Wednesday, April 29, 2015

REVIEW: ICK Daisy #Green

I should have done this post months ago but I somehow ended up not having enough time to finish it. This review is kindly sponsored by Oh, My Lens! Тази пубикация трябваше да се появи преди месеци, но все нямах време да я завърша. Това ревю е спонсорирано от любезните Oh, My Lens!
http://www.ohmylens.com
Oh, My Lens staff are really kind and helpful and they sponsored me 2 pairs of lenses. Unfortunately one lens from the other pair came damaged and I am not going to be able to show it to you which is such a shame because I hand picked the pairs myself and they are both drop dead gorgeous! The site offers huge variety of lenses and they offer international delivery so I highly suggest to check them out! Екипът на Oh, My Lens са много мили и гонови да помогнат, и ми изпратиха 2 чифта лещи. За съжаление едната леща от другия чифт дойде фабрично повредена и няма да мога да ви я покажа, което е много разочароващо, защото сама си ги избирах и двата чифта бяха невероятни! Сайтът предлага голямо разнообразие от лещи и предлагат международна доставка и силно ви препоръчвам да им хвърлите един поглед!
The lenses I am showing you in this review are ICK Daisy #Green. It's my first experience with the brand but I couldn't say anything less than positive.  Лещите, които ви показвам в това ревю са ICK Daisy #Green. Това е първият ми опит с тази марка, но не мога да кажа нищо лошо за тях. 
As you can see I got my lenses with prescription as always. I find it so kind that Asian sellers send a lens case because even though as a lens wearer I have a huge stock of cases it's always nice getting a new one for the new pair.  Както виждате, моите лещи са с диоптър както винаги. Намирам за много мило изпращането на кутийка от азиатските продавачи, защото въпреки, че имам много кутийки вкъщи е приятно да си имам нова за новия чифт. 
Information about the lenses by the manufacturer:

Diameter: 14,8 mm
Water content: 38% 
Base curve: 8,6 
Power: 0 ~ -8.00
Type: 6 months disposal
Информация за лещите от производителя им:

Диаметър: 14,8 мм
Водно съдържание: 38% 
Кривина: 8,6 
Диоптър: 0 ~ -8.00
Вид: 6 месечни
The diameter is huge, I am usually not a fan but I loved the design so much I thought I could live with it. I actually don't mind this. Yes, the lenses are very enlarging and they give puppy eyes but they look good even with minimal makeup as you can see on the photo above.  Диаметърът е огромен, обикновено не съм фен, но дизайнът толкова много ми хареса, че реших да се примиря. Всъщност не ме дразни. Да, лещите са много уголемяващи и придават ефект на кучешки очички, но изглеждат добре дори с минимален грим като на снимката отгоре. 
The gorgeous design is why I wanted those so much! I love lenses blending towards light brown in the inner corner because they look very flattering on brown eyes like mine. I wear contacts daily and most of the time they're circle lenses so people are used to seeing with different eye color. I got so many compliments for these lenses even by total strangers asking me where I got them from.  Прекрасният дизайн беше причината да искам тези лещи толкова много! Обожавам лещи преливащи се към светлокафяво във вътрешната част, защото изглеждат много красиво на кафяви очи като моите. Нося лещи ежедневно и през повечето време са цветни, така че хората са свикнали да ме виждат с различни очи. А за тези получих толкова много комплименти дори и от съвсем не познати, които ме питаха от къде са. 
I am wearing these so often for the past months and I can guarantee you they're very comfortable. If you have sensitive eyes I wouldn't suggest overwearing them  (10+ hours) because they can cause redness and irritation. It's mostly due to the big diameter and oxygen deprivation. They're not my pick for a long day at uni but if you're not using your constantly to read like I am you should have no problems.  Нося ги толкова често през изминалите месеци и ви гарантирам, че са много удобни. Ако имате чувствителни очи не ви препоръчвам да ги преносвате (10+ часа), защото могат да предизвикат зачервяване и дразнене. Дължи се най-вече на големият диаметър и липсата на кислород. Не са моят избор за дълъг ден в университета, но ако не си ползвате очите постоянно за четене като мен не би трябвало да имате проблеми. 

The prescription is super accurate and I am seeing very well with them. They don't cause any blurriness ever in a dim room.  Диоптърът е много точен и виждам много добре с тях. Не предизвикват размазване дори в тъмна стая. 
I feel like my lenses reviews are always so positive but I guess after a very bad lens start I am on the right track and I usually don't have anything to complain from.

I would recommend this model to anyone looking for a pretty green-hazel color not scared from the big diameter.


What I like:
 • Gorgeous design 
 • Lens case included 
 • Very comfortable 
 • Blend well with my natural eyes 
 • Accurate prescription 
 • No blurriness 
What I don't like: 
 • Pricey ($35)
All in all: 4,8/5


More lenses reviews should be coming but I don't even know when. Stay tuned for my spring favorites and empties
Имам чувството, че ревютата ми за лещи винаги са много позитивни, но предполагам, че след лошият ми старт с лещите съм на правилната вълна и обикновено нямам за какво да се оплаквам.
Бих препоръчала този модел на всеки, който си търси зелено-лешников цвят и не се плаши от големият диаметър.

