Tuesday, January 17, 2017

REVIEW: Aura Velvet Feel Matte Longlasting Lip Cream #605 Checkmate | #611 Time For Selfie | #617 Stop Staring | #626 Mistress

I really wanted to to show you these 4 liquid matte lipsticks by Aura I bought when I was in Bulgaria in October last year. Много исках да ви покажа тези течни червила на Aura, които купих докато бях в България през октомври миналата година


Aura is a Serbian-based brand that was launched in Bulgaria in 2016 and I don't think it's available in Western Europe at the moment which is such a shame because it's a lovely drugstore brand that offers affordable products of decent quality.  Aura е сръбска марка, която беше пусната в България през 2016 и не мисля, че се продава в Западна Европа в момента, което е тъжно, защото е чудесна дрогерийна марка, която предлага достъпни продукти с прилично качество. 
Matte lipsticks are the thing for a while now and considering matte has always been my favorite finish, I also wanted to get some of those. I got these on sale for a little bit more than 3€ each, so it was a good deal for me. They come with 7 ml of product. Матовите червила са новото нещо от известно време и имайки предвид, че матовият завършек винаги ми е бил любим, много исках да се сдобия с няколко. Тези купих намалени за малко повече от 6 лв всяко, така че си беше оферта. Съдържат 7 мл продукт. 
The first ingredient is Isododecane which is a solvent and a fragrance. Dimethicone and Diisostearyl Malate are emollients. Polybutene is a viscosity control agent. Glyceryl Behenate/
Eicosadioate is an emollient. Hydrogenated Polycyclopentadiene is a resin for long-wear. Silica Dimethyl Silylate is a viscosity control agent. Trimethylsiloxysilicate is a film forming agent and a moisturizer. Disteardimonium Hectorite is a viscosity control agent. Cera Alba is an emollient, an emulsifier and a viscosity control agent. Mica is a pigment. Propylene Carbonate is a solvent. Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate is an antioxidant. Alumina is a viscosity control agent. CI 77891, CI 15850, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 19140, CI 45410 and CI 42090 are pigments.

You can find the ingredients on CosDNA here. These are the ingredients for all the shades and only the pigments vary. All ingredients score safe on CosDNA. 
Първата съставка е Isododecane, който е разтворител и ароматизатор. Dimethicone и  Diisostearyl Malate са емолиенти. Polybutene е агент, контролиращ вискозността. Glyceryl Behenate/
Eicosadioate е емолиент. Hydrogenated Polycyclopentadiene е смола за издръжливост. Silica Dimethyl Silylate е агент, контролиращ вискозността. Trimethylsiloxysilicate е агент, правещ филм и хидратант. Disteardimonium Hectorite е агент, контролиращ вискозността. Cera Alba е емолиент, емулсифиант и е агент, контролиращ вискозността. Mica е пигмент. Propylene Carbonate е разтворител. Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate е антиоксидант. Alumina е агент, контролиращ вискозността. CI 77891CI 15850CI 77491CI 77492CI 77499CI 19140CI 45410 и  CI 42090 са пигменти.

