Saturday, May 30, 2015

REVIEW: Yves Rocher Velvety Shower Gel Macadamia Nuts from Guatemala

I got this shower gel around Christmas. Or it was later... I don't even remember. I remember I smelled it in the store and I had to get it even if I didn't need a new shower gel.  Взех си този душ гел по Коледа... Или беше по-късно. Дори не си спомням. Спомням си, че го подуших в магазина и трябваше да го взема въпреки, че нямах нужда от нов душ гел.
Yves Rocher's Jardins Du Monde is their standard shower gel series. They have many different kinds and sometimes have limited editions. This one is thankfully part of the permanent collection.  Jardins Du Monde на Yves Rocher е тяхната стандартна серия душ гелове. Имат много различни видове и понякога пускат лимитирани издания. Този за щастие си е част от постоянната колекция.
The packaging is nothing spectacular but since it's so flat, it's easy for storage in the bathroom and it doesn't take much space. It contains 200 ml of product which is a bit less than average. The shower gels cost 3€ but they're almost always on sale and as part of the membership program I always have them for around 1,5€.  Опаковката не е нищо специално, но тъй като е толкова плоска е много лесна за съхранение в банята и не взима много място. Съдържа 200 мл продукт, което е малко по-малко от стандартното. Този душ гел струва 3€, но почти винаги са намалени, а като част от членската програма за мен са винаги около 1,5€. 
I've heard a lot of good stuff about Yves Rocher's shower gels. Ingredients wise they're nothing amazing but they have several scents that are very tempting. I think when I use up some of my enormous collection of shower gels I will get the Grapefruit, Pomegranate, Tiare flower or the Almond.  Чувала съм много хубави неща за душ геловете на Yves Rocher. Като състав не са нещо впечатляващо, но имат няколко много изкушаващи аромата. След като използвам част от огромната ми колекция душ гелове ще се насоча към тези с аромат Грейпфрут, Нар, Цвят от тиаре или Бадем. 
The ingredients are very typical for a shower gel, there's the Sodium Laureth Sulfate and Amonium Lauryl Sulfate base as strong detergents. Cocamidopropyl Betaine is a milder detergent. Propylene Glycol is a solvent and moisturizer, Glycerin is a moisturizer, Aloe Barbadensis Leaf Juice is also a moisturizer that has really great anti-irritation properties but it is in super low concentration here. PEG-7 Glyceryl Cocoate is a surfactant and a foaming agent which scores red on CosDNA. I saw other sites listing is low hazard, the main concerns are related to contamination and impurities. Perfume is next, that's why I won't bother mentioning the rest of the ingredients. There's some sesame and macadamia oil in the formula but their concentration must be absolutely minimal.  Съставките са много типични за душ гел. Има Sodium Laureth Sulfate и Amonium Lauryl Sulfate бада като силни детергенти. Cocamidopropyl Betaine е по-нежен детергент. Propylene Glycol е солвент и хидратант. Glycerin е хидратант, Aloe Barbadensis Leaf Juice също е хидратант и има страхотни противовъзпалителни свойство, но тук е много ниска концентрация. PEG-7 Glyceryl Cocoate сърфактант и образуващ пяна агент, който се показва в червено в CosDNA. Видях, че в други сайтове го показват като нискорисков, като основните проблеми са свързани със замърсяване и нечистоти. Парфюмът е следващ, затова няма да си правя труда да пиша за останалите съставки. Има масла от сусам и макадамия във формулата, но концентрацията им трябва да е абсолютно минимална. 
Let's start with why this shower gel is my absolute favorite! It smells deliciously like nuts. The scent is very delicate and relaxing. I've been trying to make myself use other shower gels as well but the truth is this my preferred one at the moment. I can feel the scent 1-2 hours after shower. Yves Rocher should make me happy and make a body lotion as well.  Да започнем защо този душ гел ми е абсолютен любимец! Ухае невероятно вкусно на ядки. Миризмата е много нежна и отпускаща. Опитвам се да се накарам да използвам и други душ гелове, но истината е, че този е предпочитаният ми в момента. Усещам миризмата до 1-2 часа след къпане. Yves Rocher трябва да ме зарадват и да ми направят и лосион за тяло. 
As stated in the title, the consistency is very creamy and it foams a lot making a super soft thick foam. This makes the product quite economical and only a tiny amount is enough to wash your whole body. I always put more of course because I love smelling like it afterwards.  Както е написано и в заглавието, консистенцията е много кремоообразна и прави много мека гъста пяна. Това прави продукта доста икономичен и само малко количество е достатъчно за цялото тяло. Аз, естествено, винаги слагам повече, защото обичам да мириша на него после. 

Overall, I am pretty fond of this product, even if it's nothing special ingredients wise. But then again none of my shower gels is. The strong detergents don't cause me any issues, I don't feel my skin dried out afterwards but I learned to always put a lotion after shower. I am so in love with the nuts scent, it will be a certain repurchase.


What I like: 

 • Easy to store packaging
 • Super affordable (3€)
 • Decent amount of product (200 ml) 
 • Very economical
 • Creates a rich foam 
 • Addicting nuts scent
 • Doesn't dry out my skin

What I don't like: 
 • Not the best ingredients 
All in all: 4,5/5


That was it from me today, if you love such soft gentle nuts fragrances like me, you should definitely check out this shower gel.  
Като цяло, много харесвам този продукт, въпреки че съставките не са нещо специално. Но пък нито душ геловете ми не е. Силните детергенти не ми предизвикват проблеми, кожата ми не е изсушена след употреба, но се научих винаги да си слагам лосион след душ. Толкова съм влюбена в миризмата на ядки и със сигурност ще си го взема отново.

Какво ми харесва:

 • Лесна за съхраняване опаковка
 • Много достъпен (3€)
 • Прилично количество продукт (200 мл) 
 • Много икономичен
 • Прави гъста пяна
 • Пристрастяваща миризма на ядки
 • Не изсушава кожата

Какво не ми харесва: 
 • Не най-доброто откъм състав
Обща оценка: 4,5/5


Това беше от мен за днес, ако обичате такива меки нежни миризми на ядки като мен, със сигурност трябва да видите този душ гел.

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^