Saturday, April 30, 2016

REVIEW: Yves Rocher Bath & Shower Gel | Lemon Basil | Bourbon Vanilla | Mango Coriander

Last summer Yves Rocher had these amazingly fragranced shower gels that I did not get because I had plenty at home but I pretty much regretted it because they were so fresh. Thankfully this year they re-launched the collection with more fragrances! I pretty much ended up loving half of the scents and I was really tempted to pick more but I didn't!!! I bought only the Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil and I received minis of Energizing Bath & Shower Gel Mango Coriander and Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla. I wish I could pick a set with all the minis from the collection, actually.  Миналото лято Yves Rocher имаха тези прекрасно ароматизирани душ гелове, които не си взех, защото имах достатъчно вкъщи, но после съжалявах, защото бяха много свежи. За щастие, тази година отново пуснаха колекцията с още повече аромати! Общо взето си харесах половината аромати и много се изкуших да взема още, обаче не го направих!!! Купих само Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil и получих минита на Energizing Bath & Shower Gel Mango Coriander и Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla. Иска ми се да можех да си взема сет с всички минита от колекцията. 

Energizing Bath & Shower Gel Lemon Basil 

Now, if I am not mistaken Lemon Basil was one of the two fragrances from last year. And when I saw they re-launched this year and a whole year later I still felt tempted to get, I decided it's my time now. The packaging of this collection is absolutely fantastic, Yves Rocher nailed it (as always)! A 200 ml size (because there's also 400 ml) is 2,50€ which I find very very reasonable. The collection also included body scrubs, body butters, soaps and bath bombs but I did not get any of those because I really don't need them (I still wanted to of course).  Ако не се лъжа, Lemon Basil беше един от двата аромата от миналата година. И тъй като видях, че са го пуснали отново и цяла година по-късно взе още ме изкушава, реших че ми е дошъл реда. Опаковките на тази колекция са абсолютно фантастични, Yves Rocher са уцелили в десетката (както винаги)! Един 200 мл размер (тъй като има и 400 мл) е 2,50€, което намирам за много разумно. Колекцията също включва скрабове за тяло, масла, сапуни и бомбички за вана, но не си взех нищо от тях, защото ама наистина не ми трябват (все пак ми се искаше разбира се). 
The Lemon Basil shower gel has the freshest scent I've smelled lately together with the Mango Coriander. This is the type of shower gel that you use in the morning to help you wake up. I predict I will finish it super quickly once it starts to get really hot. The lemon scent is dominating but I can really feel the soft basil note once I foam it.  Душ гелът Lemon Basil има един от най-свежите аромати, които съм подушвала напоследък, заедно с Mango Coriander. Това е типът душ гел, който използвате сутрин, за да ви помогне да се събудите. Предвиждам, че ще го свърша много бързо когато започне за става горещо. Ароматът на лимон е доминиращ, но меката нотка на босилека се усеща след разпенване. 
I uploaded the ingredients to CosDNA and you can find them here.

The product is really a standard shower gel, the surfactant is Ammonium Lauryl Sulfate which I find gentle enough and I've never had problems with it. Decyl Glucoside is another gentle surfactant. Aloe Barbadensis Leaf Juice is a nice touch, although it really doesn't add much to the formula in a wash off product. Fragrance comes up quite high, since the product has a strong scent. Sodium Chloride is a viscosity control agent. Cocamidopropyl Betaine is another gentle surfactant. Citric Acid is a pH adjuster. Sodium Benzoate and Tetrasodium EDTA are preservatives. Cocamide Mipa as a surfactant and viscosity control agent. Limonene is a fragrance. Salicylic Acid  is an AHA and an exfoliant. Citrus Lemon Fruit Extract is a fragrance. Citral is a fragrance and it scores red in CosDNA because it can provoque allergies. Methylpropanediol is a solvent. Potassium Sorbate is a preservative. Denatonium Benzoate is an ingredient with bitter taste often used to discourage the consumption of dangerous chemicals, I wonder if Yves Rocher added this to discourage people from tasting this shower gel, haha! Yellow 6 and Yellow 5 are the pigments giving the lovely yellow color.I tested the shower gel with pH strips and it showed the pH is around 5 which is perfect for a shower gel. Last year this shower gel was marketed as an exfoliating one (but the formula was not the same) and the AHA miiiight have certain effects, but I haven't noticed such personally. 
Качих съставките в CosDNA и можете да ги намерите ето тук.

Продуктът е наистина стандартен душ гел, сърфъктантът е Ammonium Lauryl Sulfate, който аз намирам за достатъчно нежен и никога не съм имала проблеми с него. Decyl Glucoside е още един нежен сърфъктант. Aloe Barbadensis Leaf Juice е приятен бонус, но не добавя нищо към формулата на един измивен продукт. Fragrance се появява доста високо, защото продуктът е силно ароматизиран. Sodium Chloride е агент контролиращ вискозността. Cocamidopropyl Betaine е още един нежен сърфъктант. Citric Acid е регулатор на pH-то. Sodium Benzoate и Tetrasodium EDTA са консерванти. Cocamide Mipa е сърфъктант и агент контролиращ вискозността. Limonene е ароматизатор. Salicylic Acid е AHA и ексфолиант. Citrus Lemon Fruit Extract е ароматизатор. Citral е ароматизатор и се появява в червено в CosDNA, защото може да провокира алергии. Methylpropanediol е разтворител. Potassium Sorbate е консервант. Denatonium Benzoate е съставка с горчив вкус, която често се използва за предотвратяване на консумацията на опасни химикали, чудя се дали Yves Rocher са я добавили, за да ни откажат от опити за консумация на душ гела, хаха! Yellow 6 и Yellow 5 са пигменти, които придават жълтия цвят.

