Tuesday, April 21, 2015

Birchbox France April 2015

I am catching up, I am! I am showing you Birchbox France for April (and it's still April, yaaay!). I didn't take photo of the box itself because it's the standard brown Birchbox cover.  Най-края си наваксвам! Показвам ви Birchbox Франция за април ( и все още е април, ураааа!). Не снимах самата кутия, защото е стандартната кафява Birchbox. 
The theme this month is "Airlines" and I'd like to think Birchbox prepared it before the Germanwings crash because it does seem highly inappropriate.  Темата този месец е "Airlines" (Авиолинии) и бих искала да мисля, че Birchbox просто са я подготвили преди катастрофата на Germanwings иначе ми се струва съвсем неподходяха. 

Under "Airlines" I understand products suitable for me taking them on a plane... or generally something indispensable I would definitely want to take on a trip.  Под "Авиолинии" аз разбирам продукти подходящи за самолет... или нещо, което задължително бих взела по време на пътуване. 

The selection this month is not so bad but it's rather weak for Birchbox.  Селекцията този месец не е лоша, но е по-скоро слаба за Birchbox. 
HIP
Ultra Shine Shampoo
Full size: 200 ml / 19€ (sample size - 30 ml)


Okay, it's a product that matches the theme. I would take a mini shampoo for a trip. This one smells like mint and I am not such a mint fan so I don't fancy it that much. What annoys me is the "93% natural ingredients" on the back when it's just another SLS shampoo and the huge percentage of "natural ingredients" come from the water as first ingredient before the SLS. I am sorry but this is such an annoying false advertising. SLS is usually used in concentrations of 2-3% so pretty easy to put a high percentage natural ingredients on such a product. But it's all water... and it's just as natural as any drugstore shampoo. I wish brands will stop fooling the clients. 
HIP
Ultra Shine Shampoo

Пълен размер: 200 мл/ 19€ (мострен размер - 30 мл)

Добре, този продукт пасва на темата. Бих взела мини шампоан за пътуване. Това мирише на мента, а аз не съм ѝ голям фен, така че не ми харесва чак толкова. Това, което ме дразни е "93% натурални съставки" отзад на опаковката, тъй като е поредният шампоан със SLS и огромното количество "естествени съставки" идват от водата като първа съставка преди SLS. Съжалявам, но това е толкова дразнеща подвеждаща реклама. SLS обикновено се ползва в концентрации от 2-3%, затова е доста лесно да се сложи висок процент от естествени съставки на такъв продукт. Но е все вода... и също толкова натурален колкото останалите шампоани в дрогерията. Ще ми се марките да спрат да заблуждават клиентите си. 
Befine
Lip Exfoliator
Full size: 15 ml / 10€ ??

I got the lip exfoliator and I was enthusiastic because Befine seem like a nice naturalistic brand. I tried it right away. The particles are way too small to do anything and it has terrible bitter taste. The worst lip scrub I have tried ever. I was inspired to do my own much tastier and more effective (and also 100% natural) that I should show you sometimes. But then I decided to try it as a face scrub and it actually worked because particles are very gentle and non-irritating. I will use it up this way but don't ever buy this lip scrub! You will want to vomit the next 30 minutes after use. 
Befine
Lip Exfoliator
Пълен размер: 15 мл / 10€ ??

Получих ексфолианта за устни и бях ентусиазирана, защото Befine изглеждат като приятна натуралистична марка. Пробрах го веднага. Частичките са твърде малки, за да свършат каквото и да е и има ужасен горчив вкус. Най-лошият скраб за устни, който съм пробвала. Вдъхнових се да си направя собствен много по-вкусен и ефективен (а и 100% натурален), който трябва да ви покажа някой път. Тогава реших да го пробвам като скраб за лице и всъщност стана, защото частичките са много нежни и недразнещи. Ще го използва така, но не си го купувайте като скраб за устни! Ще ви се ще да повърнете 30 минути след употреба. 
Lola Barcelona
Nail Polish #Rambla
Full size: 11 ml / 10€

Okay, it says it's 8 ml on my bottle but it doesn't matter. It's a very pretty nail polish. I didn't have such shade and I liked it enough to actually put it on my nails even though I rarely use nail polish these days.

Lola Barcelona
Nail Polish #Rambla
Пълен размер: 11 мл/ 10€

Добре, на моето шише пише 8 мл, но всъщност няма голямо значение. Много красив лак за нокти. Нямах такъв цвят и ми хареса достатъчно да се лакирам с него, въпреки, че много рядко го правя напоследък.
Amika
Oil Treatment Sea Buckthorn Berry
Full size: 100 ml / 34€ (sample size - 10 ml)


This is actually the best product in this box. And the one I'd love to get in full size. I hope I can find similar product for a bit cheap in the local parapharmacy. It smells so good and it makes my hair much easier to brush and untangle. I have the feeling I will be loving this in the long term. 
Amika
Oil Treatment Sea Buckthorn Berry
Пълен размер: 100 мл/ 34€ (мострен размер - 10 мл)

Това всъщност е най-хубавият продукт в тази кутия. И с удоволствие бих го имала в пълен размер. Надявам се да си намеря нещо подобоно за по-малко пари в местната парааптека. Мирише толкова хубаво и прави косата ми много по-лесна за разресване и разплитане. Имам чувството, че ще ми хареса доста в по-дълготраен план.
theBalm
Stainiac
Full size: 9 ml / 13,50€ (sample size - 1,2 ml)


This is the first product by theBalm I am trying mostly because I find them way overpriced with their horrendous packaging (obviously I must be the only one who thinks so). I saw this product and I thought "Oh, a lip tint! Cool. You can never have enough lip tints". Honestly it's a bad lip tint, especially for that price. It stains lips minimally and it's not buildable and it lasts around 3-4 hours which isn't spectacular either. I would pick the Tony Moly 4$ tint over this any time! But because of the gel texture it's easy to spread on the cheeks and it's actually really nice as a blush. And it's so tiny and portable so it will be used, most likely on my cheeks. 
theBalm
Stainiac
Пълен размер: 9 мл / 13,50€ (мострен размер - 1,2 мл)

Това е първият продукт на theBalm, който пробвам най-вече защото ги намирам твърде надценени предвид грозните опаковки (очевидно съм единствената, която смята така). Видях този продукт и си помислих "О, тинт за устни! Супер. Никога не можеш да имаш достатъчно". Честно казано, лош тинт за устни е, особено пък за тази цена. Оцветява устните минимално и не може да се наслоява, издържа около 3-4 часа, което хич не е впечатляващо. Предпочитам да си взема тинта за 4$ на Tony Moly! Но заради гелообразната текстура е лесен за разнасяне по бузите и всъщност е много пубав реж. И е съвсем мъничък и преносим така, че ще се ползва, най-вече на бузите. 
This month the box is slightly less good than the previous months but I wouldn't call it downright disappointing. The May box will be my last and then I am having a break because I am leaving France for the summer.


I hope you enjoy this presentation and as always if you have any requests for a more thorough reviews of any of the beauty box products, please let me know and I'd be glad to do it. 
Този месец кутията е по-малко хубава от предишните месеци, но не бих я нарекла чак разочароваща. Майската кутия ще ми е последна и после си правя малка почивка, защото няма да съм във Франция лятото.

Надявам се да ви е харесала презентацията и както винаги, ако имате заявки за по-подробно ревю на някой от продуктите в бюти кутиите, просто ми пишете ще се радвам да го направя.

2 comments:

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^