Sunday, October 11, 2015

HAUL: Summer / Autumn gifts & purchases

My haul posts are as regular as my empties one... i.e. they appear once every 4-5 months. This is why today's post is going to be enormous, I hope you like long posts (I do... but not writing them). My gifts & purchases are also from mid to summer to early autumn so some of them won't even be that relevant but yeah, I am slow, no denying.  Публикациите ми с покупки са също толкова редовни колкото и тези с празни опаковки... появяват се на 4-5 месеца. Затова днешната публикация ще е огромна, надявам се да обичате да четете такива (аз много обичам... но не и да ги пиша). Моите подаръци и покупки са от средата на лятото до ранната есен и някои от тях вече дори не са актуални, но да, бавничка съм си. 
I ran out of some products from my skincare routine and I had to restock. I got Mizon Watervolume Aqua Gel Cream and I really like it like all Mizon gels so far, I use it as a light moisturizer in the morning. I adore the fragrance but keep in mind that it's quite strong. I also ordered the original Mizon All In One Snail Repair Cream because I ran out of the Black Snail Cream. I personally find no difference between them, they work equally good. I needed a medium moisturizer so I ordered Mizon  Peptide Ampoule Cream, the cream is lovely but my one problem is because it's unfragranced it actually smells like dirty socks and that's a bit off putting. I ordered from RRS because Mizon is the cheapest there. I also got Sulwhasoo First Care Activating Serum from eBay. Another product from them that I adore.  Свършиха ми определени продукти от рутината и трябваше да поръчам нови. Взех Mizon Watervolume Aqua Gel Cream и наистина много ми харесва както всички гелове на Mizon засега, използвам го като лек хидратант сутрин. Много ми харесва аромата, но имйте предвид, че е доста силен. Поръчах и оригиналният Mizon All In One Snail Repair Cream, защото ми свърши Black Snail крема. Аз не намирам разлика между двата, справят се еднакво добре. Трябваше ми среден хидратант и взех Mizon  Peptide Ampoule Cream, кремът е чудесен, но единственият ми проблем е, че не е ароматизиран и всъщност мирише на мръсни чорапи и това е малко дразнещо. Поръчах от RRS, защото Mizon там са най-евтини. Взех си и Sulwhasoo First Care Activating Serum от eBay. Още един продукт от тях, който обожавам. 
The reason these product look so used is because I had to redo this photo because it looked quite terrible. I got the Yves Rocher Monoï de Tahiti Lagoon Hair & Body Wash because I wanted to try something fresh and suitable for the summer, it's a matching scent for my to oils. This smells really good and it actually performs quite nice as a shampoo, I will repurchase it for sure. Finding a good deodorant without aluminum salts is quite the challenge and I am glad Le Petit Marseillais Deodorant Grenade de Méditerranée caught my attention and I checked the ingredients. Honestly, this product is amazing! It's not drying, it's smells really nice and it's super longlasting. The ingredients list is excellent.  Причината тези продукти, да изглеждат толкова изпозвани е, че трябваше да ги снимам отново, защото снимката беше ужасна. Взех си Yves Rocher Monoï de Tahiti Lagoon Hair & Body Wash, защото исках да опитам нещо свежо и подходящо за лятото, а и се съчетава с аромата на маслата. Ухае наистина много приятно и се справя доста добре като шампоан, ще купя отново със сигурност. Да се намери добър дезодорант без алуминиеви соли е голямо предизвикателство и се радвам, че Le Petit Marseillais Deodorant Grenade de Méditerranée ми хвана погледа и погледнах състава му. Честно, прекрасен продукт! Не е изсушаващ, ухае много приятно и е супер дълготраен. А съставките са отлични. 

This is a small shopping list I ordered from eBay and it was about a dollar. It's quite practical actually and I've been using it a lot.  Този малък шопинг лист поръчах от eBay за около долар. Много е практичен и си го ползвам постоянно. 