Какво ми харесва:
 • Прекрасен дизайн
 • Включена кутийка за лещи
 • Много удобни 
 • Преливат се добре с моите очи
 • Точен диоптър 
 • Няма размазване 
Какво не ми харесва:
 • Скъпички ($35)
Обща оценка: 4,8/5


Още ревюта за лещи трябва да се появят, но дори не знам кога. Очаквайте пролетните ми любимци и празни опаковки!

Monday, April 27, 2015

REVIEW: KIKO Ultra Tech Mascara

Exam period makes me so active, yaaay! I just realized my previous post about Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette is my 200th post in the blog and I am so happy. I am sometimes looking how bad my first posts look and how they look now and I am very proud of myself and how I progressed.

Back to today's post it's about KIKO Ultra Tech Mascara which I recently used up and you will see it in an empties post very soon but since I somehow liked I thought I will share my review with you. 
Изпитният период ме прави толкова активна, урааа! Току що осъзнах, че предишната ми публикация Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette е номер 200 в блога и съм много щастлива. Понякога поглеждам как изглеждат първите ми публикации и как изглежда сега и съм много горда от прогреса.

Обратно към тази публикация за KIKO Ultra Tech Mascara, която наскоро привърших и ще я видите в празните опаковки съвсем скоро, но тъй като донякъде я харесах реших да ви споделя моето ревю. 

I originally picked it up because KIKO had it on sale for 3€ (it's 7€ normally) and it actually looked nice in the packaging. I'm also a fan of such types of silicon wands and I had absolutely no reason not splurge.  Първоначално я взех, защото KIKO я имаха намалена за 3€ (по принцип е 7€) и опаковката и изглеждаше добре. А и съм фен на такива силиконови четки и нямах нито една причина да не си похарча парите. 

Usually mascaras aren't the brightest when it comes to good and natural ingredients. This one is not exception and it contains quite a lot of synthetic ingredients. It contains 2 controversial ingredients Triethanolamine as pH adjuster and Benzyl Alcohol. I have already talked about Triethanolamine, a lot of my favorite products contain it and I have no problems with it. Studies shows it is toxic after a certain concentration is passed but since it is a pH adjuster, it is in really low amount. Also I actually have some certain doubts in a products' formula it's in a reaction and it's the different than the pure solution. About Benzyl alcohol I read 2 different studies and both of them concluded it is a weak toxin (for instance regular alcohol aka ethanol is also a weak toxin) but it could cause skin irritation. I honestly don't understand why CosDNA flagged it as a red, it should be yellow if you ask me.

The formula seems safe and I wouldn't be concerned using it again.

Обикновено спиралите не са най-ярките представители на добрите и естествени съставки. Тази не е изключение и съдържа доста синтетични съставки, две от които са по-спорни. Triethanolamine като pH регулатор и Benzyl Alcohol. Вече съм ви говорила за Triethanolamine, много от любимите ми продукти го съдържат и нямам проблеми с него. Изследванията покозват, че е токсичен над определена концентрация, но тъй като е регулатор на pH-то той е в много малко количество. А и честно казано имам едни съмнения, че във формулата на продукт е в реакция и е различен от чистия разтвор. За Benzyl alcohol четох 2 отделни изследвания и двете заключват, че е слаб токсин (обикновеният алкохол като етанол също е слаб токсин например), но би могъл да предизвика дразнения. Все пак не разбирам, защо CosDNA са го маркирали в червено, спорес мен трябва да е в жълто.

Формулата ми изглежда безопасна, не бих се притеснявала да я ползвам отново. 

The packaging is quite stylish for an over the counter mascara. After months of using the mascara looked quite good. There was a rubber "sticker" (not sure how to explain it) on the lid but it fell off after 6 months of use.  Опаковката е доста стилна за толкова евтина спирала. След месеци употреба все още изглеждаше доста добре. Имаше гумен "стикер" (не съм сигурна как да го обясня) на капачката, който падна след 6 месеца. 

The mascara contains 10 ml of product and it lasts a very long time. I usually don't have problems with mascaras drying out before I manage to finish them. I was using it for around 8 months when there was barely any product in and it was time to say goodbye.  Спиралата съдържа 10 мл продукт и стига за много дълго време. Обикновено нямам проблеми с изсъхването на спиралите преди да успея да ги свърша. Използвах я около 8 месеца и когато почти нямаше продукт беше време да ѝ кажа довиждане. 


The wand is very nice. I am one of those people who like a lot of different types of wands. I had absolutely no problems with this one, it put just enough product on my eyes.  Четката е много хубава. Аз съм един от онези хора, които харесват най-различни типове четки. С тази нямах никакви проблеми, слага достатъчно продукт на очите. 

At first I hated the mascara because it was too liquid and it smudged everywhere and I even tossed it aside and came back to my previous one. But a month after opening I decided to try it again and I actually liked it this time and I didn't stop using it since. The formula was liquidy when I opened it but later it turned to creamy. On these photos it looks dryer because I swatched it when I was planning to throw it away already.  Първоначално намразих спиралата, защото беше твърде течна и се размазваше навсякъде и дори я захвърлих и се върнах към предишната ми. Но месец след отварянето реших да ѝ дам шанс отново и всъщност ми хареса и не спрях да я ползвам от тогава. Формулата беше течна в началото, но се превърна в кремообразна. На тези снимки изглежда по-суха, защото я суочнах когато вече смятах да я изхвърля. 

