Sunday, March 27, 2016

REVIEW: Vivant Skincare Spin Trap Antioxidant Serum

I have been postponing this review for couple of months because I wanted to use the product for just a little longer so that my review for is more in-depth. The Spin Trap Antioxidant Serum by Vivant Skincare was sent to my the brand. You can find it in their site here. This isn't my first review for the brand, I have also reviewed the Green Tea Antioxidant Cleanser and the Mandelic Acid 3-in-1 Wash Exfoliating Cleanser..  Отлагам това ревю от няколко месеца, защото исках да използвам продукта за още малко, за да е по-подробно ревюто. Spin Trap Antioxidant Serum на Vivant Skincare ми беше изпратен от марката. Можете да го намерите в сайта им ето тук. Това не е първото ми ревю за марката, писала съм за Green Tea Antioxidant Cleanser и за Mandelic Acid 3-in-1 Wash Exfoliating Cleanser

www.vivantskincare.com
This is actually a Vitamin C & E serum which makes it a little more special than the usual products marketed as serum. Why is that? The vitamin C serum is considered an active ingredient. The product requires some waiting time in order for it to do its job in the best way possible. I've been eyeing vitamin C serums for a really long time because they have been the hype in the skincare community for a while. However I wasn't certain I needed one and I kept taking it out of the basket in the end. Who would benefit most from a vitamin C serum? People fighting with aging, hyperpigmentation and dullness. I only have problems with dullness and overall they aren't very serious so I wasn't very sure this product will be effective for me. The vitamin E makes the formula more stable, so serums that have both are overall the better option.  Серумът всъщност е  Витамин C & E, което го прави малко по-специален от повечето продукти маркирани като серуми. А защо е така? Серумът с витамин С се счита като активна съставка. Продуктът има нужда от известно време, за да си свърши работата възможно най-добре. Каня се на серумите с витамин С от страшно много време, защото са много хвалени в козметичното общество. Обаче, не бях сигурна дали ми трябва такъв и накрая все го вадех от кошницата. Кой би имал нужда серум с витамин С? Всички борещи се с признаците на стареенето, хиперпигментация и повехналост. Аз имам проблеми само с повехналост и не са особено сериозни, затова и не бях сигурна дали продуктът ще е ефективен при мен. Витамин Е във формулата я прави по-стабилна, затова серумите, които съдържат и двете са по-добрият вариант. 
Propylene Glycol is used as a solvent. Ascorbic Acid is the form of vitamin C, keep in mind it might be too aggressive for some. Alcohol Denat. is used a solvent and agent allowing better penetration which is very important for vitamin C serums, Tocopheryl Acetate is a form of vitamin E. Polysorbate 80 is a surfactant and emulsifier. Xantham Gum is a viscosity control agent. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium LactateSodium PCA , Fructose and Urea are moisturizers. Glycine is a pH adjuster. Niacinamide is a whitening and brightening ingredient. Inositol is part of the vitamin B complex. Sodium Benzoate is a preservative. Lactic Acid is an AHA responsible for whitening and and brightening. Diazolidinyl UreaMethylparaben and Propylparaben are preservatives. You can find the ingredients online here Propylene Glycol е използван като разтворител. Ascorbic Acid е форма на витамин С, имайте предвид, че може да е твърде агресивна за някои хора. lcohol Denat. е използван като разтворител и агент позволяващ по-добро проникване на продукта, което е важно при серумите с витамин С. Tocopheryl Acetate е форма на витамин Е. Polysorbate 80 е сърфъктант и агент контролиращ вискозността. Xantham Gum контролира вискозността. Citric Acid е регулатор на pH. Sodium LactateSodium PCA , Fructose и Urea са хидратанти. Glycine е регулатор на pH. Niacinamide e избелваща и избистряща съставка. Inositol е част от комплекса на витамин B. Sodium Benzoate е консервант. Lactic Acid е AHA с функции избелване и избистряне. Diazolidinyl UreaMethylparaben и Propylparaben са консерванти. Съставът можете да намерите тук
