Friday, November 18, 2016

Birchbox France November 2016

I've been delaying uploading this post because I wanted to try all the products, but once I realized that is probably not going to happen soon I decided to go with it as it is.  Отлагам пускането на тази публикация, защото исках да пробвам всички продукти, но когато осъзнах, че няма да стане скоро реших да я пусна и така. 
The box for November came in this weird packaging that made me go what the heck for a moment but the idea is you are supposed to decorate it yourself with the needle and thread in it. Of course I didn't do that because I am awfully lazy but it might be a fun experience if you use the box for storage later as I do.   Кутията за ноември пристигна в тази странна опаковка, която ме накара да се зачудя какво точно се случва, но идеята е да си я декорирате сами с иглата и конците, които са вътре. Разбира се, аз не го направих, защото съм ужасно мързелива, но може би ще е забавно, ако си ги ползвате за съхраняване след това както аз правя. 
The theme this month is "Sur le fil" (a French expression that means "just in time" but it's also a pun because "fil" means thread), expected really. This box is overall definitely better than the last one, at least we have some new brands I haven't tried before and a couple of interesting products.  Темата този месец е "Sur le fil" (френски израз, който значи "точно на време", но е също и игра на думи, защото "fil" значи конец), както се очакваше. Кутията като цяло определено е по-добра от предишната, поне имаме нови марки, които не съм пробвала и няколко интересни продукта. 

  • Garancia Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire Rose
This micellar water has a really strong overwhelming rose scent. I am trying to learn and tolerate rose fragrance but that one is definitely pushing me to my limits. I read pretty much everyone loved this product on the site but I wasn't so impressed. This micellar water burns my skin and it's just really unpleasant to use. On top of that it is really uneconomical because after two uses I am almost done with this travel size. Thankfully though,

Size: 30 ml; Price: 14,10€ for 100 ml

  • Anatomicals The Buff Stuff Citrus Body Scrub 
Yet another product I didn't love. This scrub is overall too gentle, it doesn't really do much and on top of that the lemon fragrance reminds me of the product I clean my toilet with because it's just as unnatural. I suggest you skip that one!

Size: 50 ml; Price: 6€ for 200 ml

  • REN V-Cense Revitalising Night Cream 
I haven't tried this product yet because I do have TONS of opened skincare at the moment and it's sealed so I am saving it for later. It looks really promising though!

Size: 15 ml; Price: 45€ for 50 ml

  • Amika Nourishing Mask 
I haven't tried this hair mask either but Amika's stuff all look so good plus their fragrance is to die for! I really wished we had a bigger sample, something like 50 ml because on my hair that's a single use sample. T_T The full size is so pricey though, I am scared I will love this way too much as I did with their last product (it was a hair oil).

Size: 10 ml; Price: 29€ for 250 ml

  • ModelCo Highlighting Trio Champagne | Peach Bellini | Bronze
I absolutely fell in love with this product, it's so convenient! I haven't mentioned but I pretty much live in two places now because I visit my boyfriend so often I practically stay there half of the week. Of course at some point I had to have all my skincare and makeup to have a full routine and this is when this product came in! Because of the creamy texture I can apply it and blend it with my fingers so no brushes are needed (as I don't have a backup for all my face brushes). I fell in love with the highlight Champagne, it looks absolutely beautiful on my pale skin! I already own Peach Bellini in powder version but the shades are quite different, however I like both. I even like and sometimes use the bronzer which is very unusual for me but the creamy texture makes it really easy to apply sparingly and blend away.Size: 3,6 g; Price: 16€

  • Garancia Source Micellaire Enchantée Eau Démaquillante Micellaire Rose
Мицеларната вода има много силен аромат на роза. Опитвам се да се науча да толерирам аромата на роза, но този определено ми прекрачва границата. Прочетох, че почти всички са харесали продукта в сайта, но аз не се впечатлих. Тази мицеларна вода ми пари на кожата и е много неприятна за употреба. А и е супер неикономична, защото след две употреби използвах почти цялата опаковка. За щастие де.

Размер: 30 мл; Цена: 14,10€ за 100 мл

  • Anatomicals The Buff Stuff Citrus Body Scrub 
Още един продукт, който не ми хареса. Този скраб е твърде нежен и не прави нищо, освен това лимоновият аромат ми напомня на продукта, с който си чистя тоалетната, защото е също толкова неестествен. Можете да го пропуснете!

Размер: 50 мл; Цена: 6€ за 200 мл

  • REN V-Cense Revitalising Night Cream 
Не съм пробвала продукта все още, защото имам ТОНОВЕ отворена козметика в момента, а той си е запечатан и си го пазя за в бъдеще. Изглежда обещаващо обаче!

Размер: 15 мл; Цена: 45€ за 50 мл

  • Amika Nourishing Mask 
Не съм пробвала и тази маска за коса, но нещата на Amika все изглеждат страхотно, а ароматът им е убийствен! Искаше ми се да има по-голяма мостра, нещо като 50 мл, защото на моята коса тази е за еднократна употреба. T_T Пълният размер е толкова скъп, страх ме е, че много ще ми хареса като предишния им продукт (беше олио за коса).

Размер: 10 мл; Цена: 29€ за 250 мл

  • ModelCo Highlighting Trio Champagne | Peach Bellini | Bronze
Направо се влюбих в този продукт, толкова е удобен! Не съм споменавала, но в момента направо си живея на две места, защото посещавам приятеля ми толкова често, че половината седмица съм у тях. Разбира се, в един момент трябваше да имам цялата ми козметика там, за да си имам пълна рутина и тогава дойде този продукт. Заради кремообразната текстура мога да го нанеса и прелея с пръсти, така че няма нужда от четки (тъй като нямам резервни за всички четки за лице). Влюбих се в хайлайтъра Champagne, стои много красиво на светлата ми кожа! Вече имам Peach Bellini в прахообразен вариант, но двата цвята са доста различни, но пък ми харесват. Дори ми харесва и понякога използвам бронзъра, което е много необичайно за мен, но кремообразната текстура го прави много лесен за леко нанасяне и преливане.

Размер: 3,6 гр; Цена: 16€
That was all in the November box. I am thinking of getting the December and calling it quits for a while because I am stuck with awfully a lot of stuff again. The December box will have a LOC lipstick and Birchbox even let us pick the shade so I am definitely getting it. And more about the LOC lipsticks later this year because they are absolutely fantastic and I am preparing a review for you!

Have you used any of these products and did you like them?  
Това беше всичко в ноемврийската кутия. Мисля да си взема декемврийската и да спра, тъй като в момента отново имам твърде много неща. Декемврийската кутия обаче ще има червило на LOC и Birchbox дори ни даде да си изберем цвят, така че нямаше как да я пропусна. А повече за червилата на LOC по-късно тази година, защото са абсолютно фантастични и ви подготвям ревю!

Използвали ли сте някои от продуктите и харесаха ли ви?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^