Sunday, January 20, 2013

REVIEW: SkinFood Papaya Yogurt Mask

In this beautiful surprisingly sunny Sunday I chose to present you my favorite face mask. It's called Papaya Yogurt Mask by SkinFood. SkinFood are known with the fact that most of their products smell like plants. Since I ordered this mask I didn't stop using it. It was my only savior in cold Poland. I am not using face masks a lot because I am lazy and I don't have time but I am trying to change this.

В тази учудващо слънчева неделя избрах да ви представя любимата си маска за лице. Това е маската с папая и йогурт на SkinFood. SkinFood са известни с факта, че повечето им продукти имат миризма на различни растения. От както си поръчах тази маска не съм спряла да я ползвам. Беше единственото ми спасение в студена Полша. Не използвам маски за лице, защото ме мързи повече от колкото трябва и обикновено нямам време, но се опитвам да променя това.

The mask is 100 ml and I think it will last for really long time because it's very economic. It has the typical packaging for SkinFood masks. At first I was a bit worried that I won't be able to transport because the cap doesn't look very secure but I had no problems up to now. 

Маската е 100 мл и мисля, че ще ми стигне за дълго време, защото е много икономична. Има типичната опаквка за маските на SkinFood. В началото малко се притеснявах, че няма да мога да я пренасям, защото капачка не изглежда много сигурна, но не съм имала проблеми до сега. 
The texture is like yogurt and it has small green particles which I suppose are for exfoliating. I didn't notice any exfoliating effect though. The mask has amazing smell like papaya! It stays for really long on the skin, at least a day if you don't put anything else on it. Sometimes I open the container just to smell it. You are supposed to leave it on your face for 10-15 moments though I usually have other stuff to do meanwhile so I rinse it off after 30-40 minutes. It leaves skin soft and glowing after that but the effect lasts only on the next day. I used this mask around 10 times already and you can see how much product is left.

Тексутарата е като на йогурт и има малки зелени частички, които предполагам са там, за да ексфолират. Но не забелязах някакъв ексфолиращ ефект. Маската има невероятна миризма на папая! Задържа се много дълго време върху кожата, поне ден ако не слагате нишо друго върху лицето си. Понякога отварям кутийката само, за да я помириша. Трябва да стои на лицето около 10-15 минути, но аз обикновено правя други неща междувременно и я оставям поне 30-40 минути. Прави кожата мека и озарена, но ефектът трае само до следващия ден. Използвала съм маската около десетина пъти и може да се види какво количество е останало. 


What I like: 
* Affordable price (around $8)
* Amazing smell 
* Hydrates my skin well 
* Makes my skin soft and glowing 
*Huge amount of product 

What I dislike: 
* Not available locally 
*Glowing effect on skin lasts only one day All in all:  5/5


Какво ми харесва:  
* Достъпна цена (около 8 долара/около 13 лева)
* Невероятна миризма
* Хидратира добре кожата ми
* Прави кожата мека и озарена
* Огромно количество продукт  

Какво не ми харесва: 
* Не се продава в ЕВропа/България
* Озаряването на кожата трае само на следващия ден 


Обща оценка: 5/5

Overall this is a really good product, I recommend you trying it if you have the chance. 

Като цяло, това е много добър продукт. Препоръчвам ви да го пробвате, ако имате възможност- 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^