been using it now that it's cold. 
Missha M Perfect Cover BB Cream #13 Bright Beige
Успях да намеря мостра на този BB крем и след като го пробвах, веднага си го купих. Цвят #13 е  много светъл, стабилно NW10, но става и за моята N10-15 кожа. Този BB ре има кремообразна формула, много лесно се нанася дори с пръсти и през повечето време изглежда перфектно. Има средно до високо покритие за BB крем и откакто го получих го ползвам постоянно.

Mizon Snail Repair Blemish Balm
Охлювеното BB беше другото ми откритие тази година и трябваше да го пробвам по-рано. В момента ви подготвям ревю за него. То е NC15, но също пасва и на моята кожа, сравнен с Missha този се нанася по-трудно, защото може да изглежда по-тежко, но е добра опция за лятото, защото издържа цял ден. През зимата понякога ми подчертава сухите участъци. Добър бонус е, е имам много хубав състав и активно помага на кожата, ако го използвам докато имам раздразнения, всъщност изглеждат по-добре когато го изтрия.

Innisfree Ampoule Moisture Cushion #C13 Light Beige 
Влюбена съм в този кушън, предимно защото е много добро N10-15 и пасва идеално. Сравнено с предишните 2 BB-та е доста по-леко, няма много покритие и изчезва доста по-бързо. Много ми харесва, че формулата е е хидратираща обаче и затова често го ползвам сега когато е студено. 
Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long
I am absolutely mind-blown by this palette. I don't think that I've had another palette where I love all the shades equally. I have been using this constantly since I received and it's the perfect neutral mix for me. I use the matte brown for my brows and the matte beige for my brow bone. I got this palette on a sale from FeelUnique so I paid only 8€ for it (I also got Oh So Special and Au Naturel) and for the price, it's absolutely worth it. The quality is really decent, the majority of shades here are very pigmented and easy to blend.
Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long
Тази палитра ми скри шапката! Не мисля, че съм имала друга палитра където да обичам всички цветове еднакво. Използвам я постоянно откакто я получих, защото е идеалният неутрален микс за мен. Използвам матовото кафяво за веждите си, а матовото бежово за под веждата. Взех си палитрата намалена от FeelUnique и платих само 8€ за нея (взех също и Oh So Special и Au Naturel) и за тази цена абсолютно си заслужава. Качеството е много сносно, повечето цветове са много пигментирани и лесни за преливане. 
Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate
This is my favorite red of the year. This shade is absolutely beautiful and the formula makes it my perfect winter lipstick. I am preparing a review for this Aura lipsticks.

Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #617 Stop Staring
Stop Staring isn't as eye-catching as Checkmate but that's exactly why I am often wearing. It's a muted mauve and it goes well with most of my makeup looks (mostly neutral ones) so it's always the option I am going to pick when I know I will have a long day and I won't have the time to fix my lipstick. The staying power is really a huge bonus here.

Château Labiotte Wine Lip Tint #OR01 Chardonnay Orange
I only recently got this but I am so in love with it already! Look at it, it's a lip tint in a wine bottle! <3 This lip tint has one of the most beautiful vibrant orange shades I have seen. When I wear this, it makes my whole face glow. Even my boyfriend noticed (over skype call with poor resolution) how different this makes my whole makeup because he asked me what am I wearing. This is seriously longlasting too because it's a real lip tint and it stains your lips to the point where you will have a really hard time removing it. I had quite a greasy lunch yesterday and it hadn't even budged after the whole thing.
Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate
Това е любимото ми червено за годината. Цветът е изключително красив, а формулата го прави идеалното зимно червило. Подготвям ревю за червилата на Aura.

Aura Matte Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #617 Stop Staring
Stop Staring не привлича погледа като Checkmate, но точно затова често го нося. То е убито мораво и си отива с повечето ми гримове (предимно неутрални), така че винаги е опцията която ще избера когато ме чака дълъг ден и няма да имам време да си оправям червилото. Издръжливостта му е огромен плюс.

