Saturday, May 27, 2017

REVIEW: Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin

Micellar waters are nothing new, they've been a lot of people's go-to product for makeup removal and today I will show you a not so recent favorite, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin.  Мицеларните води не са нищо ново, любим продукт за премахване на грим на много хора и днес ще ви говоря за един не чак толкова скорошен любимец, Garnier Solution Micellaire Sensitive Skin. 
I've had two sizes of this micellar water, the regular 400 ml one and the enormous 700 ml size that I decant in smaller 100 ml containers but in general it comes way cheaper than the 400 ml size.  Имала съм 2 размера от тази мицеларна вода, обикновения от 400 мл и огромният от 700 мл, който си пресипвам в 100 мл контейнерчета и по принцип излиза доста по-евтино от 400 мл размера. 
This water is for sensitive skin, which mine isn't so I can't tell you if it causes any irritation or not but what I can say, it is definitely not a good idea to use this as your primary method of makeup removal because if your skin is dry or dehydrated, this will dry you out even more. I use this to remove what's left after cleansing oil and foam cleanser.  Тази вода е за чувствителна кожа, каквато моята не е така, че не мога да ви кажа дали предизвиква дразнение или не, но мога да кажа, че определено не е добра идея да ползват само нея за сваляне на грим, ако кожата ми е суха или дехидратирана, ще ми изсуши още повече. Използвам я, за да премахвам каквото е останало слез почистващото олио и пяната за лице. 
I currently own the version with the dark pink cap for dry and sensitive skin but I've only used it a couple of times and for now I don't find any differences.  В момента имам и версията в тъмнорозовата капачка за суха и чувствителна кожа, но съм я пробвала само няколко пъти и за сега не виждам разлики. 
First ingredient after water is Hexylene Glycol which is a surfactant, a solvent and an emulsifier. Glycerin is a solvent and a moisturizer. Disodium Cocoamphodiacetate is a surfactant. Disodium EDTA is a chelating agent. Poloxamer 184 is a surfactant and an emulsifier. Polyaminopropyl Biguanide is a preservative.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Първата съставка след вода е Hexylene Glycol, който е сърфъктант, разтворител и емулсифиант. Glycerin е разтворител и хидратант. Disodium Cocoamphodiacetate е сърфъктант. Disodium EDTA е хелатиращ агент. Poloxamer 184 е сърфъктант и емулсифиант. Polyaminopropyl Biguanide е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
Micellar waters usually have a very simple ingredients lists, they contain surfactants, solvents and emulsifiers that allow the micelles to dissolve the makeup. Usually micellar waters are micelles in aqueous solution which means the hydrophilic regions are in contant with the water and the hydrophobic regions stay in the center and avoid it. Micellar waters are great for removing non-waterproof makeup but I personally find they struggle with waterproof sunscreen and mascara and I prefer to use an oil-based product for those.  Мицеларните води обикновено имат много прост състав, съдържат сърфъктанти, разтворители и емулсифианти, които позволяват на мицелите да разтворят грима. Обикновено мицеларните води са мицели във воден разтвор, което означава, че хидрофилните региони са в контакт с водата, а хидрофобните си остават в центъра и я избягват. Мицеларните води са чудесни за премахване на неводоустойчив грим, но аз лично мисля, че се затрудняват с водоустойчива слънцезащита и спирала и предпочитам продукт на базата на олио за тях.
This is a rather gentle makeup remover and I will continue repurchasing it because it's both affordable and it does what I want it to do. Once my makeup has already been dissolved with oil cleanser, it comes off very easily if I swipe it off with a cotton pad infused with the micellar water. The product is fragrance-free and it hasn't caused me any irritation.  Този продукт е по-скоро нежен дегримьор и ще продължа да си го купувам защото е хем достъпен, хем прави каквото ми трябва. След като гримът ми е бил разтворен веднъж от олиото, се маха много лесно с едно минаване с тампон мицеларна вода. Продуктът няма аромат и не ми е предизвиквал дразнения. 
Although I never quite understood the hype around micellar waters because they really aren't the perfect makeup remover people swore at, my routine will always have a place for one as a third and final cleansing step. I highly recommend Garnier Solution Micellaire as an inexpensive and effective drugstore product!

What I like: 
 • Budget-friendly (5-7€) 
 • Huge amount of product (400 - 700 ml) 
 • Fragrance-free
 • Removes non-waterproof makeup with ease
 • Doesn't cause irritation
 • Economical
What I don't like: 
 • Can be a bit drying
All in all: 4/5

I think this product has already been hyped enough, but if you haven't tried it yet I suggest giving it a go, it is definitely the best option I have found for normal to dry skin so far and it's not too heavy on my budget. 
Въпреки, че така и не разбрах хвалбите за мицеларните води, защото наистина не са идеалният дегримьор както хората твърдяха, в рутината ми винаги ще има място за една трета финална почистваща стъпка. Силно препоръчвам Garnier Solution Micellaire като евтин и ефективен дрогериен продукт!

