Monday, October 29, 2018

REVIEW: L'Oreal Detox Mask Pure Clay

Moving on with my L'Oréal Pure Clay Masks reviews, after reviewing the Brightening Mask, this is the Detox.  Продължавайки с ревютата на L'Oréal Pure Clay маските, след като написах това за Brightening Mask, ето го и следващото за Detox. 
The mask comes in heavy glass tub, it definitely feels luxurious but it's not practical for traveling. It contains 50 ml of product and I got mine for 50% but it usually retails for around 10€ in France.  Маските пристигат в тежки стъклени буркани, и определено се чувстват луксозни, но не са практични за пътуване. Съдържа 50 мл продукт и аз взех моята с 50% намаление, но се продават за около 10€ във Франция.
L'Oréal says you can use this for 10 masks but I've used it way over 20 times by now and I have half of it left. I apply a sheer layer because it's gentler to my skin.  L'Oréal твърди, че можете да си направите 10 маски, но аз съм я ползвала над 20 пъти досега и ми остава още половината. Аз нанасам много тънък слой, защото е по-нежен към кожата. 
The detox mask is your typical clay mask that is supposed to cleanse your skin and help with blackheads.  Детоксикиращата маска е типичната глинена маска, която трябва да почисти кожата и да помогне за черните точки. 
I'm not going to lie, this is my least favorite out of the 3 masks I tested. I usually use it when my nose looks congested or when I have a breakout.  Няма да лъжа, тази маска ми е най-малко любимата от 3-те, които тествах. Обикновено я използвам когато носът ми изглежда с запушени пори или когато имам пъпка.
Kaolin is a a type of clay often used in clay masks, it's an absorbent and it's great for mattifying oily skin. Montmorillonite is a mineral used as a viscosity control agent. Lecithin is a moisturizer, an emollient, an emulsifier and an antioxidant. Polysorbate 20 is a surfactant and an emulsifier. Butylene Glycol and Propylene Glycol are solvents and moisturizers. CI 77499 is a black iron oxide and it's what gives the mask its gray color. Oryza sativa Starch (rice), Moroccan Lava Clay (aka ghassoul) and Charcoal Powder are absorbents. Caprylyl Glycol is a moisturizer and an emollient. Citric Acid is a pH adjuster. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Polyglycerin-10 is a moisturizer. Polyglyceryl-10 Myristate and Polyglyceryl-10 Stearate are emollients. Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol and Chlorphenesin are preservatives. Linalool and Limonene are fragrances.


You can find the ingredients on CosDNA here
Kaolin е тип глина, който често се използва в глинените маски, абсорбатор е и е чудесен за матиране на мазна кожа. Montmorillonite е минерал, който се използва като агент, контролиращ вискозността. Lecithin е хидратант, емолиент, емулгатор и антиоксидант. Polysorbate 20 е сърфъктант и емулгатор. Butylene Glycol и Propylene Glycol са разтворители и хидратанти. CI 77499 е черен железен оксид и придава на маската сивия ѝ цвят. Oryza sativa Starch (ориз), Moroccan Lava Clay (гасул) и Charcoal Powder са абсорбатори. Caprylyl Glycol е хидратант и емолиент. Citric Acid е регулатор на pH. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Polyglycerin-10 е хидратант. Polyglyceryl-10 Myristate и Polyglyceryl-10 Stearate са емолиенти. Sodium DehydroacetatePhenoxyethanol и Chlorphenesin са консерванти. Linalool и Limonene са ароматизатори.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.
This mask contains a lot of absorbents and it definitely feels drying. I try not to stay too long with it on (~ 10 minutes) because otherwise I feel like my skin will start cracking. It's good for drying pimples and cleansing but I need to pack on the moisture straight after it because it doesn't feel very pleasant.  Маската съдържа доста абсорбатори и определено се чувства изсушаваща. Опитвам се да не стоя много време с нея (~около 10 минути), защото иначе имам чувството, че кожата ми ще се напука. Добра е за изсушаване на пъпки и почистване, но определено трябва да наблегна на хидратацията след нея, защото усещането не е приятно. 
The English version of the mask also claims it's brightening but I didn't see any brightening after use. When my skin is dull, this mask doesn't help at all and it's an especially bad idea if the dullness is due to dehydration.  Английската версия на маската твърди, че е избистряща, но аз не видях никакво избистряне след употреба. Когато кожата ми е повехнала, маската не ми помага и е особено лоша идея, ако повехналостта е в следствие на дехидратация. 
As I mentioned, I use very thin layers of this because otherwise my skin gets very dried out so the mask is very economical. It has a typical clay mask fragrance, it's earthy and non-offensive.  Както споменах, използвам много тънки слоеве от маската, защото иначе кожата ми се изсушава, така че е много икономична. Има типичен аромат на глинена маска, земен и ненатрапчив. 
I honestly wish, they added some emollients in this because it would have been gentler to my skin. If you have oily or combination skin that is acne prone, you might like this more than me. If I had a sample size before purchasing, I don't think I would have bought this.  Наистина ми се искаше да бяха добавили емолиенти в нея, защото щеше да е далеч по-нежна към кожата ми. Ако имате мазна или комбинирана кожа, която е склонна към акне, може би ще ви допадне повече от колкото на мен. Ако имах мостра преди да я купя, не мисля, че бих направила покупката.
I haven't tried multimasking with this mask yet but maybe I should pack a more moisturizing mask on my cheeks and forehead and use this one on my nose and chin.  Не съм пробвала да използвам няколко маски едновременно с тази маска все още, може би  трябва да сложа нещо по-хидратиращо на бузите и челото докато използвам тази маска само на носа и брадичката.
Wrapping this up, this is a very typical clay mask. It can be drying if your skin doesn't overproduce sebum. It helps with pimples and blackheads but it's not the gentlest option out there.

What I like: 
 • Relatively affordable (10€)
 • Reasonable amount of product (50 ml)
 • Luxurious packaging 
 • Inoffensive fragrance 
 • Helps with pimples and blackheads
What I don't like: 
 • Packaging is heavy and not travel-friendly
 • Mask can be very drying 
All in all: 3/5

Обобщено, това е много типична глинена маска. Може да бъде изсушаваща, ако кожата ви не произвежда много себум. Помага за пъпки и черни точки, но не е най-нежната възможна опция.

Какво ми харесва: 
 • Сравнително достъпна (10€)
 • Разумно количество продукт (50 мл)
 • Луксозна опаковка 
 • Ненатрапчив аромат 
 • Помага за пъпки и черни точки
Какво не ми харесва: 
 • Опаковката е тежка и не е удобна за пътуване
 • Маската може да бъде много изсушаваща  
All in all: 3/5

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^