Thursday, June 25, 2015

GoodBox Bulgaria June 2015

Surprise, surprise! I am in Bulgaria for 2 weeks and I just received the newest Bulgarian beauty box I ordered from my mom! (But I had to steal to take pics and show it to you because their concept is pretty good.) Изненада, изненада! В България съм за 2 седмици и току що получих новата българска кутия, която поръчах за майка ми! (Но трябваше да си я открадна, за да я снимам и да ви я покажа, защото концепцията е доста добра.)

Good Box is oriented towards bio and organic beauty. I am not someone who strives against organic cosmetics but I am often buying bio foods in since I moved in France. 
Good Box е ориентирана към био и органичната красота. Самата аз не се насочвам изцяло към органичната козметика, но често си купувам био храни откакто живея във Франция.
My initial thoughts when I received the box were that it's quite heavy compared to the previous Bulgarian boxes I've had. Of course this is mostly due to the heavy glass juice bottle. Still, the box was quite full. Първото ми впечатление когато получих кутията е, че е доста тежка сравнена с предишни български кутии, които съм имала. Естествено това се дължи най-вече на тежкото съклено шише със сок. Все пак, кутията е съвсем пълна.
Personally, I would be a bit disappointed that half the content of the box is different type of treats. I don't really mind one or two as a bonus but in this case Good Box have seriously overdone it, in my opinion. Here we see a Coconut Cookie by Vanilla Kitchen (they're super famous in Bulgaria and I'm dying to try their cakes one day). What seems to be a Cereal Bar by Ayurveda, this product personally doesn't excite me because I entered a bio shop in Stara Zagora few days ago and I saw how terribly overpriced the brand is. On top you see Soap Nuts by Planet Pure, this product seems extremely interesting and I have never seen anything like this. You simply put the nuts in the washing machine and through the process of saponification they will foam and wash the clothes. I will look for this in France because I would love to see if this natural product does the same job as the highly polluting washing powders. The last product is a tiny Linden Honey by Samaritans. This isn't particularly interesting for me because amazing quality bio honey is still widely available in Bulgaria. Лично аз, бих била леко разочарована, ако половината съдържание на кутията са разни десертчета. Нямам нищо против едно или две като бонус, но в този случай Good Box сериозно са прекалили, по мое мнение. Тук виждаме Кокоска Ескимоска на Vanilla Kitchen (които са супер известни в България и си умирам да им пробвам тортите един ден). Нещо, което прилича на Зърнено Блокче на Ayurveda, този продукт нещо не ме впечатлява, защото влязох в био магазин в Стара Загора преди няколко дни и видях колко ужасно надценена е тази марка. Отгоре виждате Сапунени Ядки на Planet Pure, този продукт изглежда ужасно интересно и никога не съм виждала нещо такова. Слагате ядките в пералнята и чрез процеса на сапонификация те ще се разпенят и ще измият дрехите. Ще потърся нещо подобно във Франция, защото с голям интерес ще проверя дали вършат същата работа като много замърсяващите прахове за пране. Последният продукт е малко Липово Медче на Samaritans. Този продукт не ми е особено интересен, тъй като био мед с прекрасно качество се намира почти навсякъде в България.
Next is the product Good Box revealed and the one that made me think the box should definitely be worth it - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" by Wooden Spoon. I would love to try this product mostly because it's chemical UV filters free and I am super sensitive towards chemical filters in Western brands (Surprisingly the Japanese Bioré formulation is just fine, I will talk to you about it soon because it's amazing!) The ingredients are great, definitely the best product in the box. The next two products are a tea sample of Blackcurrant and Acai Berry Tea by Clipper (not sure if this is the actual brand, if I am mistaken please say so, so I can correct it). The mix of this tea looks super super curious, my mom is not a tea lover so maybe she will let me have it... hehe! The other sample is of Damage Preventing Facial Emulsion by Bioffica Toscana, to be honest while it's bio certified the ingredients aren't all that impressive, synthetic ingredients and fatty alcohols are present at the top of the list. I wish they gave us at least 10 ml sample because it's hard to test skincare from a 4 ml sachet. Следващият продукт е този, който Good Box разкри и който ме накара да си помисля, че кутията определено ще си струва - Organic Sunscreen Lotion "Baby & Family" на Wooden Spoon. С удоволствие бих го пробвала, защото е без химични UV филтри, а аз съм много чувствителна към тях в западните марки (Изненадващо с формулата на японското Bioré нямам никакъв проблем, ще ви говоря скоро за него, защото е прекрасен!) Съставките са чудесни, определено най-добрият продукт в кутията. Следващите два продукта са мостра на чай с Касис и Акай Бери на Clipper (не съм сигурна дали това е марката, ако не е кажете да го поправя). Миксът на този чай изглежда много много интересно, мама не обича чай особено много и може би ще ми го даде...хехе! Другата мостра е на Damage Preventing Facial Emulsion от Bioffica Toscana, и честно казано въпреки, че е био сертифицирана има синтетични съставки и маслени алкохоли в началото на листа. Иска ми се да ни бяха дали поне 10 мл, трудно се тества бяла козметика с 4 мл саше.