Какво ми харесва:
 • Добра за бюджета (5-7€)
 • Огромно количество продукт (400 - 700 мл)
 • Без аромат 
 • Премахва неводоустойчив грим с лекота
 • Не предизвиква дразнения
 • Икономична
Какво не ми харесва:
 • Леко изсушаваща е понякога
Обща оценка: 4/5

Мисля, че този продукт вече е бил споменаван достатъчно пъти и ако не сте го пробвали още, ви препоръчвам да му дадете шанс, определено е най-добрата опция, която съм намерила за нормална към суха кожа и не ми тежи на бюджета. 

Wednesday, May 24, 2017

REVIEW: CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence

I am skipping the want part where I had the whole post finished in drafts and I managed to remove it and I am going straight to CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence. You can also find this under White Power (no kidding!) before CosRx realized this is kinda inappropriate.  Пропускам частта където изтрих цялата вече завършена публикация от чернови и преминавам веднага на CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence. Можете също да я намерите и под White Power (не се шегувам!) преди CosRx да се усетят, че е леко неудачно. 
This essence holds the holy grail status for many and as usual, I was curious so I ordered it to see what the hype is about. It comes in a super nice convenient bottle with a pump, it contains 100 ml of product and I got mine for around $16. In my book, this is fairly inexpensive.  Есенцията е любимец на много и както винаги, бях любопитна и си я поръчах, за да видя защо е толкова хвалена. Пристига в много хубава удобна опаковка с помпа, съдържа 100 мл продукт и аз си взех моята за около $16. Според мен, това е доста добра цена. 
The pump is nice and actually dispenses the right amount of product. The packaging is plastic even if it looks like glass. I think I might keep this bottle, wash it and use it for something else because it's quite convenient. I have some shower gels that would fit in nicely.  Помпата е добра и всъщност наистина пуска точното количество продукт. Опаковката е от пластмаса, въпреки че изглежда като стъкло. Мисля, че може да си запазя шишето, да го измия и да го ползвам за нещо друго, защото е много практично. Имам разни душ гелове, които ще са идеални за целта. 
Where does this fit in your routine? I add it after my serum and before other essences with heavier texture or ampoules. If you don't use any of those it would go after toner and/or first treatment essence and before oil and/or cream. The essence claims to be whitening, but don't worry, if you have darker skin this won't make you whiter, it should simply even out your skin tone and make it brighter and healthier looking.  Къде се вписва в рутината? Аз използвам моята след серума и преди други есенции с по-тежка текстура или ампули. Ако не използвате нито едно от тези, ще отиде след тоника и/или първата есенция и преди олиото и/или крема. Есенцията твърди, че е избелваща, но не се притеснявате, ако имате тъмна кожа няма да ви направи по-бели, би трябвало просто да изравни тена и да го направи по-сияен и здравословен. 
This product is fragrance-free. It does have a bit of its own fragrance but that's only if you get it within millimeters to your nose. The texture is light and very pleasant, it's not sticky at all compared to CosRx Advanced Snail 95 Mucin Power Essence which drives me crazy (but review for it will show up sometimes this summer because I need to use it a bit longer before I talk to you about). It absorbs quickly and it's an overall great consistency for an essence.  Продуктът няма аромати. Има лек собствен аромат, но само ако го доближите на милиметри от носа ви. Текстурата е лека и много приятна, не е лепкава изобщо, сравнена с CosRx Advanced Snail 95 Mucin Power Essence, която ме побърква (но ревю за нея ще се появи това лято, защото трябва да я ползвам малко повече). Абсорбира се бързо и като цяло има много приятна консистенция за есенция. 
The first ingredient is Galactomyces Ferment Filtrate which is a moisturizer and an antioxidant, it supposedly has some brightening properties too. Keep in mind if you have fungal acne, you should definitely avoid Galactomyces ferment because it might make your condition worse. Niacinamide (a derivative of vitamin B3) is a bit of an all in one ingredient, it's an excellent moisturizer that has great brightening properties and I was very excited about its presence here. Sodium Hyaluronate is an excellent moisturizer. Betaine is a moisturizer, an antistatic and a viscosity control agent. Panthenol is a moisturizer and an antistatic. Glycerin is a solvent and a moisturizer. 1,2-Hexanediol is a solvent. Allantoin is an anti-inflammatory and anti-allergic ingredient that has soothing properties, you can often find it in cosmetics for sensitive skin. Butylene Glycol is solvent and a moisturizer. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Ethyl Hexanediol is a solvent and a fragrance. Adenosine (a nucleoside) is an anti-aging ingredient.

You can find the ingredients in CosDNA here
Първата съставка е Galactomyces Ferment Filtrate, който е хидратант, антиоксидант и може би има избистрящи свойства. Имайте предвид, че ако имате гъбично акне, със сигурност трябва да избягвате фермента на Galactomyces, защото може да го влоши. Niacinamide (производен на витамин B3) прави от всичко по малко, отличен хидратант, има избистрящи свойства и бях много въодушевена, че го има в състава. Sodium Hyaluronate е отличен хидратант. Betaine е хидратант, антистатик и агент, контролиращ вискозността. Panthenol е хидратант и антистатик. Glycerin е разтворител и хидратант. 1,2-Hexanediol е разтворител. Allantoin е противовъзпалителна и противоалергична съставка с успокояващи свойства, често се намира в козметиката за чувствителна кожа. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Ethyl Hexanediol е разтворител и ароматизатор. Adenosine (нуклеозид) е противостарееща съставка.

