Tuesday, August 18, 2015

Japan Candy Box July 2015


www.japancandybox.com

Japan Candy Box are a company that sends a monthly subscription box with Japanese sweets and desserts. They're sister box of Kawaii Box which is also owned by Blippo. You can check out my reviews for Kawaii Box and Blippo Japan Candy Box са компания, която изпраща месечно кутия пълна с японски бонбони и десерти. Сестринска кутия са на Kawaii Box, които също са част от Blippo. Можете да видите ревютата ми за Kawaii Box и Blippo

They sent me the box for July and I got so happy when I received it! Their staff is super nice and helpful and they offer international shipping so you better check that box!  Изпратиха ми кутията за юли и много се зарадвах когато я получих! Екипът им са много мили и отзивчиви и предлагат международна доставка, така че веднага им хвърлете един поглед!
I imagined there will be a lot less candy. I am glad they included a card with the names of the candies... it help me get an idea how to eat some of them! c: The box is $19,90 per month which I find totally reasonable. I will be taking the prices of the products from Blippo's shop for this review. I wanted to try all of the candies before I do this review which is why I didn't show you the box right away.  Представях си по-малко бонбони, честно казано. Радвам се, че са включили картичка с вида на бонбоните... помогна ми за идеите как се ядат някои от тях. Кутията е $19,90 месечно, което е съвсем разумна цена. Взимам цените за това ревю от магазина на Blippo. Исках да опитам всички бонбони преди да направя това ревю, затова и не ви го показах веднага. 
Meiji Watapachi Grape Popping Candy Floss 
Full price: $2,50 

I really enjoyed this! It was like candy cotton with these popping things inside. It was tasty and really fun to eat. 
Meiji Watapachi Grape Popping Candy Floss 
Пълна цена: $2,50 

Много ви хареса това! Беше като захарен памук с тези пукащи нещица вътре. Беше вкусно, а и забавно. 

Meiju Petit Bubble Gum - Soda 
Full price: $4,90

At first I thought this was a candy... This bubble gum is really weird, it's sweet but it's also quite sour. It reminds me of a bubble gum I used to chew when I was a child. I definitely liked it!
Meiju Petit Bubble Gum - Soda
Пълна цена: $4,90


Първоначално си помислих, че това са бонбони... Тези дъвки са много странни, сладки са, но и доста кисели. Напомнят ми на едни дъвки от детството. Определено ми харесват!
Maruta Soda Fruit Candy 
Full price: ??? 

I admit this was a bit disappointing because it wasn't that funny or special. The candies are in a plastic coca cola bottle. I am pretty sure I've seen similar in Bulgaria. 
Maruta Soda Fruit Candy 
Пълна цена: ??? 

Признавам си, че това беше малко разочароващо, защото не беше забавно или специално. Тези бонбони са в пластмасова кока кола бутилка. Сигурна съм, че съм виждала подобни в България. 
Pocky Biscuit Sticks Strawberry
Full price: $3,80

I am pretty sure everyone who has ever been into anime wanted to try Pocky simply because it's everywhere. This was quite tasty even if (not really surprisingly) not so much different from the European counterpart we have. In Blippo's site there are many versions of Pocky and I am honestly really tempted to order some. This packet is a sample size though, the full size is much bigger. 
Pocky Biscuit Sticks Strawberry
Пълна цена: $3,80

Сигурна съм, че всеки, който е гледал аниме е искал да опита Pocky просто защото са навсякъде. Бяха доста вкусни дори и (неособено изненандващо) да не са много по-различни от европейския им вариант. В сайта на Blippo има много версии на Pocky и съм много изкушена да си поръчам някои. Този пакет е мострен вариант, пълният размер е доста по-голям. 
Bourbon Petit Chocolate Chip Cookies 
Full price: ???

That's simply adorable! These tiny cookies taste just like the big chocolate chip cookies but they are really practical to put in a handbag and I was eating them at work. 
Bourbon Petit Chocolate Chip Cookies 
Пълна цена: ???