Next is Bio Pineapple Juice by Polz, my mom doesn't like pineapple so definitely someone else will have it. I am kinda against such products in this type of box, first of all while bio and without extra sugar added, the juices are still quite unhealthy because it's still basically water and sugar only (no fibers left to help you process the sugar) and second the vitamins in the juice "die" (vitamin C is super unstable) shortly after squeezing it out so a bio bottled juice is not much different than most juices on the shelf in the supermarket. Home made freshly squeezed juice is always the best! The other product is AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. While the ingredients are written in a fancy manner on the packaging I see it still has sulfates so I wonder how much different will it be than any other dish soap. I guess I will wait for my mom to tell me if she finds it less aggressive.  Следва Био Сок от Ананас на Polz, мама не обича ананас, определено някой друг ще го пие. Леко съм против такива продукти в тази кутия, първо защото дори и био и без добавена захар, соковете все пак са доста вредни, защото са си само захар и вода (без фибрите, които помагат за обработването на захарта) и второ, защото витамините в сока "умират" (витамин С е много нестабилен) много бързо след изстискването, затова дори и био сок, веднъж бутилиран не е кой знае колко по-различен от повечето сокове на рафта в супермаркета. Ръчно изстискан сок вкъщи все още си е най-добре! Другият продукт е AlmaWin Dish Soap Wildrose Melissa. Нищо, че съставките са написани по много готин начин, все още има сулфати и се чудя колко ли по-различен ще е от останалите препарати за миене на чинии. Явно ще изчакам мама да каже дали е по-малко агресивен.
This product is all alone because I originally forgot to take pictures of it. This is a home made soap called Summer Freshness by the Bulgarian brand NaNa Green Home. Don't get deceived by the photo, it's actually really tiny. Ingredients are superb, it's indeed a true soap made through the process of saponification from a strong base and oils. Such soaps are hard to find nowadays and personally I would love to try this brand's soaps... if they have it in bigger sizes.


So, for a first box, my final verdict is that Good Box did a decent job. Definitely a better start than the other Bulgarian boxes I've had. My personal advice towards Good Box is to include a list with all the products and possibly their prices, the way all other boxes I've had do. This way at least I won't wonder if it's the brand I just wrote or part of the product name since my German is quite... nonexistent. Also I would enjoy more cosmetic products than treats, as I said but that's just me...


I do understand I speak from more of a Western point of view nowadays because for me bio foods are widely available in almost any supermarket and I would even say they're affordable. In Bulgaria, this type of market is still developing, the brands overprice their products and the average Bulgarian can in no way afford a bio chocolate that costs 6 times the price of non bio chocolate. For instance in France very often the prices are the same or max 1,5 times higher for the bio products. 
Този продукт е такъв самотен, защото първоначално забравих да го снимам. Това е домашно правен сапун Лятна Свежест на българската марка NaNA Green Home. Не се заблуждавайте по снимката, всъщност е много мъничък. Съставките са страхотни, наистина е истински сапун правен чрез сапонификация от силна основа и масла. Такива сапуни се намират трудно в днешни дни и с удоволствие бих пробвала сапуните на тази марка. Ако имат по-големи размери.