One of the cons is that it smudges so easily. If you rub your eyes panda it is. This pissed me off enormously when I first started using it but then I kinda got used to it and learned not to touch my eyes at all and I had no problems with it.  Един от недостатъците е, че се размазва лесно. Ако я потъркате панда ефектът е гарантиран. Това много ме изнервяше в началото, но после някак ѝ свикнах и се научих да не си пипам очите, за да нямам проблеми с нея. 

It isn't very waterproof either but few tears won't ruin it (unless you rub it, then it gets really bad).  Не е особено водоустойчива, но няколко сълзи няма да я съсипят (освен ако не я потъркате, тогава става много зле). 
I am wondering why I picked these photos to show it on my eyes. On the second photo my lashes are blurred and it's hard to see but overall the mascara gives nice volume and lengthening that I am happy with. I am not looking for anything more than this. Чудя се защо съм избрала тези снимки, за да ви я покажа на очите. На втората снимка миглите ми са размазани и е трудно да се види, но като цяло спирата придава хубави обем и издължаване и съм доволна. Не търся нищо повече от това.  

Overall I am not sure I would repurchase it, it's a decent mascara but I've seen a lot better formula-wise and I care much more for the good formula than the wand and the effect it gives. My friend saw it on my eyes and I liked it so I recommended it but eventually I think she hated it. She has very different lashes than mine though. I would get it again only if I see it on 50% off sale for example.


What I like: 

 • Affordable (7€) 
 • Decent ingredients 
 • Sleek packaging 
 • Effective wand 
 • Holds my natural lash curl 

What I don't like: 
 • Not smudgeproof 
 • Not very waterproof

All in all: 3,5/5I am gonna be so late because I decided to finish this post early in the morning!
Successful week to everyone!
Накратко не съм сигурна, че ще си я купя пак, нелоша спирала е, но съм имала с доста по-добра формула, а тя ме интересува много повече отколкото четката и ефекта. Приятелката ми я видя на очите ми и много я хареса, затова ѝ я препоръчах, но всъщност на нея изобщо не ѝ допадна. Но тя има много различни мигли от моите. Бих я взела отново, ако е с 50% намаление.


Какво харесвам:

 • Достъпна (7€)
 • Прилични съставки 
 • Красива опаковка 
 • Ефективна четка
 • Държи добре естествената извивка на миглите 

Какво не ми харесва: 
 • Размазва се 
 • Не е водоустойчива

Обща оценка: 3,5/5Ще закъснея ужасно, защото реших да завърша тази публикация рано сутринта!
Успешна седмица на всички!

Wednesday, April 22, 2015

REVIEW: Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette

It's one of those reviews waiting for more than a year in line to be published. I think  Batiste's dry shampoos are one of the most raved and I was dying to try them even before I came to France. Това е едно от тези ревюта, които си чакат реда повече от година. Сухите шампоани на Batiste са едни от най-хвалените и си умирах да ги пробвам още преди да дойда във Франция.

The one I have currently is Dark & Brunette and a travel size of the Cherry version but since I plan to buy it in full size I will review it then.
This version is for dark haired people but since my hair is nearly black this shade is actually a but too light for me. I wish Batiste had a version for black hair (or maybe they do?). 
Този който имам в момента е Dark & Brunette и размер за пътуване на Cherry, но тъй като смятам да го купя пълноразмерен ще пиша за него по-късно.
Този вариант е за тъмнокоси хора, но тъй като косата ми е почти черна, този цвят всъщност ми е твърде светъл. Иска ми се Batiste са имат и вариант за чернокоси (или може би имат?). 

The shampoo contains 200 ml (120 g) of product which if you use it regularly isn't a lot but I am using it once every 2 weeks and I have like a 1/4 left for a year and a half use. I got for around 5€ in Auchan. The packaging is the standard deodorant looking bottle but I love the design. It's really easy to use, you just spray some on your hair and then you rub it in for 5 minutes until the powder disappears (it is visibly lighter on my hair). Unfortunately it stains the fingers and my comb so I consider it a con.  Шампоанът съдържа 200 мл (120 гр) продукт, който ако се ползва редовно не е много, но аз го ползвам средно веднъж на 2 седмици и имам около 1/4 останало за година и половина употреба. Купих го за около 5€ от Auchan, Опаковката е стандартна като на дезодорант, но дизайнът много ми харесва. Много е лесен за употреба, само напръсвате косата и го втривате за около 5 минути докато пудрата изчезне (при мен е видимо по-светла). За съжаление изцапва пръстите и гребена ми и го считам за минус.

It doesn't really make my hair feel like I just washed it but I never expected it. It gives me a very reasonable volume. I usually use it after wearing a hat or if I my skincare made my fringe oily. When I use it on my fringe sometimes it stains my forehead and I have to make sure I cleaned it.  Не прави косата ми все едно току що съм я измила, но не съм го и очаквала. Придава досатъчно обем. Обикновено го използвам след като съм носила шапка или ако някой продукт за лице ми омазни бритона. Когато го използвам върху бритона понякога ми оставя петна по челото и трябва да се почистят. 

