Thursday, November 12, 2015

Birchbox France November 2015

The Birchbox came yesterday and as I always I was more than excited to receive it... and I was almost late for class because I had to check the content before I leave.  Birchbox пристигна вчера и както винаги нямах търпения да я получа... И почти закъснях за практика, защото трябваше да видя какво има вътре преди да изляза. 
The box this month is in collaboration with Ba&sh (a brand I have never heard of before) and it seems that you had the option to pick the design of the box. I don't know if I did that and I forgot or if I lost the email and never bothered to reply to their questionnaire but well... I got the prettier design anyway.  Кутията тази месец е колаборация с Ba&sh (марка, която не бях чувала) и изглежда е имало опцията да си избереш дизайна на кутията. Не знам дали съм го направила и съм забравила, или имейлът се е изгубил и не съм го видяла изобщо... Но пък поне получих по-хубавият дизайн. 
The lighting today was great, I played around taking photos all morning.  Осветлението днес беше чудесно и си поиграх да снимам снимки цяла сутрин. 
The flyer says all of the products included in the box are favorites of the creators of Ba&sh. Картичката със всички включени продукти казва, че са любими на създателите на Ba&sh. 
Here is the content. After the not very exciting October box, the November box is again amazing and Birchbox are showing one more time they make the best boxes in France.  Ето го и съдържанието. След не чак толкова вълнуващата октомврийска кутия, ноемврийската отново е страхотна и Birchbox за пореден път доказват, че правят най-хубавите кутии във Франция. 
The design is indeed cute, I quite like all the special designs for the past half a year.  Дизайнът наистина е много приятен, доста ми допадат специалните дизайни през последната половин година. 
Balance Me 
Congested Skin Serum 
Full size: 15 ml / 22€ (sample size - 7 ml) 


I was first introduced to Balance Me by Birchbox and I really liked them as a brand. Their ingredients are really good and this serum seems very exciting. It smells very herbal and soothing and we'll see what it will do for my skin. 
Balance Me
Congested Skin Serum
Пълен размер: 15 мл / 22€ (мострен размер - 7 мл) 

Birchbox първи ме запознаха с Balance Me и много ми допаднаха като марка. Съставките им са много добри, а този серум изглежда интересно. Ухае много билково и успокояващо и ще видим какво ще направи за кожата ми. 
Absolution 
La Crème Du Teint #Light 
Full size: 30 ml / 38€ (sample size - 15 ml) 


Another brand Birchbox introduced me to. I have a face mask by them. The good thing is this BB cream/foundation is indeed quite pale. The bad part is it's too yellow for my neutral undertone and it makes me kinda sicklish. I tried it on today and as a formula it's not bad. But I'll have to figure out a way to neutralize the undertones. Again, the ingredients are quite good. 
Absolution
La Crème Du Teint #Light
Пълен размер: 30 мл / 38€ (мострен размер - 15 мл)

Още една марка, с която ме запозна Birchbox. Имам маска за лице от тях. Хубавото е, че този BB крем/фон дьо тен наистина е доста светъл. Лошата част е, че е твърде жълт за моя неутрален подтон и ме прави болнава. Пробвах го днес и формулата не е лоша. Но ще трябва да измисля как да неутрализирам подтона. Отново съставките са доста добри. 
Eugène Perma Professionnel
Rituel Aquathérapie The Shampoo
Full size: 250 ml - 15,50€ (sample size - 50 ml)


Yay for a sulfate free shampoo, it smells nice. I haven't had the chance to try it out yet but it seems very promising. It's also suitable for my hair type. 
Eugène Perma Professionnel
Rituel Aquathérapie The Shampoo
Пълен размер: 250 мл - 15,50€ (мострен размер - 50 мл)

Ура за безсулфатен шампоан, и ухае приятно. Не съм го пробвала още, но изглежда много обещаващо. И е подходящ за моя тип коса. 
Rituals 
Zensation Foaming Shower Gel 
Full size: 200 ml / 8€ (sample size - 50 ml) 


At first I thought this was a face mist and thank god I didn't spray it directly on my face (because I was right about to go for class as I mentioned) because this shower gel foams right away and it ends up looking like a shaving foam. It's very cool and the idea of a self-foaming product is strangely way too exciting. The scent is super lovely! I foresee a future favorite. 
Rituals
Zensation Foaming Shower Gel
Пълен размер: 200 мл / 8€ (мострен размер - 50 мл)

Първоначално си помислих, че е спрей за лице и добре, че не се напръсках директно (тъй като, както казах, тъкмо излизах), защото този душ гел става на пяна моментално и изглежда като пяна за бръснене. Много е готин и идеята за пенещ се душ гел е странно заинтригуваща. Ароматът е много приятен! Предвиждам бъдещ любимец. 
Lord & Berry 
Neutral Lip Liner #Silhouette
Full size: 9 g / 16€ (sample size - 0,5 g) 

Murfeishun had a super lovely red lip pencil by this brand I was so tempted by it (but I have plenty of reds). I am quite happy to receive a lip pencil by this brand, especially since this one as a transparent one seems very multifunctional and as someone who never ever wears lip pencil I might start doing it. 
Lord & Berry
Neutral Lip Liner #Silhouette
Пълен размер: 9 гр / 16€ (мострен размер - 0,5 гр)

Murfeishun имаше много красив червен молив за устни на тази марка и бях много изкушена от него (но пък имам достатъчно червено). Много съм доволна да получа молив за устни на марката, особено след като е безцветен и изглежда много мултифункционален, а и като човек, който никога не носи моливи, може би ще започна да го правя. 
The Birchbox accessories are back and this time we have a tiny pouch with the same design as the brand. I put it my handbag right away.  Аксесоарите на Birchbox се върнаха и този път е малко несесерче със същия дизайн като на кутията. Моето замина в чантата веднага.
Again, a very strong and well balanced box by Birchbox, I am very very pleased to receive it.


What do you think about the content? 
Отново, много силна и добре балансирана кутия на Birchbox, много съм доволна да я получа.


Какво мислите за съдържанието?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^