Friday, May 20, 2016

TALK: Why you should use sunscreen & thoughts on sun protection

I've been meaning to make a sun protection post for ages.

In this post you will see:

 • How tanning works
 • Why you need to protect your skin from the sun
 • How is sun protection measured
 • How to use sunscreens & why sunscreen in makeup is not a sufficient protection
 • Common UV filters 
 • My personal experience after I started using sunscreen daily 
 • My sun protection arsenal
Искам да направя публикация за слънцезащита от векове.

В тази публикация ще видите:

 • Как се хваща тен
 • Защо трябва да предпазвате кожата си от слънцето
 • Как се измерва слънцезащитата
 • Как се използва слънцезащитата & защо слънцезащитата в грима не е достатъчна
 • Често срещани UV филтри
 • Личният ми опит след като започнах да използвам слънцезащита ежедневно
 • Моят слънцезащитен арсенал 
I grew up in a country where sunscreen was a magical product we use exclusively at the beach. Even now when I say I wear sunscreen daily  in Europe (even during the winter) I get the look. I am not a fan of getting tanned, maybe because I never really got any but the sunburns I had really weren't that fun. Don't get me wrong, I am not against the tan itself. Tan looks lovely on a lot of people!

But what exactly is tanning? 

It's the production of melanin by the skin cells called melanocytes. When the cells are exposed to UV rays, they produce melanin to defend themselves. The melanin production is mainly stimulated by UVB. That's the tan that lasts longer (few weeks). UVA rays cause oxidative stress which oxidizes the melanin and darkens it but it doesn't stimulate the production of more melanin.

The tan created by UVB is actually protective against UV damage. It's the skin's defense system. But if tan has appeared, it means the skin has already suffered some DNA damage caused by the UV. 
Израснах в държава където слънцезащитата е магически продукт, който се носи ексклузивно на плажа. Дори и сега когато нося слънцезащита ежедневно в Европа (дори и през зимата) ме гледат странно. Не съм фен на тенът, може би защото така и не се сдобих с такъв, но пък изгарянията бяха един тон. Всъщност не съм против самият тен. Тенът изглежда чудесно на много хора!

Но какво точно е хващането на тен?

Това производство на меланин от кожни клетки наречени меланоцити. Когато клетките са изложени на UV лъчи, те произвеждат меланин, за да се защитят. Производството на меланин е стимулирано основно то UVB. Това е тенът, който издържа по-дълго (няколко седмици). UVA лъчите предизвикват оксидативен стрес, който оксидира меланина и го потъмнява, но не предизвиква производство на още меланин.
Тенът създаден от UVB всъщност защитава кожата от UV увреждания. Това е системата за защита на клетката. Но ако тенът вече се е появил, означава, че кожата вече е получила някакво увреждане на ДНК-то от UV лъчите. 
Why you should protect yourself from the sun?

The first and the scariest side-effect of sun damage is skin cancer. As stated in this study, 70% of the skin cancer diagnosed every year in the US is caused by the repeated exposure to sunlight. Skin cancer is no joke and it could happen to anyone, pale and fair people have a significantly greater risk of getting skin cancer. The same study says that mutations of the protein p53, also known as the genome guardian, occur way before the development of skin cancer. This protein is extremely important for the normal functioning of the cells and is very often mutated in many types of cancer. What that means is that damage is happening after regular exposure to strong UV rays, even if you can't see it. This study suggests that sunburns during childhood put you at risk for squamous cell carcinoma while sunburns at any age are associated with basal cell carcinoma.Another sun damage effect is photoageing. I have said it many times and I will continue to repeat it. The best and the cheapest in the long term anti-age product you could use is sunscreen. As stated in this study, photoageing of the dermis is associated with sun exposure. UVA can permeate the dermis and damage it by changing its structure. In the long term, frequent UVA exposure leads to reduction of elasticity of the skin. Infrared rays (IR) are also promoting photoageing by breaking down collagen. Physical UV filters block the IR but most chemical filters don't. If you'd like to see the invisible damage the sun does on our skin and how sunscreen protects it, check this video where an ultraviolet camera was used to show the sun's effects.  
Защо трябва да се предпазвате от слънцето?

