Sunday, July 5, 2015

HAUL: Bulgaria | France Summer Sales

This post will be way longer than I planned and I am sorry for this. There were supposed to be clothing and accessories haul as well but I decided to make a second post about that.  Тази публикация ще е много по-дълга отколкото планирах и съжалявам. Трябваше също да има покупки на дрехи и аксесоари, но реших, че за тях ще има още една публикация.

Weleda Plant Gel Toothpaste is something I picked right after discovering it in the parapharmacy. It was about 3€ which is super affordable in my opinion. It has a light chewing gum taste but still better than the over the counter toothpastes that make me want to vomit. The weirdest part is it doesn't foam at all. The ingredients are excellent, I recommend it! Avène Thermal Water is repurchase, I've talked to you about it a lot. I love it and I will continue repurchasing it.  Weleda Plant Gel Toothpaste е нещо, което грабнах веднага щом го открих в парааптеката. Беше около 3€, което е много достъпно според мен. Има лек вкус на дъвка, но пак е по-приятен от пастите за зъби в магазина, от които ми се повръща. Най-странната част е, че не се пени изобщо. Препоръчвам я! Avène Thermal Water е нова бутилка от стар любимец, за който съм ви говорила много. Обожавам я и ще продължавам да си я купувам. 
The nail polish mania caught me after almost 2 years of not wearing nail polish. I got Monop' Make-Up #84 Rose Guimauve (I didn't even know Monoprix had a makeup line), an everyday pink I want to wear at work. From a Chinese nail polish shop I got Anafeli #113, a shade between lavender and grey and Easy Paris #33, gorgeous almost neon green. I got this Nail Polish Remover by Yes Love but it's terrible, it doesn't work at all and I used most of it to clean my old apartment.  Лаковата мания ме хвана след почти 2 години неносене на лак. Взех си Monop' Make-Up #84 Rose Guimauve (дори не знаех, че Monoprix имат козметична линия), ежедневно розово, което искам да нося на работа. От китайски магазин за лакове си взех Anafeli #113, цвят между люляково и сиво и  Easy Paris #33, прекрасно почти неоново зелено. Взех си този  Nail Polish Remover на Yes Love, но е ужасен, не чисти нищо и го използвах най-вече за почистване на мебели.
I became part of The Body Shop's tester program and they gave me these samples to try their products. Vitamin E Overnight Serum-In-Oil is the product that I liked the most, it really makes the skin super smooth and brightened on the next day. But I wouldn't buy it considering the price. Vitamin E Moisture Cream is a super ordinary overpriced cream. It does nothing special so I wouldn't buy it. People with mixed and oily skin might find it greasy. Vitamin E Cool BB Cream is a product I haven't even tested a lot because of the consultant said it matches everyone... it was too dark for me. I tried one sample but I gave the rest to my mother. It barely has any coverage and it's pretty useless as a product, it doesn't even have SPF so it's not good as a base either.  Станах част от тестерската програма на The Body Shop и те ми дадахо тези мостир за тест. Vitamin E Overnight Serum-In-Oil е продуктът, който ми хареса най-много, наистина прави кожата много мека и освежена на следващия ден. Но не бих го купила предвид цената. Vitamin E Moisture Cream е съвсем обикновен крем. Не прави нищо специално, затова и не бих го купила. Хората със смесена и мазна кожа сигурно ще го намерят за мазен. Vitamin E Cool BB Cream е продукт, който дори не съм тествала много, защото въпреки, че консултанката каза, че пасвал на всички... на мен ми е тъмен. Използвах една мостра, но останалите ги дадох на майка ми. Почти няма покритие и за мен е безполезен като продукт, дори няма SPF, така че не става и за база. 
These food storage boxes by Yves Rocher were only 2,5€ euro with the special coupon so I was happy to get them, they're super practical for both food storage in the fridge and eating out. I am using the middle size ones to bring fruits when I am at work. The isotherm bag by Yves Rocher was a gift, I put the box inside when I bring it at work. Again it's a thing I am using so I am happy to receive it.  Тези кутии за съхранение на храна на Yves Rocher бяха само 2,5€ със специалния купон, така че се радвах да ги взема, много са практични и за съхранение на храна в хладилника и за хранене навън. Средноразмерните ги използвам да си нося плодове на работа. Изотермичната чанта пак на Yves Rocher беше подарък, слагам кутията в нея когато я нося на работа. Отново е нещо, което ползвам и се радвам, че я получих.
Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin is a product I am ordering for the 5th time I think... I got it for my mom, it's an amazing body lotion! Yves Rocher Monoi de Tahiti Traditional Tiaré Oil is one of their body oils. The Monoi de Tahiti collection smells amazing, I am a fan since last spring when I got the dry body oil. I will definitely use it this summer. The fragrance is really longlasting. It's a little pricey but I got these on sale. The ingredients are wonderful too.  Yves Rocher Repair Lotion Extra Dry Skin е продукт, който май поръчвам за 5-ти път... Взех го за мама, прекрасен лосион за тяло е! Yves Rocher Monoi de Tahiti Traditional Tiaré Oil е едно от маслата им за тяло от Monoi de Tahiti колекцията, която ухае невероятно, фен съм ѝ от миналата пролет когато си взех сухото олио за тяло. Със сигурност ще се ползва това лято. Ароматът е много издръжлив. Малко е скъпичко, но тези ги взех намалени. Съставките също са чудесни. 
Hema Orange Mush Roses Candle was one of my last purchases before I left for Bulgaria. Hema's candles are amazing and super affordable! This one is not exactly my style but I ordered it online. I will probably burn it when its'a bit colder. Hema Fizzy Tablets is what I got for my mom too. I don't have a bath tube but she said she really likes them so I bought more for her.  Hema Orange Mush Roses Candle е една от последните ми поръчки преди да замина за България. Свещите на Hema са невероятни и много достъпни! Тази не е точно в мой стил, но я поръчах онлайн. Ще я запаля когато е малко по-хладно. Hema Fizzy Tablets също взех за майка ми. Нямам вана, но тя каза, че много ги харесва, затова и взех още от тях. 
Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux is what I ordered to mix with my KIKO Liquid Skin Foundation. It works amazing it neutralizes the pink undertone. As a base it does wonders hiding redness. I can't recommend this product enough! It's affordable and it multifunctional.  Etude House Baby Choux Base #01 Mint Choux е това, което поръчах, за да смесвам с KIKO Liquid Skin Foundation. Справя се чудесно и неутрализира розовия подтон. Като баха прикрива прекрасно зачервявания. Не мога да я препоръчам достатъчно! Много е достъпна и мултифункционална. 
Casino Perfumed Candle Exquisite Monoi was also a recent purchase. It's obvious I am obsessed with the scent. This smells like the oil and I can definitely see myself burning this during summer nights. Casino Perfumed Candle Delicious Pear is a very light fragranced candle. I already started burning one of them, it's suitable for warmer months.  Casino Perfumed Candle Exquisite Monoi също беше скорошна покупка. Очевидно съм обсебена от отзи аромат. Мирише като маслото и определено се виждам, палейки я през летните нощи. Casino Perfumed Candle Delicious Pear е много леко ароматизирана свещ. Вече запалих една от тях, подходяща е за топлите месеци. 
Bioré UV Aqua Rich Watery Essence is on of the holy grail sunscreen of Asian Beauty. I had to try it because so far there hasn't been a single chemical filter sunscreen I've liked... And I love this one! I totally see why this is such a raved product. It leaves a matte finish and it doesn't dry out my skin... nor it makes me look oily. A review will be coming after some more tests. By the way on the packaging it says it was voted Japan's best sunscreen for 2014.  Bioré UV Aqua Rich Watery Essence е един от най-хвалените слънцезащитни продукти от азиатската козметика. Трябваше да го пробвам, защото досега не е имало нито един слънцезащитен крем с химични фитри, който да ми хареса... А този го обожавам! Виждам защо е толкова хвален. Остава матов завършек и не изсушава кожата... нито ме прави да изглеждам мазна. Ревю ще има скоро, след още малко тестове. Между другото на опаковката пише, че е гласуван за най-добрият слънцезащитен крем в Япония за 2014. 
Starting with the haul from Bulgaria finally. I got two Oil Based Nail Polish Removers from Lilly. This is the best nail polish remover and I would like to have some of these in stock. My favorite eyeliner was on sale so I got 3 Golden Rose Dipliner Liquid Eyeliners. This eyeliner is so cheap and the formula is amazing, pigmented and longlasting, it doesn't smudge and I've used probably around 10 of those already. I didn't specifically need a new hair mask but I know Ziaja's cocoa line smells amazing so after seeing the good ingredients of Ziaja Cocoa Butter Hair Mask I decided to get it. It really smells great and it makes my hair look really silky and healthy. When I was in Bulgaria I had only one lip balm and unfortunately it didn't help me for my chapped lips after flying so I urgently had to get this old favorite - Himalaya Cocoa Butter Lip Balm. Започвам и с покупките от България най-накрая. Взех си два Oil Based Nail Polish Removers от Lilly. Това е