Wednesday, May 3, 2017

REVIEW: Sleek i-Divine Palette #429 All Night Long

I rarely review makeup except for base products and I don't remember when (if) was the last time I wrote about eyeshadows. Today I am showing a palette that completely won my heart and definitely deserves a review.  Много рядко пиша ревюта за грим, с изключение на базови продукти и не си спомням кога (или дори) съм писала последно за сенки. Показвам ви една палитра, която изцяло ме спечели и определено заслужава ревю. 


Sleek i-Divine palettes are known in the beauty world for quite some time but I don't see them mentioned that often. A palette is between 12-8€ and I personally got mine for 8€ each because they were on sale. I ordered from FeelUnique but they're available in Sephora too. The quality varies between the palettes which is why individual reviews are so important.  Sleek i-Divine палитрите са известни в бюти средите от доста време, но не ги виждам споменавани толкова често. Палитрата е между 12-8€, аз моята си я взех за 8€, тъй като беше намалена. Поръчах си я от FeelUnique, но ги има и в Sephora. Качеството варира между палитрите, затова и индивидуалните ревюта са важни. 

Originally the two palettes I really wanted were #A New Day and #All Night Long. A New Day was out of stock when I placed my ordered so I got #Oh So Special and #Au Naturel instead. Out of those, my most favorite is definitely All Night Long.  Първоначално, двете палитри, които наистина исках бяха #A New Day и #All Night Long. A New Day обаче не беше налична когато поръчвах, така че си взех #Oh So Special и #Au Naturel. От тях, най-любима ми е определено All Night Long. 

Sleek's palettes come in very sleek (haha) black packaging, the palettes are stable and they come with a mirror. They're also very compact and they are perfect for travelling. Shades have all have a name, which again is very convenient.  Палитрите на Sleek идват в много елегантни (хахa) черни опаковки, палитрите са стабилни и имат огледало. Също са много компактни и са идеални за пътуване. Всички цветове имат имена, което пак е много удобно. 

The i-Divine palettes contain 12 eyeshadows 1,1g each. That's a lot of product and for the price, the palette is absolutely worth it. All Night Long's quality is way above any drugstore brand I have tried (perhaps they can compare to KIKO, but their individual shades, not the palettes). All shadows are named after cocktails are you can see.  
i-Divine палитрите съдържат 12 сенки по 1,1 гр всяка. Това е доста продукт, и за тази цена, палитрата определено си заслужава. Качеството на All Night Long определено е по-добро от всяка друга дрогерийна марка, която съм пробвала (може би са сравними с KIKO, но индивидуалните им сенки, не палитрите). Всички сенки са кръстени на коктейли, както виждате. 

The palette contains 2 matte shadows - Negroni and Mai Tai. The rest are shimmery but the shimmer in them varies, Bellini has very little shimmer in it while Martini has visible glitter. Anyway, I really really love the combination of the shades, I wear every single shade in this palette. I really appreciate the lack of black because most palettes have black or dark gray and I never wear those.  Палитрата съдържа 2 матови цвята - Negroni и Mai Tai. Останалите са с брокат, но той варира в зависимост от цветовете, Bellini има много малко блескулки, докато Martini има видим глитър. Така или иначе, на мен комбинацията от сенките ми допада. Нося всеки един цвят в тази палитра. Силно оценявам липсата на черно, защото повечето палитри имат черно или тъмно сиво, а аз абсолютно никога не го нося. 

Bellini is a beautiful beige shimmery shade, it can be used as a highlighter or as a main color.
Negroni is a cool brown, I usually use it for blending or to smoke the entire look a bit.
Martini is that shade you add in the middle of your lid for a pop of glitter, it looks absolutely beautiful on photos.
Prosecco is a rusted gold, it's very pigmented and easy to blend.
Kir Royale is yet another shimmery beige, it's more pigmented than Bellini.
Mimosa is a shimmery taupe, it's one of my favorite shades because it looks beautiful with any look.
Champagne is the shade I don't use very often, it's a little bit too yellow toned for me but the pigmentation is fantastic.
Spritz is a beautiful shade between gray and brown with yellow glitters, it's one of the harder ones to blend but it looks very elegant.
Mai Tai is my favorite shade to highlight my brow bone, it's actually very pigmented for a matte shade but it's not visible on the swatch because it's close to my skin tone.
Cosmopolitan is a reddish brown, again extremely easy to blend.
Daikiri is yet another favorite, its close to Spritz but with less glitter and more even consistency.
Manhattan is one of the most beautiful shades here, it's a copper with a lot of glitter and fantastic pigmentation. 
Bellini е красив бежов шимърен цвят, може да се ползва като хайлайтър или като основен цвят.
Negroni е студено кафяво, обикновено го ползвам за преливане или за леко опушване на целия грим.
Martini е онзи цвят, който добавяте в средата на клепача за повече блясък, изглежда много красиво на снимки.
Prosecco е ръждиво злато, много е пигментиран и лесен за преливане.
Kir Royale е още едно шимърно бежово, по-пигментиран е от Bellini.
Mimosa е шимърен тоуп, един от любимите ми цветове, защото стои добре с почти всеки грим.
Champagne е цветът, който рядко ползвам, малко ми жълтее на мен, но пигментацията е отлична.
Spritz е красив цвят между сиво и кафяво с жълти глитъри, един от по-трудните за преливане, но изглежда много елегантно.
Mai Tai е любимият ми цвят за подчертаване на костта под веждата, всъщност е много пигментиран за матов цвят, но не се вижда на суоча, защо е близък до цвета ми на кожата.
Cosmopolitan е червенеещо кафяво, отново много лесен за преливане.
Daikiri също ми е любимец, близо е до Spritz, но с по-малко глитър и по-равномерна консистенция.
Manhattan е един от най-красивите цветове тук, медно с много глитър и отлична пигментация. 
L-R Manhattan, Daikiri, Cosmopolitan, Mai Tai, Spritz, Champagne, Mimosa, Kir Royale, Prosecco, Martini, Negroni, Bellini