Първият и най-страшният страничен ефект от слънчевите увреждания е рак на кожата. Както пише в това изследване, 70% до рака на кожата диагностициран в САЩ за една година е причинена от редовно излагане на слънце. Ракът на кожата не е шега и може да се случи на всеки, а много светли и светли хора имат значително по-висок риск да получат рак на кожата. Същото проучване казва, че мутации на протеина p53, често наричан пазител на генома, се получават много преди развитието на рак. Този протеин много важен за нормалното функциониране на клетките и често е мутирал в много видове рак. Това значи, че уврежданията се случват след редовно излагане на силни UV, дори и да не ги виждате. Това изследване предполага, че слънчеви изгаряния по време на детството увеличават риска от сквамозен карцином, докато изгаряния на всяка възраст са асоциирани с базалноклетъчен карцином.

Друго слънчево увреждане е фотостареенето. Казвала съм го много пъти и ще продължавам да го казвам. Най-добрият и най-евтиният в дългосрочен план антиейдж продукт, който можете да използвате е слънцезащита. Както пише в това изследване, фотостареенето на дермата е асоциирано с излагане на слънце. UVA проникват в дермата и я увреждат, променяйки структурата ѝ. В дългосрочен план, често излагане на UVA води до намаляване на еластичността на кожата. Инфрачервените лъчи (IR) също стимулират фотостареенето, разграждайки колагена. Физичните UV филтри блокират IR, но повечето химични филтри не го правят. Ако искате да видите невидимите увреждания на кожата предизвикани от слънцето и как слънцезащитата ни предпазва, погледнете това видео, заснето с ултравиолетова камера. 
How is sun protection measured? 

UVB

I believe most people have heard about SPF (sun protection factor), it's a ranking system for the protection against UVB. Currently SPF 50 is the highest one in Europe and it blocks 98% of the UV rays. SPF 30 blocks 97% of the UVB rays. SPF 15 blocks 93% of the UV rays. So it's not true SPF 50 is 2 times better and more protecting than SPF 30. So what do the numbers 15, 30, 50 mean?

SPF 15 will protect you for 15 times longer than it would normally take you to get a sunburn. And about how long it would normally take you to get a sunburn without protection depends on your skin color. So if it normally takes you 30 minutes to get red when exposed to sun, SPF 15 will protect you for 450 minutes. But please, please keep in mind, this protection is valid only if you apply the necessary quantity of sunscreen (more about that a bit later) and you don't keep in consideration sweating and wiping off the product. In other words, this is highly hypothetical number and you should re-apply regularly when exposed to strong sun.

UVA 


In Europe we measure UVA in PPD (persistent pigment darkening). In Europe, you can often see that UVA sign with the circle somewhere on your sunscreen. That sign means the PPD corresponds to 1/3 of the number of the SPF. For SPF 50 with such sign, it means the PPD is of 16+ which is the highest possible.


In East Asia, they use PA (protection A?) instead of PPD, which is less precise. A PA+ corresponds to a PPD around 2-4. A PA++ corresponds to PPD around 4-8. A PA+++ corresponds to PPD higher than 8. A PA++++ corresponds to PPD higher than 16. Again another tricky part is that Japan uses a system of four pluses (so everything PA++++ corresponds to PPD 16+) but Korea uses a system of three pluses and it is impossible to know if PA+++ on a Korean sunscreen means PPD 8 or 16.

When it comes to the protection, the same thing is valid for the PPD. A PPD of 8 would allow you 8 times longer exposure than normal. As you can see, the UVA protection is kinda limiting. Because even if you have an SPF 50, your PPD will be 16+ which is why regular re-application is very important (I am starting to repeat myself here). Figuring out the protection of your sunscreen can be kinda tricky, especially since there aren't so many credible resources when it comes to how UVA protection works but once you get it, it's easy, I promise.
Как се измерва слънцезащитата?

