Wednesday, November 11, 2015

TAG: What's in my school (uni) bag?

I am planning to do this tag since the beginning of the school year and since it's already november it's about time I make it happen.  Каня се да направя този таг от началото на учебната година и тъй като вече е ноември е крайно време да се активизирам. 
Here is my current handbag. It's from Dressgal and honestly, it's of quite poor quality but since Paypal actually refunded me I probably shouldn't complain. I'll stick it for now because I somehow have no desire to choose a new one and this one does the job. Ето сегашната ми чанта. Тя е от Dressgal и честно казано качеството е доста ниско, но тъй като Paypal всъщност ми върнаха парите не трябва да се оплаквам. Засега си карам с нея, защото нямам никакво желание да си избирам нова, а и върши работа. 
I needed a new handbag because all of the ones I still had in decent condition were way too small to fit in all my stuff. And because I have a lot of stuff and they're all heavy, handbags get ruined super quickly.  Трябваше ми нова чанта, защото всички, които имах в прилично състояние бяха твърде малки, за да ми поберат джунджуриите. Тъй като имам доста такива и са все тежки, чантите доста бързо се съсипват. 
The first and the most important thing I have with me when I have class is my new ASUS Transformer Book T100TAF I bought specifically for uni. The violet case is from Ebay. Първото и най-важно нещо, което нося с мен на лекции е новият ми таблет ASUS Transformer Book T100TAF, който купих специално за университета. Лилавият калъф е от eBay. 
I am not the best person to talk to you about computers and tablets and I even made my choice after consulting with my dad first (okay, he fully chose it for me). The tablet is really practical for typing during classes because it's quite small and portable (and not super heavy like my 13" laptop). It has 500 GB external memory which I means I can store a lot of photos, music and movies inside. And the battery lasts up to 9 hours which is superb! Изобщо не съм правилният човек да ви говоря за компютри и таблети, и дори направих избора си след предварителна консултация с баща ми (направо той си го избра даже). Таблетът е много удобен и практичен за писане на лекции, защото е малък и лесно преносим (и не отвращаващо тежък като 13" ми лаптоп). Има 500 GB външна памет, което значи, че побира доста снимки, музика и филми. А батерията издържа до 9 часа, което е прекрасно!
Another un must is my pen case. It's nothing special, another cute item I picked from eBay.  Задължителен е също и несесера с канцеларски принадлежности. Не е нищо специално, избрах го от eBay. 
It might seem childish carrying all these colorful pencils and markers because I had never done it in high school but I noticed a lot of my colleagues did it and I started doing it myself. It's useful because when you do a lot of graphs, it's a lot easier when associating with different colors. I usually have some paper but I forgot to include them in the photos.  Сигурно изглежда детинско, че нося толкова цветни химикали и маркери, тъй като никога не го правех в училище, но забелязах, че доста колеги го правят и аз също започнах. Удобно е, защото когато рисуваш графики постоянно е много по-лесно да се асоциират с различни цветове. По принцип нося и листи, но съм забравила да ги включа в снимките. 
As I've said, science students can't just have one calculator! They need two. c: The small one has some functions the big one doesn't. And the big one is overall much easier to use so it's my go to. I've saved a lot of people's lives during exam with my backup. This pen is not on the previous photo because I just keep it inside my handbag since I not always take the pen case.  Както съм казвала, на студентите по наука не им стига един калкулатор! И им трябва втори. c: Малкият има някои функции, които големият няма. А големият е цялостно доста по-лесен за използване. На доста хора съм им спасявала живота с втория. Този химикал не е на предишната снимка, защото го държа директно в чантата, тъй като не винаги нося несесера. 
This is my organizer by Hema but I plan to purchase another one with more categories inside since this one is blank and I am absolutely incapable to organize it perfectly by myself. My Kindle is next to it and I don't have it always with me but for the sake of this post I included it in the photo. Yes, I sometimes I read during boring classes. And Kindle is the best gift you can make yourself, if you don't have one you should totally get yourself one as a holiday treat! Това е органайзърът ми на Hema, но смятам да си купя друг с повече категории вътре, тъй като този е празен и аз изобщо не успявам да го организирам перфектно сама. Kindle-ът е до него и не винаги го нося, но за тази публикация го включих. Да, понякога си чета по време на скучни лекции. А Kindle е най-добрият подарък, който можете да си подарите и ако нямате задължително трябва да се поглезите празнично с един!