Тествах pH-то на душ гела с лентички и показва, че е от около 5, което е перфектно за душ гел. Миналата година, този душ гел е бил рекламиран като ексфолиращ (но формулата не е била същата) и AHA мооооже би има определен ефект, но аз не съм го забелязала лично. 
It's been a pleasure using this shower gel! I'm absolutely in love and I wish Yves Rocher will keep this collection permanently. The shower gel is very gentle, it doesn't really irritate or dry out my skin (most shower gels don't though) and I have nothing negative to say about it.  Огромно удоволствие е да се използва този душ гел! Влюбена съм в него и ми се иска Yves Rocher да задържат колекцията като постоянна. Душ гелът е много нежен, не дразни и не изсушава кожата (повечето душ гелове не го правят де) и не мога да кажа нищо негативно за него. 

Sensual Bath & Shower Gel Bourbon Vanilla 

The Sensual Bourbon Vanilla shower gel is the most boring out of the 3 I have. The fragrance is a really plain soft vanilla with a touch of sweetness but the Spicy Vanilla from the winter collection was a much more memorable and pleasant one. Bourbon Vanilla really reminds me of last fall's limited collection Apple Delight.  Sensual Bourbon Vanilla душ гелът е най-скучният от 3-та, които имам. Ароматът е много типична ванилия с лека нотка на сладост, но Spicy Vanilla от зимната колекция имаше много по-запомнят се и приятен аромат. Bourbon Vanilla много ми напомня на лимитираната колекция от миналата есен, Apple Delight. 
On the other hand, since I still have the body lotion from the Spicy Vanilla collection I use those together when I decide to go for this shower gel. Definitely a fragrance for lazy nights where I just want to light a soothing candle and watch TV series with a sheet mask on.  От друга страна, все още имам лосионът за тяло от колекцията Spicy Vanilla и ги използвам заедно когато реша да посегна към този душ гел. Определено аромат за мързеливи нощи, които искам да си запаля ароматна свещ и да гледам сериали с хартиена маска на лицето. 
You can find the ingredients in CosDNA here. I will not bother analyzing them because the base is pretty much the same with a slight change in the order of the ingredients and some fragrances replaced with others, obviously. The pH for this one is 5 as well.  Можете да намерите съставките в CosDNA тук. Няма да си правя труда да ги анализирам, защото е същата база с леки промени в реда на съставките, както и разбира се някои аромати за заменени с други. pH-то отново също е от 5. 

Energizing Bath & Shower Gel  Mango Coriander 

The Mango Coriander on the other hand is one of the most exciting fragrances. Just like the Lemon Basil, in the bottle the mango scent is dominant but once you foam it you can definitely feel the freshness of the coriander. For some reason, this shower gel reminds me of The Body Shop Papaya Shower Gel which was my last summer's favorite.  Mango Coriander от друга страна е един от най-интересните аромати. Също като Lemon Basil, в шишето ароматът на манго доминира, но щом го разпените определено се усеща и свежестта на кориандъра. Поради някаква причина този душ гел ми напомня на The Body Shop Papaya Shower Gel, който ми беше любимец миналото лято. 
The fragrance stays on my skin for at least 2 hours and it's quite strong. I usually apply my body lotion right after shower but if I don't I can feel the fragrance for a while.  Ароматът се задържа на кожата ми поне 2 часа и е доста силен. Обикновено нанасям лосион за тяло веднага след душа, но ако не го направя усещам аромата известно време. 
You can find the ingredients in CosDNA here. This one is no different than the other two, pretty much the same base with some of the fragrances and pigments changed. The pH is of 5 too.  Можете да намерите съставките в CosDNA тук. И този не е по-различен от другите два, общо взето същата база, с промяна на някои аромати и пигменти. pH-то също е от 5. 
Overall, I really really love this collection! The Lemon Basil and Mango Coriander shower gels are absolutely fantastic and I would love to get my hands on the Almond Orange Blossom and Raspberry Peppermint too. Yves Rocher, please make tiny sets with minis of each type for the people like me who want to catch them all but have plenty at home already!


What I like: 

 • Beautiful packaging 
 • Very affordable (2,50€)
 • Reasonable amount of product (200 ml) 
 • Rather unique fragrances 
 • Low pH 
 • Good ingredients 
 • Non irritating
 • Longlasting fragrance 
What I don't like : 
All in all: 5/5


Have you tried Yves Rocher's new collection? What else is worth trying? 
Като цяло, много много ми харесва тази колекция! Душ геловете Lemon Basil и Mango Coriander са абсолютно фантастични и много ми се иска да се сдобия и с Almond Orange Blossom и Raspberry Peppermint. Yves Rocher, моля, направете малки сетове с минита от всички видове, за хора като мен, които искат да ги хванат всичките, но си имат достатъчно вкъщи!

Какво ми харесва:

 • Красива опаковка 
 • Много достъпни (2,50€)
 • Разумно количество продукт (200 мл)
 • Интересни аромати 
 • Ниско pH
 • Добри съставки 
 • Не дразнят 
 • Дълготрайни аромати
Какво не ми харесва:
 • -
Обща оценка: 5/5


Пробвали ли сте новата колекция на Yves Rocher? Какво друго си струва да се пробва?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^