най-добрият лакочистител и искам да си имам от тези в запас. Любимата ми очна линия беше намалена, затова взех 3 Golden Rose Dipliner Liquid Eyeliners. Тази очна линия е толкова евтина, формулата е невероятна, пигментирана и издръжлива, не се размазва и вече сигурна съм привършила 10 опаковки. Не ми трябваше нова маска за коса, но знам, че какаовата линия на Ziaja ухае невероятно, затова след като видях добрите съставки на Ziaja Cocoa Butter Hair Mask, реших да я взема. Наистина ухае страхотно и прави косата ми да изглежда много мека, и здрава. Когато бях в България имах само един балсам и за съжаление той не ми помогна за напуканите устни след летянето, затова спешно трябваше да си взема този стар любимец - Himalaya Cocoa Butter Lip Balm.
Of course I got some candles from Aiko. I bought this amazingly adorable Olws Scented Candle by Aura. And the Chocolate-Cherry Scented Candle which I am planning to save for winter. Разбира се, взех си и свещи от Айко. Купих тази невероятно сладуреста Olws Scented Candle на Aura. Както и Chocolate-Cherry Scented Candle, която планирам да си запазя за зимата. 
Who doesn't love Hair Man Plants? When I saw this in the store I had to have it. I am waiting for it to grow now. I always wanted to have a thermo mug so when I saw how cheap this one I got it immediately.  Кой не обича Чичко Тревичко? Когато видях този в магазина трябваше да го имам. Сега го чакам да порасне. Винаги съм искала термо чаша, затова когато видях колко е евтина тази веднага си я взех. 
Mugs everywhere! I finally got my The Golden Apple mug with Vihra. The Golden Apple is a Bulgarian animation project currently in production. Their art is amazing and once the animation is done I am pretty sure it will become a hit. Not only their mugs are super pretty but they're using them to fund the project so naturally I was really happy to support them. Check out their facebook page for more info for the animation.  Чаши навсякъде! Най-накрая си получих чашата с Вихра на Златната Ябълка. Златната Ябълка е български анимационен проект в процес на продукция в момента. Артът им е невероятен и щом е готова анимацията съм сигурна, че ще стане хит. Не само чашите им са супер красиви, но и ги използват, за да финансират проекта, затова естествено много се радвам да ги подкрепя. Хвърлете поглед на фейсбук страницата им за повече информация за анимацията. 
As I said Golden Rose had a sale so after I swatched these lip glosses I had to get some. I am normally not a lip gloss fan but lately I feel like wearing it. I got Color Sensation Lipgloss #118 and #121. The lip glosses have medium coverage, pleasant vanilla taste. They're not sticky at all and they last around 2 hours. Extremely pleasant to wear and while I was in Bulgaria I wore almost only these two.   For the price of around 2€ each I just cannot help but love them. The mini Nivea Cream was a freebie I got. I don't like this Nivea cream because of the bad ingredients but the packaging is adorable so I will keep it.  Както казах Golden Rose имаха намаления, затова след като суочнах тези глосове, трябваше да си ги взема. По принцип не нося глос, но напоследък нещо ми се прииска. Взех Color Sensation Lipgloss #118 и #121. Тези глосове имат средно покритие и приятен ванилов вкус. Не са лепкави изобщо и издържат около 2 часа. Много приятни са за носене и докато бях в България бях почти само с тези двата. За цената от около 4 лева всеки не мога да не ги обичам. Този мини Nivea Cream беше мостра. Не харесвам този крем на Nivea, заради лошите съставки, но опаковката е много сладка и ще си го запазя.
Face masks, face masks! I saw Purederm's range of face masks in Bulgaria is a lot wider now so I got masks I haven't tried yet. I bought Snail Age Regenerating Multi-Step Treatment, Snail Cell Illuminating Multi-Step Treatment and Cucumber Collagen Mask. I haven't tried any of these yet.  Маски, маски! Видях, че Purederm вече имат повече маски в Bulgaria и трябваше да ги пробвам. Взех си Snail Age Regenerating Multi-Step TreatmentSnail Cell Illuminating Multi-Step Treatment и Cucumber Collagen Mask. Не съм ги пробвала все още. 
Also Red Ginseng Essence Mask and Age Defying Collagen Mask I have tried and I loved. I got this Montagne Jeunesse Dry Skin Mask because it looked very interesting and their masks are really cheap in Bulgaria.  Също и Red Ginseng Essence Mask и Age Defying Collagen Mask, които съм пробвала и много харесвам. Взех си Montagne Jeunesse Dry Skin Mask, защото изглеждаше много интересна, а и маските им са много евтини в България.
