Tuesday, September 1, 2015

REVIEW: Nescafe Dolce Gusto

Reviewing a coffee machine is probably a bit weird but I love this thing so much I really want to talk to you about it. The backstory is I really loved my parents' Dolce Gusto when I was in Bulgaria this summer and after a 2 hours talk how much I like it with my mom I eventually ordered one myself together with 6 boxes of drinks.  Ревю на кафе машина е сигурно малко странно, но много си я обичам и искам да ви поговоря за нея. Предисторията, че много ми хареса Dolce Gusto машината на родителите ми когато бях в България това лято и след двучасов разговор с майка ми, най-накрая си поръчах и аз една заедно с 6 кутии от напитките. 
I ordered from Nescafe's official site in France, they had a summer sale that if you order 6 boxes of coffee, the Piccolo machine is only 30€. I quickly picked up my drinks and I placed an order. And I wish I read all the negative reviews about Chronopost before picking them as my courrier. Chronopost claim they deliver in 24 to max 48 hours but I actually got my order 4 days after the initial purchase. They first told me my address was incomplete... which was totally not the case but their printer only printed half of my address on the box, now really? Their delivery man called me and asked for my full address, I gave it to him and then no one came whole day... He called me at 7:30 am by the way! I had to go through 3 people in their call center... and it took me 15 minutes to get an answer each time. In the end I absolutely gave up and told them to leave the package in the post office one subway station away because I couldn't bother with their crappy service anymore. So, if you live in France do not use Chronopost, their shipping is twice as expensive as the other companies and their service is absolutely terrible.  Поръчах от официалния сайт на Nescafe във Франция, който имаше лятно намаление, ако поръчаш 6 кутии кафе, машината Piccolo е само 30€. Бързо си избрах напитките и пуснах поръчка. И ми се щеше да бях прочела негативните ревюта за Chronopost преди да ги избера като куриер. Chronopost твърдят, че доставят от 24 до 48 часа, но всъщност аз си получих кутията 4 дена след поръчката. Първо ми казаха, че адресът ми е непълен... което естествено не беше случаят, но принтерът им беше принтирал само половината ми адрес на кутия, сериозно? Доставчикът им ми се обади и ме попита за пълния адрес, казах му го и никой не пристигна цял ден... А и обаждането беше в 7:30 сутринта, между другото! Трябваше да мина през 3-ма души в кол центъра им... и им отне 15 минути да ми вдигнат всеки път. Най-накрая се предадох и им казах да ми оставят пакета в пощата на съседната метро станция, защото не ми се занимаваше с отвратителното им обслужване. Та, ако живеете във Франция, не ползвайте Chronopost, доставката им е двойно по-скъпа от на другите компании, а обслужването абсолютно потресаващо. 
I kinda expected to get a huge package and that's why it happened. Nescafe made sure they packed everything super well.  Очаквах да получа огромна кутия и така и се получи. Nescafe се бяха постарали да опаковат всичко много добре. 
With the machine Nescafe sent a coffee sample box and brochure of some coffee recipes.  С машината, Nescafe ми изпратиха и тези мостри заедно с брошура с кафе рецепти. 
I haven't tried any of the coffees in the sample pack but I did try the Latte macchiato and the Chocochino in Bulgaria. I loved the latte but the Chocochino is extremely sweet and I didn't like it.  Не съм пробвала нито едно от кафетата в мострената кутия, но пробвах Latte macchiato и Chocochino в България. Латето много ми хареса, но чокочиното е много сладко и не ми допадна. 
The machine itself is super pretty and sleek, it doesn't take much space at all and is extremely easy to maintain. I just clean the mug stand once a week and that's all. I use filtered water for it because the water in Toulouse is really bad and I am scared it might clog the machine eventually.  Самата машина е много красива и елегантно изглеждаща, не заема много място и съвсем лесно се поддържа. Чистя само поставката за чаша веднъж седмично и това е всичко. Използвам филтрирана вода за нея, защото водата в Тулуза е много лоша и ме е страх, че може би ще я запуши иначе.
We were video chatting with a friend and he thought the machine is a Bastet statue in the background, I thought that was hilarious! c: Говорехме си с един приятел и той реши, че машината е статуя на Бастет, сложена за фон и страшно много ме развесели! c: 
I really love that Nescafe put all the nutritional values of their products in their site. This way I was able to pick the coffees with the least sugar because I really really don't like sweet drinks, as I mentioned. You will notice that there no real coffees such as Espresso or Lungo. That's because I can't drink strong coffees since they make me feel really sick in 2 hours. That's why I picked almost only drinks with lots of milk.  Много ми допада, че Nescafe са сложили хранителните стойности на продуктите си в сайта. Така успях да си избера кафетата с най-малко захар, защото наистина не обичам сладки напитки, както споменах. Ще забележете, че реално не съм взела истински кафета като Еспресо или дълго, защото не ми понасят, за съжаление. Затова и си избрах почти само напитки с много мляко. 
These were the original 6 boxes I ordered from the site. I will try make a short review of each.