UVB

Мисля, че повечето хора са чували за SPF (слънцезащитен фактор), това е система на измерване на защитата срещу UVB. В момента SPF 50 е най-високата в Европа и блокира 98% от UV лъчите. SPF 30 блокира 97% от UVB лъчите. SPF 15 блокира 93% от UV лъчите. Така, че не е вярно, че SPF 50 ни защитава 2 пъти по-добре от SPF30. Тогава какво означават цифрите 15, 30, 50?

SPF 15 ще ви защити 15 пъти по-дълго отколкото нормално би ви отнело, за да изгорите. А колко време ще ви отнеме да изгорите без слънцезащита зависи от цвета на кожата ви. Ако по принцип се зачервявате за 40 минути след излагане на слънце, SPF 15 ще ви защити за 450 минути. Но моля, моля, имайте предвид, че тази защита е валидна само ако нанесете необходимото количество продукт (за това малко по-късно) и не взимате предвид потене и избърсване на продукта. С други думи, това е съвсем хипотетично число и трябва да нанасяте отново редовно когато сте изложени на силно слънце.

UVA 


В Европа измерваме UVA в PPD (персистиращо пигментно потъмняване). В Европа, често можете да видите ето този UVA знак с кръгчето някъде върху слънцезащитата. Този знак означава, че PPD-то отговаря на 1/3 от числото на SPF. За SPF 50 с такъв знак, PPD е от 16+, което е най-високото възможно.

В Източна Азия използват PA (защитата A?) вместо PPD, която е по-малко прецизна. PA+ отговоря на PPD около 2-4. PA++ отговаря на PPD около 4-8. PA+++ отговаря на PPD по-голямо от 8. PA++++ отговаря на PPD по-голямо то 16. Отново, малък проблем е, че Япония използва система с четири плюса (значи всичко с PA++++отговаря на PPD 16+), но Корея използва система от три плюса и е невъзможно да се знае дали корейската слънцезащита има PPD от 8 или от 16.

Когато става въпрос за защитата, същото нещо е валидно и за PPD, PPD от 8 ви позволява 8 пъти по-дълго излагане от нормално. Както виждате, UVA защитата е леко лимитираща. Дори и да имате SPF 50, PPD-то ще бъде 16+, затова и трябва редовно да нанасяте отново (вече започвам да се повтарям). Да разберете защитата на слънцезащитния ви крем може би изглежда малко сложно, особено тъй като няма много надеждни източници, които да обясняват как работи UVA защитата, но веднъж щом го схванете е лесно.
How to use sunscreen? 

For your face, it's easy. You need to use 1/4 of a teaspoon which corresponds 2 mg per cm^2 of skin. For your whole body you need roughly around 30 ml. Of course, that really really depends on your size. For example, I need a bit less for my face.

You need to apply chemical UV filters on clean skin (after your skincare routine and before makeup) and 20-30 minutes before sun exposure. Chemical filters bind to your skin, so it's very important you give them the time to do so, otherwise you might destabilize them if you go out directly after application. Also, you need to give them a good 5 minutes to dry if you are applying makeup on top because if you go on with your foundation/BB/CC, you will simply wipe them off.


Most sunscreens aren't sweat proof so you must re-apply often during the summer. Thankfully, most formulas are waterproof nowadays but it's still advised to re-apply if you've been in a pool/ the sea.


Why a moisturizer/foundation/BB cream cannot be used as a sole source of sun protection even if it says it has SPF? 

It's simple, you don't apply the needed amount of it. That part where I said you need around 1/4 of a teaspoon for your face, think about it. Do you apply that much of your moisturizer or foundation? Because I don't. Most likely you are applying 4 times less than that 1/4 of a teaspoon amount. So if your moisturizer/foundation had SPF 20, that leaves you with just SPF 5. And keep in mind most moisturizers/foundations don't have any or have very minimal UVA protection. Does that mean they are totally useless? Not really. I like having some minimal chemical filter protection from my moisturizers and base products and then I apply a physical one on top. Buuuut, that's also tricky because some chemical filters can cancel others.

Как да използвате слънцезащитата?