Last mask, I promise! It's Balea Paradise Island Mask which is one of their limited editions. It's a simple hydration mask but the ingredients are good. And it was less than 0,50€. In Lilly I got some samples of Ziaja Goat's Milk Day Cream Последна маска, обещавам. Това е Balea Paradise Island Mask, която е от лимитираните им колекции. Обикновена хидратираща маска, но съставките са добри. А и беше по-малко от лев. В Lilly получих няколко мостри на Ziaja Goat's Milk Day Cream.
In Plovdiv I went to Refan. Refan are awesome! I got the Wild Cherry Peeling Soap Sponge which smells amazing! Also Pomegranate And Papaya Hand Made Glycerin Soap and Passion Fruit Hand Made Glycerin Soap. They gave me some perfumed wipes as freebies. Refan's soaps are of really great quality and they're very cheap. Each one of these cost me like 1,5€. I would pick Refan's soaps over Lush's overpriced ones any day! В Пловдив отидох в Refan. Refan са страхотни! Взех си Wild Cherry Peeling Soap Sponge, която ухае невероятно. Също и Pomegranate And Papaya Hand Made Glycerin Soap, и Passion Fruit Hand Made Glycerin Soap. Дадоха ми няколко парфюмирани къпрички като мостри. Сапуните на Refan са с много добро качество и са много евтини. Всеки един от тези ми струва около 3 лева. Бих си взела сапуните на Refan пред надценените сапуни на Lush всеки ден. 
I got two nail polishes by Golden Rose. Color Expert #46 and #71. I haven't tried any yet because my nails are still in critical condition after switching apartments with all the cleaning. I finally found the Essence The Gel Nail Polish Base Coat. Haven't properly tested it either. I hope it's just as amazing as the top coat. In one of the pharmacy the consultant was super kind, she talked with me for 15 minutes as she seemed to enjoy my knowledge about skincare and she gave me a freebie of this Noreva Exfoliac Light Tinted Anti Imperfections Treatment. Unfortunately it's too dark for me and I have to figure out how to use it.  Взех си два лака на Golden Rose. Color Expert #46 and #71. Не съм ги пробвала все още, защото ноктите ми са в критично скъстояние след преместването в нов апартамент и всичкото чистене. Най-накрая открих Essence The Gel Nail Polish Base Coat. Също все още не съм пробвала както трябва. Надявам се да е толкова прекрасна като топ лака. В една аптека консултантката си говори с мен в продължение на 15 минути, явно ѝ допаднаха знанията ми за грижа за кожата. След това ми предложи мостра на Noreva Exfoliac Light Tinted Anti Imperfections TreatmentЗа съжаление е твърде тъмен за мен и ще трябва да измисля как да го ползвам. 
Balea Body Lotion Tropical Sunshine I picked from DM, of course. It smells amazing and since I got I've been using only this lotion for 2 weeks. It's very light watery lotion that provides a very basic hydration but the fragrance is quite longlasting. It smells like tropical fruits (surprisingly!) Balea Body Lotion Tropical Sunshine си взех от DM, разбира се. Ухае невероятно и от както го взех използвам само него вече 2 седмици. Много лек воднист лосион, който осигурява основна хидратация, но ароматът е доста издръжлив. Ухае на тропически плодове (изненадващо!)
And some junk food haul too... I got 2 packs of Skittles. Skittles are hard to find in France and a lot more expensive so I got 2 of those. Of course I restocked on chewing gums. Orbit and Five aren't imported in France so I have to have a permanent stock of those. I probably have around 30 packs of Orbit in stock...  И малко покупки на вредна храна... Взех си 2 опаковки Skittles. Skittles се намират много трусно във Франция, а и са доста по-скъпи, та затова 2 от тях. Разбира се, заредих се и с дъвки. Orbit и Five не се продават във Франция, затова трябва да си имам постоянен запас от тях. Имам сигурно 30 опаковки Orbit в запас... 
Foreigners this is which snacks you should try in Bulgaria! I brought a lot more snacks than shown on these photos but I thought I should spare you. Pizza Cracker was one of my favorite crackers as a child so I got 2 packs of those. I got 6-7 packs different types of Crocky. And 9 packs of Cheese Sticks Чужденци, ето кои снаксове трябва опитате в България. Донесох си доста повече от тези на снимките, но реших да ви ги спестя. Pizza Cracker ми беше един от любимите крекери когато бях малка, затова си взех 2 пакета. Взех си 6-7 пакета различни Крокита. Както и 9 пакета кашкавалени солети
And from this Friday The Body Shop mini haul. I saw a 50% off sale while I was at the airport in Frankfurt and I was so excited but it turned out I can't bring those on the plane... What's the point of selling them at an airport then!? Anyway I went to our local shop and thankfully we had the same sale. So I got the Vineyard Peach Body Butter, Vineyard Peach Body Scrub and Vineyard Peach Shower Gel as a gift with the customer card they consultant offered me.