Château Labiotte Wine Lip Tint #OR01 Chardonnay Orange
Съвсем наскоро го получих, но вече толкова много го харесвам! Вижте го, това тинт във винена бутилка! <3 Този тинт е едно от най-красивите ярки оранжеви, които съм виждала. Когато го нося, прави цялото ми лице да сияе. Дори приятелят ми забеляза (през скайп с лоша резолюция) колко различен прави целия грим, защото ме попита какво нося. И е много издръжливо, защото е истински тинт и оцветява устните толкова много, е после доста трудно ще го махнете. Вчера си хапнах доста мазен обяд и дори не беше помръднало. 
Etude House Drawing Eye Brow #02 Grey Brown
Another discovery of the year, the Etude House eyebrow pencils! This pencil has the perfect formula and shade and just makes doing my eyebrows a piece of cake. On top of that, it also lasts all day without budging at all compared to the eyeshadows I used to use. I got 2 more of these, and I highly recommend them to everyone. Super inexpensive and huge variety of shades.

Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara
I absolutely fell in love with this mascara. It makes me look like I wear falsies and it doesn't smudge all day long. This is so waterproof I have a hard time removing it and it happens quite often that I wake up with panda eyes on the next day. I am seriously considering investing in a full size of this, this mascara is brilliant!

KIKO Colour Shock Long Lasting Eyeshadow #107 Inspiration Emerald
This was a random impulse buy and it happened to be a hidden gem. I really love colorful eye pencils and I have a handful of the shades I love. Inspiration Emerald is extremely beautiful turquoise but the best part is how easy this is to apply. The formula is so soft and creamy, the pencil is super pigmented. This also easily lasts 6 hours in my waterline and it has never happened with any other pencil. I wanted to get a backup but it was out of stock when I went back and since it was limited edition, it's unlikely I will find it again. I managed to get 2 backups of the shade Sporty Cream though. I didn't photograph it here but it's the most beautiful pinky beige and it looks absolutely gorgeous in the waterline and gives you that "I slept 10 hours tonight" look. These pencils were really surprising and I do hope KIKO will bring them back one day.


That was all from me! Is any of these your favorite as well? Which makeup products did you enjoy using the most in 2016? 
Etude House Drawing Eye Brow #02 Grey Brown
Още едно откритие на година, моливите за вежди на Etude House! Този молив има идеалните формула и цвят и да си оформя веждите с него е изключително лесно. Освен това, издържа цял ден без да мръдне, сравнен със сенките, които използвах. Имам още 3 от тях. Силно препоръчвам на всички! Съвсем достъпни и има огромен избор от цветове!

Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara
Влюбих се в тази спирала. Прави ме да изглеждам все едно нося изкуствени мигли и въобще не се размазва. Толкова е водоустойчива, е трудно я свалям и често се случва да се събудя с панда очи на другия ден. Честно обмислям да си я купя в пълен размер, тъй като е просто жестока!

KIKO Colour Shock Long Lasting Eyeshadow #107 Inspiration Emerald
Това беше импулсивна покупка и се оказа скрито съкровище. Много харесвам цветни моливи и имам доста в цветовете, които харесвам. Inspiration Emerald е много красив тюркоаз, но най-хубавата част е колко лесно се нанася. Формулата е толкова мека и кремообразна, моливът е супер пигментиран. Лесно издържа по 6 часа във водната линия и никога преди не ми се е случвало с друг молив. Исках да си взема още един, но беше свършил когато се върнах и тъй като беше лимитиран, едва ли ще го намеря пак. Успях да си взема 2 резерви от цвета Sporty Cream обае. Не го снимах тук, но е най-красивото розовеещо бежово и изглежда невероятно във водната линия, придавайки онзи вид "тази вечер спах 10 часа". Тези моливи бяха голяма изненада и се надявам KIKO да ги върнат пак един ден.


Това беше всичко от мен! Някой от тях любимец ли ви е и на вас? Кой грим продукт най-много обичахте да ползвате през 2016?

Monday, January 2, 2017

EMPTIES: Travel Size Winter 2016

I'm finishing 2016 with some decluttering and getting rid of all the empties I accumulated for the past 5-6 months. This time I separated them by categories, and here you see all my travel size empties.  Завършвам 2016 с малко разчистване и се отървах от всичките празни опаковки от последните 5-6 месеца. Този път ги разделих в различни категории, и тук виждате мини празните опаковки.
I actually expected a lot more travel size empties but this will only stimulate me to try harder next time.  Очаквах доста повече празни минита, но пък това ще ме стимулира да се постарая повече следващия път. 
Etude House I'm Blooming Clear Cleansing Water
An absolutely useless product, it doesn't remove any makeup at all, it burns on my eyes and from what I remember I threw half of it away. I will definitely never buy this.