Auchan had a buy one get one free for these deodorants and yeah... I picked Le Petit Marseillais Deodorant Amande Douce and Karité too. These honestly feel like a luxurious perfume. I highly recommend, do try if you see them! Auchan имаше 2 на цената на 1 за тези дезозоранти и да... Взех си Le Petit Marseillais Deodorant Amande Douce и Karité. Ароматите им са на луксозен парфюм. Силно препоръчвам, пробвайте ги, ако ги видите!
No doubt, I buy a lot of tea because I drink mostly tea at home. I decided to try Hema Green Tea Cranberry and I repurchased my long time favorite Moroccan Mint Tea. Both are amazing, Hema's small tea boxes are of extremely good quality and they're only 1€.  Без съмнение, купувам си много чай, защото пия почти само това вкъщи. Реших да пробвам Hema Green Tea Cranberry и си купих отново стария любимец Moroccan Mint Tea. И двата са прекрасни, чайовете на Hema в малките кутии са с много добро качество и струват само евро. 
I showed you on Instagram that I got two new lip tints for the cold weather. I have a lot of lip products and I have been considering this for about a year and I decided since I still really want them, it's time to own them. Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry is quite a unique product because the tint itself is clear oil and it really looks like drops of blood. The pigmentation is not amazing but it's quite moisturizing and it doesn't dry out the lips. Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red is a longtime favorite but I had it only in #01 Cherry. This baby is super longlasting, it's quite drying but the secret is to put a tinted lip balm on top, this way it lasts me a good 5-6 hours.  Показах ви в Instagram, че си взех два нови тинта за студеното време. Имам много продукти за устни, но за тези се чудех около година и реших след като все още ги искам е време да ги притежавам. Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry е доста уникален продукт, защото самият тинт е в прозрачно олио и наистина изглежда като капки кръв. Пигментацията не е невероятна, но е доста хидратиращ и не изсушава. Tony Moly Tony Tint Delight #02 Red ми е стар любимец, но аз го имах само в #01 Cherry. Той е много дълготраен, въпреки че е доста изсушаващ, но тайната е да се сложи оцветен балсам отгоре и така издържа 5-6 часа. 
I ran out of dry shampoo and since hat season is coming I needed to restock. I got my favorite Batiste Dry Shampoo #Tropical and #Cherry. Both smell really good! Свърши ми сухият шампоан и тъй като е сезонът на шапките, трябваше да се запася. Взех си любимия ми Batiste Dry Shampoo #Tropical и #Cherry. И двата ухаят прекрасно!
Réserve Naturelle was an unknown brand until my friend messaged me they have a liquidation sale because they're closing for renovation and they sell everything for 1€. Needless to say I picked up a lot of stuff. I love scarves and since theirs actually seemed of good quality I picked up 6, the repeating beige I got for my mom. I love them all and for the past month I have been wearing one of these almost everyday.  Réserve Naturelle бяха неизвестна за мен марка, докато приятелка не ми съобщи, че имат ликвидационни намаления, тъй като затварят за реновация и продават всичко на 1€. Няма нужда да казвам, че отнесох доста неща. Много обичам шалове и тъй като техните изглеждаха доста добро качество взех 6, повтарящият се бежов е за мама. Много ми харесват и изминалият месец бях почти всеки ден с един от тях. 
I was wondering if I need a room perfume and by time I decided there were only 3 types left, I got Réserve Naturelle #03 Senteur d'Agrumes and #06 Pivoine Divine. The yellow one is amazing, it smells like citruses but it's very fresh and Christmassy at the same time and it doesn't have that bathroom cleaning product many citrus fragrances have. The owl coin purse I got for my sister.  Много се чудех дали ми трябва парфюм за стая и докато реша имаше останали само 3 вида, взех Réserve Naturelle #03 Senteur d'Agrumes и #06 Pivoine Divine. Жълтият е страхотен, ухае на цитруси, но е много свеж и коледен в същото време и няма онази нотка на продукт за тоалетна, които имат много от цитрусовите аромати. Портомоненцето с бухали е за сестра ми. 
