Sunday, March 12, 2017

REVIEW: Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara

You don't see me talking about mascaras very often and that's because unlike most people I am usually not picky about it. But today I will show you a product that really impressed me and that I would definitely repurchase.  Не ме виждате да говоря за спирали много често и това е защото за разлика от повечето хора не съм придирчива. Но днес ще ви покажа един продукт, който наистина ме впечатли и определено бих купила пак. 
I got this Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara mini in a Glossybox and I instantly fell in love with it. The mini contains 4,8g of product and it retails for 12€ in Sephora. The packaging is seriously so pretty and the water droplets look very real. It's also very portable because it's so tiny, so more bonus points.  Получих това Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara мини в Glossybox и веднага се влюбих в него. Минито съдържа 4,8 гр продукт и се продава за 12€ в Sephora. Опаковката е много красива и капчиците вода изглеждат като истински. Също така е и много преносима, защото е малка, за което получава бонус точки. 
The brush is really easy too use. Not too big, not too small and it's hard to poke yourself in the eye (which happens most of the time when I get a new mascara).  Четката е много лесна за употреба. Не е твърде голяма и не е твърде малка, трудно е да си бръкнете с нея в окото (което ми се случва постоянно с нови спирали).  
I usually wear thick eyeliner so no mascara will give me the doll eyelashes effect. I usually only apply mascara to avoid having my makeup look unfinished. But when I first started using this I was very impressed that it almost gave me a natural falsies effect.  Обикновено нося дебела очна линия, така че нито една спирала не ми придава кукленски мигли. По принцип нанасям спирала, само за да не ми изглежда недовършен грима. Но когато започнах да ползвам тази, много се впечатлих, че почти придаде ефект на натурални изкуствени мигли. 
I usually apply just one layer of Better Than Sex because ain't nobody got time for more but I get a very beautiful effect.  Обикновено нанасям само един слой от Better Than Sex, защото кой има време за повече, но получавам много красив ефект. 
A huge bonus is that the formula is very waterproof and it doesn't budge all day. Lately every non-waterproof mascara smudges at some point but I have never had issues with this one. The formula was perfect to use since I opened the mascara which is again a huge plus. Now, 5 months later (review was written 2 months before it was posted), it's a little bit thick and hard to use but that's because there isn't much product left either.  Огромен бонус е, че формулата е много водоустойчива и не мърда цял ден. Напоследък всички неводоустойчиви спирали ми се размазват по някое време, но не съм имала проблеми с тази. Формулата е идеална още щом я отворите, което отново е голям бонус. Сега, 5 месеца по-късно (ревюто е писано 2 месеца преди да бъде публикувано), е малко гъста и трудна за употреба, но това е защото няма останал много продукт.  
After washing my hand with water
You can see on my photo that the mascara didn't even budge after washing my hand and rubbing it afterwards. Of course, there are downsides too. You need a special (preferably oil-based) makeup remover to wash it off completely. Your micellar water really won't do an amazing job at removing this mascara. I find that if I don't use an oil cleanser, I usually find myself with panda eyes on the next day.  Както виждате на снимката ми, спиралата не мърда дори след като си измих ръката и после я потърках. Разбира се, има и негативи. Трябва ви специален (за предпочитане на мастна основа) дегримьор, за да я свалите изцяло. Мицеларната ви вода няма да се справи перфектно с премахването. По мое мнение, ако не ползвам почистващо олио, обикновено се събуждам с панда очи на другия ден. 
My swatches are with a full eye makeup and eyeliner but I think it is pretty visible this mascara makes my lashes look long and voluminous. If I apply more layers and I overdo it with the mascara, my lashes start touching my glasses so I try to keep it simple.  Суочовете ми са на цялостен очен грим с очна линия, но мисля, че доста добре се вижда, че тази спирала прави миглите ми дълги и обемни. Ако нанеса повече слоеве и прекаля със спиралата, миглите ми започват да се допират в очилата, затова се опитвам да избягвам този момент. 
I am really happy with the quality of this mascara. It is exactly what I want from a formula and it I find the effect more than sufficient so I am definitely going to repurchase it despite having a whole stash of mascaras to try next. It takes 30 seconds to apply and I am always certain I won't end up with clumpy lashes and it's a real winner in my book.  Много съм доволна от качеството на тази спирала. Точно това, което искам от една формула е и ефектът е повече от задоволителен, затова и определено ще си я купя пак, въпреки че имам няколко неотворени спирали. Отнема ми само 30 секунди да я нанеса и винаги съм сигурна, че няма да ми се сплъстят миглите, така че за мен си е победител. 
If you are wondering what mascara to try next, I would highly recommend going for the Better Than Sex Mascara. Considering the drugstore mascara pricing in France, this really isn't all that expensive and I have honestly never found a better drugstore mascara.

What I like: 
 • Cute packaging 
 • Rather affordable (12€ for the mini, 23€ for the full size) 
 • Decent amount of product (4,8 g for the mini) 
 • Extremely waterproof 
 • Very easy application 
 • Gives both volume and length
 • Super longlasting
What I don't like: 
 • Hard to take off 
All in all: 5/5


Long time no see, uni life is quite busy lately but I have a lot of reviews coming for you. 


Ако се чудите коя спирала да пробвате, горещо ви препоръчвам Better Than Sex Mascara. Имайки предвид цените да дрогерийните спирали във Франция, тази не е толкова скъпа, а и никога не съм срещала по-добра дрогерийна спирала.

Какво ми харесва:
 • Сладурска опаковка 
 • По-скоро достъпна (12€ за минито, 23€ за пълноразмерната)
 • Разумно количество продукт (4,8 гр за минито)
 • Много водоустойчива
 • Много лесно нанасяне
 • Придава обем и дължина 
 • Много издръжлива
Какво не ми харесва:
 • Трудно се сваля
Обща оценка: 5/5


Не сме се чували от известно време, студентският живот е доста зает, но имам доста ревюта, които подготвям за вас!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^