За лицето е много лесно. Имате нужда от 1/4 от чаена лъжица, което отговаря на 1 мг на см^2 от кожа. За цялото тяло имате нужда от около 30 мл. Разбира се, това много зависи и от размера ви. Аз имам нужда от малко по-малко за лицето.

Химичните UV филтри трябва да се нанасят на чиста кожа (след рутината от бяла козметика и преди грима) и 20-30 минути преди излагане на слънце. Химичните филтри се свързват с кожата и е много важно да им оставите времето да го направят, иначе може да ги дестабилизирате, ако излезете веднага след нанасяне. Също, трябва да им дадете и 5 минути да изсъхнат преди да нанесете грима си отгоре, защото иначе ще ги изтриете.

Повечето слънцезащити не са потоустойчиви, затова трябва да се нанасят често през лятото. За щастие повечето формули са водоустойчиви, но все пак е препоръчително да ги нанесете отново след басейна/морето.

Защо хидратант/фон дьо тен/BB крем не може да бъде използван като единствен източник на слънцезащита дори и да има SPF?

Просто е, не нанасяте нужното количество от него. Помислете за тази част с 1/4 от чаена лъжица. Нанасяте ли толкова много хидратант или фон дьо тен? Аз него правя. Най-вероятно нанасяте 4 пъти по-малко от 1/4 чаена лъжица. Така че, ако хидратантът/фон дьо тенът е имал SPF 20, оставате само с SPF 5. И имайте предвид, че повечето хидратанти/фон дьо тени нямат или имат минимална защита срещу UVA. Означава ли, че са напълно безполезни? Не точно. Аз обичам да имам минимална защита от химични филтри от хидратантите ми и базовите продукти и после нанасям физична отгоре. Нооо, и това е малко сложно, тъй като някои химични филтри си пречат един на друг. 
What are the most common UV filters?

If you are a cosmetic nerd like me, you probably know most of the UV filters and can identify them on the ingredient lists.

Physical UV filters

There is only two.
Zinc Oxide is protecting against UVA and UVB rays.
Titanium Dioxide protects against UVB rays.
Both physical filters are recommended for children, pregnant women and people with sensitive skin as they are tolerated better.

Chemical UV filters 

The most common ones are these. You can find a full list as well as they countries and the concentrations they are allowed in here.

 • Avobenzone 
 • Homosalate
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate (Octinoxate)
 • Oxybenzone (Benzophenone-3)
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)
 • Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) 

Chemical filters are way more complex than physical, and a formula usually contains several of those. They tend to stabilize each other. And despite often being blamed for toxic and carcinogenic, keep in mind studies showing these effects are often on mice, that were fed or injected with the molecule. As shown in this study, most sunscreens do not even penetrate the skin. Wearing sunscreen is always the better option than not wearing anything at all. 
Кои са някои често срещани UV филтри?

Ако сте козметичен нърд като мен, сигурно знаете повечето филтри и можете да ги идентифицирате в състава.

Физични UV филтри

Има само два.
Zinc Oxide предпазва срещу UVA и UVB лъчи. 
Titanium Dioxide предпазва от UVB лъчи. 
И двата физични филтъра се препоръчват за деца, бременни и хора с чувствителна кожа, тъй като се толерират по-добре. 

Chemical UV filters 

По-често срещаните са ето тези. Пълен списък с държавите където са одобрени и позволените концентрации може да намерите тук

 • Avobenzone 
 • Homosalate
 • Octocrylene
 • Octyl Methoxycinnamate (Octinoxate)
 • Oxybenzone (Benzophenone-3)
 • Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol)
 • Mexoryl XL (Drometrizole Trisiloxane)
 • Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S) 

Химичните филтри са доста по-сложни от физичните, формулата обикновено съдържа няколко от тях. Имат свойството да се стабилизират един друг. И въпреки, че често са набедявани за токсични или карциногенни, имайте предвид, че изследванията показващи такива ефекти често са на мишки хранени или инжектирани с молекулата. Това изследване показва, че повечето слънцезащити дори не проникват в кожата. Слънцезащитният крем винаги е по-добрият избор пред това да не слагате нищо. 

