Wednesday, March 22, 2017

REVIEW: Vivant Skincare 8% Mandelic Acid 3-In-1 Serum

The Mandelic Acid Serum was a product Vivant Skincare sent me in 2015 and I started using much later. I've been using it on and off since spring 2016.  Mandelic Acid Serum беше продукт, който Vivant Skincare ми изпратиха през 2015 и започнах да използвам много по-късно. Използвам го от време на време от пролет 2016. 


The 8% Mandelic Acid Serum is a classic AHA suitable for beginners because as far as I know this concentration of mandelic acid is gentlest AHA you could find. At first I was reluctant to try this because in order to dive into the actives ocean, you need a very good basic routine. But then I started using it once a week in order to try and find my skin limits.The product comes in a glass bottle with a dropper and it contains 30 ml of serum. It retails for $60 on Amazon and Vivant Skincare's site which is honestly way out of my budget and I wouldn't be able to afford it if they didn't send it to me. I've been using the product for almost a year and I still have half of it left, so it's very economical. 
8% Mandelic Acid Serum е класическа AHA подходяща за начинаещи, защото доколкото знам тази концентрация на манделова киселина е най-нежната AHA, която можете да намерите. Първоначално се колебаех дали да я ползвам, защото преди да се гмурнете в океана на активните съставки ви трябва много добра базова рутина. Но започнах да я ползвам по веднъж на седмица, за да установя лимитите на моята кожа.

Продуктът пристига във стъклено флаконче с пипета и съдържа 30 мл серум. Продава се за $60 в Amazon и сайта на Vivant Skincare, което честно си е извън бюджета ми и нямаше как да си го позволя, ако не ми го бяха пратили. Използвам продукта от почти година и все още имам половината от него, така че е много икономичен. 
Propylene Glycol is a solvent, viscosity control agent and a moisturizer. Mandelic Acid is an AHA, it's less aggressive than the rest of AHAs and it is also used for its antibacterial properties. Niacinamide (derivative of vitamin B3) is a brightening ingredient. It's often used together with AHAs because it makes the serum even more effective. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Polysorbate 20 is a surfactant and an emulsifier. Saccharomyces/Zinc Ferment is a moisturizing and brightening ingredient. You can find it in a lot of fermented essences. Sodium Lactate is a moisturizer. Sodium PCA is an antistatic and a moisturizer. Glycine is a moisturizer, a fragrance and a pH adjuster. Fructose is a moisturizer. Urea is a moisturizer and an anti-inflammatory ingredient. Inositol is a component of the lecithin complex that might have water-binding properties. Sodium Benzoate is a preservative. Lactic Acid is another AHA, stronger than Mandelic Acid, it's a brightening ingredient.


You can find the ingredients on CosDNA here.
Propylene Glycolе е разтворител, агент, контролиращ вискозността и хидратант. Mandelic Acid е AHA, по малко агресивна от останалите, като също така има и антибактериални свойства. Niacinamide (дериват на витамин B3) е избистряща съставка. Често се използва заедно с AHA, защото прави серума по-ефективен. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Polysorbate 20  сърфъктант и емулсифиант. Saccharomyces/Zinc Ferment iе хидратираща и избистряща съставка. Можете да я срещнете в много ферментирали есенции. Sodium Lactate е хидратант. Sodium PCA е антистатик и хидратант. Glycine е хидратант, ароматизатор и регулатор на pH. Fructose е хидратант. Urea е хидратант и противовъзпалителна съставка. Inositol е компонент на лецитиновия комплекс, който може би има свойството да се свързва с водата. Sodium Benzoate е консервант. Lactic Acid е друга AHA, по-силна от манделовата киселина и е избистряща съставка.

Можете да намерите състава в CosDNA тук.