The ingredients are quite good. Butane and its polymer Isobutane are used as propellants. They are liquid under pressure and when they're released they immediately turn into gas. The Rice starch is what absorbs the oils, it does the same talc does but it's much safer and also natural. Denatured alcohol is used as a solvent and in such product it evaporates super quickly so there's no need to worry it will irritate your skin. Limonene and Linalool are both used as fragrance. Distearyldimonium chloride and Cetrimonium chloride are added for their antistatic effect which in a hair product can only be bonus. Cetrimonium chloride is also the preservative. The 3 CI pigments are all iron oxides and they give the brown shade of the powder.
None of the ingredients score red on CosDNA. 
Съставките са доста добри. Butane и полимера му Isobutane се използват като гориво. Под налягане са течни, а когато се освободят веднага се превръщат в газ. Rice starch е това, което абсорбира маслата, върши същото като талка, но е много по-безопасна, а и натурална. Denatured alcohol се използва като солвент и в такъв продукт се изпарява много бързо и няма опасност да раздразни кожата. Limonene и Linalool се ползват като аромати. Distearyldimonium chloride и Cetrimonium chloride имат антистатичен ефект, а това винаги е бонус в продукт за коса. Cetrimonium chloride е също и консервант. CI пигментите са все железни оксиди и придават кафяв цвят на пудрата.
Нито една от съставките не е в червено в CosDNA.


Overall, I love this dry shampoo, it is extremely useful for lazy days or "I don't wanna wash my whole hair cause my fringe looks bad" ones. I think people with oilier hair will like it even more than me. The brunettes version is not bad but I suggest you try the colorless ones too because I personally liked them more.


What I like: 

 • Affordable (5€)
 • Decent amount of product (200 ml) 
 • Easy to use 
 • Economical 
 • Excellent ingredients 
 • Pretty packaging
 • Gives nice volume 
 • Doesn't cause any irritation

What I don't like: 

 • Brown stains on my fingers and hair comb

All in all: 4.7/5


Which dry shampoos have you used and which one would you recommend most? 
Като цяло, харесвам този шампоан, много е удобен за мързеливи дни или "не искам да си мия цялата коса, само защото бритонът ми изглежда зле" такива. Мисля, че на хората с по-мазна коса ще им хареса дори повече от на мен. Версията за брюнетки не е лоша, но ви предлагам да пробвате и безцветните, защото на мен ми харесват повече.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен
 • Достатъчно количество продукт (200 мл)
 • Лесен за употреба
 • Икономичен 
 • Отлични съставки
 • Красива опаковка
 • Придава хубав обем
 • Не предизвиква раздразнения

Какво не ми харесва:

 • Оставя кафяви следи по пръстите и гребена

Обща оценка: 4,7/5


Кои сухи шампоани сте пробвали и кой препоръчвате най-много?

Tuesday, April 21, 2015

Birchbox France April 2015

I am catching up, I am! I am showing you Birchbox France for April (and it's still April, yaaay!). I didn't take photo of the box itself because it's the standard brown Birchbox cover.  Най-края си наваксвам! Показвам ви Birchbox Франция за април ( и все още е април, ураааа!). Не снимах самата кутия, защото е стандартната кафява Birchbox. 
The theme this month is "Airlines" and I'd like to think Birchbox prepared it before the Germanwings crash because it does seem highly inappropriate.  Темата този месец е "Airlines" (Авиолинии) и бих искала да мисля, че Birchbox просто са я подготвили преди катастрофата на Germanwings иначе ми се струва съвсем неподходяха. 

Under "Airlines" I understand products suitable for me taking them on a plane... or generally something indispensable I would definitely want to take on a trip.  Под "Авиолинии" аз разбирам продукти подходящи за самолет... или нещо, което задължително бих взела по време на пътуване. 

The selection this month is not so bad but it's rather weak for Birchbox.  Селекцията този месец не е лоша, но е по-скоро слаба за Birchbox. 
HIP
Ultra Shine Shampoo
Full size: 200 ml / 19€ (sample size - 30 ml)


Okay, it's a product that matches the theme. I would take a mini shampoo for a trip. This one smells like mint and I am not such a mint fan so I don't fancy it that much. What annoys me is the "93% natural ingredients" on the back when it's just another SLS shampoo and the huge percentage of "natural ingredients" come from the water as first ingredient before the SLS. I am sorry but this is such an annoying false advertising. SLS is usually used in concentrations of 2-3% so pretty easy to put a high percentage natural ingredients on such a product. But it's all water... and it's just as natural as any drugstore shampoo. I wish brands will stop fooling the clients. 
HIP
Ultra Shine Shampoo

Пълен размер: 200 мл/ 19€ (мострен размер - 30 мл)

Добре, този продукт пасва на темата. Бих взела мини шампоан за пътуване. Това мирише на мента, а аз не съм ѝ голям фен, така че не ми харесва чак толкова. Това, което ме дразни е "93% натурални съставки" отзад на опаковката, тъй като е поредният шампоан със SLS и огромното количество "естествени съставки" идват от водата като първа съставка преди SLS. Съжалявам, но това е толкова дразнеща подвеждаща реклама. SLS обикновено се ползва в концентрации от 2-3%, затова е доста лесно да се сложи висок процент от естествени съставки на такъв продукт. Но е все вода... и също толкова натурален колкото останалите шампоани в дрогерията. Ще ми се марките да спрат да заблуждават клиентите си. 
Befine
Lip Exfoliator
Full size: 15 ml / 10€ ??