The Body Shop Madagascar Vanilla Flower Body Lotion
I picked this up last January and it took me a long time to use it up with all my body lotions. It smells really nice, like warm and cosy vanilla. I got a bit bored of it and I still have half of last year's limited edition YR Spicy Vanilla body lotion which I like way more so I won't be getting this.

Yves Rocher Mango Coriander Energizing Bath & Shower 
I love this shower gel with Mango & Coriander and I would absolutely get it full size once I use up some shower gels. This fragrance is an absolute must for spring and summer. You can see my full review here.


Yves Rocher Bourbon Vanilla Sensual Bath & Shower 
I loved this shower gel as well although a little bit less but I chose a full size of it as a gift with one of my purchases and right now I am using it super regularly because it's the perfect winter fragrance. You can see the full review in the post I just linked. 

REN Radiance Renewal Mask
This mask is one of the best sellers of the brand but I didn't like it. It has a pleasant honey fragrance and texture which makes it a bit hard to apply. Once applied, it burns a little bit and overall the 5 minutes spent with it are very uncomfortable. I didn't notice any visible brightening after use (and this mini lasted me more than 10 uses) so I see no reason to get this. 
Etude House I'm Blooming Clear Cleansing Water
Един изцяло безполезен продукт, въобще не премахва грима, пари около очите и доколкото си спомням половината го изхвърлих. Определено няма да купя.

The Body Shop Madagascar Vanilla Flower Body Lotion
Взех си го миналия януари и ми отне много време да го използвам със всичките ми лосиони. Ухае наистина приятно, на топла уютна ванилия. Малко ми омръзна, а и все още имам половината от Spicy Vanilla на YR, който ми харесва повече, така че няма да си го купя.

Yves Rocher Mango Coriander Energizing Bath & Shower 
Много харесвам душ гела с Mango & Coriander и определено бих си го взела в пълен размер, щом изразходвам нещо. Този аромат е задължителен за пролетта и лятото Можете да видите пълното ревю тук.

Yves Rocher Bourbon Vanilla Sensual Bath & Shower 
Този лосион също ми харесва, и въпреки че е малко по-малко си избрах пълния му размер като подарък с покупка и сега си го ползвам редовно, защото е идеалният аромат за зимата. Можете да видите ревюто му в горната публикация.

REN Radiance Renewal Mask
Тази маска е една от бестселърите на марката, но не ми хареса. Има приятен аромат на мед и текстура, която я прави трудна за нанасяне. Веднъж нанесена, леко пари и като цяло 5-те минути с нея са много неприятни. Не забелязах някакво видимо избистряне след употреба (а това мини ми стигна за 10 употреби), така че нямам никаква причина да си я взема. 
Privé Reparative Shampoo
Birchbox regularly sends me travel size shampoos and not that I mind those but I currently have more than 5 of them and I see no difference between them. It's just a shampoo, it washes my hair, doesn't dry out my scalp but it's definitely not worth the cosmic price it retails for.


Jonzac Eau Thermale
You've seen plenty of empties of this thermal water, I usually keep one of those in my handbag when it's hot. I haven't gotten a new one for now.


Rituals… Zensation Rice Milk & Cherry Blossom Foaming Shower Gel
I am absolutely in love with this series (now called The Ritual of Sakura) and I was so impressed by this self-foaming shower gel. I am definitely getting a full size, again, once I use up some shower gels. The fragrance is absolutely fantastic and it's such a pleasure to wash your body with this foam!

Innisfree Tangerine Blossom Perfumed Body Cleanser
This shower gel smelled really nice but getting it from Korea comes out quite pricey, so I won't be purchasing it.

Avon Glimmer Stick Brow Definer #Dark Brown
That's one horrible eyebrow pencil. First of all, the shade is nowhere near dark brown... It's rather medium brown and on top of that it's too warm and it makes my eyebrows look way off. And it's too soft so it's hard not to overdo it. You can skip this one.

Huygens Le Gommage Visage
This is so far the first face scrub I like. It's super mild, hydrating, and it smells amazing. I have one more mini of it.

