Tuesday, December 17, 2013

Walk with me in Toulouse (part 1)

 This post took me a lot more time than I expected. I warn you it's photo heavy.

Toulouse is a city in Southern France, part of department Haute-Garonne and region Midi-Pyrénées. It was the capital of the region historical region Occitania. In fact the headquarters of L'Occitane are really close to it. Their flag was a yellow cross on a red background and it was kept as flag of Toulouse.
Toulouse is also known as La Ville Rose (The Pink City). Thus because the red bricks are really often used for building. Though it needs a lot of imagination to consider then pink.

Тази публикация ми отне повече време отколкото очаквах. Предупреждавам ви, че има много снимки.

Тулуза е град в Южна Франция, част от департамента От-Гарон (или Горна Гарона) и региона Миди-Пирене (Средни Пиренеи). Била е столица на историческия регион Окситания. Всъщност главният офис на L'Occitane се намира съвсем наблизо. Флагът им е бил жълт кръст на червен фон и е запазен и до днес като знаме на Тулуза.
Тулуза е също така известна и под името Розовият град. Името идва от червените тухли, които много често са използвани при строителството на сгради. Въпреки че доста въображение трябва, за да се счетат за розови. I started my walk from Busca. The neighborhood I live in which is considered to be distant center of the city. After I took the bus I left on Esquirol, one of the central bus and subway stations.

Разходката ми започна от Бюска. Кварталът, в която живея, който е смятан за далечен център. След като хванах автобуса слязох на Ескирол, една от централните автобусни спирки, както и на метрото.If you are wondering why all of the shops are closed, it was Sunday. In France there's a law prohibiting shops to work on Sunday. Though I heard recently some shops claimed themselves against it and they opened doors on Sunday as well. 

Ако се чудите защо всички магазини са затворени, беше неделя. Във Франция има закон забраняващ на магазините да работят в неделя. Но чух, че някои магазини са се обявили против него и са отворили врати и в неделя.  Streets central Toulouse are small, everything but straight and the pavements are so thin that people are often walking on the street. And since the central part is accessible by car, it makes it a living hell for drivers.

Улиците в централна Тулуза са малки, всичко друго, но не и прави, а тротоарите са толкова мънички, че хората често вървят по улиците. И тъй като централната част е достъпна и кола, това направо вбесява всички шофьори. When it comes to shopping, Toulouse it has it all! From Chinese shops to stores of Louis Vuitton. Though prices are significantly higher than in Eastern Europe. For instance brands like L'Oréal, Maybelline, Max Factor are much much more expensive than in Bulgaria.

Ако става въпрос за пазаруване, в Тулуза има почти всичко. От китайски магазини, до бутици на  Louis Vuitton. За съжаление цените са значително по-високи от тези в Източна Европа. Например марки като L'Oréal, Maybelline, Max Factor са много по-скъпи отколкото в България. Here I am in front of Capitole. Capitole is a huge square but since on that day there was some event, I couldn't take a photo of it. The building you see is the City Hall. It's absolutely fascinating!

Ето ме и пред Капитол. Капитол е огромен площад, но тъй като на този ден е имало някакво събитие, не можах да го снимам. Сградата, която виждате е кметството. Направо зашеметяващо! Here are the famous red bricks! Those buildings are very typical for Toulouse.

Ето ги и прочутите червени тухли! Този тип сгради са много типични за Тулуза.
 I am going right under the City Hall where there's entrance and I can go to the other side.

Минавам под кметството, защото точно под него има вход, който ми позволява да премина от другата страна.  Inside there's a statue of Henry IV. We were wondering if he had a residence here but it turned out we were wrong.

Вътре има статуя на Анри IV. Чудехме се дали е имал резиденция тук, но се оказа, че не сме били прави.
The center of the city is very beautiful though almost always extremely crowded. Streets are confusing and it's really easy to get lost. But by getting lost you may discover "hidden" interesting shops. 

Центърът на града е много красив и почти винаги има ужасно много хора. Улиците са доста объркващи и е много лесно да се загубиш. Но загубвайки се може да откриеш някое "скрито" интересно магазинче. 
Jean Jaurès is the station where both subway lines cross. I strongly advise you not to come here on Friday afternoon because I nearly got crushed several times.

Жан Жорес е станцията където двете линии на метрото се пресичат. Горещо ви съветвам да не идвате тук в петък следобяд, защото няколко пъти почти бях смазана.


That's the magical card for public transport.

Магическата карта за градския транспорт.Toulouse is so far the only city I've been to where there are doors blocking people's way to the rails on every station. It is very safe for children as the doors only open when the subway arrives. 

Тулуза засега е единственият град, в който съм била и където има врати на всяка станция, които блокират достъпа на хората до линиите. Съвсем безопасно е за деца, защото вратите се отварят само когато метрото пристигне. Here I'm walking on the alley from Esquirol to François Verdier.

Тук вървя по алеята от Ескирол към Франсоа Вердие.


And this is what saves when I don't know the direction.

И ето какво ме спасява когато не знам посоката.

I hope I am not mistaken but this must be the cathedral Saint-Etienne which is quite impressive as you can see!

Дано не се бъркам, но това трябва да е катедралата Сент-Етиен, която е доста впечатляваща както виждате!
That's a monument for all the people in the region who fought for France during the first world war. It was getting renovated when I took the photo.

Това е паметник на всички хора от региона, които са се борили за Франция през Първата световна война. Когато заснех снимката все още го обновяваха.


This post was slowed down with months but unfortunately I didn't have a lot of free time and my blog's been very dead lately. I will try to make it up for it during Christmas holiday. I promise I will post second part very soon. :)

Тази публикация беше забавена с месеци, но за съжаление нямах много свободна време и напоследък блогът ми е доста умрял. Ще се опитам да ви се реванширам за коледната ваканция. Обещавам, че ще пусна втората част скоро! :) 

1 comment:

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^