Супер сладуресто! Тези малки бисквитки имат същия вкус както и истинските шоколодаво кукита, но са много практични за в чантата и си ги хапвах на работа. 
Coris Horadekita Popsicle DIY Candy Kit
Full price: $4,60

This is the only candy I haven't tried because my popsicles came melted and I haven't figured out how to use them without it getting super messy. 
Coris Horadekita Popsicle DIY Candy Kit
Пълна цена: $4,60

Това са единствените бонбони, които не съм опитала, защото моите близалки се бяха разтопили и не съм измислила как да си ги приготвя без да омажа всичко наоколо. 
Chameleon Candy 
Full price: ??? 

These are tiny spheric candies that are first brown and taste like cola but after some time they change color and taste. I think that's pretty cute and the idea is really cool. 
Chameleon Candy 
Пълна цена: ??? 

Тези малки кръгли бонбонки първоначално са кафяви и имат вкус на кола, а след известно време си сменят цвета и вкуса. Мисля, че са много сладки, а идеята е много готина. 
Sakuma LINE Drops 
Full price: around $6 

This is what I showed you on instagram! These pineapple drops were really tasty and the packaging is so cute. This is just small sample size and this type isn't available on Blippo right now but there are other tastes. I'm really really tempted by these Grave Of Fireflies Drops
Sakuma LINE Drops 
Пълна цена: около $6 

Това ви показах в instagram. Тези ананасови бонбони бяха много вкусни, а опаковката е супер сладуреста. Това е малък мострен размер и този вид точно го няма в Blippo в момента, но има други подобни. Много съм изкушена от тези Grave Of Fireflies Drops
Lotte Pokemon Pineapple Chewy Candy 
Full price: $2 

Pokémon candy! Give me everything Pokémon, I will love it! The candy itself looks like the typical pack of Orbit chewing gums and it's what I thought is... but when I tried it chewing it I discovered it's not a gum. Each candy is wrapped in a different Pokémon paper. 
Lotte Pokemon Pineapple Chewy Candy 
Пълна цена: $2 

Pokémon бонбони! Дайте ми всичко с Pokémon и ще ми хареса! Тези бонбони приличат на дъвки Orbit, затова и ги взех за такива... но след като ги сдъвках открих, че не са дъвки. Всеки бонбон е опакован в различна хартийка с Pokémon.  
Glico Collon Biscuit Roll - Green Tea 
Full price: $3,80

After spending good amount of time laughing at the Collon name, I opened them and ate some. As you can see, on the card it's not written the taste is green tea. I was wondering why this tastes so weird for quite a long time before I checked Blippo. My first association with the green color was actually wasabi... I am not sure I actually like this. What is good though is it is not very sweet. 
Glico Collon Biscuit Roll - Green Tea 
Пълна цена: $3,80

След като прекарах доста време в смях заради името Collon ги отворих и си хапнах от тях. Както виждате на картичката не пише че са с вкус на зелен чай. Чудех се защо са толкова странни доста дълго преди да проверя Blippo. Първата ми асоциация с този зелен цвят всъщност беше уасаби... Не съм сигурна, че ми харесват. Но пък поне не са много сладки. 
That was everything in the Japan Candy Box for July. I don't actually have a sweet tooth but I like this box and I see myself ordering it again as a treat but not monthly since I don't think I would eat this much candy all the time. If you like sweets and all things cute I think you will really like this box. It's not really expensive and it's totally worth it considering these are imports from Japan.  Това беше всичко в Japan Candy Box за юли. Не си падам чак толкова по сладкото, но тази кутия ми хареса и бих я поръчала като глезотийка в бъдеще, но не и всеки месец, защото не мисля, че ще успея да се справя с толкова много бонбони. Ако сте фенове на сладкото, а и на всичко сладуресто, тази кутия ще ви хареса. Не е много скъпа и изцяло си заслужава, предвид, че това са продукти внос от Япония. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^