Финалната ми оценка е, че за първа кутия Good Box е прилична. Определено по-добър старт от другите български кутии, които съм имала. Личният ми съвет към Good Box е да включат лист със всички продукти и може би цените им както правят всички останали кутии, които съм имала. По този начин няма да се чудя дали съм написала марката или част от името на продукта, тъй като немският ми е леко... несъществуващ. А и аз лично бих се радвала на повече козметични продукти, но това съм си аз...

Разбирам, че говоря повече от западна гледна точка, защото сега за мен био храните са достъпни в почти всеки един супермаркет, а и дори бих казала не особено скъпи. В България този тип пазар все още се развива, но марките надценяват сериозно продуктите си и средностатическият българин няма как да си позволи био шоколад, който струва 6 пъти повече от не био шоколада. За сравнение във Франция цените са често едни и същи, или най-мното 1,5 по-скъпи в полза на био продуктите. 

Thursday, June 11, 2015

REVIEW: Uriage Bariésun Cream SPF 50+

I was planning to do a series with sun protection reviews and maybe one general sun protection post and why it's important all year round. It's already June and for those of us living in the North hemisphere the sun is quite strong already. I'm going to start with a review of Uriage Bariésun Cream with SPF50+.  Планирах да направя цяла серия от ревюта за слънцезащитата, а може би и една обща публикация защо слънцезащитата е важна през цялата година. Вече е юни и за тези от нас, които живеят в северното полукълбо слънцето вече е доста силно. Ще започна с ревю на Uriage Bariésun Cream със SPF50+.
I use sunscreen all year and I actually got this during the winter. I'm almost out of it, so I have a pretty detailed review for you. It takes me forever to pick a sunscreen. I usually go through the 50 types available in the shop and look through their ingredients and then maybe even check for reviews on my phone.  Използвам слънцезащита цяла година и всъщност този крем си го взех зимата. Вече почти свърши, затова имам доста детайлно ревю за него. Отнема ми цяла вечност да си избера слънцезащитен крем. Обикновено минавам през всичките 50 вида в магазина и преглеждам състава, а понякога и проверявам ревюта на телефона. 
Uriage's sun protection comes in bright orange packaging. It doesn't look fancy but it has that pharmaceutical brand look. This cream provides a broad spectrum protection. I wish European brands would start listing the UVA protection with + like the Asians do. I always pick the SPF 50 type, it is beyond me why many people go for the lower ones.  Слънцезащитата на Uriage е в яркооранжеви опаковки. Не изглежда красиво, но има онази визия на фармацевтична марка. Този крем предлага широкоспектърна защита. Иска ми се европейските марки да започнат да обозначават защитата от UVA с + като азиатците. Винаги си взимам вида с фактор 50 и не разбирам защо някой би си взел по-нисък.
As I said, the ingredients are quite decent. Dicaprylyl Carbonate is an emollient, it's a soft silky substance that moisturizes the skin. Uriage Thermal Spring Water is of course a great additive. Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol is a chemical UV filter, I went through a super long study by the European scientific committee that concluded that the filter is safe for use in sunscreens. Butyl Methoxydibenzoylmethane is another chemical UV filter, it protects mostly from UVA rays, it's considered safe as well. Ethylhexyl Triazone is a chemical filter absorbing UVB, it's water resistant and considered safe. Glycerin is a solvent and a great moisturizer. Nylon-12 is a synthetic ingredient used as an opacifying agent. It isn't good for the planet but it's safe in skincare. Triacontanyl PVP is a humectant, it's safe to use. Butylene Glycol is a common solvent and moisturizer. Hydrogenated Polydecene is a very good moisturizer. Decyl Glucoside is a very gentle surfactant. C20-22 Alkyl Phosphate is an emulsifier that gives a velvety matte finish, it's also suspected to be UV filter and an antioxidant. C20-22 alcohols are fatty alcohols, used as emulsifiers. Glucose in cosmetics is used as a humectant. Xanthan Gum is a polysaccharide secreted by bacteria used as a stabilizer in cosmetics. Chlorphenesin and Benzoic Acid are the preservatives, the first one is safe but the benzoic acid could cause irritation and acne. The formula also contains Tocopheryl Acetate which is a form of Vitamine E and I'm really curious what exactly it's doing in a sunscreen considering it's very photo unstable.  