Etude House Proof 10 Eye Primer 
That's a full size but somehow it ended up in this post. This is my go-to eye primer, it's affordable, it does an amazing job at making eyeshadows more vivid and longlasting and I already have a new one.


I'm continuing with the empties posts, the next ones will be samples and sheet masks. Also, currently in my drafts are the Best of 2016 too!
Privé Reparative Shampoo
Birchbox редовно ми изпраща мини шампоани и не, че ми пречи, но в момента имам над 5 и не виждам разликите между тях. Това е просто шампоан, измива косата, не изсушава скалпа, но определено не си струва космическата цена, за която го продават.

Jonzac Eau Thermale
Виждали сте много празни опаковки на тази термална вода, обикновено си държа една в чантата когато е горещо. Не съм си купила нова засега.

Rituals… Zensation Rice Milk & Cherry Blossom Foaming Shower Gel
Влюбена съм в тази серия (сега се казва The Ritual of Sakura) и много се впечатлих от този самозапенващ се душ гел. Определено ще си взема пълен размер, отново, когато привърша нещо. Ароматът е абсолютно невероятен и е огромно удоволствие да се измиеш са тази пяна!

Innisfree Tangerine Blossom Perfumed Body Cleanser
Този душ гел миришеше много приятно, но да си го поръчам от Корея излиза много скъпо и няма да го направя.

Avon Glimmer Stick Brow Definer #Dark Brown
Това е един ужасен молив за вежди. Първо, цветът въобще не е тъмно кафяв. По-скоро средно кафяво и освен това е твърде топъл и прави веждите ми странни. А и е твърде мек и е трудно да не се прекали. Можете да го пропуснете.

Huygens Le Gommage Visage
Това е първият скраб за лице, който ми харесва. Много е нежен, хидратиращ и ухае страхотно. Имам още едно мини от него.

Etude House Proof 10 Eye Primer 
Това е пълен размер, но някак си се прокраднал тук. Това е любимият ми праймър за очи, достъпен, върши страхотна работа и прави сенките по-ярки, и по-дълготрайни. Вече имам нов.


Продължавам с празните опаковки, остават мостри и маски за лице. Също така, в момента в чернови са и публикациите Best of 2016. 

Sunday, January 1, 2017

EMPTIES: Coffee & Tea Winter 2016

I am starting the new 2017 year with some more of my empties and since today is January 1st and I feel particularly cozy having my afternoon tea at home (because well, I woke up at noon), I decided to talk to you about my teas and coffees I happened to finish these past months.  Започвам новата 2017 година с още празни опаковки и тъй като днес е 1. януари, а аз се чувствам много удобно със следобедния си чай у нас (защото, ами, събудих се на обяд), реших да ви поговоря за чайовете и кафетата, които успях да привърша през изминалите месеци. 
To be honest there are some empty boxes missing because they were thrown away, some by me, others by people who didn't know I was saving those so that's why this post won't be all that long. За да съм честна ще ви кажа, че някои празни кутии липсват, защото бяха изхвърлени, някои от мен, други от хора, които не знаеха, че ги събирам, затова и тази публикация няма да е чак толкова дълга. 
Le Temps Des Cerises Green Tea La Javanaise
I got this tea as a gift from a friend who was moving out. It was quite nice actually, it's a green tea with very strong and noticeable cherry and strawberry notes.


Lord Nelson Green Tea Jasmine
This jasmine tea is one of my favorite ones considering a box costs less than a euro. If you are on a budget and you still want good tea, I would recommend trying this one. The brand can be found in Lidl.


Carrefour Red Fruits Infusion
I remember I really really liked this last winter and went through half the box pretty quickly and then the rest took me some time to finish. It's not a bad tea for the price, but I'd rather go for something of higher quality next time. 
Le Temps Des Cerises Green Tea La Javanaise
Получих този чай като подарък от приятелка, която се местеше. Беше доста приятен, това е зелен чай с много силни и забележими черешови и ягодови нотки.

Lord Nelson Green Tea Jasmine
Този жасминов чай е един от любимите ми, предвид, че кутията струва по-малко от евро. Ако имате бюджет и все пак искате хубав чай, бих ви препоръчала този. Марката може да се намери в Lidl.