Initially I picked only 5 pencils, then I swatched them and since they were of so good quality and reminded me really much of my favorite discontinued Sephora Flashy Liner Waterproof, I went back and I got all the shades I like. I got Réserve Naturelle Metallic Liner #2 Rose, #3 Violet, #4 Bleu, #5 Vert, #7 Cuivre. From the other collections that were worth it I got Réserve Naturelle Waterproof Eye Pencil #11 Vert Emeraude and #17 (dark purple). I don't really wear lip pencil and my only currently is Réserve Naturelle Lip Pencil #08 Rouge Passion (mistake possible because this pencil is dark vamp purple), the other one is supposedly #01 Rosewood that I sent to my mom. The repeating eye pencils were for her too. I can't believe I got so many pencils with excellent quality for just 1 euro each keeping in mind that their full price is between 4 and 6 euro.  Първоначално взех само 5 молива, суочнах ги и тъй като бяха с толкова добро качество и ми напомниха много на любимите спрени от производство Sephora Flashy Liner Waterproof, се върнах и си взех всички цветове, които ми харесаха. Взех Réserve Naturelle Metallic Liner #2 Rose#3 Violet#4 Bleu#5 Vert#7 Cuivre. От другите колекции, които си струваха взех Réserve Naturelle Waterproof Eye Pencil #11 Vert Emeraude and #17 (тъмно лилаво). Не нося моливи за устни и единственият ми е Réserve Naturelle Lip Pencil #08 Rouge Passion (възможна грешка, защото моливът всъщност е тъмно вамп лилаво), другият е най-вероятно #01 Rosewood, който изпратих на майка ми. Повтарящите се моливи също са за нея. Не мога да повярвам, че успях да си взема толкова много моливи с отлично качество за 1 евро всеки предвид, че оригиналната им цена е между 4 и 6 евро. 
I got two eyeliners, Réserve Naturelle Precision Eyeliner #10 Military Gold and #06 Fantastic Green, both are of pretty good quality but the brush is kinda annoying. The mono eyeshadows Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige and #96 Melon Givré I got for highlighters and they're pretty good actually, very pigmented and buttery.  Взех си две очни линии, Réserve Naturelle Precision Eyeliner #10 Military Gold и #06 Fantastic Green, и двете са с доста добро качество, но четката е леко досадна. Моно сенките Réserve Naturelle Eyeshadow  #94 Soft Beige и #96 Melon Givré взех за хайлайтъри и са доста добри всъщност, много пигментирани и маслени. 
The lipglosses I got are Réserve Naturelle Lip Gloss #25 Corail Pailleté, #27 Abricot Glacé (possibly), #30 Cuivre and #41 Bois de Rose. The lipstick is Réserve Naturelle Lipstick Sublime #11 Nacre d'Acajou (possibly). The lipstick and the first lip gloss are for my mom. Unfortunately I am not quite sure if the shades I got her correspond to what I wrote because I forgot to write them down.  Глосовете, които взех са Réserve Naturelle Lip Gloss #25 Corail Pailleté#27 Abricot Glacé (най-вероятно), #30 Cuivre и #41 Bois de Rose. Червилото е Réserve Naturelle Lipstick Sublime #11 Nacre d'Acajou (най-вероятно). Червилото и първият глос са за майка ми. За съжаление, не съм много сигурна дали цветовете, които ѝ взех отговарят на написаното, защото забравих да си запиша.
I ran out of micellar water so I bought the new type from my favorite Mixa Eau Micellaire Physiologique #Allantoin. This micellar water really helps with calming redness and irritation.  Свърши ми мицеларната вода, затова си купих новия вид от любимата Mixa Eau Micellaire Physiologique #Allantoin. Тази мицеларна вода наистина помага с успокояването на зачервявания и раздразнения.