I got the lip exfoliator and I was enthusiastic because Befine seem like a nice naturalistic brand. I tried it right away. The particles are way too small to do anything and it has terrible bitter taste. The worst lip scrub I have tried ever. I was inspired to do my own much tastier and more effective (and also 100% natural) that I should show you sometimes. But then I decided to try it as a face scrub and it actually worked because particles are very gentle and non-irritating. I will use it up this way but don't ever buy this lip scrub! You will want to vomit the next 30 minutes after use. 
Befine
Lip Exfoliator
Пълен размер: 15 мл / 10€ ??

Получих ексфолианта за устни и бях ентусиазирана, защото Befine изглеждат като приятна натуралистична марка. Пробрах го веднага. Частичките са твърде малки, за да свършат каквото и да е и има ужасен горчив вкус. Най-лошият скраб за устни, който съм пробвала. Вдъхнових се да си направя собствен много по-вкусен и ефективен (а и 100% натурален), който трябва да ви покажа някой път. Тогава реших да го пробвам като скраб за лице и всъщност стана, защото частичките са много нежни и недразнещи. Ще го използва така, но не си го купувайте като скраб за устни! Ще ви се ще да повърнете 30 минути след употреба. 
Lola Barcelona
Nail Polish #Rambla
Full size: 11 ml / 10€

Okay, it says it's 8 ml on my bottle but it doesn't matter. It's a very pretty nail polish. I didn't have such shade and I liked it enough to actually put it on my nails even though I rarely use nail polish these days.

Lola Barcelona
Nail Polish #Rambla
Пълен размер: 11 мл/ 10€

Добре, на моето шише пише 8 мл, но всъщност няма голямо значение. Много красив лак за нокти. Нямах такъв цвят и ми хареса достатъчно да се лакирам с него, въпреки, че много рядко го правя напоследък.
Amika
Oil Treatment Sea Buckthorn Berry
Full size: 100 ml / 34€ (sample size - 10 ml)


This is actually the best product in this box. And the one I'd love to get in full size. I hope I can find similar product for a bit cheap in the local parapharmacy. It smells so good and it makes my hair much easier to brush and untangle. I have the feeling I will be loving this in the long term. 
Amika
Oil Treatment Sea Buckthorn Berry
Пълен размер: 100 мл/ 34€ (мострен размер - 10 мл)

Това всъщност е най-хубавият продукт в тази кутия. И с удоволствие бих го имала в пълен размер. Надявам се да си намеря нещо подобоно за по-малко пари в местната парааптека. Мирише толкова хубаво и прави косата ми много по-лесна за разресване и разплитане. Имам чувството, че ще ми хареса доста в по-дълготраен план.
theBalm
Stainiac
Full size: 9 ml / 13,50€ (sample size - 1,2 ml)


This is the first product by theBalm I am trying mostly because I find them way overpriced with their horrendous packaging (obviously I must be the only one who thinks so). I saw this product and I thought "Oh, a lip tint! Cool. You can never have enough lip tints". Honestly it's a bad lip tint, especially for that price. It stains lips minimally and it's not buildable and it lasts around 3-4 hours which isn't spectacular either. I would pick the Tony Moly 4$ tint over this any time! But because of the gel texture it's easy to spread on the cheeks and it's actually really nice as a blush. And it's so tiny and portable so it will be used, most likely on my cheeks. 
theBalm
Stainiac
Пълен размер: 9 мл / 13,50€ (мострен размер - 1,2 мл)

Това е първият продукт на theBalm, който пробвам най-вече защото ги намирам твърде надценени предвид грозните опаковки (очевидно съм единствената, която смята така). Видях този продукт и си помислих "О, тинт за устни! Супер. Никога не можеш да имаш достатъчно". Честно казано, лош тинт за устни е, особено пък за тази цена. Оцветява устните минимално и не може да се наслоява, издържа около 3-4 часа, което хич не е впечатляващо. Предпочитам да си взема тинта за 4$ на Tony Moly! Но заради гелообразната текстура е лесен за разнасяне по бузите и всъщност е много пубав реж. И е съвсем мъничък и преносим така, че ще се ползва, най-вече на бузите. 
This month the box is slightly less good than the previous months but I wouldn't call it downright disappointing. The May box will be my last and then I am having a break because I am leaving France for the summer.


I hope you enjoy this presentation and as always if you have any requests for a more thorough reviews of any of the beauty box products, please let me know and I'd be glad to do it. 
Този месец кутията е по-малко хубава от предишните месеци, но не бих я нарекла чак разочароваща. Майската кутия ще ми е последна и после си правя малка почивка, защото няма да съм във Франция лятото.

Надявам се да ви е харесала презентацията и както винаги, ако имате заявки за по-подробно ревю на някой от продуктите в бюти кутиите, просто ми пишете ще се радвам да го направя.