Както казах съставките са доста прилични. Dicaprylyl Carbonate е емолиент, мека копринена субстанция, която подхранва кожата. Uriage Thermal Spring Water разбира е страхотен бонус. Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol е химичен UV филтър, прочетох  супер дълго проучване на европейската научна комисия, което заключва, че този филтър е безопасен за употреба в слънцезащита. Butyl Methoxydibenzoylmethane  е друг химичен филтър, предпазва най-вече от UVA лъчи, също безопасен. Ethylhexyl Triazone е химичен филтър абсорбиращ UVB, водоустойчив е и безопасен. Glycerin е разтворител и страхотен хидратант. Nylon-12 е синтетична съставка използвана като сгъстителен агент. Не е добра за планетата, но е безопасна в козметиката. Triacontanyl PVP e хумектант, безопасен за употреба. Butylene Glycol е често срещан разтворител и хидратант. Hydrogenated Polydecene е е много добър хидратант. Decyl Glucoside е много нежен сърфъктант. C20-22 Alkyl Phosphate е емулсифиант, който придава копринено матов завършек, подозиран и като UV филтър и антиоксидант. C20-22 alcohols са мастни алкохоли използвани като емулсифианти. Glucose в козметиката се ползва като хумектант. Xanthan Gum е полизахарид секретиран от бактерии, който се ползва като стабилизант в козметиката. Chlorphenesin и Benzoic Acid са консервантите, първият е безопасен, но бензоената киселина може да презизвика дразнения и акне. Формулата съдържа също така и Tocopheryl Acetate, който е форма на Витамин Е и съм много любопитна какво прави точно в слънцезащитен крем като се има предвид, че е много фотонестабилен. 
If you're not sensitive to benzoic acid, this sunscreen actually has a very good formula. The cream itself smells like Avon perfume. I know this is really weird association but I'm certain I owned something by Avon with this fragrance. The fragrance is quite strong but I think there is perfume free version as well. I personally enjoy it.  Ако не сте чувствителни към бензоена киселина, това всъщност е много добра формула. Кремът ми мирише на парфюм на Avon, което е много странна асоциация, но съм сигурна, че съм имала нещо на Avon с този аромат. Ароматът е доста силен, но има и вариант без парфюми. На мен лично ми харесва. 
The cream is white and very silky when applied. It's not a surprise considering the formula contains so many moisturizing ingredients. However my problem with this sunscreen as well with all other chemical sunscreens I have tried is that it makes my skin look super greasy. Right after application my skin looks gorgeous, it's super smooth and silky. But an hour later my skin looks greasy and disgusting and my makeup starts smudging. It was okay during winter because it kept my skin moist. But now when it's hot it's just really hard to use. I have to be careful which BB I choose and still I need to put some powder or use absorbing sheets couple of hours later.  Кремът е бюл и много мек веднъж нанесен. Не е изненадващо предвид формулата богата на подхранващи съставки. Но, моят проблем с този слънцезащитен крем, както и с други  с химични филтри, които съм пробвала е, че прави кожата ми много мазна. Веднага след нанасяне кожата изглежда прекрасно, много е мека и копринена. Но час по-късно изглежда мазна и отвратителна и гримът ми започва да се размазва. През зимата беше добре, защото поддържаше кожата ми похранена. Но сега когато е горещо е много труден за употреба. Трябва да внимавам коe BB избирам и пак имам нужда от пудра или абсорбиращи листчета след няколко часа. 
This sunscreen might be suitable for people with dry or very dehydrated skin but people with normal, combination and oily skin probably won't like it, especially for the warmer months.
It doesn't leave a white cast, I haven't tested it thoroughly with flashlight but as far as I can remember it was doing okay.
Този слънцезащитен крем може да е подходящ за суха или много дехидратирана кожа, но хората с нормална, комбинирана или мазна кожа сигурно няма да харесат, особено за топлите месеци.
Не оставя бял отенък, не съм го тествала подробно със светкавица, но доколкото си спомням се справяше добре.
Overall, I was happy I tested this sunscreen but it confirmed my suspicions that Western sunscreens just aren't compatible with my skin.

