Saturday, October 8, 2016

Birchbox France September 2016

I am a little bit late with showing you the anniversary Birchbox but because of migraine crisis my computer time has been quite limited these past two weeks.  Малко закъснявам с отварянето на юбилейната Birchbox, но заради периоди на мигрена, времето на компютъра ми беше доста ограничено през последните две седмици. 
The anniversary box came with another box as a gift, one of the past boxes for this year. I got February's box which I already had. I think I canceled my subscription right after I got it and it's a shame I didn't receive one of the boxes I missed but nevertheless I quite like what I got inside.  Юбилейната кутия пристигна с друга кутия като подарък, една от предишните за тази година. Аз получих февруарската кутия, която вече имах. Мисля, че си прекъснах абонамента точно след нея и е жалко, че не получих една от тези, които изпуснах, но така или иначе много ми харесва какво има вътре. 
From the products I received 2 were new, and 3 I got in the past box.  От продуктите, които получих 2 бяха нови, а 3 вече имах от предишната кутия. 
 • Polaar Polar Night Revitalizing Cream. I am really happy to received this cream again. It's a lovely sleeping pack for winter, the fragrance is nice, the texture is thick but it doesn't leave a sticky film. This is quite expensive and I already have a sleeping pack I love so I won't be getting but I'll gladly use it again. 

Size: 30 ml; Price: 42,90€ for 50 ml 
 • Thermaliv Thermal Mud Wrap From Balaruc-Les-Bains. At first I thought this is a clay mask and I slapped on the face and good I decided to check the instructions right away because it turned out it is not meant to be used on the face. It's a body mask you have to warm up to 40C. This is quite messy and I honestly don't see myself first warming that up, then putting it on my body. 
Size: 50 ml; Price: 15,90€ for 250 ml
 • Rich Miracle Renew CC Shampoo. I used half of my previous sample and well, it's a decent shampoo but so are most shampoos. It smells nice, it washes my hair and it doesn't irritate my scalp. Would I pay 15€ for it? Absolutely not.

Size: 30 ml; Price: 14,90€ for 250 ml
 • LOC Vibrant Matte Lipstick #Uncorked. I had this lipstick in the previous box. I recently lost my makeup bag and I was super sad because the season for it had just come. This lipstick is fantastic! The shade is absolutely beautiful dark berry with red undertone which is quite hard to find. The lipstick itself is beautifully matte and it doesn't budge all day. I can spend 8 hours with it on while eating and drinking in the mean time and it's still there looking good. On top of that it doesn't dry out my lips like a lot of matte lippies do so it's an absolute holy grail. The brand has 3 shades one of which is an unwearable for me nude but the other one is a lovely classic red which I already ordered. I am thinking of reviewing this lipstick for the blog because it's been a while since I've been this impressed.


Size: 0,6 g; Price: 8,50€ 
 • Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream | Cleanser | Moisturizing Lotion. My cleanser came smashed and it had leaked and got all the products messy and there's not much left in it. This is a Taiwanese brand and as always I am super excited to receive anything AB. The brand seems to be quite niche since I can only find it in Birchbox. These products are all quite pricey so I expect them to perform exceptionally, especially since squalane is a really great ingredient for dehydrated skin. The cream is nice, it has a really weird super thick almost glue-like texture. The moisturizing lotion which is something between a toner and a first essence in my opinion, is excellent, it provides light hydration and it leaves my skin prepared for the next step. I only tried the cleanser once so far and it did what any cleanser should do, cleanse my face without leaving it dry. 