With my friend we went to Sephora and I told her to spray me with something good... and it was so good I actually fell in love with and I had to purchase it. Nina Ricci Les délices de Nina is such a lovely fruity scent that's not too much in your face while being super super longlasting. Hands down, I can smell it 8 hours after application. It has that berry note my favorite Majolica Majorca Majoromantica has but it's a lot brighter and suitable for all occasions. So I was wondering if I should buy it because it's quite expensive and I have plenty of perfumes currently, and then Sephora had 20% and with it being limited edition, I purged. The bottle is simply gorgeous, ah! С моята приятелка отидохме в Sephora и аз ѝ казах да ме напръска с нещо хубаво... и беше толкова хубаво, че се влюбих и трябваше да си го взема. Nina Ricci Les délices de Nina е прекрасен плодов аромат, който не е твърде натрапчив, а е много дълготраен. Усещам го 8 часа след нанасяне. Има онази нотка на горски плодове като любимият ми Majolica Majorca Majoromantica, но е по-свеж и подходящ за всякакви поводи. Чудех се дали да го купя, защото е доста скъп, а имам достатъчно парфюми в момента, но тогава Sephora пуснаха намаление от 20% и тъй като е лимитиран, веднага го взех. Бутилчицата е прекрасна, ах!

My mom sent me a package and this is what I got from their vacation in Turkey, dalan D'Olive Olive Oil Moisturizing Cream, I love this cream for years, it has such a soft authentic olive scent and it's super hydrating. The ingredients are quite good. Turkish tea is so cheap there and the quality is really good. My mom sent me a box of Çaykur Yesil Çay Green Tea Bergamot Flavored and Dr. Lokum Black Tea. Rest of the things are 1 turtle magnet and 1 turtle keychain Майка ми ми изпрати колет и ето какво получих от почивката им в Турция, dalan D'Olive Olive Oil Moisturizing Cream, харесвам този крем от години, има толкова мек автентичен аромат на маслини и е супер хидратиращ. Съставките са доста добри. Турският чай е много евтин там, а качеството е наистина добре. Майка ми ми прати кутия Çaykur Yesil Çay Green Tea Bergamot Flavored и Dr. Lokum Black Tea. Останалите неща са 1 костенурка магнит и 1 костенурка ключодържател
My mom knows about my love for snails so she got me a Snail Soap by Natural Garden. The tiny Freen Lemongrass Soap is from Goodbox, and so is the Go4Raw Bar Orange which was very tasty. Rest is, a pair of copper earrings, 2 bracelets and 1 magnet Мама знае за любовта ми по охлювите и ми е изпратила Охлювен Сапун на Natural Garden. Малкият Freen Lemongrass Soap е от Goodbox, както и Go4Raw Bar Orange, което беше много вкусно. Останалото са, чифт медни обици, 2 гривни и 1 магнитче
I received a shirt with traditional Bulgarian elements on it and it's super pretty although it's a little but too big for me.  Получих и риза с традиционни български мотиви и е много красива, въпреки че ми е малко голяма. 
And in this box you see the tahini she sent me and wrapped in a 3 cm bubble wrap but Bulgarian posts managed to completely smash it. This is what I managed to save after 3 cuts on my hands from all the glass pieces. If you have a choice, do not use Bulgarian posts, their service is beyond terrible.  А в тази кутия виждате тахана, който тя ми е изпратила увит в 3 см bubble wrap, но Български пощи пак са успяли напълно да смачкат буркана. Това успях да спася след 3 порязвания по ръцете от парченцата стъкло. Ако имате избор, не използвайте Български пощи, услугите им са повече от ужасни. 