What I like: 

 • Affordable (around 10€) 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Economical
 • Convenient packaging 
 • Good ingredients 
 • Doesn't leave a white cast 
 • Broad spectrum protection
 • Water resistant 
What I don't like: 
 • Makes skin look greasy
All in all: 3/5 


As I said, I have couple of more sun protection reviews coming, including a body spray and a lip balm. Yesterday I picked up a new body spray by Biotherm and today I received my Bioré sunscreen so I will review this in the upcoming weeks as well. I hope you found this review useful!


Като цяло доволна съм, че тествах този крем, но само затвърди подозренията ми, че западните слънцезащити не са подходящи за моята кожа.

Какво ми харесва: 

 • Достъпен (около 10€) 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Икономичен
 • Удобна опаковка 
 • Добри съставки 
 • Не оставя бял отенък
 • Широкоспектърна защита
 • Водоустойчив
Какво не ми харесва: 
 • Прави кожата мазна
Обща оценка: 3/5 


Както казах, имам още няколко ревюта за слънцезащита на път, включително спрей за тяло и балсам за устни. Вчера грабнах нов спрей за тяло на Biotherm, а днес получих слънцезащитният крем на Bioré, които също ще се появат в блога в следващите седмици. Надявам се, че ревюто ви беше полезно!

Thursday, June 4, 2015

REVIEW: Mizon S-Venom Wrinkle Tox Cream

Mizon are certainly one of my favorite skincare brands. Their products are usually very affordable and the quality is absolutely amazing. Unfortunately I can't think of an European equivalent with such good prices and pretty much high end quality.  Mizon със сигурност са една от любимите ми марки за бяла козметика. Техните продукти обикновено са много достъпни, а качеството удивително. За съжаление не мога да се сетя за европейски еквивалент със толкова добри цени и като цяло висок клас качество.
This product wasn't a planned purchase. In fact I had only heard this cream being mentioned but this winter Jolse had it on a very good sale and I was in need of a moisturizer so I quickly ordered it together with the Black Snail All In One Cream that I'm going to talk to you about in the future as well.   Продуктът не беше планирана покупка. Всъщност само го бях чувала преди, но Jolse имаха много добро намаление и ми трябваше нещо подхранващо, затова бързо го поръчах заедно с Black Snail All In One Cream, за който също ще ви говоря в бъдеще. 
The packaging is gorgeous and very very high end. This cream came with an authenticity sticker but now most Mizon products don't have it so you shouldn't worry if it's absent.  Опаковката е прекрасна и много много луксозна. Кремът пристигна със стикер за автентичност, но в момента повечето продукти на Mizon го нямат, но това не трябва да ви тревожи. 
I love Mizon for thinking for their international customers and providing directions and ingredients in English. This really makes them look even more professional.
I am a huge Korean cosmetics lover and it's so obvious.
Long ingredients analysis coming!
Обичам Mizon, че са си помислили за международните си клиенти и са написали инструкциите и съставките на английски. Това ги прави да изглеждат още по-професионално.
Очевидно е, че много харесвам корейската козметика!
Следва дълъг анализ на състава!
The top ingredients are pretty standard moisturizers. Glycerin is one of the great and cheap natural moisturizers, Butylene Glycol is solvent and a moisturizer as well. Cyclopentasiloxane is a silicone, it acts as an emollient and gives the cream a nice texture. Dimethicone Crosspolymer is another synthetic polymer with the same function as emollient. Butyrospermum Parkii (shea butter) is one of my most favorite oils and moisturizers. It's super hydrating ingredient. Polydecene is a proven anti aging ingredient, it's acting as an emollient creating smooth and silky feeling but it's also hydrating when used in combination with oils. Octyldodecyl Myristate is another emollient. Caprylic/Capric Triglyceride is a natural coconut-oil derived triglyceride, it acts as a moisturizer but unlike the pure coconut oil, it doesn't have that greasy feeling. Cyclomethicone is another silicone, it's used as an emollient, moisturizer and anti-static ingredient. Cetearyl Olivate and Sorbitan Olivate are natural emulsifiers derived from olive oil, they're excellent moisturizers. Cetearyl Alcohol is a surfactant and an emulsifier that could cause acne or irritation. Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate are synthetic emulsifiers with same function as the olivates. Polysorbate 20 is a surfactant and emollient, there are certain contamination concerns about it, the ingredient itself is safe. Olea Europaea Fruit Oil is olive oil, it has excellent moisturizing and anti-inflammation properties. Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate is a synthetic neuro peptide which in a cream like this should block the muscle contractions that cause wrinkles. It's the first time I hear about ingredient like this and it was really interesting reading about it but it requires certain neurology knowledge to understand exactly how it works. Helianthus Annuus Seed Oil is sunflower oil, it's used as a moisturizer and antioxidant. Sodium Hyaluronate is the salt of hyaluronic acid, used as a moisturizer. Beta-Glucan is an anti-allergic ingredient, it's capable of activating the immune system. Mangifera Indica Seed Butter is mango butter, it's an emollient, moisturizer and it also provides UV protection. Acrylates have a bunch of functions and since I am not sure which ones are exactly used here, I can't say anything. C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer is a thickener. Triethanolamine is pH adjuster and the only ingredient showing in red in CosDNA, I have mentioned before that a lot of my favorite products contain it and I have no problem with it. Limnanthes Alba Seed Oil is a meadowfoam oil and it's a moisturizer and emollient. Copper Tripeptide-1 is a protein implicated in wound healing. Adenosine is a a nucleoside, topically it has anti-inflammatory functions. Tocopheryl Acetate is a form of vitamin E, it's a moisturizer and antioxidant. Allantoin is a moisturizer with anti-inflammatory and anti-allergic properties. Panthenol is a moisturizer with anti-static functions, it's also helps with wound healing. Sodium Ascorbyl Phosphate is a whitening ingredient. Oligopeptide-1 has identical chemical structure to the human growth factor (EGF) responsible for skin regeneration. Disodium EDTA is the preservative, generally considered safe in low concentrations.  