What sunscreen did for me? 

I am one of these people who don't tan. I burn. And I burn easily and then it hurts a lot. Not to mention half harmful it is. I had already developed tiny fine lines under my eyes at the age of 18. Around that time I decided the sunburns have to stop and I started wearing sunscreen daily. Of course, the best part is that I haven't been sunburned for 3 years but also knowing that I am doing something to protect myself daily feels quite good too. It really doesn't take that much extra time, efforts or money to apply sunscreen daily. I haven't noticed new fine lines, freckles or moles on my face.

One of the things people who want to start wearing sunscreen daily face is the unavailability of cosmetically elegant sunscreens in Europe. I have tried plenty of European brands such as Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea and well... I didn't like any of their sunscreens for my face. They feel greasy, they clog my pores or downright break me out. If you had similar problems, you might want to look for a physical only sunscreen if white cast doesn't bother you or Asian sunscreens meant for daily use which despite still being chemical feel very different than their European counterparts. I have reviewed plenty of sunscreens in my blog, but here are the ones I actually like the most and I repurchase/plan to repurchase. 
Какво направи слънцезащитата за мен?

Аз съм един от онези хора, които не хващат тен. Аз изгарям. И изгарям лесно, а после боли много. Да не споменавам колко е вредно. Вече имах малки фини линии под очите на 18. По това време реших, че изгарянията трябва да спрат и започнах да нося слънцезащита всеки ден. Разбира се, най-хубавата част е, че не съм изгаряла от 3 години, но също знам и че правя нещо за себе си всеки ден. Наистина не отнема чак толкова време, усилия и средства да се носи слънцезащита ежедневно. Не съм забелязала нови фини линии, лунички или бенки по лицето.

Едно от нещата, с които хората, които искат да започнат да носят слънцезащита ежедневно, се сблъскват е липсата на козметично елегантни слънцезащити в Европа. Пробвала съм най-различни европейски марки като Bioderma, La Roche-Posay, Clarins, Avène, Uriage, Eucerin, Nivea и ами... Не ми хареса нито един техен слънцезащитен крем. Усещат се мазни, запушват ми порите или направо ме изпъпчват. Ако сте имали подобни проблеми, бихте могли да погледнете изцяло физични слънцезащити, ако не ви притеснява белият отенък и азиатски такива, подходящи за ежедневна употреба, които въпреки че са химични са много по-различни от европейските. Имам разнообразни ревюта на слънцезащита в блога, но тези, които ви показвам са любимите ми. 
Here are my personal sun warriors~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ is a physical only waterproof sunscreen I use during autumn and winter, and when I go on vacation. It leaves a white cast and it makes a great protective layer on my skin. It doesn't leave me feeling oily but it actually hydrates my skin, so a great sunscreen for those with drier skin. It's also an excellent makeup base, in my opinion.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ is the first chemical filter sunscreen my face doesn't hate. It dries matte and it feels like I have nothing on my face 5 minutes after application, it doesn't make me feel oily. It's not water resistant but it's a great sunscreen for everyday use, especially for the summer.
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 is actually a moisturizer. I used to use it as a base for my sunscreen but nowadays I just apply it very generously when I am staying at home but I am close to the window. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) is my body sunscreen and I really like this one because it doesn't feel oily and it has great fragrance. Also the spray makes it really easy to apply but you need at least 2 layers to get a good protection. 
Ето ги и моите лични слънчеви войни~!
 • Missha All Around Safe Block Waterproof Sun SPF 50 PA+++ е изцяло физичен водоустойчив крем, който използвам през есента и зимата, и когато ходя на почивка. Оставя бял отенък и прави чудесен предпазен слой върху кожата ми. Не оставя мазно усещане, но хидратира кожата и е чудесен за тези с по-суха кожа. Също е и отлична база за грим по мое мнение.
 • Bioré UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA++++ е първият крем с химични филтри, който лицето ми не мрази. Изсъхва матов и се усеща все едно нямате нищо на кожата само 5 минути след нанасяне, не ме прави мазни. Не е водоустойчив, но е чудесен продукт за ежедневна употреба, особено през лятото. 
 • Vivant Skincare Day Treatment Lotion SPF 15 всъщност е хидратант. Използвам го като база за слънцезащитата, но в последно време го слагам в големи количества когато си стоя вкъщи, но съм до прозореца. 
 • Biotherm Moisturizing Dry Touch Mist SPF 50 (PPD 16+) е слънцезащитата ми за тяло и много я харесвам, защото не се усеща мазна и има страхотен аромат. А и спреят я прави много лесна за нанасяне, но имате нужда от поне 2 слоя за добра защита. 