Sunday, April 19, 2015

HAUL: Gifts from Bulgaria | Shopping in Bordeaux | Feelunique | Random

I mentioned I somehow ended up with lots of gifts and purchases. I placed my first Feelunique purchase, my mom and sister brought me some gifts from Bulgaria and I ended up shopping in Bordeaux with them.  Споменах, че се оказах с доста нови подаръци и покупки. Пуснах първата си поръчка във Feelaunique, мама и сестра ми ми донесоха подаръци от България и се оказах на шопинг в Бордо с тях. 


Feelunique 

Starting with my Feelunique order, I really wanted this Burt's Bees Essential Kit since forever (okay... only a year but still). I had some free points in Birchbox and I thought I can get it from there but I gave up cause they were selling it for 28€!! I ordered it for 16€ which I think is a much more reasonable price. I am actually loving the products inside and I might repurchase it again after I'm done. 
Feelunique

Започвайки от поръчката от Feelunique, много исках този Essential Kit на Burt's Bees от цяла вечност (добре де, само от година, но все пак). Имах малко безплатни точки в Birchbox и мислех да си го взема от там, но го продаваха за 28€!)! Поръчах го за 16€, което смятам за много по-разумна цена. Всъщност много ми харесват продуктите вътре и може да си го поръчам пак. 

Another thing I ordered was this mask pack by Montagne Jeunesse Sachet Pamper Pack which was on 20% off sale and it costed me only 5€. I love Montagne Jeunesse masks but they're around 3€ a piece in France and this seems like way too pricey but I got these 5 on a very good price. I already tried the Sauna Masque and I'm loving it! Другото нещо, което поръчах е пакетът маски на Montagne Jeunesse Sachet Pamper Pack, който беше с 20% намаление и ми струваше само около 5€. Обичам маските на Montagne Jeunesse, но във Франция са по 3€ броя и това ми се струва твърде скъпо, но тези 5 си ги взех на чудна цена. Вече изпробвах Sauna Masque и много ми допадна!

Gifts from Bulgaria 

These masks are what my mom brought. I actually asked for some Montagne Jeunesse masks before I ordered the pack, it's good they're different and I haven't tried any of those yet. The other two masks are from the Russian shop in Stara Zagora and they seem very exciting so I must try them soon. 
Подаръци от България

Тези маски са ми подарък от мама. Всъщност я помолих за маски на Montagne Jeunesse преди да поръчам пакетът, хубаво е че са различни не съм пробвала нито една от тях досега. Другите две маски са от руския магазин в Стара Загора и изглеждат страшно интересно и трябва най-скоро да ги пробвам.

These are two soaps by Refan. The white is Cotton & White Tea Soap and the peach one is Melon & Apricot Soap. These soaps smell so amazing like all Refan soaps and I am really happy to have them. Check out Refan's soaps, they're really wonderful and so affordable. Recently I found out that we have their brand shop in a town nearby where there's even free public transport and it's about time I go and visit it.  Тези два сапуна са на Refan. Белият е Cotton & White Tea, а прасковеният е Melon & Apricot. Тези сапуни ухаят толкова хубаво както всички сапуни на Refan всъщност и много се радвам да ги имам. Хвърлете един поглед на сапуните на Refan, наистина са чудесни и съвсем достъпни. Наскоро открих, че имаме тяхно фирмено магазинче в съседния град, до който има безплатен транспорт и е въпрос на време да го посетя. 
I ordered a new tube from my favorite sunscreen Missha All Around Safe Block Waterproof Sun. I ran out of my micellar water so I picked the Mixa Eau Micellaire Physiologique Zinc which is the third version I am trying from them and so far I think it's the best. I am preparing a collective review for this one and the other two Glycerin and Panthenol. My mom brought me a Melissa Water by Alteya Organics, these waters are so raved by Bulgarian bloggers I had to have one too. And there's I don't know which tube of my favorite eyeliner Golden Rose Dipliner. Golden Rose should be imported in France because I am tired of restocking from Bulgaria.  Поръчах си нова тубичка от любимият слънцезащитен крем Missha All Around Safe Block Waterproof Sun. Свърши ми и мицеларната вода затова грабнах Mixa Eau Micellaire Physiologique Zinc, която е третият вариант, който изпробвам и май най-много ми харесва. Подготвям колективно ревю за тази и за останалите две Glycerin и Panthenol. Мама ми донесе Melissa Water на Alteya Organics, тези води са толкова популярни след българските блогъра,че трябваше и аз да си имам. Също и не знам коя тубичка от любимата ми очна линия Golden Rose Dipliner. Golden Rose трябва да се внесат във Франция, защото ми омръзна да се запасявам от България. 