The vitamin C serum is one of the trickiest products out there because it is very important that you find a stable formula. Non stable formula will quickly get ineffective by oxidizing. To ensure your serum lasts as long as possible, keep it in the fridge and do not leave it out under direct sunlight. You can see the vitamin C serum has oxidized when the color changes to dark yellow or brownish, or if it starts to crystallize. Mine is really pale yellow and it was already 3 months old when I took this photo so I am extremely satisfied with Vivant Skincare's formula because usually vitamin C serums oxidize within 3 months. You can see how the serum exposed to air regularly near the pipette has crystallized. Currently the serum is 5 months old and I am still using it. In order for the serum to be the most effective, the pH of the skin must be around 3, that's why it is important to use a pH balancing toner beforehand. I currently use 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner by Vivant Skincare which I will also review in the future. After cleansing, the pH of the skin usually rises, so you must use a balancing toner before you apply the serum. If you skip this part, the serum will most likely not be effective at all.  Серумът с витамин С е един от по-сложните продукти за ползване, защото е много важно да намерите стабилна формула. Нестабилните формули бързо стават неефективни от оксидацията. За да сте сигурни, че серумът ви ще издържи възможно най-дълго, дръжте го в хладилника и не го оставят под директна слънчева светлина. Можете да разберете, че серумът се е оксидирал когато цвета се смени към тъмно жълто или кафеникаво или ако започне да кристализира. Моят е много бледо жълто и беше вече на 3 месеца когато направих тази снимка, затова и съм много доволна от формулата на Vivant Skincare, защото повечето серуми обикновено се оксидират за около   месеца. Можете да видите как серумът, който е изложен редовно на въздух около капкомерът е кристализирал. В момента серумът е на 5 месеца и все още го използвам. За да е възможно най-ефективен, pH-то на кожата трябва да е около 3, затова и е важно да се използва pH балансиращ тоник преди него. В момента използвам 3% Mandelic Acid 3-in-1 Toner на Vivant Skincare, за който също ще пиша в бъдеще. След почистване, pH-то на кожата обикновено се повишава, затова трябва да използвате тоника преди да нанесете серума. Ако пропуснете тази част, серумът най-вероятно няма да има никакъв ефект. 
This is probably obvious to most people, but despite antioxydants boosting the sun protection, it is still very important to wear sunscreen daily. Again, otherwise you might not see any effect at all. I have been using this serum for 5 months, but not daily because I found it dries out my skin too much if I do that. I believe it's my face reacting to the alcohol. So, I've been using the product every other day in my PM routine. I don't use it in the morning because I don't have enough time to wait (*cough* always late! *cough*). I usually wait between 20 minutes and an hour, it really depends on how much time I have to waste on pampering in the evening. If I am really in a hurry to go to sleep I will wait just 15 minutes before I start slapping my different layers of moisturizers afterwards.  Това сигурно е очевидно за повечето хора, но въпреки, че антиоксидантите подсилват слънцезащитата, все пак е много важно да нанасяте слънцезащита ежедневно. Отново, иначе може би няма да видите никакъв ефект. Използвам този серум от 5 месеца, но ежедневно, защото открих, че ми изсушава кожата прекалено по този начин. Мисля, че лицето ми реагира на алкохола. Затова го използвам през ден, като част от вечерната рутина. Не го използвам сутрин, защото нямам достатъчно време да чакам (*кашлюк* все закъснявам! *кашлюк*). Обикновено чакам от 20 минути, до час, зависейки колко време имам за губене в грижа за себе си вечер. Ако наистина бързам да си легна чакам само 15 минути преди да започна да нанасям хидратантите си след това. 