Можете да намерите състава в CosDNA тук
As you can see CosRx kept it simple here and stuck to more or less only proven ingredients. A lot of people love this essence for its brightening properties but after 8 months of use I honestly saw no brightening at all. I went on and off for a couple of weeks and nothing happened. I am a bit disheartened this didn't do anything for me but it might be because my skin is in overall good state for a while and don't have any hyperpigmentation to fight with most of the time. This didn't give me the chok chok I hoped it would, unfortunately. It became that extra step in my routine that adds a bit of hydration but I can skip it and not even notice. I would still recommend giving this a go if you have a lot of redness or hyperpigmentation to get rid of, because it's a basic product that works for a lot of people. It's very inexpensive per ml and if you don't like it you give it away or use it up for that extra hydration like me. I suspect this doesn't have enough Niacinamide (5% according to studies) to be brightening because The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% works wonderfully for me and I saw visible brightening within 2 weeks of use.  Както виждате CosRx са оставили състава простичък и са се придържали към по-скоро доказано ефикасни съставки. Много хора харесват есенцията, заради избистрящите ѝ свойства, но след 8 месеца употреба, аз не видях никакво избистряне. Спирах и започвах отново употребата и за няколко седмици и нищо не се случи. Малко съм разочарована, че не проработи за мен, но е може би, защото кожата ми е в що годе добро състояние и  нямам никаква хиперпигментация през повечето време. Продуктът не доведе до chok chok (чок чок) ефект, както се надявах за съжаление. Стана онази екстра стъпка в рутината ми, която добавя малко хидратация, но мога да пропусна без дори и да забележа. Все още бих препоръчала да я пробвате, ако имате много зачервявания или хиперпигментация, от които искате да се отървете, защото е много простичък продукт, който работи за много хора. Съвсем евтина като цена за мл и ако не ви харесва можете да я подарите или да я изразходите за екстра хидратацията както аз правя. Подозирам, че няма достатъчно Niacinamide (5% според изследванията), за да е избистряща, защото The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% работи прекрасно при мен и видях видимо избистряне след 2 седмици употреба. 
In a nutshell, give this a go if you have a lot of hyperpigmentation to get rid of and if you want a cheap product with short ingredients. But if you're an experienced skincare user and your skin is healthy, there are chances this won't do what it claims for you.

What I like: 
 • Convenient packaging 
 • Inexpensive ($16) 
 • Huge amount of product (100 ml) 
 • Economical 
 • Fragrance-free
 • Pleasant texture
What I don't like: 
 • Minimal hydration 
 • Doesn't brighten
All in all: 2,5/5


Have you tried this holy grail product and did you like it? 
Обобщено, пробвайте я ако имате много хиперпигментация, от която искате да се отървете и ако искате евтин продукт с къс състав. Но ако имате опит в бялата козметика и кожата ви е здрава, има шансове, да не направи това, което твърди за вас.

Какво ми харесва:
 • Удобна опаковка
 • Евтина ($16)
 • Огромно количество продукт (100 мл)
 • Икономична 
 • Без ароматизатори
 • Приятна текстура 
Какво не ми харесва:
 • Минимална хидратация 
 • Не избистря
Обща оценка: 2,5/5


Пробвали ли сте този всеобщ любимец и на вас хареса ли ви?

Monday, May 8, 2017

REVIEW: Dr. Scheller Argan Oil Hand Care

Today's post will be about a hand cream sent to my by Dr. Scheller's official representatives in Bulgaria. Argan Oil Hand Care is hand cream from their argan oil series. They also have a face cream and a serum from the same series. I got to test a mini of the face cream and I really loved it, I would definitely buy it if I could easily find it.  Днешната публикация ще е за крем за ръце, който ми беше изпратен от официалните представители на Dr. Scheller в България. Argan Oil Hand Care е крем за ръце от аргановата серия. Имат и крем за лице и серум от същата колекция. Аз успях да пробвам и мини от крема за лице и много ми хареса, определено бих си го купила, ако го намеря лесно.