Bordeaux purchases 

In Bordeaux we went to a really interesting shop called Hema, they're Dutch and unfortunately we don't have them in Toulouse but they offer all kinds of interesting super cheap stuff. I picked up this metallic purple Eyeliner in shade #405 for only 3€. Hema also had gorgeous candles and they were so cheap... I didn't know which ones to pick. I ended up with a big one that smells like Tea, Cedar and Lilly (it's amazing, as soon as I find this shop again I will buy more) and tiny ones smelling like Jasmine, Freesia and Pear.
(I am such a sucker for candles, it just can't be explained.) 
Покупки от Бордо

В Бордо посетихме много интересен магазин на име Hema, холандски са и за съжаление ги няма в Тулуза, но предлагата най-различни интересни евтини неща. Взех си металическо лилава очна линия Eyeliner #405 само за 3€. Hema също имаха невероятни свещи и бяха толкова евтини... Не знахе кои да си взема. Накрая си взех една голяма, която ухае на Чай, Кедър и Лилия (прекрасна е, веднага щом ми попадне магазина отнове ще си взема още) и мънички, които ухаят на Жасмин, Фрезия и Круша.
(Толкова много обичам свещи, просто не може да бъде обяснено.)
Did I mention this shop had so cheap interesting products? I got an Electric Water Kettle for only 9€. I've wanted one for a long time but really didn't feel like spending a lot of money on it. This one is actually super functional and I've been using it everyday ever since I bought it.  Споменах ли, че магазинът имаше евтини интересин продукти? Взех си електрическа кана за вода само за 9€. Исках такава от дълго време, но не ми се харчеха много загова. Тази всъщност е много фукнционална и я използвам всеки ден откакто си я купих. 

It's a known fact I am a huge tea lover and I thought it might be interesting to see what kind of teas I like buying. I had to restock because my closet started getting empty (Hahaha. No, not really.) The Lipton Infusion Canada I bought yesterday and honestly it is one of the weirdest teas I had but I like it. The Chinese Elephant Green Tea is actually... Russian or packed there at least. My mom brought it. I love loose teas and I've recently even had the idea of mixing them myself and creating my own teas. I'll get back to you on that! The other one is Lipton Infusion Morocco, it's a very homey tea, something I'd love to drink on a Sunday afternoon or before going to bed. I love Lipton and especially these pyramid series because the packaging is so pretty.   Известен факт е, че съм голям любител на чая и реших, че ще е интересно да сподел какви чайове купувам. Трябваше да презаредя, защото шкафът се беше поопразнил (Хахаха. Не, не точно.) Чаят Lipton Infusion Canada купих вчера и честно, това един от най-странните чайове, които съм имала, но ми харесва. hinese Elephant Green Tea всъщност е... руски или поне там е опакован. Майка ми го донесе. Обичам насипни чайове и дори ми дойде идея наскороза започна да ги смесвам сама и да създавам свои чайове. Ще ви пиша за това! Другият е Lipton Infusion Morocco, който е един такъв домашен чай, нещо което с удоволствие бих пила в неделя следобед или преди да си легна. Обичам Lipton и особено много тази серия с пирамидките, защото опаковките са толкова хубави. 
Elephant is a very popular tea brand in France but I never bought their teas before so I had to correct this mistake. I picked up the Calm Night Infusion. It's also a weird tea because it has lavender in and I've never drank tea with lavender before. Lipton Infusion Big South is a tea I picked up yesterday, again super unusual. The licorice is actually sweet, very sweet! I think I have to keep the sachets only 2-3 minutes to avoid it getting very sweet.  Elephant са много популярна чаена марка във Франция, но никога не си бях купувала техен чай и тряваше да поправя тази грешка. Взех Calm Night Infusion. Също много странен чай, защото съдържа лавандула и никога преди не бях пила чай от лавандула. Lipton Infusion Big South е също чай, който купих вчера, отново доста необичаен. Женското биле всъщност е сладко, много сладко! Май трябва да държа пакетчето само 2-3 минути, за да не става твърде сладко.

Another candle. Is anyone even surprised? My best friend had that exact same candle and it's honestly so good but Air Wick candles are kinda expensive. But when I saw Auchan had them on 50% off sale... Yeah! I picked Perlessence and there was one more on sale... and if they still have it next week, I'll pick it too. I love the smell of pomegranate.  Още една свещ. Някой изненадан ли е всъщност? Най-добрата ми приятелка имаше толно същата свещ и е толкова хубава, но свещите на Air Wick са доста скъпички. Но тогава видях, че Auchan са ги намалили с 50%... Ура! Взех си Perlessence и имаше още една намалена... ако все още я имат следващата седмица ще взема и нея. Обичам миризмата на нар. 

This is a bit random but finally after a couple of months of telling myself "I need a soap box but I can't find cute ones anywhere" I got my Rilakkuma soap box from Aliexpress, it's adorable and I paid only 2$ for it.
Next is my new MP3 player, unfortunately it's not working as good as it should and I am hoping to get a refund but I still decided to show it to you, And I picked it green to match my Kindle.The weekend is almost over and I have 2 exams next week so I better get back studying! I hope your next week is successful! 
Това са малко рандом покупки, но най-накрая след няколко месеца повтаряне "Наистина ми трябва сапунерка, но никъде не си намирам хубави" си взех сапунерка с Rilakkuma от Aliexpress, много е сладка и платих само 2$ за нея.
Следва новият ми MP3 преър, но не работи както трява и се надявам да си получа парите обратно, но все пак реших да ви го покажа. Избрах си зелен да си подхожда с Kindle-а.


Уикендът почти свърши, а другата седмица имам 2 изпита, така че трябва да се връщам към ученето! Надявам се седмицата ви да е успешна!