What effects did I see? My face looks much brighter but keep in mind you will see these results after at least 2-3 months of use. The minor hyperpigmentation left after some annoying hormonal pimples disappeared much quicker. I barely have any dark circles even when I haven't slept enough. Niacinamide is excellent brightening ingredient so it might have something to do with as well! Overall I am very pleased with the results I saw and I will certainly repurchase a vitamin C serum after I use this one. I believe people with more serious concerns than mine will see a much greater difference than I did.  Какви ефекти видях? Лицето ми изглежда много по-сияйно, но имайте предвид, че тези резултати се виждат чак след 2-3 месеца употреба. Леката хиперпигментация останала след разни хормонални пъпки изчезна много по-бързо. Почти нямам тъмни кръгове, дори когато не съм се наспала. Niacinamide е страхотна избистряща съставка и може би има нещо общо с това! Като цяло, съм много доволна от резултатите, които видях и със сигурност ще си купя серум с витамин С отново след като свърша този. Вярвам, че хората с по-сериозни проблеми биха видели много по-голяма разлика от мен. 
I am showing you couple of photos how my skin looks today. I did apply a sheer layer of BB cream in the morning (sorry about that, I forgot to take photos earlier) but you can see it has smudged and started to disappear completely around my nose on the close ups. I am very happy with how my skin looks, and considering my current lifestyle, I don't I could ask for anything more. Despite often being sleep deprived, my face looks glowing even without any product on when I wake up in the morning. I pretty much do not have to deal with clogged pores and pimples anymore and even the redness around my nose has be significantly reduced.  Показвам ви няколко снимки как изглежда кожата ми днес. Нанесох лек слой BB крем сутринта (съжалявам, забравих да снимам по-рано), но виждате, че е започнал да се размазва и да изчезва изцяло от някои участъци около носа ми. Много съм доволна как изглежда кожата ми, предвид сегашния ми начин на живот не бих могла да искам повече. Въпреки, че често съм недоспала, лицето ми изглежда сияйно дори без никакви продукти отгоре сутрин. Вече почти не трябва да се занимавам с запушени пори и пъпки, и дори зачервяванията около носа ми значително са намалели. 
So I give Vivant Skincare a huge huge plus for making a very stable formula that is still usable after 5 months. I hope I will be able to finish this product in the next 2 months before it completely oxidized. However, a big con is the price of 60$. Of course, keeping in consideration Vivant Skincare are a high end brand, and their packaging as well as their formulas are super on point I do not find their price unreasonable. (But I so wish I was able to afford them!!) At the end of the day, the choice is yours but I definitely want to insist on the fact their formula is very stable and with good care for the product (always leaving it in the fridge, not exposing it on sunlight) it lasts twice as long as most vitamin C serums I have read about.  Давам на Vivant Skincare огромен плюс, че са направили стабилна формула, която все още е използваема след 5 месеца. Надявам се да успея да привърша продукта в следващите 2 месеца преди изцяло да се е оксидирал. Но голям минус е цената от около 60$. Разбира се, като се има предвид, че Vivant Skincare са висок клас козметика, имайки предвид опаковките и формулите им са страхотни, не намирам цените им за неразумни. (Но ми се искаше да можех да си ги позволя!!) Все пак, изборът е ваш, но определено искам да наблегна на това, че формулата е много стабилна и с добра грижа за продукта (винаги в хладилника и никога на слънце) ще ви издържи двойно по-дълго от повечето серуми с витамин С, за които съм чела. 
My makeup-free photo below was shot right after I removed my makeup and I washed my face with a foam cleanser without applying any moisturizers or serums on top. And yes, my face and neck are naturally different shades and it is very annoying. And yes, I am applying equal amount of sunscreen on my neck and face but my neck has the natural protection of super thick hair scarf most of the time (hehe!) Usually right after you cleanse your skin it isn't the glowiest but I think mine looks very healthy currently and once again I am really happy with its state in the moment.  Снимката ми без грим е снимана след като си изтрих грима и измих лицето с пяна, преди да нанеса каквито и да хидратанти или серуми отгоре. И да, лицето ми и врата ми естествено са си различен цвят и е много дразнещо. И да, слагам еднакво количество слънцезащита и на врата и на лицето си, но вратът ми има естествената защита от дебел шал от коса през повечето време (хехе!) Обикновено след като си измиете кожата, не е най-сияйният ѝ момент, но мисля, че моята изглежда много здравословно в момента и съм много доволна от видът ѝ. 

