Saturday, January 12, 2013

REVIEW: Skin79 Lovely Girl BB cream

Attention! Old and poorly done review! May opinion may no longer be the same.

I want to make a review of this product for quite a long time  but my laziness always kills my desire to do anything. This is the second BB cream I tried. I've been using it for 4 months and since I bought it my foundation is simply collecting dust. (Haha, not really cause I keep it in a box) BB creams are supposed to multifunctional products and they are great choice for lazy people like me. Actually BB cream is abbreviation of Blemish Balm cream. I wanted to try BB creams because generally they are much lighter as texture than foundation and since I don't have skin with severe imperfection I am looking for a product that will even my skin tone and make me look less tired. The "magical" functions most BB provide are: moisturizing, whitening, brightening, UVA and UVB protection, anti-wrinkle benefits. Another reason I wanted to try BB creams was that most of them are for people with light skin. For unknown for me reasons most of the importers of cosmetics in Bulgaria choose not to import the lightest colors which makes it extremely hard for me to find any foundation that is not 2-3 shades darker than it should be for my skin. On the other hand I believe the standard BB shades match my skin tone pretty well. Another plus is that the BB cream looks much more natural than most foundations. Especially when compared to foundations from the same price range.

Исках да направя ревю на този продукт от доста време, но мързеливостта ми всеки път побеждава желанието да направя каквото и да било. Това е вторият BB крем, който ползвам. Използвам го вече 4 месеца и от тогава фон дьо тенът ми си събира прах. (Държа го в кутия всъщност, но няма значение). ББ кремовете са мултифункционални продукти и са добър избор за мързеливи хора като мен. Всъщност BB крем е абревиатура на Blemish Balm, което пък според мен би се превело като балсам за недодастатъци. Исках да пробвам BB крем, защото по принцип те са много по-леки като текстура от фон дьо тените (как се членува тази дума?) и тъй като нямам проблемна кожа със сериозни несъвършенства си търся продукт, който ще изравни тена ми и ще ми прави по-малко уморена. "Магическите" функции, които BB кремовете осигуряват са: избелване, освежаване, защита от UVA и UVB лъчите, подобрение на бръчките. Друга причина поради която исках да пробвам BB крем е, че повечето от тях са за момичета със светла кожа. Поради незнайни причини повечето вносители на козметика в България избират да не внесат най-стветлите цветове, което пък прави намирането на фон дьо тен, който да не е 2-3 тона по-тъмен от щожата ми, изключително сложно От друга страна, мисля че цветовете на стандартните BB кремове пасват на кожата ми доста добре. Друг плюс е, че BB кремовете изглеждат много по-естествени от повечето фон дьо тени. Особено когато сравняваме фон дьо тени от същия ценови клас.

The reason I chose to buy exactly this BB cream was that it was recommended for young skin and it didn't have any anti-age and anti-wrinkle functions.

Причината, за да избера точно този BB крем беше, ме е препоръчван за млада кожа и няма никакви анти-ейдж и противобръчкови функции.
Here's how the BB cream looks. I was surprised that it had a short description in English. I am sorry that I threw away the original box with ingredients.

Ето как изгрежда BB кремът. Изненадана бях, че има кратко описание на английски. Съжалявам, че отдавна изхвърлих оригиналната кутия със съставките.


The BB cream in my hand. I was surprised it was this big actually. It says it's 50 gr but I have no idea how much ml is that. 

BB кремът в ръката ми. Бях изненадана колко е голям. Пише, че е 50 гр, но нямам идея в ml това колко е.


The texture is not too watery. Being used to my extremely watery foundation on the beginning I found it kinda thick and oily. But now that I am used to the BB cream texture I actually think it's rather creamy. 

Текстурата не е твърде водниста. След като бях свикнало на много воднистата текстура на фон дьо тена ми, в началото ми се струваш някак тежка и мазна. Но след като свикнах с текстурата на BB крема вече мисля, че е по-скоро кремообразна. It blends really easily on the skin and actually really low amount of it is needed to cover your whole face. 

Много лесно се прелива с кожата и е необходимо много малко количество, за да се покрие цялото лице. 

Bare skin 

With Skin79 Lovely Girl BB cream. 

As you can see it blends perfectly and you can barely say it's there. The only more visible change is that it covered really well my dark circles. If you look more carefully though you will notice that the skin looks somehow brighter and more radiant.

Както виждате прелива се идеално с кожата и е много трудно забележим. Единствета по-видима промяна е, че сенките под очите ми са прикрити. Но ако се загледате по-внимателно ще забележите, че когата изглежда някак си по-озарена и сияйна.


Please excuse my sleepy face. The photo was made 30 minutes after I woke up. Again you can see how the skin has that healthy glow. As for the finish I was a bit disappointed because I expected a matte finish but this BB has semi-matte. But I always set it with powder so it's not something that will make me stop using this BB cream. Also this BB cream doesn't provide any UVA or UVB protection so it's not recommended for the summer but it on the other hand it looks great on photos and there is no ghost effect. Before I used it without any primer but after going to Poland and facing the "extreme" temperature there I started putting a moisturizing cream first. The BB cream is not very long lasting but when set with powder it lasts at least 6-7 hours because after coming back from school usually I can still see it.  

Извенете заспалата ми физиономия. Снимката е правена 30 минути след като се събудих. Отново се забелязва как кожата има онзи здравословен блясък. Колкото до завършека, бях малко разочарована, защото очаквах матов завършек, а този има полу-матов. Но аз винаги го фиксирам с пудра, така че това не е нещо, което би ме отказало от употребата на BB крема. Също така, този BB крем не дава никаква защита срещу UVA и UVB лъчения, затова и не е препоръчван за употреба през лятото. Но от друга страна изглежда страхотно на стимки и няма опасност от ефекта духче. Преди го нанасях без никаква основа, но след като отидох в Полша и се сблъсках с "екстремните" температури там вече слагам овлажняващ крем преди това. Този BB крем не е особено дълготраен, но след като го фиксирам с пудра издържа пове 6-7 часа, защото след като се върна от училище обикновено още си е там. 


What I like: 
* Shade is light enough for me
* Gives really natural finish 
* Makes skin look bright and healthy 
* Protects skin from harmful conditions (coldness, pollution in town) 
* Low amount of product needed to cover my whole face
* Low price for this amount of product (less than $8)
* Smell is really discreet 
* Description of the product in English
* No ghost effect on photos
* Suitable for young skin 

What I dislike: 
* Not available locally
* Finish is not matte
* No UVA and UVB protection 
* Not travel friendly (once it got spilled in my suitcase)
* Not very long lasting 


All in all:  4.5/5


Какво ми харесва:  
* Цветът е достатъчно светъл за мен
* Придава много естествен завършек 
* Прави кожата да изглежда озарена и здрава
* Защитава кожата от вредни условия (студ, градски замърсявания)
* Малко количество продукт е необходимо да покрия цялото си лице
* Ниска цена за това количество продукт (по-малко от 8 долара, около 12 лева)
* Дискретна миризма
* Описание на продукта на английски
* Няма ефект духче на снимките 
* Подходящ за млада кожа 

Какво не ми харесва: 
* Не се предлага в България/Европа
* Завършекът не е матов
* Няма защита срещу UVA и UVB лъчения 
* Не е удобен за пътуване (веднъж се разля в куфара ми)
* Не е много дълготраен

Обща оценка: 4.5/5

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^