Size: 5 ml | 5 ml | 5 ml; Price: 69€ | 26€ | 36€ for 28 ml | 120 ml | 200 ml 
 • Polaar Polar Night Revitalizing Cream. Много се радвам, че получавам този крем отново. Страхотна маска за спане е през зимата, ароматът е приятен, текстурата е гъста, но не остава лепкав филм. Доста е скъп, а и вече имам маска за спане, която обожавам, така че няма да си го взема отново, но ще го използвам с удоволствие. 
Размер: 30 мл; Цена: 42,90€ за 50 мл
 • Thermaliv Thermal Mud Wrap From Balaruc-Les-Bains. Първоначално си помислих, че това е глинена маска и си намазах лицето, и добре че се сетих да проверя инструкциите веднага, защото се оказа, че не трябва да се ползва на лице. Това е маска за тяло, която трябва да се затопли до 40C. Звучи ми доста цапащо и честно казано, не се виждам да я затоплям и после да се мажа по тялото. 
Размер: 50 мл; Цена: 15,90€ за 250 мл
 • Rich Miracle Renew CC Shampoo. Използвала съм половината от предишната мостра и е приличен шампоан, както са повечето шампоани. Мирише приятно, измива косата и не дразни скалпа. Бих ли дала 15€ за него? Абсолютно не. 
Размер: 30 мл; Цена: 14,90€ за 250 мл
 • LOC Vibrant Matte Lipstick #Uncorked. Имах това червило в предишната кутия. Наскоро загубих козметичния си ненесер и ми беше много тъжно, защото тъкмо му беше дошъл сезона на това червило. Червилото е фантастично! Цветът е много красива тъмна боровинка с червен подтон, който се намира досто трудно. Самото червило е прекрасно матово и не мърда по цял ден. Мога да прекарам 8 часа с него докато хапвам и пийвам междувременно и все още изглежда добре. И освен това не ми изсушава устните както правят много матови червила, затова си е тотално попадение. Марката предлага общо 3 цвята, един от които е неносим за мен нюд, но другият е красиво класическо червено, което вече си поръчах. Най-вероятно ще напиша ревю за това червило в блога, защото отдавна не съм била толкова впечатлена. 
Размер : 0,6 гр; Цена: 8,50€ 
 • Essonce Squalane Oxygen Regenerating Cream | Cleanser | Moisturizing Lotion. Моят клийнзър пристигна смачкан и беше потекъл, и изцапал всичките продукти, и нямаше много останало от него. Това е тайванска марка и както винаги много се радвам да получа нещо AB. Марката изглежда доста непопулярна, тъй като я намирам само в Birchbox. Тези продукти все са доста скъпи и очаквам да се справят блестящо, особено след като скуалан е страхотна съставка за дехидратирана кожа. Кремът е много приятен, има странна много гъста консистенция, почти като лепило. Хидратиращият лосион, който е нещо между тоник и първа есенция, е прекрасен, предлага лека хидратация и подготвя кожата ми за следващата стъпка. Пробвах клийнзъра само веднъж и направи това, което всеки клийнзър трябва да прави, почисти лицето ми без да го изсуши. 
Размер: 5 мл| 5 мл | 5 мл; Цена: 69€ | 26€ | 36€ за 28 мл | 120 мл | 200 мл
The September box came with a different design, it's smaller than usual and I don't like it because it makes it completely useless for storing items. I use the rest of the boxes to store sheet masks, hair accessories, jewelery, etc but this one is going to be thrown away.  Сепмтемврийската кутия пристигна с по-различен дизайн, по-малка е от обикновено и не ми харесва, защото я прави безполезна за съхранение на предмети. Използвам останалите кутии за съхранение на маски, аксесоари за коса, бижута и т.н., но тази ще бъде изхвърлена. 
The box is a collaboration with the brand Wear Lemonade. Their designs are not really my style plus they seem highly overpriced.  Кутията е в колаборация с марката Wear Lemonade. Техните дизайни не са ми по вкуса, плюс че изглеждат доста надценени. 
In the box I found the following items:
 • Revlon Professional Uniq All In One Hair Treatment Lotus. The packaging of this product really looked like a glue to me at first glance. I already had the chance to use this several times and I can't say it does much for my hair but the fragrance it leaves is really nice. 

Size: 9 ml ; Price: 16,90€ for 150 ml 
 • Rituals The Ritual Of Sakura Magic Touch Body Cream. I already received the shower gel from this collection once and I absolutely loved it! This is a fantastic body cream, it's rich and it leaves my skin feeling moisturized and silky. I love everything cherry blossom related so the fragrance is a dream for me! I am definitely getting the full size once I use up some body creams. I am also interested in the The Ritual Of Dao. 
Size: 75 ml; Price: 17,50€ for 200 ml 
 • Huygens La Crème Visage Supernature. Huygens is one of the brands I am particularly interested in. This cream has that typical herbal scent that might be too strong for some people (personally I am on the verge). The cream has a light texture but once applied it leaves a film. I didn't notice doing something special about my face from the couple of times I have tried it but it's nice light to medium moisturizer. 