Despite this being a "night look" palette, I use most of these shades for my daily makeup. I love a pop of shimmer to make the day brighter and these shadows serve me well. The swatches are without a primer. Of course, I always wear primer when I apply eyeshadows. I use Etude House Proof 10 Eye Primer which is probably one of the best in the drugstore price range. With primer, all of the shadows are quite pigmented with the exception of Bellini, they apply easily without too much fallout and they last all day long. I don't have oily lids and that's an important factor.   Въпреки, че това е палитра за "нощни визии", използвам повечето цветове за ежедневния си грим. Обичам малко повече блясък за по-приятен ден и тези сенки ми служат вярно. Суочовете са без база. Разбира се, винаги нося база когато нанасям сенките. Използвам Etude House Proof 10 Eye Primer, който е сигурно най-добрият от дрогерийния клас. С база, всичките сенки са доста пигментирани, с изключение на Bellini, нанасят се лесно без много прашене и издържат цял ден. Важен фактор е и че нямам мазни клепачи. 
This palette doesn't really have unique shades but if you're new to makeup or are looking for a budget-friendly neutral palette that is still suitable for more glamorous looks, definitely check out All Night Long. For the past 6 months that I own it, I've been using it constantly and it's definitely that one palette I would bring for a trip because it has all of my favorite shades. 
Палитрата няма наистина уникални цветове, но ако тепърва започвате да се гримирате или си търсите бюджетна неутрална палитра, която е подходяща и за по-официален грим, определено погледнете All Night Long. За последните 6 месеца, от които я притежавам я ползвам постоянна и със сигурност е онази палитра, която нося при пътувания, защото има любимите ми цветове. 

I don't know what else to say to express my love for this palette. It is super affordable but the quality is absolutely on point. It easily compares to a lot of high end palettes out there so if you're looking for a new palette and you would like to save yourself some money, definitely try All Night Long before you go high-end. I was planning on purchasing some of the Too Faced palettes but after receiving the i-Divines  I decided not to and spent that money on skincare instead, haha.

What I like: 
 • Very affordable (around 12€) 
 • Beautiful stable packaging
 • Comes with a big mirror
 • Shades are named 
 • Overall great pigmentation 
 • Excellent longevity 
 • Perfect combination of shades for my taste
 • Shadows are very blendable 


What I don't like: 
 • A little fallout for some of the shades
All in all: 5/5This was the easiest 5/5 I've given to a makeup product. If this was pricier I would probably think twice if it's worth recommending it to everyone but considering this is such a low-budget product, it's an absolute gem. 


Are there any eyeshadow palettes you would recommend? I have never been particularly passionate about eye makeup products. I used to experiment more before but I guess I've gotten old and lazy because for quite a while I've been recycling the same old eye look everyday and on top of that the palettes that catch my eye usually have the same 20  neutral shades I love. 
Не знам какво друго да кажа, за да изразя любовта ми към тази палитра. Много е достъпна, но качеството е съвсем на линия. Лесно сравнима е с доста други висок класи палитри, така че, ако си търсите нова или искате да си спестите едни пари, определено пробвайте All Night Long преди да се насочите към високия клас. Планирах да си купя някои от палитрите на Too Faced, но след като получих i-Divine реших да си похарча парите за бяла козметика, хаха.

Какво ми харесва: 
 • Много достъпна (около 12€)
 • Красива стабилна опаковка 
 • Пристига с голямо огледало 
 • Цветовете имат имена 
 • Като цяло страхотна пигментация 
 • Отлична дълготрайност 
 • Идеалната комбинация от цветове за моя вкус 
 • Сенките се преливат лесно 

Какво не ми харесва: 
 • Някои цветове се прашат 
Обща оценка: 5/5Това е най-лесното 5/5, което съм давала на грим продукт. Ако беше по-скъпа сигурно щях да се замисля дали да я препоръчам на всеки, но предвид, че е толкова нискобюджетна, си е цяло съкровище. 

Има ли палитри сенки, които бихте препоръчали? Никога не съм се интересувала специфично от очен грим, преди експериментирах повече, но изглежда съм станала стара и мързелива, защото от доста време рециклирам все същият очен грим ежедневно и освен това всички палитри, които ми хващат окото обикновено имат едни и същи 20 цвята, които харесвам. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^