As I said, at first I used the mandelic acid once per week. Then I tried using twice per week and it absolutely didn't work because it made my face very dry and flaky. Generally, every time I use this product my skin gets flushed and I experience a slight burning sensation. What I found works better is using the serum only for 10 minutes. I apply my pH adjusting toner after cleansing, then the serum and 10 minutes later I continue with my routine. The moisturizers in my routine stop the reaction and prevent from further exfoliation. If I use this active for longer, my skin quickly gets both dry and dehydrated. Despite having rather normal skin, it seems to be intolerant to actives so right now I pretty much use this twice per month. Keep in mind, when using AHAs, in the beginning, it's normal if your skin gets worse because the AHA will pull all the junk that was about to come out sooner or later and you might have a bunch of zits popping a week after you first start using it. If that's the case, don't be scared and don't stop using it, your skin will clear out soon enough. If you have zits all over your face though and you normally don't, it might be an allergic reaction.I still can't figure out why my skin reacts so badly to actives when it's in good condition most of the time but for now I have definitely decided to stick to this gentle serum twice per month than try and experiment with harsher AHAs. Another important thing I forgot to mention is that you absolutely must use sunscreen every day when you are using AHAs. Even if you are staying at home, if you are near the window, at least slap some SPF 15 moisturizer generously to protect your skin. 
Както казах, първоначално използвах манделовата киселина веднъж на седмица. После пробвах по два пъти на седмица и въобще не се получи, защото лицето ми стана сухо и белещо се. По принцип, всеки път когато ползвам този продукт кожата ми се зачервява и усещам леко парене. За себе си открих, че да оставя серума само 10 минути работи по-добре. Нанасям pH регулиращия тоник след почистване, после този серум и след 10 минути продължавам с рутината си. Хидратантите в рутината ми спират реакцията и предотвратяват ексфолиацията. Ако използвам тази киселина по-дълго кожата ми става и суха, и дехидратирана. Въпреки че имам нормална кожа, изглежда е нетолерантна към активни съставки, затова сега ползвам продукта по два пъти на месец. Имайте предвид, че с AHA в началото е нормално кожата ви да стане по-зле, защото AHA-то ще издърпа всичката мръсотия на повърхността и може да ви се появят няколко пъпки на веднъж след първите употреби. Ако това е случая, не се притеснявайте и не спирайте да я ползвате, кожата ви скоро ще се изчисти. Ако имате пъпки по цялото лице, а по принцип нямате, може би е алергична реакция.

Все още не мога да разбера защо кожата ми реагира толкова зле към активни съставки, защото е в добро състояние през повечето време, но определено реших да се придържам към този нежен серум два пъти в месеца от колкото да експериментирам с други AHA. Друго важно нещо, което забравих да спомена е, че задължително трябва да използвате слънцезащита всеки ден когато използвате AHA. Дори и да си стоите вкъщи до прозореца, нанесете щедро поне хидратант с SPF 15, за да защитите кожата си.

I recommend this product to actives beginners like me who would like to try an AHA. The product has a great ingredients list and I personally saw a brighter more even skin when I used it properly.


What I like:
 • Convenient packaging 
 • Reasonable amount of product (30 ml) 
 • Very economical
 • Excellent ingredients 
What I don't like: 
 • Expensive ($60) 
All in all 4/5


Would you like to see more makeup reviews? I have mostly prepared skincare for the next months but if you'd like to see more variety I will try and do my best. 
Препоръчвам продукта на всички, които тепърва започват с активните съставки като мен и искат за пробват AHA. Продуктът има чудесни съставки и аз лично видях по-бистра и изравнена кожа когато го ползвах както трябва .

Какво ми харесва: 
 • Удобна опаковка
 • Разумно количество продукт (30 мл)
 • Много икономичен 
 • Чудесни съставки 
Какво не ми харесва:
 • Скъп ($60)
Обща оценка: 4/5


Искате ли да видите повече ревюта на грим? Приготвила съм ви предимно бяла козметика за следващите месеци, но ако искате повече разнообразие, ще се постарая за вас. 

1 comment:

 1. В този серум има доста активни съставки и това може да е причината. Чувала съм, че е добра идея при зачервявания в началото да се отмива продукта няколко минути след нанасяне. Звучи ужасно прахосничество при скъп серум!

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^