Главните съставки са стандартни хидратанти. Glycerin е един от страхотните и евтини натурални хидратанти. Butylene Glycol също е разтворител и хидратант. Cyclopentasiloxane е силикон, в състава е като емолиент и придава на крема приятна текстура. Dimethicone Crosspolymer е друг синтетичен полимер със същата функция на емолиент. Butyrospermum Parkii (масло от ший/карите) е едно от любимите ми масла и хидратанти. Много подхранваща съставка. Polydecene е доказана анти ейдж съставка, в състава е като емолиент и оставя меко и копринено усещане, но е също и хидратант използван в комбинация с масла. Octyldodecyl Myristate е друг хидратант. Caprylic/Capric Triglyceride е натурален извлечен от кокос триглицерид, действа като хидратант, но за разлика от чистото кокосово масло, не оставя мазно усещане. Cyclomethicone е още един силикон, използван като емолиент, хидратант и антистатична съставка. Cetearyl Olivate и Sorbitan Olivate са естествени емулгатори извлечени от зехтин, чудесни хидратанти. Cetearyl Alcohol е сърфактант и емулгатор, който би могъл да причини акне или дразнение. Glyceryl Stearate и PEG-100 Stearate са синтетични емулсифианти със същата функция като оливатите. Polysorbate 20 е сърфактант и емолиент, има известни проблеми със замърсявания, самата съставка е безопасна. Olea Europaea Fruit Oil е зехтин има чудесни хидратиращи и противовъзпалителни свойства. Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate е синтетичен невро пептид, който в такъв крем трябва да блокира контракциите на мускулите, които причиняват бръчки. За първи път чувам за такава съставка и беше много интересно да прочета за нея, но изисква известни познания по неврология, за да разберете как точно работи. Helianthus Annuus Seed Oil е слънчогледово олио и се използва като хидратант и антиоксидант. Sodium Hyaluronate е солта на хиалуроновата киселине, използва се като хидратант. Beta-Glucan е антиалергична съставка, способна да активира имунната система. Mangifera Indica Seed Butter е масло от манго, емолиент и хидратант, който предлага и слънцезащита. Acrylates имат куп функции, но тъй като не знам кои точно са използвали тук не мога да кажа нещо. C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer е стъстител. Triethanolamine е регулатор на pH-то и единствената съставка в червено в CosDNA, споменавала съм преди, че много от любимите ми продукти я имат и че нямам проблем с нея. Limnanthes Alba Seed Oil е масло от ливадина, хидратант и емолиент. Copper Tripeptide-1 е протеин участващ в заздравяването на рани. Adenosine е нуклеозид, нанесен върху кожата има противовъзпалителни функции. Tocopheryl Acetate е форма на витамин E, хидратант и антиоксидант. Allantoin е хидратант с противовъзпалителни и антилергични свойства. Panthenol е хидратант с антистатични функции, който помага за заздравяването на рани. Sodium Ascorbyl Phosphate е избелваща съставка. Oligopeptide-1 има идентична химична структура като human growth factor (EGF) отговорен за възстановяването на кожата. Disodium EDTA е консервантът, считан за безопасен в ниски концентрации. 
Such a long ingredients list but I find it really good, the formula contains a bunch of good ingredients with various beneficial functions.  Толкова дълъг състав, но го намирам за доста добър. Формулата съдържа куп хубави съставки с най-различни полезни функции.
The glass jar is heavy and looks very luxurious. It comes with a protection lid. I am not sure if it came with a spatula but I'm not using it anyway.  Стъкленият буркан е тежък и изглежда много луксозен. Идва с защитно капачен. Не съм сигурна дали нямаше и шпатула, но така или иначе не я ползвам. 
This cream is super moisturizing. I am using it as a sleeping pack for 6 months already and I still have a but left, so it's very economical. A tiny amount is enough to make my whole face silky smooth.  Този крем е много подхранващ. Използвам го като sleeping pack вече 6 месеца и все още имам малко останало, така че е и много икономичен. Малко количество е достатъчно, за да направи лицето ми меко като коприна. 
The consistency is really bouncy. It feels somehow airy. It's very easy to spread. Since I use it as a sleeping pack it doesn't get absorbed right away but it stays on the surface for a while. But it doesn't leave a sticky film. On the next morning my face is always baby smooth but it has never been oily. The cream has a gentle powdery scent, but I can't feel it after application. Консистенцията е подобна на желе. Усеща се някак въздушно. Много лесно се нанася. Тъй като го използвам като sleeping pack не се абсорбира веднага и остава на повърхността за известно време. Но не оставя лепкав филм. На следващата сутрин лицето ми винаги е бебешко меко, но никога мазно. Кремът има нежна пудрена миризма, но не я усещам след нанасяне. 
I'm super in love with this cream, it's a very good moisturizer for winter. My face sometimes gets super dry when it's windy but this winter I had no problems and I'm certain it's thanks to this moisturizer.
As for the anti wrinkle effect, I can't say much because I'm still young. I have fine lines under my eyes and around my mouth that are still pretty much the same. 
Влюбена съм в този крем, отличен хидратант за зимата! Лицето ми понякога става много сухо когато е ветровито, но тази зима нямах никакви проблеми и съм сигурна, че е благодарение на този крем.
Колкото до анти ейдж ефекта, не мога да кажа много, защото съм още млада. Имам фини линии под очите и около устата, които са си все същите. 
Overall, I would recommend this to anyone looking for a good affordable moisturizer with excellent ingredients.