Saturday, April 18, 2015

Birchbox France March 2015

I am so so behind with posts for the blog, I don't know what to do first. Today I am showing you Birchbox France for March 2015 (yes, it's mid April now -.-). Толкова съм изостанала с публикациите за блога, че не знам с кое да започна. Днес ви показвам Birchbox France за март 2015 (да вече е средата на април -.-).

The box came in this weird design, I think there was a competition to color it on the site. As you can see mine is still white because I don't have any colorful pens or pencils.  Кутията пристигна в странен дизайн, май имаше конкурс за оцветяването ѝ в сайта. Както виждате моята още си е бяла, защото нямам никакви цветни химикали или моливи.

Here's what was in the box. The theme was Spring Mine, the box contains 5 travel size products and this time there was no extra gift from Birchbox.  Ето какво имаше в кутията. Темата беше бе Spring Mine (Пролетна мина), кутията съдържа 5 продукта в размер за пътуване и този път нямаше бонус подарък от Birchbox.

The postcard is really pretty this time.  Картичката е много красива този път. 
Batiste 
Dry Shampoo Cherry
Full size: 200 ml / 6,8 € (sample size - 50 ml)

This was the most exciting product in the box, I love Batiste's Dry Shampoos and I loved the idea of having a mini for traveling. The cherry version smells amazing and it doesn't leave and white spots on the hair so I will definitely buy a full size after I am done with my current Batiste dry shampoo. 
Batiste
Dry Shampoo Cherry
Пълен размер: 200 мл / 6,8 € (мострен размер - 50 мл)

Това беше най-интересният продукт в кутията, обичам сухите шампоани на Batiste и ми допадва идеята за мини за пътуване. Вариантът с череша мирише прекрасно и не оставя бели петна в косата и определено ще си го купя когато свърша сегашниия ми сух шампоан на Batiste.


Huygens 
Le gommage visage 
Full size: 50 ml / 19,90 € (sample size - 10 ml)

I don't really use face scrub because it irritates my skin but I really like this one. It smells like sugar lemons and it's actually very gentle. My skin feels soft and moisturized after use. I'm not sure I'll buy a full size but I will use this mini with pleasure.


Huygens 
Le gommage visage 
Пълен размер: 50 мл / 19,90 € (мострен размер - 10 мл) 
Не използвам скраб за лице, защото ми дразни кожата, но този ми харесна. Ухае на захаросани лимони и всъщност е много нежен. Кожата ми е мека и подхранена след употреба. Не съм сигурна, че ще си купя пълния размер, но минито ше си го използвам с удоволствие.


Merci Handy 
Antibacterial Gel 
Full size: 30 ml / 4 €

This is actually a very cute and practical product. I put it in my handbag immediately. It's definitely useful. As all the gels it smells like alcohol but it doesn't last very long. 
Merci Handy 
Antibacterial Gel 
Пълен размер: 30 мл / 4 €

Това всъщност е много сладък и практичен продукт. Веднага замина в чантата ми. Определено ще се използва. Както всички такива гелове мирише на алкохол, но бързо изчезва.

Sampar
Golden Glow
Full size: 30 ml / 29 € (sample size - 15 ml)

The disappointement of the box. This thing is for mulattos. I have no idea why would Birchbox send me this product when I put very fair skin color. I tried it as a bronzer and it does the job but I don't really wear bronzer so I have no idea what should I do with it. Also the price considering the size of the product is ridiculous. 
Sampar
Golden Glow
Пълен размер: 30 мл / 29 € (мострен размер - 15 мл)
Разочарованието на кутията. Това нещо е за мулатки. Нямам идея защо Birchbox са ми пратили този продукт след като съм написала, че кожата ми е много светла. Пробвах го като бронзър и става, но пък аз не нося бронзър и нямам идея какво да го правя. Също цената на продукта предвид размера му е безумна. 

So Susan 
Lip Dome Plumping Lip Tint #Mango
Full size: 2,5 g / 14 €

I love how Birchbox sends me lip products every month because I have a complete ban at least until the end of the year. The shade is really pretty and I am loving it. But! I don't see how this is lip plumping product when the finish is matte. It also requires lip exfoliation because it highlights dry lips. The smell is kinds weird but when apply it I don't feel it anymore. 
So Susan 
Lip Dome Plumping Lip Tint #Mango 
Пълен размер: 2,5 гр / 14 €

Обичам как Birchbox винаги ми изпращат продукти за устни всеки месец тъй като имам пълен бан поне до края на годината. Този цвят е много хубав и ми харесва. Но! Не виждам как уголемява устните след като е матов. И трябва задължително ексфолиация преди нанасяне, защото подчертава сухите участъци. Миризмата е малко странна, но след нанасяне не се усеща. 

Overall, again a pleasant selection from Birchbox. I received the April box this week and I will try to finish the post as soon as possible.
I was in Bordeaux and I went by the seaside this month so trip photos are coming too. As well as recent gifts and purchases.


I wish you a pleasant weekend! 
Като цяло, отново приятна селекция от Birchbox. Тази седмица получих и априлската кутия и ще се опитам да завърша публикацията възможно най-бързо.
Бях в Бордо и отидох до морето този месец така че ще се появят и  снимки от пътуванията. Както и скорошни подаръци и покупки.


Желая ви приятен уикенд!