My wallet is nothing super interesting and is yet another item I got from eBay.  Портмонето ми изобщо не е интересно и още един продукт купуван от eBay. 
There's mostly cards inside... Public transport card (the Pastel one), TONS of loyalty cards, couple of debit cards, student card, health care card... having money in your wallet is too old school.  А вътре има предимно карти... За градския транспорт (картата Pastel), куп клиентски карти, няколко дебитни, студентска карта, здравна карта... да имаш пари в портмонето е твърде олд скуул. 
Other random small stuff I keep in one of the side pockets are tissues, wet wipes and packs of chewing gums. By the way Five are absolutely my favorite chewing gums ever and I am not even such a fan of chewing gum. And there is one of Auchan's Bio Apple Cereal Bars Разни други малки неща, които държа в един от страничните джобове са кърпички, мокри кърпички и пакетчета дъвки. Между другото Five са ми най-любимите дъвки, а аз не съм голям почитател по принцип. Имам и едно от ябълковите зърнени барчета на Auchan Bio
I try to always have food with me because I often feel sick very quickly. Here I have my favorite Chocolate Rice Cake Dark Chocolate by Auchan Bio and an apple.  Опитвам се винаги да си нося храна, защото ми става лошо доста бързо. Тук имам любимите ми оризовки с черен шоколад на Auchan Bio и ябълка. 
Other things I have in the side pockets are sanitary box, more wet wipes and a charger I can use for my phone, tablet and Kindle (yay for multifunctional!) Други неща из страничните джобове са кутийка за дамски принадлежности, още мокри кърпички и зарядно за телефона, таблета и Kindle-a (ура, за мултифункционалността!) 
And last but not least my makeup pouch. The pouch is by Yves Rocher and I like it at a lot, surprisingly it's really hard to find the perfect pouch but this one serves me perfectly so far.  И най-накрая, несесера с гримове. Несесерчето е от Yves Rocher и много си го харесвам, изнендващо е много трудно да се открие идеалното, а това ми служи чудесно засега. 
Inside there are some painkillers, Thermal Water by Jonzac, tiny Eau de Soin by Payot, Extra Pure Rose Hand Cream by Compagnie de Provence, Tony Moly Tony Tint Delight #1 Red, Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry and Birchbox Merci Handy Gel. I especially love the two lip tints and I have been wearing them almost all the time.  Вътре има обезболяващи, термална вода на Jonzac, малък Eau de Soin на PayotExtra Pure Rose Hand Cream на Compagnie de ProvenceTony Moly Tony Tint Delight #1 RedHolika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry и Birchbox Merci Handy Gel. Много си харесвам двата тинта, които нося почти постоянно. 
Notice how I have tons of lip products. Of course I have Polaar The Genuine Lapland Cream Lip Balm, a very old but super favorite Hide & Conceal Concealer by MUA, Yves Rocher Lip Balm Cherry that I've been putting on top of my lip tints, Mixa Eau Micellaire Physiologique Allantoin in a Bioderma tiny bottle, Tony Moly Tony Tint Delight #2 Cherry Pink (you can't just have one of these tints), Bioderma Photoderm Max Sun Cream which is super old and quite terrible actually. And two samples of Etude House Collagen Moistfull Facial Freshener and Emulsion for the unexpected sleepovers.  Забележете как имам куп продукти за устни. Разбира се имам и Polaar The Genuine Lapland Cream Lip Balm, много стар, но любим Hide & Conceal Concealer на MUAYves Rocher Lip Balm Cherry, който слагам върху тинтовете, Mixa Eau Micellaire Physiologique Allantoin в шишенце на Bioderma, Tony Moly Tony Tint Delight #2 Cherry Pink (не може просто да имаш само един), Bioderma Photoderm Max Sun Cream, който е много стар и доста ужасен всъщност. И две мостри на Etude House Collagen Moistfull Facial Freshener и Emulsion за непредвидени преспивания. 
My favorite lately Golden Rose Color Sensation Lip Gloss #121 is also with me most of the time, the Etude House Magic Tint Balm #Magic Pink is a product I used on top of a lip tint. The panda case is where I keep my lenses and a tiny solution bottle. The tin box is where I keep some pills. Avène Réflexe was in my pouch all summer and it's about time to take it out.  Любимият ми напоследък Golden Rose Color Sensation Lip Gloss #121 също е с мен през повечето време, Etude House Magic Tint Balm #Magic Pink е продукт, който използвам върху тинт. В кутийката с пандата си държа лещите и мини бутилчица с разтвор. А в металната кутийка държа хапчета. Avène Réflexe е в несесера ми от лятото и е крайно време да го извадя. 
And finally I have some cream samples, cleanser sample and very old blotting papers.


If you enjoyed this tag and you would like to do it I would be more than happier if you leave me a link. 
И за финал, няколко мостри на крем за лице, измаваща пяна и много стари матиращи листчета.


Ако ви допадна тага и искате да го направите ще съм много щастлива, ако ми оставите линк. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^