There is that one question that bugs everyone concerned about their sun protection. How do we re-apply? Clearly, taking my makeup off and re-doing it so I can apply a new layer of sunscreen beforehand during the afternoon when I am at work/in class is out of question. I still haven't figured that one out. There are powders but cakeing on tons of powder doesn't sound very pretty... As far as mists go, I haven't heard about many face sunscreen mists and I am not sure accidentally breathing UV filters is that much of a great idea. That's a problem. I admit, I have re-applied my yellow Missha on top of my smudged makeup base and then added another layer of BB cream. Surely, that doesn't sound very hygienic but I am still in the process of figuring this out.

Since re-application is tricky for busy people wearing makeup, I decided to get a parasol. I got this gorgeous baby from eBay for roughly around $10 and I still haven't had the chance to use it because it has been raining for a month (*sigh*). The UV index gets as high as 11 on hot days in South France and first thing's first, heat often makes me feel very sick and second I am worried about how protected I am when I am coming back home during the afternoon. The parasol has SPF 50 and it's made from a special material that reflects the UV rays. Also, it's perfectly portable and it's currently in my handbag for some time. It's wind resistant and it can be used for rain as a regular umbrella. And it's very pretty! 
Има го и въпросът, който притеснява всички, заинтересовани от слънцезащитата. Как нанасяме отново? Очевидно, да си сваля грима и да го нанеса отново, за да си сложа нов слой слънцезащита преди това следобед когато съм на работа/на лекции няма как да се случи. Все още не съм го измислила. Има пудри, но пък да си наслоявам един тон пудра не звучи много красиво... Колкото до спрейовете, не съм чула за много спрейове за лице и не съм сигурна, че инцидентното вдишване на UV филтри е добра идея. Имаме проблем. Признавам си, нанасяла съм жълтата Missha върху размазан грим и после добавих още един слой BB крем. Със сигурност не звучи много хигиенично, но все още се чудя как да реша проблема.

Тъй като повторното нанасяне е сложно за заети хора, носещи грим, реших да си взема слънчев чадър. Взех си тази глезотийка от eBay за около $10 и все още не съм имала шанса да го използвам, защото вали вече месец (*въздъх*). UV индексът стига до 11 в горещите дни в Южна Франция и едно, че ми става лошо от жегата, второ, че се притеснявам колко съм защитена когато се връщам вкъщи следобед. Слънчевият чадър има SPF 50 и е направен от специален материал, който отразява UV лъчите. А и лесно преносим, в момента се намира в дамската ми чанта. Устойчив е на вятър и може да се ползва като обикновен чадър за дъжд. А и е много хубав!
I really hope you enjoyed this post or that it was useful for you. I realize I explain things like a science student (i.e. I expect people knowing some stuff without doing it on purpose) so if there are parts that weren't clear, please don't be afraid to ask. I tried to sum up and simplify as much as possible everything I know for sun protection and share with you how I protect myself. Please, share your thoughts with me! ^^  Надявам се да ви е допаднала тази публикация или да ви е била полезна. Осъзнавам, че обяснявам нещата като студент по наука (в смисъл, че очаквам хората да знаят някои неща без да се усещам), така че, ако някои части не са били ясни, не се притеснявайте да попитате. Опитах се да обобщя и опростя възможно най-много всичко, което знам за слънцезащитата и да споделя с вас как се пазя аз. Споделете какво мислите! ^^ 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^