Monday, April 27, 2015

REVIEW: KIKO Ultra Tech Mascara

Exam period makes me so active, yaaay! I just realized my previous post about Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette is my 200th post in the blog and I am so happy. I am sometimes looking how bad my first posts look and how they look now and I am very proud of myself and how I progressed.

Back to today's post it's about KIKO Ultra Tech Mascara which I recently used up and you will see it in an empties post very soon but since I somehow liked I thought I will share my review with you. 
Изпитният период ме прави толкова активна, урааа! Току що осъзнах, че предишната ми публикация Batiste Dry Shampoo Dark & Brunette е номер 200 в блога и съм много щастлива. Понякога поглеждам как изглеждат първите ми публикации и как изглежда сега и съм много горда от прогреса.

Обратно към тази публикация за KIKO Ultra Tech Mascara, която наскоро привърших и ще я видите в празните опаковки съвсем скоро, но тъй като донякъде я харесах реших да ви споделя моето ревю. 

I originally picked it up because KIKO had it on sale for 3€ (it's 7€ normally) and it actually looked nice in the packaging. I'm also a fan of such types of silicon wands and I had absolutely no reason not splurge.  Първоначално я взех, защото KIKO я имаха намалена за 3€ (по принцип е 7€) и опаковката и изглеждаше добре. А и съм фен на такива силиконови четки и нямах нито една причина да не си похарча парите. 

Usually mascaras aren't the brightest when it comes to good and natural ingredients. This one is not exception and it contains quite a lot of synthetic ingredients. It contains 2 controversial ingredients Triethanolamine as pH adjuster and Benzyl Alcohol. I have already talked about Triethanolamine, a lot of my favorite products contain it and I have no problems with it. Studies shows it is toxic after a certain concentration is passed but since it is a pH adjuster, it is in really low amount. Also I actually have some certain doubts in a products' formula it's in a reaction and it's the different than the pure solution. About Benzyl alcohol I read 2 different studies and both of them concluded it is a weak toxin (for instance regular alcohol aka ethanol is also a weak toxin) but it could cause skin irritation. I honestly don't understand why CosDNA flagged it as a red, it should be yellow if you ask me.

The formula seems safe and I wouldn't be concerned using it again.

Обикновено спиралите не са най-ярките представители на добрите и естествени съставки. Тази не е изключение и съдържа доста синтетични съставки, две от които са по-спорни. Triethanolamine като pH регулатор и Benzyl Alcohol. Вече съм ви говорила за Triethanolamine, много от любимите ми продукти го съдържат и нямам проблеми с него. Изследванията покозват, че е токсичен над определена концентрация, но тъй като е регулатор на pH-то той е в много малко количество. А и честно казано имам едни съмнения, че във формулата на продукт е в реакция и е различен от чистия разтвор. За Benzyl alcohol четох 2 отделни изследвания и двете заключват, че е слаб токсин (обикновеният алкохол като етанол също е слаб токсин например), но би могъл да предизвика дразнения. Все пак не разбирам, защо CosDNA са го маркирали в червено, спорес мен трябва да е в жълто.

Формулата ми изглежда безопасна, не бих се притеснявала да я ползвам отново. 

The packaging is quite stylish for an over the counter mascara. After months of using the mascara looked quite good. There was a rubber "sticker" (not sure how to explain it) on the lid but it fell off after 6 months of use.  Опаковката е доста стилна за толкова евтина спирала. След месеци употреба все още изглеждаше доста добре. Имаше гумен "стикер" (не съм сигурна как да го обясня) на капачката, който падна след 6 месеца. 

The mascara contains 10 ml of product and it lasts a very long time. I usually don't have problems with mascaras drying out before I manage to finish them. I was using it for around 8 months when there was barely any product in and it was time to say goodbye.  Спиралата съдържа 10 мл продукт и стига за много дълго време. Обикновено нямам проблеми с изсъхването на спиралите преди да успея да ги свърша. Използвах я около 8 месеца и когато почти нямаше продукт беше време да ѝ кажа довиждане. 


The wand is very nice. I am one of those people who like a lot of different types of wands. I had absolutely no problems with this one, it put just enough product on my eyes.  Четката е много хубава. Аз съм един от онези хора, които харесват най-различни типове четки. С тази нямах никакви проблеми, слага достатъчно продукт на очите. 

At first I hated the mascara because it was too liquid and it smudged everywhere and I even tossed it aside and came back to my previous one. But a month after opening I decided to try it again and I actually liked it this time and I didn't stop using it since. The formula was liquidy when I opened it but later it turned to creamy. On these photos it looks dryer because I swatched it when I was planning to throw it away already.  Първоначално намразих спиралата, защото беше твърде течна и се размазваше навсякъде и дори я захвърлих и се върнах към предишната ми. Но месец след отварянето реших да ѝ дам шанс отново и всъщност ми хареса и не спрях да я ползвам от тогава. Формулата беше течна в началото, но се превърна в кремообразна. На тези снимки изглежда по-суха, защото я суочнах когато вече смятах да я изхвърля. 

One of the cons is that it smudges so easily. If you rub your eyes panda it is. This pissed me off enormously when I first started using it but then I kinda got used to it and learned not to touch my eyes at all and I had no problems with it.  Един от недостатъците е, че се размазва лесно. Ако я потъркате панда ефектът е гарантиран. Това много ме изнервяше в началото, но после някак ѝ свикнах и се научих да не си пипам очите, за да нямам проблеми с нея. 

It isn't very waterproof either but few tears won't ruin it (unless you rub it, then it gets really bad).  Не е особено водоустойчива, но няколко сълзи няма да я съсипят (освен ако не я потъркате, тогава става много зле). 
I am wondering why I picked these photos to show it on my eyes. On the second photo my lashes are blurred and it's hard to see but overall the mascara gives nice volume and lengthening that I am happy with. I am not looking for anything more than this. Чудя се защо съм избрала тези снимки, за да ви я покажа на очите. На втората снимка миглите ми са размазани и е трудно да се види, но като цяло спирата придава хубави обем и издължаване и съм доволна. Не търся нищо повече от това.  

Overall I am not sure I would repurchase it, it's a decent mascara but I've seen a lot better formula-wise and I care much more for the good formula than the wand and the effect it gives. My friend saw it on my eyes and I liked it so I recommended it but eventually I think she hated it. She has very different lashes than mine though. I would get it again only if I see it on 50% off sale for example.


What I like: 

 • Affordable (7€) 
 • Decent ingredients 
 • Sleek packaging 
 • Effective wand 
 • Holds my natural lash curl 

What I don't like: 
 • Not smudgeproof 
 • Not very waterproof

All in all: 3,5/5I am gonna be so late because I decided to finish this post early in the morning!
Successful week to everyone!
Накратко не съм сигурна, че ще си я купя пак, нелоша спирала е, но съм имала с доста по-добра формула, а тя ме интересува много повече отколкото четката и ефекта. Приятелката ми я видя на очите ми и много я хареса, затова ѝ я препоръчах, но всъщност на нея изобщо не ѝ допадна. Но тя има много различни мигли от моите. Бих я взела отново, ако е с 50% намаление.


Какво харесвам:

 • Достъпна (7€)
 • Прилични съставки 
 • Красива опаковка 
 • Ефективна четка
 • Държи добре естествената извивка на миглите 

Какво не ми харесва: 
 • Размазва се 
 • Не е водоустойчива

Обща оценка: 3,5/5Ще закъснея ужасно, защото реших да завърша тази публикация рано сутринта!
Успешна седмица на всички!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^