Carrefour Red Fruits Infusion
Спомням си, че наистина много много харесвах този чай миналата зима и изпих половината кутия доста бързо, а останалото ми отне малко повече време. Не е лош чай за цената си, но следващия път предпочитам нещо с по-добро качество. 
Bilkacoop Thyme Herbal Tea 
Thyme tea is very typical for Bulgaria and it's one of my favorite pure herbal teas. If I am not mistaken I have one more box of this tea sitting in the back of my cupboard. Ir's a really really inexpensive tea and for the price, it's not bad at all.

Lipton Infusion Morocco 
The Morocco infusion's main notes are spearmint, cinnamon and licorice. It took me some time to realize I really don't like licorice in tea. Licorice actually tastes sweet (it's often used as a sweetener) without any added sugars which is great if you want to cut the calories and you like your tea sweet, but I like mine bitter. It was quite hard to use this box but I have one more spearmint and licorice tea by another brand I need to get through. Also, you shouldn't overdose on licorice tea if you have hypertension because licorice may raise your blood pressure.Lipton Gold Tea 
I really really loved this tea and for the price, it was absolutely amazing. I am not exactly sure what the flowers in the black tea were but I would definitely repurchase this one day.

Auchan Bio Infusion Rooibos Vanilla
Again, it took me a lot of time to realize I don't like rooibos tea in any combination. No matter the flavor, it always tastes like pure rooibos, it's bland and boring. This box was a mistake. 
Bilkacoop Thyme Herbal Tea 
Чаят от мащерка е много типичен за България и един от любимите ми чисти билкови чайове. Ако не се лъжа, имам още една кутия от него отзад във шкафа. Съвсем евтин е и за цената изобщо не е лош.

Lipton Infusion Morocco 
Основните нотки на инфузията Мароко да гьозум (джоджен), канела и женско биле. Отне ми известно време да разбера, че не ми харесва женското биле. Женското биле всъщност има сладък вкус (често се ползва като подсладител) без да има добавяни захари, което е чудесно, ако искате да намалите калориите и обичате чая си сладък, но аз моят го харесвам горчив. Доста трудно беше да изразходвам тази кутия, но имам още един чай с гьозум и женско биле на още една марка. Също така, не трябва да прекалявате с чая от женско биле, ако имате високо кръвно, защото то може да ви го вдигне още повече.

Lipton Gold Tea 
Много ми хареа този чай, и за цената си е страхотен. Не съм сигурна точно какви са цветята в черния чай, но определено бих си го купила пак един ден.

Auchan Bio Infusion Rooibos Vanilla
Отново, отне ми известно време да открия, че не обичам чай от ройбос в никакви комбинации. Независимо от вкуса, винаги чистият ройбос надделява и просто има обикновен скучен вкус. Тази кутия беше грешка. 
Thé Des Sables 
Thé Des Sables was a local shop's imitation of the tea by Palais Des Thés. It's a green tea with rose, citrus and exotic fruits notes. Quite fresh and pleasant for summer and you can also use it to make ice tea. I might repurchase the original by Palais Des Thés one day.

Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 
You probably know, I don't really drink real/pure coffee (of course that doesn't stop me from owning a coffee machine) because it makes me sick. I don't mind the taste of coffee and I even love the combination of milk and coffee. My preparation is usually 9:1 milk:coffee but I like it. The cappuccino by Dolce Gusto is one of my staples because it's the cheapest. I have two new boxes of it.


Nescafé Latte Macchiato Caramel
The Latte Macchiato Caramel was amazing (so was the Vanilla) and it's really perfect for winter. My preparation of 9:1 is valid for this one too. I currently don't have this at home, but I will definitely repurchase it, maybe even this month. I've missed it. 
Thé Des Sables 
Thé Des Sables беше имитацията от местен магазин на чая от Palais Des Thés. Това е зелен чай с розови, цитрусови и екзотични нотки. Доста свеж и приятен за лятото и може да го ползвате за студен чай. Може и да си купя оригинала на Palais Des Thés един ден.

Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 
Сигурно знаете, че не пия истинско/чисто кафе (това разбира се, не ми пречи да си имам кафе машина), защото ми става лошо от него. Нямам нищо против вкуса на щафе, и дори обичам комбинацията от кафе с мляко. Моята смес обикновено 9:1 мляко:кафе, но на мен харесва. Капучиното на Dolce Gusto винаги е вкъщи, защото е най-евтиното. В момента имам още две кутии от него.

