Monday, November 23, 2015

REVIEW: Ziaja Cocoa Butter Hair Mask

Finally I am having a good day where I managed to do all the stuff I had to and still have some time left for blogging. I want to show you the hair mask I am currently using, the Cocoa Butter Hair Mask by Ziaja.  Най-накрая имам ден, в който успях да свърша всичко за вършене и да ми остане време за блогване. Искам да ви покажа маската за коса, която използвам в момента, Cocoa Butter Hair Mask на Ziaja. 
I picked up this mask in Bulgaria because I thought it will smell really great and the ingredients were okayish while the pricetag was very reasonable.  Взех си тази маска от България, защото очаквах да ухае страхотно и съставките бяха прилични, а цената достъпна. 
The mask comes in a simplistic brown jar that I find quite pretty and it contains 200 ml of product which is usually the standard amount for such products. The mask claims it's for dry and damaged hair, so exactly my hair type currently.  Маската пристига в семпъл кафяв буркан, който намирам за доста симпатичен и съдържа 200 мл продукт, което е стандартното количество за такъв продукт. Маската твърди, че е за суха и увредена коса, точно моят тип коса в момента. 
The first ingredient after water is Cetearyl Alcohol which is a fatty alcohol used as an emulsifier, it can be irritating and acne triggering for some people but I have problems with it and I don't apply my hair masks on my scalp to begin with. Cetrimonium Chloride is a surfactant and an antistatic, it's very often found in hair care products. Dimethicone is a silicone filling the hair and making it look silky. Behentrimonium Chloride is another antistatic. Isopropyl Myristate is a solvent and very common acne trigger but in a hair care product I don't think it will cause concern. Theobroma Cacao Seed Butter is a moisturizer, again a very common acne trigger. Polyquaternium-10 is an antistatic. Panthenol is an antistatic and moisturizer. Sodium Benzoate is a preservative. Citric Acid is a pH adjuster.  Първата съставка след вода е Cetearyl Alcohol, който е мастен алкохол използван като емулсифиант, може да е дразнещ и да предизвика акне, но аз нямам проблеми с него, а по принцип не си нанасям маските по скалпа. Cetrimonium Chloride е сърфъктант и антистатик, много често се среща в продукти за коса. Dimethicone е силикон, който запълва косъма и го прави да изглежда лъскав. Behentrimonium Chloride е още един антистатик. Isopropyl Myristate е разтворител и много често предизвиква акне, но в продукт за коса не мисля, че е притеснителен. Theobroma Cacao Seed Butter е хидратант и отново, често предизвиква акне. Polyquaternium-10 е антистатик. Panthenol е антистатик и хидратант. Sodium Benzoate е консервант. Citric Acid е регулатор на pH. 
The ingredients of this mask aren't anything spectacular but everything is safe and it doesn't contain anything controversial. However from the ingredients list itself I can see it is more towards people with normal hair because it doesn't contain anything highly moisturizing in high concentrations.  Съставките на тази маска не са нещо невероятно, но всичко е безопасно и не съдържа нищо съмнително. Но дори и от самото съдържание виждам, че е насочена повече към хора с нормална коса, защото не съдържа нищо силно подхранващо във високи концентрации. 
The mask comes sealed, thankfully, because people in the drugstore really love putting their dirty fingers in products they don't plan on buying. The texture is white and quite milky and more liquid compared to most masks. It smells absolutely fantastic and it's the main reason I consider it such a good product. I can feel the soft cacao fragrance in my hair for two days. In terms of moisturizing it doesn't do amazing, it does a decent job but it is not the powerful treatment I will use after bleaching for example. But it's a great product to be used on a daily basis because it certainly doesn't leave the hair feeling heavy. I've been using this mask for about 6 months and I am about to finish it. Considering I have a lot of hair I consider it economical.  Маската пристига запечатана, за щастие, тъй като хората в дрогериите много обичат да си пъхат мръсните пръсти из продукти, които не смятат да купят. Текстурата е бяла, подобна на мляко и по-течна в сравнение с повечето маски. Ухае фантаснично и е основната причина да я харесвам толкова много. Усещам мекия аромат на какао в косата си до 2 дена. Колкото до хидратацията, не е прекрасна, върши работа, но не е силният продукт, който ще нанеса след изрусяване например. Но пък е страхотен продукт за ежедневно ползване, защото не оставя тежко усещане. Използвам я вече 6 месеца и скоро ще я привърша. Предвид, че имам доста коса я считам за икономична. 
I would recommend it to anyone fond of cocoa fragranced products because it's quite authentic but definitely not to someone looking for a really deep hydration.

What I like: 
 • Pretty and convenient packaging
 • Very affordable (around $4) 
 • Decent amount of product (200 ml)
 • Quite economical
 • Fantastic cocoa fragrance 
 • Doesn't make hair heavy 
What I don't like: 
 • Not suitable for very dry hair as described
All in all: 4/5


Have you used any other hair care product by Ziaja and did you like it? 
I wish you a great start of the week! 

Бих я препоръчала на всички, които обичат аромата на какао, защото е доста автентичен, но не и ако търсите дълбока хидратация.


What I like: 
 • Симпатична и удобна опаковка
 • Много достъпна (около 6 лева) 
 • Прилично количество продукт (200 мл)
 • Доста икономична
 • Страхотен аромат на какао 
 • Не утежнява косата 
Какво не ми харесва: 
 • Не е подходяща за суха коса, както твърди
Обща оценка: 4/5


Използвали ли сте други продукти за коса на Ziaja и харесаха ли ви?
Желая ви успешно начало на седмицата! 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^