Size: 10 ml; Price: 27,90€ for 75 ml
 • Peony Cosmetics Lipstick #Simona. I think this is one of Birchbox's brands. The packaging is super cute and I was excited about it but first of all Simona is a pale pastel pink which looks horrendous on me. On top of that the lipstick doesn't apply evenly and it looks super patchy. The fragrance is disastrous and it smells like a lipstick I got from the Chinese "Everything for 2€" store. The other two shades are quite pretty but nevertheless this is product I do not see myself using. Birchbox, do you really think you can slap "cruelty free and vegan" on such a cheap horrendous product and sell it for 17€!? 


Size: 3,6 g; Price: 17€ 
 • Wear Lemonade Scarf Le Mini Dalida. I said I don't like the designs of this brand but this scarf is quite lovely and I found myself wearing it a lot since I got it. I love scarves so this was definitely a nice touch. Again, I only find it weird that such a not exceptional quality scarf would be sold for 20€. 
Size: 90cm x 90cm; Price: 20€
В кутията намерих следните продукти:
 • Revlon Professional Uniq All In One Hair Treatment Lotus. Опаковката на този продукт много ми приличаше на лепило на пръв поглед. Вече имах възможнжостта да го използвам няколко пъти и не мога да кажа, че прави нещо за косата ми, но ароматът, който оставя е много приятен. 
Размер: 9 мл ; Цена: 16,90€ за 150 мл
 • Rituals The Ritual Of Sakura Magic Touch Body Cream. Вече получих душ гела от тази колекция веднъж и се влюбих в него! Това е фантастичен лосион за тяло, богат е и оставя кожата ми хидратирана и мека. Обожавам всичко с черешов цвят и ароматът е прекрасен за мен! Определено ще си взема пълния размер след като използвам някои от наличните лосиони. Интересува ме и The Ritual Of Dao. 
Размер: 75 мл; Цена: 17,50€ за 200 мл
 • Huygens La Crème Visage Supernature. Huygens е една от марките, които много ме интересуват. Този крем има типичния аромат на билки, който може да бъде твърде силен за някои хора (лично аз съм на ръба). Кремът има лека текстура, но веднъж нанесен оставям филм. Не забелязах да прави нещо специално за лицето ми, от няколкото пъти, които съм го ползвала, но е приятен лек до среден хидратант. 
Размер: 10 мл; Цена: 27,90€ за 75 мл
 • Peony Cosmetics Lipstick #Simona. Мисля, че това е една от марките на Birchbox. Опаковката е супер сладка и нямах търпение да го пробвам, но Simona е бледо пастелно розово, което на мен изглежда ужасяващо. Освен това, червилото не се нанася равномерно и стои на парцали. Ароматът е отвратителен и мирише на червило, което съм си купила от китайския "Всичко за 2€" магазин. Другите два цвята са хубави, но така или иначе не се виждам да използвам продукта. Birchbox, наистина ли си мислите, че можете да сложите "cruelty free и веган" на такъв евтин ужасен продукти и да го продавате за 17€?
Размер: 3,6 гр; Цена: 17€
 • Wear Lemonade Scarf Le Mini Dalida. Казах, че не ми харесват дизайните на тази марка, но този шал е много приятен и го носех доста често откакто го получих. Обожавам шалове, така че това беше приятна изненада. Отново, намирам за странно, че шал с неособено добро качество се продава за 20€. 
Размер: 90см x 90см; Цена: 20€

This was everything in the anniversary box! I can't wait for the October one!

It took me quite a while to write this review. I hope you enjoyed this post and tell me what do you think about Birchbox September? ^^ 
Това беше всичко в юбилейната кутия! Нямам търпение да получа октомврийската!

Отне ми доста време да напиша това ревю. Надявам се, че ви беше интересно и ми кажете какво мислите за Birchbox септември? ^^ 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^