Moving on, to the hand cream, it comes in a sleek tube and it contains 75 ml of product. Prices vary greatly and I found it for 5€ in Ecco Verde up to $20 in iHerb. Some sites listed it as discontinued so I am not sure.  Връщайки се на крема ца ръце, той пристига в елегантна тубичка и съдържа 75 мл продукт. Цените много варират, но го намерих за 5€ в Ecco Verde и за $20 в iHerb. Някои сайтове пишат и че вече не се произвежда, така че не съм сигурна. 
The cream has a really nice thick texture and it feels very hydrating. It leaves a slight film so I've been using it as my night care. It has a really fresh lemon grass scent or at least it's how it feels to me.  Кремът има много приятна гъста текстура и се усеща много хидратиращ. Оставя лек филм, така че го използвам като нощна грижа. Има много свеж аромат на лимонена трева или поне аз така го усещам. 
First ingredient after water is Glycine soja Oil (soybean) which is a moisturizer, an emollient and a fragrance. Glycerin is a moisturizer and a solvent. Decyl Oleate is a solvent and a moisturizer. Cetearyl Alcohol is an emulsifier, a surfactant and a viscosity control agent. Hydrogenated Palm Glycerides is an emollient and an emulsifier.  Olea europaea Fruit Oil (olive) is an emollient, a solvent and a fragrance. Glyceryl Stearate SE is an emulsifier. Sodium Cetearyl Sulfate is a surfactant. Palmitic Acid is an emollient and an emulsifier. Tocopherol (a derivative of vitamin E) is an antioxidant. Sunflower Seed Wax is an emollient. Stearic Acid is an emulsifier, a surfactant and a viscosity control agent. Helianthus annuus Seed Oil (sunflower) is an emollient, an antioxidant and a fragrance. Argania spinosa Kernel Oil (argan) is an emollient. Benzyl Alcohol is a preservative, a solvent and a fragrance. Potassium Sorbate is a preservative. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Citric Acid is a pH adjuster.  Limonene is a fragrance and a solvent. Ascorbyl Palmitate is an antioxidant. Citral is a fragrance. Ubiquinone is an antioxidant. Linalool and Geraniol are fragrances. Hydrogenated Palm Glycerides Citrate is an emollient, a moisturizer and an antioxidant. Citronellol and Coumarin are fragrances.

You can find the ingredients on CosDNA
Първата съставка след вода е Glycine soja Oil (соя), която е хидратант, емолиент и ароматизатор. Glycerin е хидратант и разтворител. Decyl Oleate е разтворител и хидратант. Cetearyl Alcohol е емулсифиант, сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Hydrogenated Palm Glycerides е емолиент и емулсифиант.  Olea europaea Fruit Oil (маслина) е емолиент, емулсифиант и ароматизатор. Glyceryl Stearate SE е емулсифиант. Sodium Cetearyl Sulfate е сърфъктант. Palmitic Acid е емолиент и сърфъктант. Tocopherol (производен на витамин Е) е антиоксидант. Sunflower Seed Wax е емолиент. Stearic Acid е емулсифиант, сърфъктант и агент, контролиращ вискозността. Helianthus annuus Seed Oil (слънчоглед) е емолиент, антиоксидант и ароматизатор. Argania spinosa Kernel Oil (арган) е емолиент. Benzyl Alcohol е консервант, разтворител и ароматизатор. Potassium Sorbate е консервант. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Citric Acid е pH регулатор.  Limonene е ароматизатор и разтворител. Ascorbyl Palmitate е антиоксидант. Citral е ароматизатор. Ubiquinone е антиоксидант. Linalool и Geraniol са ароматизатори. Hydrogenated Palm Glycerides Citrate е емолиент, хидратант и антиоксидант. Citronellol и Coumarin са ароматизатори.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
I don't know if you've ever wore powdered gloves but I did a lab internship back in January and February and I had to wear such on a daily basis and it absolutely destroyed my hands. I started using this cream to restore my poor skin and it was the best decision I've made when it comes to my hands. This hand cream moisturizes deeply and the slight film it leaves protects my skin all night. In the morning I wake up with soft and hydrated hands.  Не знам дали някога сте носили ръкавици с пудра, но аз бях на стаж в лаборатория през януари и февруари и трябваше да нося такива почти ежедневно и тотално ми унищожиха ръцете. Започнах да използвам този крем, за да възстановя горката ми кожа и беше най-доброто решение, за моите ръце. Този крем за ръце подхранва дълбоко и лекият филм, който оставя предпазва кожата ми цяла нощ. Сутрин се събуждам с меки и хидратирани ръце. 
I had a very positive first experience with Dr. Scheller and I can't wait to try other products. I absolutely loved this cream and I would repurchase it. I hope French pharmacies start stocking up on their products.


What I like: 
 • Convenient packaging 
 • Huge amount of product (75 ml) 
 • Rather reasonable price (varies between 5€ and 20€)
 • Great ingredients 
 • Deeply moisturizing 
 • Pleasant fragrance 
 • Works as an overnight hand treatment
What I don't like: 
All in all: 5/5

Have you tried any impressive hand creams lately? Lavera recently sent me a very rich cream and I am currently testing it on my feet as well, because who doesn't want soft feet for the warm season!?  
Имах много позитивен първи опит с Dr. Scheller и нямам търпение да пробвам и други продукти. Влюбих се в този крем и бих си го купила отново. Надявам се френските аптека да започнат да зареждат техните продукти.

Какво ми харесва:
 • Удобна опаковка 
 • Огромно количество продукт (75 мл)
 • По-скоро разумна цена (варира между 5€ и 20€)
 • Страхотни съставки 
 • Дълбоко подхранващ 
 • Приятен аромат 
 • Работи като нощна терапия за ръце 
Какво не ми харесва: 
Обща оценка: 5/5 

Пробвали ли сте някакви впечатляващи кремове за ръце напоследък? Lavera наскоро ми изпратиха много богат крем и в момента го тествам върху стъпалата си, защото кой не иска меки стъпала за топлия сезон!?

