Tuesday, October 20, 2015

REVIEW: Golden Rose Color Sensation Lip Gloss #118 | #121

Today I want to show you to lip glosses I picked up this summer in Bulgaria. I saw them on sale and I thought I should give them a go because the colors looked very pretty.  Днес искам да ви покажа два глоса за устни, които купих това лято то България. Видях ги намалени и реших да ги пробвам, защото цветовете изглеждаха много добре. 
I picked the shades 121 (mauve nude) and 118 (pink fuchsia) from the Color Sensation Lip Gloss series by Golden Rose. I think it's a relatively new one because I haven't seen it before.  Избрах си цветовете 121 (морав нюд) и 118 (розова фуксия) от серията Color Sensation Lip Gloss на Golden Rose. Мисля, че е сравнително нова, защото не съм я виждала преди. 
I am surprised that the blogger community has been quite silent about these because the quality is amazing! And I paid like $3 for each which is bargain cheap. I am not a lip gloss person, I have long hair and I live in a place where wind is present most of the time. However I have been so in love with these I have been wearing them really a lot. During the summer I wore the pink shade and I am currently wearing the mauve one.  Изненадана съм, че блогърското общество не ги е споменало, защото качеството е невероятно! Платих около 4 лева за всеки, което за мен е страшно евтино. Аз не харесвам глосове по принцип, имам дълга коса и живея на доста ветровито място. Но в тези съм толкова влюбена и ги нося много често. През лятото носех розовият цвят, а сега  по-често слагам моравия. 
Starting off with the packaging, it's really elegant and compact and even though I often have one of these in my purse, the labels are still there, so props to Golden Rose for this.  Започвайки с опаковката, много елегентна и въпреки, че често си нося един от тези глосове в чантата, надписите не са мръднали, така че поздравления за Golden Rose. 
The brush is flat and it's really easy to apply the product precisely on the lips.  Четката е плоска и е много лесно да се нанесе продукта прецизно на устните. 
121 is mauve shade with golden shimmer that's almost invisible on my lips. It can be layered for a better pigmentation. Overall I find the pigmentation quite good for a lip gloss. The consistency is runny and not sticky at all which is what I love most about these lip glosses. The lip gloss has a slight cocoa scent but on my lips I can't really feel it.  121 е морав цвят със златен шимър, който е почти невидим на устните. Може да се наслои за по-добра пигментация. Намирам пигментацията за задоволителна като за глос. Консистенцията е течна и нелепкава и това най-много обичам в тези глосове. Глосът има лек аромат на какао, но на устните аз не успявам да го усетя. 
These days I've been rocking 121 because it's such an easy everyday shade that goes well with absolutely everything. I'm having a lot of lazy makeup days when I wear only BB cream, mascara and this gloss.  Тези дни си нося 121, защото е изключително лесен за носене ежедневен цвят, който си отива с абсолютно всичко. Напоследък имам доста мързеливи дни когато нося само BB крем, спирала и този глос. 
The fuchsia shade is also gorgeous. On one layer it's really subtle but you can build it up and get full coverage. This shade doesn't have any shimmer.  Цветът фуксия също е прекрасен. На един слой е много незабележим, но може да се наслои и да се постигне пълно покритие. Този цвят няма никакъв шимър. 
Unfortunately the ingredients are nowhere to be found. I think the were on plastic packaging but I am not even sure anymore.  За съжаление, съставът го няма никъде. Мисля, че беше на найлоновата опаковка, но вече дори не съм сигурна. 
The lip gloss lasts really long on my lips (around 4 hours) and it disappears gradually. The best part is it feels really moisturizing so now when it's cold and windy I really enjoy having it on my lips. It's slightly stickier than a lip balm but it lasts way way longer.  Този глос издържа много дълго на устните (около 4 часа) и изчезва постепенно. Най-хубавото е, че се усеща много хидратиращ, затова сега когато е студено и ветровито много обичам да го нося. Малко по-лепкав е от балсам, но издържа доста по-дълго. 
If you are looking for a new lip gloss, you should totally try these! I haven't actually tried anything that is as good quality-wise and as affordable.  Ако си търсите нов глос за устни, определено трябва да пробвате тези! Не съм намирала нищо по-добро откъм качество на такава цена. 
Golden Rose have proven again that they are pretty good affordable brand with high quality products. I will pick more shades of these when I have the opportunity.

What I like:

 • Affordable (around $3)
 • Huge amount of product (5,6 ml) 
 • Huge variety of shades 
 • Convenient packaging
 • Easy to use brush
 • Moisturizing 
 • Non-sticky 
 • Longlasting 
 • Buildable 
What I don't like: 
 • -
All in all: 5/5Have you tried these lip glosses and which shade did you like? 
Golden Rose отново доказаха, че са много добра достъпна марка с висококачествени продукти. Ще си взема още цветове от тези, когато ми се отдаде възможност.

Какво ми харесва:

 • Достъпни (около 4 лева)
 • Огромно количество продукт (5,6 мл)
 • Огромен избор от цветове
 • Удобна опаковка
 • Лесна за употреба четка
 • Хидратиращи
 • Нелепнещи
 • Дълготрайни
 • Наслояват се
Какво не ми харесва:
 • -
Обща оценка: 5/5Пробвали ли сте тези глосове и кой цвят ви допадна на вас?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^