My first experience with an active ingredient is very positive! I can't wait to try more serums with niacinamide and to experiment with other actives! They definitely require more knowledge, time and research when it comes to using them to ensure they are as effective as possible, and to avoid doing more damage than good, but I think the results are worth it even for people like me with generally normal skin.


What I like: 
 • Beautiful and convenient packaging
 • Huge amount of product (29,6 ml) 
 • Rather stable formula 
 • Really good active ingredients
 • Visible effect 

What I don't like: 
 • Dries out my skin if used daily
 • Pricey ($66)

All in all: 4,5/5


Does anyone else notice how I post mostly on Sunday now? Sunday must be blogging day! If you have used any impressive vitamin C serums, do tell in the comments! I want to know what to try next! 
Първият ми опит с активна съставка е много положителен! Нямам търпение да пробвам още серуми с niacinamide и да експериментирам с други активни съставки. Определено изискват повече знания, време и четене за използването им, за да бъдат възможно най-ефективни, както и да не се навреди повече, но резултатите си струват дори и за хора като мен с обикновено нормална кожа.

Какво ми харесва: 
 • Красива и удобна опаковка
 • Огромно количество продукт (29,6 мл) 
 • По-скоро стабилна формула
 • Много добри активни съставки
 • Видим ефект

Какво не ми харесва: 
 • Изсушава кожата ми, ако се ползва ежедневно
 • Скъп ($66)

Обща оценка: 4,5/5


Някой забелязвала ли как пиша предимно в неделя? Неделя явно е ден за блогване! Ако сте използвали впечатляващи серуми с витамин С, споделете ми в коментарите! Искам да знам какво да пробвам след това!