This post is enormous, I am sorry! Also I think... a complete cosmetics ban until the end of the summer!
А от петък и няколко покупки от The Body Shop. Видях 50% намаление докато бях на летището във Франкфурт и много се въодушевих, но се оказа, че не мога да ги кача на самолета. Каква е тогава логиката да ги продават на летището!? Така или иначе отидох в местния магазин и за щастие имахме същото намаление. Затова си взех Vineyard Peach Body ButterVineyard Peach Body Scrub и Vineyard Peach Shower Gel като подарък с клиентската карта, която консултанката ми предложи.

Тази публикация е огромна, съжалявам! Също мисля... тотален бан за козметични покупки до края на лятото!

10 comments:

 1. Елвира ГеоргиеваJuly 5, 2015 at 7:05 PM

  Чудесни покупки! Добре си се запасила ;D Това масло Monoi на Yves Rocher се чудя дали са го пуснали в БГ, защото има няколко продукта от серията. Много искам да го пробвам. Оо, а в английския сайт гледах същото, но + златисти частици. :))

  ReplyDelete
 2. Честити. Добре си напазарувала. Със здраве :))

  ReplyDelete
 3. Прекрасен haul, честити покупки!

  ReplyDelete
 4. Благодаря ти! Дано да носят здраве. И красота! XD

  ReplyDelete
 5. Тъй като аз имам и двете (стъкленото и в пластмасовата опаковка с помпичка), за мен стъкленото е по-добро, с по-хубав състав е и по-бързо попива. Но другото е с по-силен аромат, който се задържа по-дълго. И двете са хубави иначе, препоръчвам ги за плаж. Мисля,че и при нас има летни лимитки с частички, но аз не съм им фен.

  ReplyDelete
 6. Много ми хареса поста, Тети, зареди ме с настроение! И тези свещии :D :3

  ReplyDelete
 7. Благодаря много! Свещите са невероятни, спор няма! xD

  ReplyDelete
 8. Страхотни покупки!Ще чакаме отзиви после :)

  ReplyDelete
 9. Благодаря! Отзиви ще има, но кой знае кога...

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^