Sunday, May 7, 2017

EMPTIES: Full Size Winter 2016

These are the full size empties I accumulated for the past months. This time the posts are separated in categories. Това са пълноразмерните празни опаковки, които събрах през последните месец. Този път публикациите са разделени на категории.
As you all probably know I do have awfully a lot of skincare (and quite a lot of makeup too) so I definitely try to challenge myself to use everything I buy even if it's not my most favorite product.  Както най-вероятно знаете имам ужасно много бяла козметика (и доста грим също), така че определено се опитвам да се предизвиквам и да използвам всичко, което купувам, дори и да не са любимите ми продукти. 
Garnier Solution Micellaire Sensible Skin
I love this micellar solution and I recently got the 700 ml size of it which comes out really affordable. It's not overly drying and it works well for my eyes when I have to remove the leftover mascara after oil cleansing. A favorite I will continue to repurchase, and I will definitely review this soon.


Le Petit Marseillais Hair Conditioner Nutrition 
This is one of my most favorite conditioners and depending on when this will be posted a review for it would have just appeared or it will appear very soon. I have 2 more of that particular version. It's inexpensive, smells amazing and it works for my hair. You can see my review for it here.

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
My super favorite hydrating toner you see in all my empties. I am using another bottle of it right now. It's cheap and it works great as a first step after cleansing. You can see my full review here

Yves Rocher Pure Calmille 2 in 1 Cleanser + Toner
Another toner I've been using for a while, I have one more of this version but I preferred to old one with the liquid formula (this one is milky). I will replace it with something else once I use the other one. It's inexpensive but not that impressive. 
Garnier Solution Micellaire Sensible Skin
Обожавам тази мицеларна вода и наскоро си взех шишето от 700 мл, което излиза много изгодно. Не е твърда изсушаваща и се действа добре около очите когато трябва да премахна останалата спирала след почистване с олио. Любимец, който ще продължа да си поръчвам и определено скоро ще пиша за него.

Le Petit Marseillais Hair Conditioner Nutrition 
Това е един от най-любимите ми балсами, и зависейки кога ще бъде публикуван този пост ревю за него ще се е появило или съвсем скоро ще се появи. Имам още 2 опаковки от тази версия. Не е скъп, ухае страхотно и работи за косата ми. Можете да видите ревюто ми тук.

Yves Rocher Nutritive Végétal Velvety Toner
Любимият ми тоник, който виждате във всички публикации. Използвам ново шише от него вече. Евтин и е прекрасна първа стъпка след измиване. Можете да видите пълното ревю тук

Yves Rocher Pure Calmille 2 in 1 Cleanser + Toner
Още един тоник, който използвам от известно време, имам още един от тази версия, но старата с течната формула (този е мляко) ми харесваше повече. Ще го заменя с нещо друго щом изразходвам и другия. Не е скъп, но не е нищо впечатляващо. 
Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 PPD 16
A very favorite body sunscreen of mine! This is so easy to apply, smells amazing, has good ingredients and it and hydrates my skin without feeling oily. I will definitely repurchase. You can see my full review here.

Dove Nutritive Solutions Hair Conditioner
I actually found this conditioner when students were moving out from the dorms, I didn't really liked it so I used it as a shaving cream. It worked really well that way and it smelled pretty good. 


Vivant Skincare 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner
I had two of this toners and I didn't really like them all that much. It was too alcohol-y and drying for my taste. I have a better pH adjusting toner in the moment. 

Mizon All In One Snail Repair Cream 
An all-time favorite cream! This works so well if you have any imperfections because it helps your skin heal so much faster. I will definitely repurchase it in the future. You can see my full review here
Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 PPD 16
Един много любим слънцезащитен крем! Нанася се много лесно, ухае невероятно, има има добри съставки и хидратира кожата без да я омазнява. Можете да видите пълното ревю тук.

Dove Nutritive Solutions Hair Conditioner
Всъщност този балсам го намерих когато студентите се изнасяха от общежитията. Не ми хареса, затова го използвах за бръснене. Така вършеше много добра работа и ухаеше добре.

Vivant Skincare 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner
Имах два от тези тоници и не ми харесаха чак толкова. Беше твърде алкохолен и изсушаващ за мен. Имам по-добър регулиращ pH-то тоник в момента.

Mizon All In One Snail Repair Cream 
Огромен любимец! Този крем работи толкова добре, ако имате несъвършенства, защото помага на кожата да заздравява по-бързо. Определено ще си го купя пак в бъдеще. Можете да видите пълното ревю тук
Biotherm Antidrying Melting Milk SPF 50 PPD 16
After trying the mist, I also got the milk this summer. This is also an excellent sunscreen, has similar formula to the mist and it leaves my skin hydrated but not oily. Great formula and it smells amazing, I already have a replacement. I will review this version too in the future, it's my most favorite body sunscreen so it's definitely worth trying!

Burt’s Bees Honey & Shea Body Butter  
This is an absolutely fantastic body butter. It's super hydrating and the formula is really easy to spread. It has the most amazing honey fragrance and I loved using it. It left my skin very moisturized and I would repurchase it.