Sunday, March 6, 2016

REVIEW: 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet

Sheet masks, sheet masks! Who doesn't like sheet masks? I am not one of the obsessed but occasional sheet masking night every now and then feels amazing. Today's review is for 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet.  Памучни маскиииии! Кой не харесва памучни маски? Не съм от вманиачените, но памучна маска от време на време си е страхотна глезотия. Днешното ревю е за 3W Clinic Fresh Snail Mask Sheet. 
I got 10 of these masks because they were amazingly cheap on RoseRoseShop. To be honest I should have been suspicious when I saw it (but I wasn't!). 3W Clinic is brand owned by Samsung and it is not a very popular one, at least outside of Korea. I own a snail gel by them too.  Взех 10 от тези маски, защото бяха невероятно евтини в RoseRoseShop. Честно казано, трябваше да се съм скептична когато го видях (но не бях!). 3W Clinic е марка на Samsung и не е много известна, поне не и извън Корея. Имам и охлювен гел от тях. 
The packaging is really pretty and it has snails on it and just all hail the snails! If you are not into AB (Asian Beauty, snail products probably sounds disgusting but the snail mucus on its own is fragrance-free. This sheet mask has a perfume added though and I daresay quite strong chemical, kinda old school and not something I enjoy a lot.  Опаковката е много готина и е с охлювчета и просто да живеят охлювите! Ако не сте в средите на AB (Asian Beauty), продукти с охлюви сигурно ви звучат отвратително, но самата охлювена слуз е без аромат. Тази памучна маска ива добавен парфюм, който смея да твърдя, че е доста силно химичен, някак старовремски и не е нещо, което ми допада. 
The top ingredients are Butylene Glycol as a solvent and Glycerin as a moisturizer which are very common in sheet masks. Alcohol comes as a solvent and it is definitely one of these ingredients I don't like because it can be quite drying. Sodium Hyaluronate is a hyaluronic acid salt and and it's a humectant. Polysorbate 60 is an emulsifier. Cetyl Ethylhexanoate is a viscosity control agent and an emollient. Sorbitan Sesquioleate is an emulsifier. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil is a surfactant. Phenoxyethanol and Methylparaben are preservatives. Allantoin is a great anti-inflammatory and brightening ingredient. Snail Secretion Filtrate is an amazing brightening ingredient and it's also a moisturizer, however considering it comes after the preservatives there's barely any in this product. Disodium EDTA is a preservative. As always, I added the ingredients in CosDNA and you can find them here Първите съставки са Butylene Glycol като разтворител и Glycerin като хидратант, които са много често срещани в памучни маски. Alcohol е разтворител и определено не ми харесва като съставка, защото може да е много изсушаващ. Sodium Hyaluronate е сол на хиалуроновата киселина и е хумектант. Polysorbate 60 е емулсифиант. Cetyl Ethylhexanoate е агент контролиращ вискозността и емолиент. Sorbitan Sesquioleate е емолиент. PEG-60 Hydrogenated Castor Oil е сърфактант. Phenoxyethanol и Methylparaben са консерванти. Allantoin е страхотна противовъзпалителна и избистряща съставка. Snail Secretion Filtrate е невероятна избистряща съставка, както и хидратант, но след като е след консервантите, едва ли има много от нея. Disodium EDTA е консервант. Както винаги, качих състава в CosDNA и можете да го намерите тук
Sorry for the horrible photos, I had to shoot during the night and my flash is really bad hence the blue cast everywhere. Also sheet mask monster incoming! Back to the mask, it's very well soaked and it could be used twice. I am on of those people who just put it back in the packaging in leave it in the fridge and then use it again next morning or evening. The texture of the essence is clear gel. The fit is horrible! Most of the sheet masks are way too big for my rather small face I sometimes cut them to make them fit better but sometimes I am too lazy.  Съжалявам за ужасните снимки, трябваше да снимам през нощта, а светкавицата ми е ужасна, от там и синия отенък навсякъде. А също и, чудовището с памучна маска пристига! Обратно към маската, много добре е напоена и стига за два пъти. Аз съм един от онези хора, които просто я слагат обратно в опаковката и я оставят в хладилника, а после я ползвам на следващата сутрин или вечер. Пасва много зле! Повечето памучни маски са твърде големи да по-скоро малкото ми лице и понякога ги режа, за да паснат по добре, но пък понякога си ме домързява. 
The effect of the mask? None. Yep, that's right. It provides some hydration but honestly nothing too spectacular that would be worth getting my face soaked in essence for 20 minutes. In fact any regular cream mask provides waaaay better hydration that this one. On top of that it kinds burns. Not much but just enough to make it annoying and unpleasant. I believe it's because my skin is not very fond of the alcohol they used as solvent. My face looks pretty good in the after photo. But that's because it looked good to begin with. This mask doesn't brighten or calm or do anything more specific.  Ефектът на маската? Никакъв. Да, точно така. Предлага известна хидратация, но честно казано, нищо специално и не си струва 20-те минути накисване в есенция. Всъщност, обикновените кремообразни маски предлагат мнооого повече хидратация. Освен това и пари. Не много, но достатъчно да го направи досадно и неприятно. Мисля, че е тъй като кожата ми недолюбва алкохола като разтворител. Лицето ми изглежда доста добре след нея. Защото си изглеждаше добре и преди да я сложа. Маската не избистря, успокоява и не прави нещо по-специално. 
Long story short, I ordered 10 of those and they are absolute waste of time, do not recommend and I will certainly not repurchase. I have one more 3W Clinic mask and it still has alcohol so I am not very impressed with this brand's masks so far and I wouldn't risk it with them again.

What I like: 
 • Cure packaging
 • Affordable 
What I don't like: 
 • Average hydration 
 • Burns 
 • No brightening
 • No calming 
 • Annoying fragrance 
 • Poor fit

All in all: 1/5

This was my Sunday review, I hope you enjoyed it! 
Накратко, поръчах 10 от тези и са пълна загуба на време, не препоръчвам и със сигурност няма да купя пак. Имам още една 3W Clinic маска и тя също е с алкохол, така че засега не съм много впечатлена от маските на марката и не бих рискувала пак.

Какво ми харесва:
 • Сладуреста опаковка
 • Достъпна 
Какво не ми харесва:
 • Средна работа като хидратация
 • Пари 
 • Не избистря
 • Не успокоява 
 • Дразнещ аромат
 • Не пасва добре 

Обща оценка: 1/5 

Това беше моето неделно ревю, надявам се да ви е било приятно!