I think Hema is discontinuing my favorite candles and I didn't even manage to get them in glass jars, I truly hope they will bring it back. I got Hema Floral Candle and Spring Candle. I wanted such decorative jar for a while and I finally got one.  Мисля, че Hema спират любимите ми свещи и дори не успях да си ги взема в стъклени буркани. Надявам се, че ще ги върнат. Взех си Hema Floral Candle and Spring Candle. Много исках такъв декоративен буркан от известно време и най-накрая се сдобих с него.
From Auchan I picked up Air Wick Room Deodorant #Mint and this smells so authentic like a real mint! The second is Auchan Room Deodorant #Poppy Field which I found interesting as a concept and I wanted to try it out. So far I quite like it, it's not in your face fragrance because I can't stand those and they make me suffocate and the best part is you can regulate how strong you want it to be.  От Auchan си взех Air Wick Room Deodorant #Mint и ухае толкова автентично на свежа мента! До него е Auchan Room Deodorant #Poppy Field, чиято концепция много ми допадна и исках да го пробвам.  Засега ми харесва, не е много натрапчив, защото мразя такива задушаващи аромати, а най-хубавото е, че може да се регулира степента на ароматизиране. 
I absolutely ran out of toners so I had to go and buy something. I went to Yves Rocher and I got a second bottle of Nutritive Végétal Velvety Toner, this toner is quite hydrating and it smells super nice, I am a fan. I thought I am picking another bottle from my favorite Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner but it turned out since I am sooo careless I actually picked Pure Calmille Cleanser + Toner. Nevertheless I like it and I am going to use it up. Yves Rocher gave me a travel size of their new Shower Gel Apple Delight which is quite nice but it doesn't make me wanna buy it in full size.  Свършиха ми абсолютно всички тоници и трябваше да си взема нещо. Отидох до Yves Rocher и си взех втора бутилка от Nutritive Végétal Velvety Toner, този тоник е доста хидратиращ и ухае много хубаво, фен съм му. Мислех, че си взимам нова опаковка от любимия Pure Calmille Lotion Gentle Floral Toner, но се оказа, тъй като съм заблеяна съм взела Pure Calmille Cleanser + Toner. Така или иначе, харесва ми и ще го използвам. Yves Rocher ми дадоха мини размер от новия Shower Gel Apple Delight, който е приятен, но не ме кара да го купя. 
I didn't need a new mascara but I needed to get some coins for the laundromat and I had only 20 euro bills so I went to KIKO and I picked Luxurious Lashes Waterproof Mascara that was on sale for 3€. I hope it's good.  Не ми трябваше нова спирала, но ми трябваха монети за пералнята, а имах само банкноти по 20 евро, затова влязох в KIKO и взех Luxurious Lashes Waterproof Mascara, която беше намалена на 3€. Дано да е хубава!
I was so excited to find out Yankee Candle have a store in Toulouse. I went to visit, I got lost before I found the store and I spent around 5 minutes inside and grabbed the first tarts I liked because I was getting super late foran appointment. Spiced Orange, Honey Glow and Ginger Dusk are all very autumnal scents. Много се радвах да открия, че Yankee Candle си имат магазин в Тулуза. Отидох да посетя, но преди това успях да се загуба и прекарах точно 5 минути вътре грабвайки първите тартове, които ми харесаха, защото закъснявах ужасно за среща. Spiced OrangeHoney Glow и Ginger Dusk са все много есенни аромати. 
I went back the next day and I picked Aloe Water and Pink Grapefruit as more refreshing and energizing scents. I really like the Yankee Candle Tarts because they are very affordable and super longlasting while their range is huge. I hope they will receive the tarts for the autumn collection too.


This was my haul post, I hope you enjoyed! 
Върнах се на следващия ден и си взех Aloe Water and Pink Grapefruit като по-свежи и енергизиращи аромати. Много харесвам тартовете на Yankee Candle, защото са много достъпни и страшно дълготрайни, а изборът е огромен. Надявам се, че ще получат тартовете и от есенната колекция.

Това беше публикацията с покупките, надявам се да ви е допаднала!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^