What I like: 

 • Affordable (around $19) 
 • Good amount of product (50 ml) 
 • Great ingredients 
 • Super moisturizing 
 • Doesn't make skin oily
 • Makes skin super soft 
 • Smoothness lasts on the next day
 • Gentle fragrance 
 • Economical 

What I don't like: 
All in all: 5/5


I don't think I give easily 5/5 to a skincare product but I consider this cream a holy grail, I will most likely finish my jar by the end of this month and I will repurchase it when it gets colder. The cream is my savior when my skin gets dry and painful, it literally does wonders overnight. 
Като цяло, бих го препоръчала на всички, които търсят добър достъпен хидратант с отлични съставки.

Какво ми харесва: 


 • Достъпен (около $19) 
 • Добро количество продукт (50 мл) 
 • Страхотни съставки
 • Супер подпранващ
 • Не омазнява кожата
 • Прави кожата много мека
 • Мекотата остава и на следващия ден
 • Нежен аромат
 • Икономичен

Какво не ми харесва: 
All in all: 5/5


Не мисля, че давам лесно 5/5 на бяла козметика, но този крем ми е тотален любимец, най-вероятно ще свърша бурканчето този месец и ще си го поръчам отново когато се застуди. Този крем ме спасява когато кожата ми се изсуши и стане болезнена, направо прави чудеса за една нощ.


This post is part of the AB See link party! Тази публикация е част от AB See линк парти.