Auchan Deo Blackberry & Pomegranate
These are my new go to deodorants because they are aluminum salts and alcohol-free and my skin really likes them. The pomegranate version smells really amazing. It doesn't protect very well but I am mostly looking for something that smells nice and it's non drying because I don't sweat much to begin with. 

Auchan Sensual Deo Orchid 
Everything I already said is valid for this deodorant as well. This one has a pleasant floral scent that's actually more longlasting than the Pomegranate one. I have replacements of both.
Biotherm Antidrying Melting Milk SPF 50 PPD 16
След като пробвах спрея си взех и млякото това лято. Също отлична слънцезащита, има подобна формула на спрея и оставя кожата хидратирана, но не мазна. Страхотна формула и ухае чудесно, вече си имам втори. Ще направя ревю и на този вариант в бъдеще, любимата ми слънцезащита и определено си струва да се пробва!

Burt’s Bees Honey & Shea Body Butter  
Това е едно невероятно масло за тяло. Много е хидратиращо, формулата се нанася много лесно. Има страхотен аромат на мед и го обожавах. Оставяше кожата ми много хидратирана и бих го купила пак.

Auchan Deo Blackberry & Pomegranate
Това са новите ми дезодоранти, защото нямат алуминиеви соли и алкохол и кожата ми много ги харесва. Версията с нар е страхотна. Не защитават много добре, но аз най-вече си търся нещо, което мирише добре и не е изсушаващо, защото не се потя много по принцип.

Auchan Sensual Deo Orchid 
Всичко, което вече казах е валидно и за този дезодорант. Този има приятен флорален аромат, който е по-траен от този на нара. Имам нови и от двата. 
Yves Rocher Gloss Rose Leger
I absolutely adored this lip gloss and it's one of the few lip products I managed to finish. It was a really beautiful soft pink that was great for any occasion.

Maybelline One By One Volum’ Express Mascara #Amethyst
I finally tried Maybelline's mascaras! I really liked this one, especially because it was purple. It has a great subtle effect and it was super easy to remove because it wasn't waterproof. It didn't smudge though so I was happy with it. It dried out quicker than most mascaras however.

KIKO Luxurious Lashes Waterproof Mascara
I picked this mascara in a whim and I wasn't super impressed with it. It was waterproof and it didn't budge all day but it was hard to remove. The effect was lovely but overall I am not that impressed and I will not repurchase.

Yves Rocher Serum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day
I recently reviewed this cream. It was my summer AM moisturizer. I really liked it and I would love to use it again one day. You can see my full review here.


Yves Rocher Comme Une Evidence EDP 
It took me ages to use that perfume up, I got 3 years ago if I am not mistaken. In the beginning I liked it and then I gradually started liking it less. I wouldn't repurchase it but it's not bad for the price if you like the scent since it's very longlasting.


Yves Rocher Cherry Bloom Shower Gel
I loved that shower gel! The packaging is absolutely beautiful and it smelled so nice! You can see my full review here.

Air Wick Mint Spray
I absolutely hate all types of room sprays because they make me cough and so far this Mint one was the only that didn't smell horrendously synthetic. It actually had a really fresh mint scent and I would repurchase it.
These were all my full size empties, although there are a lot more posts to come!
Yves Rocher Gloss Rose Leger
Обожавах този глос за устни и един от малкото продукти за устни, които привърших. Беше много красиво меко розово, подходящо за всеки повод.

Maybelline One By One Volum’ Express Mascara #Amethyst
Най-накрая пробвах спиралите на Maybelline! Тази много ми хареса, особено защото беше лилава. Има чудесен лек ефект и се махаше много лесно, защото не е водоустойчива. Не се размазваше и я харесваш. Обаче изсъхна по-бързо от повечето спирали.

KIKO Luxurious Lashes Waterproof Mascara
Тази спирала си я взех случайно и не бях много впечатлена. Беше водоустойчива и не мърдаше цял ден, но много трудно се премахваше. Ефектът беше хубав, но като цяло нищо не ме кара да си я купя отново.

Yves Rocher Serum Végétal Wrinkles & Radiance Smoothing Care Day
Наскоро писах за този крем. Беше летният ми сутрешен хидратант. Много ми хареса и с удоволствие ще го ползвам пак един ден. Можете да видите пълното ревю тук

Yves Rocher Comme Une Evidence EDP 
Отне ми векове да изразходя този парфюм, взех си го преди 3 години, ако не се лъжа. В началото ми харесваше и постепенно започнах да го харесвам все по-малко. Не бих си го купила пак, но не е лош за цената, ако ви харесва аромата и си търсите нещо дълготрайно.

Yves Rocher Cherry Bloom Shower Gel
Обожавах този душ гел! Опаковката е много красива и ухаеше чудесно! Можете да видите пълното ревю тук.

Air Wick Mint Spray
Изключително много мразя почти всички ароматизатори за стая, защото ме карат да кашлям и за сега този с мента е единственият, който не мирише ужасно синтетично. Всъщност имаше свеж аромат на мента и бих си го купила пак.Това бяха моите пълноразмерни празни опаковки, въпреки че ви очакват още доста публикации!