Latte Macchiato Vanilla
I really liked this one since it has a subtle vanilla taste, it's a shame it's available only in the site. It's not very sweet.

Latte Macchiato Caramel
This is a little bit sweeter than the Vanilla but it still tastes really nice. I assume it will be a great winter drink. Fortunately this is available in the supermarkets as well.

Chai Tea Latte
This is probably my most favorite one so far! I even got a second box because I already finished the first one. This is the first time I drink tea with milk actually. It has a really strong cinnamon taste.


Cappuccino Ice 
I liked it when I tried it in Bulgaria but now I realize it's actually way too sweet compared to the other milk drinks. I guess I will try the normal Cappuccino with ice and see if I like it more. It's also web exclusive so I don't think I will be getting it again.


Cappuccino Light 
Taste-wise this is really similar to the normal Cappuccino but it has a little bit less sugar. Again it's a shame it's a web exclusive.


Latte Macchiato Light 
Again, it has a little but less sugar than the normal latte. Personally I don't think I am able to make a difference between the cappuccino and the latte. 
Това са оригиналните 6 кутии, които поръчах от сайта. Ще се опитам да направя кратко ревю на всяка.

Latte Macchiato Vanilla
Много ми хареса, тъй като има лек ванилов вкус, срамота, че се предлага само в сайта. Не е много сладко.

Latte Macchiato Caramel
Това е малко по-сладко от ванилията, но пак е много вкусно. Предполагам, че ще е страхотно за зимата. За щастие се предлага и в супермаркетите.

Chai Tea Latte
Това ми е любимецът засега! Дори си взех втора кутия, защото вече привърших първата. За първи път опитвам чай с мляко всъщност. Има доста силен вкус на канела, който на мен много ми харесва.

Cappuccino Ice 
Хареса ми когато го опитах в България, но сега осъзнавам, че е много сладко сравнено с останалите млечни напитки. Предполагам, че ще пробвам нормалното капучино с лед и ще видя дали ми харесва повече. Предлага се само в сайта и не мисля, че пак ще го взема.

Cappuccino Light 
На вкус е съвсем подобно на нормалното капучино, но реално има по-малко захар. Отново срамота, че го има само в сайта.


Latte Macchiato Light 
Отново има по-малко захар от нормалното лате. Лично аз не успявам да направя разлика между лате и капучино и за мен са взаимозаменяеми. 
And these I got all from Auchan. Some of the Dolce Gusto boxes are 1€ cheaper in Auchan than in the Nescafe site. I don't know how that works but I prefer to buy them from Auchan because I don't have to pay the expensive shipping.

Marrakech Tea 
I was hesitating to order it originally and when I saw it's cheaper in Auchan I bought. However I really don't like this that much. As I suspected this has waaaay too much sugar and I really dislike sugary teas. The tea itself is quite good but I don't get why almost 97% of this capsule is sugar.


Cappuccino 
The cappuccino is really cheap in Auchan so I got a second box of it. I personally find no difference between the this one and the light one.

Ricoré Latte 
I was really curious how this would taste. I ended up liking it really much. As I said I don't like strong coffee and I am not able to drink it. This one however has really really soft taste because of the chicory and the milk. I can't explain it but I didn't expect to enjoy it so much. I recommended it to my mother but unfortunately it's unavailable in Bulgaria so I will have to mail her that because I think it's worth trying.


Overall, even if I am totally a tea person since I got the Piccolo machine I use it almost everyday. It is really budget-friendly and since it is so small and easy to maintain I find it really suitable for students like me switching apartments all the time and generally living in a very tiny living space. 
А, тези купих от Auchan. Някои от кутиите на Dolce Gusto са с 1€ по-евтини в Auchan от сайта на Nescafe. Не знам как се получава така, но предпочитам да си ги купувам от Acuah, защото не трябва да плащам скъпата доставка.

Marrakech Tea 
Колебаех се дали да го купя още в началото и когато видях, че е по-евтин в Auchan го взех. Но изобщо не ми харесва чак толкова. Както предполагах има твърде мнооого захар, а изобщо не обичам сладък чай. Самият чай е приятен, но не разбирам защо почти 97% от капсулата е захар.

Cappuccino 
Капучиното е много евтино в Auchan, затова си взех втора кутия. Не намирам разлика между това и light версията.

Ricoré Latte 
Бях много любопитна на какво ще има вкус. И много ми хареса! Както казах, не харесвам силно кафе и не мога да го пия. Това, обаче, има много мек вкус, заради цикорията и млякото. Не мога да обясна точно, но се влюбих. Препоръчах го на майка ми, но тъй като го няма в България ще трябва да ѝ го изпратя, защото си струва да се опита.


Като цяло, дори и да предпочитам чай, откакто получих Piccolo машината я ползвам почти всеки ден. Много е бюджетна и тъй като е толкова малка и лесна за поддръжка мисля, че е доста подходяща за студенти като мен, които често се местят и по принцип живеят на тясно място. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^