Nescafé Latte Macchiato Caramel
Лате Макиато Карамел беше страхотно (както и Ванилията) и е идеално за зимата. И тук сместа ми е 9:1. В момента го нямам вкъщи, но определено ще си го купя пак, може би дори още този месец, защото ми липсваше.

Palais Des Thés Imperial Chai 
Imperial Chai is inspired by India, it's a black tea fragranced with cardamom and cinnamon. It has that typical spicy taste of the Indian teas. I really liked it, I might get a full size refill of it in the future.


Palais Des Thés Oriental Garden 
The Oriental Garden was absolutely delicious! Generally Palais Des Thés' Gardens are almost all 10/10 with the only downside being they are quite expensive. This tea tastes like dates, cardamom and ginger. It's quite sweet and spicy at the same time and I really loved it!

Palais Des Thés The Yuzu
That's a shincha tea with yuzu. I expected way more of this but it just didn't have that much of a taste. The yuzu didn't feel very prominent and overall this tasted like a cheap bland green tea. I will definitely not purchase this.

Tulsi Jasmine 
These tea bags were in Good Box and my mom gave it to me a long time ago. I love green tea with jasmine and I expected this to be amazing. Unfortunately, it wasn't. This was nothing near the soft fragrance of the jasmine I was used to. In fact you could barely feel it and it was so bitter it made the whole tea really unpleasant.

Tulsi Red Mango 
Fortunately, the Red Mango was lovely! It was a typical sweet exotic fruit tea. I had a box of green tea with mango some time ago and this reminded me of it. It was delicious!

Roobar Goji Berry
And to finish this post, a raw bar by Roobar. I really wanted to try these bars and I didn't missed the opportunity when I went back to Bulgaria in October. This version with goji berry was super delicious, I would definitely buy it for myself again. I spend a month trying to find Roobar in France and when I finally did (in Biocoop) I was super disappointed that they sell them for 2,50€ a piece. I love these bars but this price is seriously too darn high.


That was it from me for today! I hope your new started great and only amazing and exciting things will happen to you from now on!
Palais Des Thés Imperial Chai 
Imperial Chai е вдъхновен от Индия, това е черен чай ароматизиран с кардамон и канела. Има онзи типичен парлив вкус на индийските чайове. На мен много ми хареса и може да си взема пълноразмерен рефил в бъдеще.

Palais Des Thés Oriental Garden 
Oriental Garden е много вкусен! По принцип градините на Palais Des Thés са почти всички са 10/10, като недостатъкът им е, че са доста скъпи. Този чай има вкус на фурми, кардамон и джинджифил. Доста е сладък и парлив едновременно и на мен много ми хареса!

Palais Des Thés The Yuzu
Това е шинча чай с юзу. Очаквах много повече от него, но просто няма толкова много вкус. Юзуто въобще не се усеща и общо взето имаше вкус на евтин скучен зелен чай. Определено няма да си го купя.

Tulsi Jasmine 
Тези пакетчета бяха в Good Box и майка ми им ги даде преди доста време. Обичам зелен чай с жасмин и очаквах този да е страхотен. За съжаление, не беше. Нямаше нищо общо с мекия аромат на жасмин, с който съм свикнала. Всъщност едвам се усещаше и беше толкова горчив, че целият чай беше неприятен.

Tulsi Red Mango 
За щастие, червеното манго беше хубаво! Имаше типичен вкус на екзотичен плодов чай. Имах кутия зелен чай с манго преди време и този ми напомняше на него. Беше вкусен!

Roobar Goji Berry
И за да завършим тази публикация, един суров бар на Roobar. Много исках да опитам тези барчета и не пропуснах възможността когато ходих в България през октомври. Версията с годжи бери беше много вкусно, определено бих си я купила пак. Прекарах цял месец да търся Roobar във Франция и когато ги намерих (в Biocoop) бях много разочарована, че продават броя за 2,50€. Много ми харесват тези барчета, но тази цена твърде висока.


Това беше всичко от мен за днес! Надявам се, че новата ви година е започнала добре и само прекрасни и вълнуващи неща ще ви се случват от тук нататък!