Wednesday, May 3, 2017

REVIEW: Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long

I rarely review makeup except for base products and I don't remember when (if) was the last time I wrote about eyeshadows. Today I am showing a palette that completely won my heart and definitely deserves a review.  Много рядко пиша ревюта за грим, с изключение на базови продукти и не си спомням кога (или дори) съм писала последно за сенки. Показвам ви една палитра, която изцяло ме спечели и определено заслужава ревю. 


Sleek i-Divine palettes are known in the beauty world for quite some time but I don't see them mentioned that often. A palette is between 12-8€ and I personally got mine for 8€ each because they were on sale. I ordered from FeelUnique but they're available in Sephora too. The quality varies between the palettes which is why individual reviews are so important.  Sleek i-Divine палитрите са известни в бюти средите от доста време, но не ги виждам споменавани толкова често. Палитрата е между 12-8€, аз моята си я взех за 8€, тъй като беше намалена. Поръчах си я от FeelUnique, но ги има и в Sephora. Качеството варира между палитрите, затова и индивидуалните ревюта са важни. 

Originally the two palettes I really wanted were #A New Day and #All Night Long. A New Day was out of stock when I placed my ordered so I got #Oh So Special and #Au Naturel instead. Out of those, my most favorite is definitely All Night Long.  Първоначално, двете палитри, които наистина исках бяха #A New Day и #All Night Long. A New Day обаче не беше налична когато поръчвах, така че си взех #Oh So Special и #Au Naturel. От тях, най-любима ми е определено All Night Long. 

Sleek's palettes come in very sleek (haha) black packaging, the palettes are stable and they come with a mirror. They're also very compact and they are perfect for travelling. Shades have all have a name, which again is very convenient.  Палитрите на Sleek идват в много елегантни (хахa) черни опаковки, палитрите са стабилни и имат огледало. Също са много компактни и са идеални за пътуване. Всички цветове имат имена, което пак е много удобно. 

The i-Divine palettes contain 12 eyeshadows 1,1g each. That's a lot of product and for the price, the palette is absolutely worth it. All Night Long's quality is way above any drugstore brand I have tried (perhaps they can compare to KIKO, but their individual shades, not the palettes). All shadows are named after cocktails are you can see.  
i-Divine палитрите съдържат 12 сенки по 1,1 гр всяка. Това е доста продукт, и за тази цена, палитрата определено си заслужава. Качеството на All Night Long определено е по-добро от всяка друга дрогерийна марка, която съм пробвала (може би са сравними с KIKO, но индивидуалните им сенки, не палитрите). Всички сенки са кръстени на коктейли, както виждате. 

The palette contains 2 matte shadows - Negroni and Mai Tai. The rest are shimmery but the shimmer in them varies, Bellini has very little shimmer in it while Martini has visible glitter. Anyway, I really really love the combination of the shades, I wear every single shade in this palette. I really appreciate the lack of black because most palettes have black or dark gray and I never wear those.  Палитрата съдържа 2 матови цвята - Negroni и Mai Tai. Останалите са с брокат, но той варира в зависимост от цветовете, Bellini има много малко блескулки, докато Martini има видим глитър. Така или иначе, на мен комбинацията от сенките ми допада. Нося всеки един цвят в тази палитра. Силно оценявам липсата на черно, защото повечето палитри имат черно или тъмно сиво, а аз абсолютно никога не го нося. 

Bellini is a beautiful beige shimmery shade, it can be used as a highlighter or as a main color.
Negroni is a cool brown, I usually use it for blending or to smoke the entire look a bit.
Martini is that shade you add in the middle of your lid for a pop of glitter, it looks absolutely beautiful on photos.
Prosecco is a rusted gold, it's very pigmented and easy to blend.
Kir Royale is yet another shimmery beige, it's more pigmented than Bellini.
Mimosa is a shimmery taupe, it's one of my favorite shades because it looks beautiful with any look.
Champagne is the shade I don't use very often, it's a little bit too yellow toned for me but the pigmentation is fantastic.
Spritz is a beautiful shade between gray and brown with yellow glitters, it's one of the harder ones to blend but it looks very elegant.
Mai Tai is my favorite shade to highlight my brow bone, it's actually very pigmented for a matte shade but it's not visible on the swatch because it's close to my skin tone.
Cosmopolitan is a reddish brown, again extremely easy to blend.
Daikiri is yet another favorite, its close to Spritz but with less glitter and more even consistency.
Manhattan is one of the most beautiful shades here, it's a copper with a lot of glitter and fantastic pigmentation. 
Bellini е красив бежов шимърен цвят, може да се ползва като хайлайтър или като основен цвят.
Negroni е студено кафяво, обикновено го ползвам за преливане или за леко опушване на целия грим.
Martini е онзи цвят, който добавяте в средата на клепача за повече блясък, изглежда много красиво на снимки.
Prosecco е ръждиво злато, много е пигментиран и лесен за преливане.
Kir Royale е още едно шимърно бежово, по-пигментиран е от Bellini.
Mimosa е шимърен тоуп, един от любимите ми цветове, защото стои добре с почти всеки грим.
Champagne е цветът, който рядко ползвам, малко ми жълтее на мен, но пигментацията е отлична.
Spritz е красив цвят между сиво и кафяво с жълти глитъри, един от по-трудните за преливане, но изглежда много елегантно.
Mai Tai е любимият ми цвят за подчертаване на костта под веждата, всъщност е много пигментиран за матов цвят, но не се вижда на суоча, защо е близък до цвета ми на кожата.
Cosmopolitan е червенеещо кафяво, отново много лесен за преливане.
Daikiri също ми е любимец, близо е до Spritz, но с по-малко глитър и по-равномерна консистенция.
Manhattan е един от най-красивите цветове тук, медно с много глитър и отлична пигментация. 
L-R Manhattan, Daikiri, Cosmopolitan, Mai Tai, Spritz, Champagne, Mimosa, Kir Royale, Prosecco, Martini, Negroni, Bellini