Можете да намерите състава в CosDNA тук. Това са съставките за всички цветове и само пигментите варират. Всички съставки са безопасни според CosDNA. 
The first two shades I got were Checkmate and Mistress, fell in love with them and then I went back and bought Time For Selfie and Stop Staring. This range is huge and the brand offers plenty of shades so I am sure you will find your favorite too.  Първите цветове, които си взех бяха Checkmate и Mistress, влюбих се в тях и после се върнах и купих и Time For Selfie и Stop Staring. Изборът е огромен и марката предлага много цветове, така че съм сигурна, че ще си намерите и вашия любимец. 
Starting off with Checkmate, it's the first I noticed when I tried these and it's still my most favorite of them all. Checkmate is a beautiful vibrant red with cool undertone, that type of lipstick that makes your teeth appear whiter. This formula is super pigmented and it looks good even when I apply only one layer of it.  Започвам с Checkmate, първият, който забелязах когато ги пробвах и все още най-любимият ми. Checkmate е красиво ярко червено със студен подтон, типът червило, който прави зъбите ви по-бели. Формулата е много пигментирана и изглежда добре нанесено и само на един слой.
The lipstick dries matte within minutes and after that it pretty much doesn't budge for hours unless you eat something really greasy. Red lipsticks are quite tricky because usually they tend to transfer and are extremely hard to wash off (most favorite thing, getting red lipstick on the beige coat I just washed, ugh). This formula is really amazing because it doesn't transfer at all (triple yay from my boyfriend who hates the lipsticks that transfer for obvious reasons) and it doesn't highlight dry patches which is very important for a lip product you want to wear when it's cold and windy.  Червилото изсъхва матово за минути и след това, общо взето, не мърда с часове, освен ако не хапвате нещо мазно. Червените червила са доста сложни, защото често се трансферират и се махат много трудно (любимото ми нещо, да си омажа бежовият шлифер, който тъкмо съм изпрала с червено червило,уфф). Тази формула е страхотна, защото не се трансферира изобщо (тройно ура от приятелят ми, който мрази трансфериращи се червила по очевидни причини) и не подчертава сухи участъци, което е много важно за продукт, който носим когато е студено и ветровито. 
If you are looking for a really good quality classic red, I highly recommend this one. It's my most favorite red in my collection and I do own plenty of reds. I've been wearing it constantly this winter.  Ако си търсите класическо червено с много добро качество, горещо ви препоръчвам това. Най-любимото червено в колекцията ми е, а имам доста такива. Нося го постоянно тази зима. 
Next is Time For Selfie which is a slightly muted fuchsia shade. I actually haven't worn this one a lot yet because I see it more as a spring/summer shade but very soon the time for it will come. Just like Checkmate, this lipstick also has a very rich and opaque formula, you can only apply a layer of it.  Следва Time For Selfie, което е леко убит фуксия цвят. Все още не съм го носило много, защото е по-пролетно/лятно червило, но скоро ще дойде и неговото време. Също като Checkmate, това червило има много богата и пигментирана формула и можете да нанесете само един слой от него. 
It quickly dries matte and it's very longlasting as well. It doesn't transfer either.  Бързо изсъхва матово и е много издръжливо. Също не се трансферира. 
It doesn't look particularly flattering with this makeup but I admit I was too lazy to do the swatch another time.  Не изглежда особено красиво с този грим, но си признавам, че ме домързя да му правя друг суоч. 
Stop Staring is a muted purple-ish mauve and it's actually way prettier in real life than it is on the swatch. The formula is not as opaque as the previous two and you need at least 2 layers (or even 3) for an even application. Stop Staring e лилавеещо мораво и всъщност е много по-красиво на живо, отколкото на суоча. Формулата не е толкова пигментирана като предишните две и имате нужда поне от 2 слоя (и дори 3) за равномерно нанасяне. 
It dries matte quickly and it doesn't transfer but it isn't as longlasting as the previous two either. If you don't eat anything, you will most likely not have any issues for hours but after a meal it needs to be re-applied. And that also means, removing what's left of it and applying it again because if you just choose to go over it will end up patchy and disgusting.  Бързо засъхва матово и не се трансферира, но не е толкова дълготрайно колкото предишните две. Ако не хапвате абсолютно нищо, най-вероятно няма да имате проблеми с часове, но след ядене има нужда да се нанесе отново. А това означава да се премахнат остатъците и да се нанесе наново, защото ако просто минете с още един слой отгоре ще стане на отвратителни парцали. 
This formula is bit hard to work with but I really really like the shade so I am wearing it often anyway. The lipstick has a very neutral undertone which makes it a really good choice for almost any makeup. Тази формула е малко по-сложна за работа, но наистина много ми харесва цвета, затова пак си го нося често. Червилото има много неутрален подтон, което го прави добър избор за почти всеки грим. 
And finally Mistress, it's a really deep dark purple shade. Unfortunately, the pigmentation here is seriously lacking and even 3 layers of it won't give you an even application. After 3 layers the lipstick starts building up and it looks even messier.  И най-накрая Mistress, много тъмнолилав цвят. За съжаление, пигментацията тук наистина е лоша и дори на 3 слоя не дава равномерно нанасяне. След третия слой, червилото започва да става на парцали и да изглежда още по-зле. 
As you can see on the close up it doesn't look good at all on its own and what I do to wear it is 1) apply it on top of a dark mauve lip pencil I have or 2) apply on top of one layer of Checkmate. Obviously both of these techniques change the original color a bit but at least I have an even shade of lipstick on my lips and I still get the beautiful dark purple color.  Както виждате на снимката, въобще не стои добре самостоятелно, и за да го носа 1) го нанасям върху тъмно морав молив за устни, който имам или 2) го нанасям върху един слой от Checkmate. Разбира се и двете техники променят оригиналният цвят малко, но поне имам равномерно нанесено червило на устните и пак получавам красивият тъмнолилав цвят. 
For the sake of this review, I applied it on its own and as you can see it doesn't look that bad on the other photo. This lipstick also lasts a bit less than the other 3 and you definitely need to remove it and re-apply it again once it starts wearing off.


Overall, the Aura Matte  Lip Creams are a really great product but not all of the shades have the same formula and pigmentation so I suggest to carefully swatch before you buy. It's easy to see which shades aren't that pigmented even on your hand. For that price though, this is pretty good product. I do like all the shades and while some of them are harder to wear, they are all rather longlasting non-drying matte lipsticks which is quite rare to find.


What I like: 
 • Inexpensive (around 4€)
 • Reasonable amount of product (7 ml) 
 • Huge variety of shades 
 • Very longlasting 
 • Non-drying
 • No transferring 

What I don't like: 
 • Some of the shades are hard to apply evenly 

All in all: 4,5/5


That was my review for Aura's matte lipsticks. Have you tried them and do you like them? 
За това ревю, го нанесох самостоятелно и както виждате не изглежда чак толкова зле на другата снимка. Това червило издържа по-малко от другите 3 и определено трябва да го премахнете и нанесете отново щом започне да се изтрива.


Като цяло Matte Lip Creams на Aura са наистина страхотен продукт, но не всички цветове имат еднаква формула и пигментация, така че ви съветвам да пробвате преди да купите. Лесно е да се види кои цветове не са чак толкова пигментирани дори върху ръка. За тази цена обаче, това е доста добър продукт. Харесват ми всички цветове и въпреки, че някои са по-трудни за носене, са по-скоро дълготрайни неизсушаващи матови червила, което се намира трудно.

Какво ми харесва: 
 • Евтини (около 8 лв)
 • Разумно количество продукт (7 мл) 
 • Огромно разнообразие от цветове
 • Много издръжливи
 • Неизсушаващи
 • Не се трансферират

Какво не ми харесва: 
 • Някои от цветовете трудно се нанасят равномерно
Обща оценка: 4,5/5


Това беше моето ревю за матовите червила на Aura. Вие пробвали ли сте ги и харесват ли ви?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^