Despite this being a "night look" palette, I use most of these shades for my daily makeup. I love a pop of shimmer to make the day brighter and these shadows serve me well. The swatches are without a primer. Of course, I always wear primer when I apply eyeshadows. I use Etude House Proof 10 Eye Primer which is probably one of the best in the drugstore price range. With primer, all of the shadows are quite pigmented with the exception of Bellini, they apply easily without too much fallout and they last all day long. I don't have oily lids and that's an important factor.   Въпреки, че това е палитра за "нощни визии", използвам повечето цветове за ежедневния си грим. Обичам малко повече блясък за по-приятен ден и тези сенки ми служат вярно. Суочовете са без база. Разбира се, винаги нося база когато нанасям сенките. Използвам Etude House Proof 10 Eye Primer, който е сигурно най-добрият от дрогерийния клас. С база, всичките сенки са доста пигментирани, с изключение на Bellini, нанасят се лесно без много прашене и издържат цял ден. Важен фактор е и че нямам мазни клепачи. 
This palette doesn't really have unique shades but if you're new to makeup or are looking for a budget-friendly neutral palette that is still suitable for more glamorous looks, definitely check out All Night Long. For the past 6 months that I own it, I've been using it constantly and it's definitely that one palette I would bring for a trip because it has all of my favorite shades. 
Палитрата няма наистина уникални цветове, но ако тепърва започвате да се гримирате или си търсите бюджетна неутрална палитра, която е подходяща и за по-официален грим, определено погледнете All Night Long. За последните 6 месеца, от които я притежавам я ползвам постоянна и със сигурност е онази палитра, която нося при пътувания, защото има любимите ми цветове. 

I don't know what else to say to express my love for this palette. It is super affordable but the quality is absolutely on point. It easily compares to a lot of high end palettes out there so if you're looking for a new palette and you would like to save yourself some money, definitely try All Night Long before you go high-end. I was planning on purchasing some of the Too Faced palettes but after receiving the i-Divines  I decided not to and spent that money on skincare instead, haha.

What I like: 
 • Very affordable (around 12€) 
 • Beautiful stable packaging
 • Comes with a big mirror
 • Shades are named 
 • Overall great pigmentation 
 • Excellent longevity 
 • Perfect combination of shades for my taste
 • Shadows are very blendable 


What I don't like: 
 • A little fallout for some of the shades
All in all: 5/5This was the easiest 5/5 I've given to a makeup product. If this was pricier I would probably think twice if it's worth recommending it to everyone but considering this is such a low-budget product, it's an absolute gem. 


Are there any eyeshadow palettes you would recommend? I have never been particularly passionate about eye makeup products. I used to experiment more before but I guess I've gotten old and lazy because for quite a while I've been recycling the same old eye look everyday and on top of that the palettes that catch my eye usually have the same 20  neutral shades I love. 
Не знам какво друго да кажа, за да изразя любовта ми към тази палитра. Много е достъпна, но качеството е съвсем на линия. Лесно сравнима е с доста други висок класи палитри, така че, ако си търсите нова или искате да си спестите едни пари, определено пробвайте All Night Long преди да се насочите към високия клас. Планирах да си купя някои от палитрите на Too Faced, но след като получих i-Divine реших да си похарча парите за бяла козметика, хаха.

Какво ми харесва: 
 • Много достъпна (около 12€)
 • Красива стабилна опаковка 
 • Пристига с голямо огледало 
 • Цветовете имат имена 
 • Като цяло страхотна пигментация 
 • Отлична дълготрайност 
 • Идеалната комбинация от цветове за моя вкус 
 • Сенките се преливат лесно 

Какво не ми харесва: 
 • Някои цветове се прашат 
Обща оценка: 5/5Това е най-лесното 5/5, което съм давала на грим продукт. Ако беше по-скъпа сигурно щях да се замисля дали да я препоръчам на всеки, но предвид, че е толкова нискобюджетна, си е цяло съкровище. 

Има ли палитри сенки, които бихте препоръчали? Никога не съм се интересувала специфично от очен грим, преди експериментирах повече, но изглежда съм станала стара и мързелива, защото от доста време рециклирам все същият очен грим ежедневно и освен това всички палитри, които ми хващат окото обикновено имат едни и същи 20 цвята, които харесвам.