Wednesday, May 24, 2017

REVIEW: CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence

I am skipping the want part where I had the whole post finished in drafts and I managed to remove it and I am going straight to CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence. You can also find this under White Power (no kidding!) before CosRx realized this is kinda inappropriate.  Пропускам частта където изтрих цялата вече завършена публикация от чернови и преминавам веднага на CosRx Galactomyces 95 Whitening Power Essence. Можете също да я намерите и под White Power (не се шегувам!) преди CosRx да се усетят, че е леко неудачно. 
This essence holds the holy grail status for many and as usual, I was curious so I ordered it to see what the hype is about. It comes in a super nice convenient bottle with a pump, it contains 100 ml of product and I got mine for around $16. In my book, this is fairly inexpensive.  Есенцията е любимец на много и както винаги, бях любопитна и си я поръчах, за да видя защо е толкова хвалена. Пристига в много хубава удобна опаковка с помпа, съдържа 100 мл продукт и аз си взех моята за около $16. Според мен, това е доста добра цена. 
The pump is nice and actually dispenses the right amount of product. The packaging is plastic even if it looks like glass. I think I might keep this bottle, wash it and use it for something else because it's quite convenient. I have some shower gels that would fit in nicely.  Помпата е добра и всъщност наистина пуска точното количество продукт. Опаковката е от пластмаса, въпреки че изглежда като стъкло. Мисля, че може да си запазя шишето, да го измия и да го ползвам за нещо друго, защото е много практично. Имам разни душ гелове, които ще са идеални за целта. 
Where does this fit in your routine? I add it after my serum and before other essences with heavier texture or ampoules. If you don't use any of those it would go after toner and/or first treatment essence and before oil and/or cream. The essence claims to be whitening, but don't worry, if you have darker skin this won't make you whiter, it should simply even out your skin tone and make it brighter and healthier looking.  Къде се вписва в рутината? Аз използвам моята след серума и преди други есенции с по-тежка текстура или ампули. Ако не използвате нито едно от тези, ще отиде след тоника и/или първата есенция и преди олиото и/или крема. Есенцията твърди, че е избелваща, но не се притеснявате, ако имате тъмна кожа няма да ви направи по-бели, би трябвало просто да изравни тена и да го направи по-сияен и здравословен. 
This product is fragrance-free. It does have a bit of its own fragrance but that's only if you get it within millimeters to your nose. The texture is light and very pleasant, it's not sticky at all compared to CosRx Advanced Snail 95 Mucin Power Essence which drives me crazy (but review for it will show up sometimes this summer because I need to use it a bit longer before I talk to you about). It absorbs quickly and it's an overall great consistency for an essence.  Продуктът няма аромати. Има лек собствен аромат, но само ако го доближите на милиметри от носа ви. Текстурата е лека и много приятна, не е лепкава изобщо, сравнена с CosRx Advanced Snail 95 Mucin Power Essence, която ме побърква (но ревю за нея ще се появи това лято, защото трябва да я ползвам малко повече). Абсорбира се бързо и като цяло има много приятна консистенция за есенция. 
The first ingredient is Galactomyces Ferment Filtrate which is a moisturizer and an antioxidant, it supposedly has some brightening properties too. Keep in mind if you have fungal acne, you should definitely avoid Galactomyces ferment because it might make your condition worse. Niacinamide (a derivative of vitamin B3) is a bit of an all in one ingredient, it's an excellent moisturizer that has great brightening properties and I was very excited about its presence here. Sodium Hyaluronate is an excellent moisturizer. Betaine is a moisturizer, an antistatic and a viscosity control agent. Panthenol is a moisturizer and an antistatic. Glycerin is a solvent and a moisturizer. 1,2-Hexanediol is a solvent. Allantoin is an anti-inflammatory and anti-allergic ingredient that has soothing properties, you can often find it in cosmetics for sensitive skin. Butylene Glycol is solvent and a moisturizer. Xanthan Gum is a viscosity control agent. Ethyl Hexanediol is a solvent and a fragrance. Adenosine (a nucleoside) is an anti-aging ingredient.

You can find the ingredients in CosDNA here
Първата съставка е Galactomyces Ferment Filtrate, който е хидратант, антиоксидант и може би има избистрящи свойства. Имайте предвид, че ако имате гъбично акне, със сигурност трябва да избягвате фермента на Galactomyces, защото може да го влоши. Niacinamide (производен на витамин B3) прави от всичко по малко, отличен хидратант, има избистрящи свойства и бях много въодушевена, че го има в състава. Sodium Hyaluronate е отличен хидратант. Betaine е хидратант, антистатик и агент, контролиращ вискозността. Panthenol е хидратант и антистатик. Glycerin е разтворител и хидратант. 1,2-Hexanediol е разтворител. Allantoin е противовъзпалителна и противоалергична съставка с успокояващи свойства, често се намира в козметиката за чувствителна кожа. Butylene Glycol е разтворител и хидратант. Xanthan Gum е агент, контролиращ вискозността. Ethyl Hexanediol е разтворител и ароматизатор. Adenosine (нуклеозид) е противостарееща съставка.

Можете да намерите състава в CosDNA тук
As you can see CosRx kept it simple here and stuck to more or less only proven ingredients. A lot of people love this essence for its brightening properties but after 8 months of use I honestly saw no brightening at all. I went on and off for a couple of weeks and nothing happened. I am a bit disheartened this didn't do anything for me but it might be because my skin is in overall good state for a while and don't have any hyperpigmentation to fight with most of the time. This didn't give me the chok chok I hoped it would, unfortunately. It became that extra step in my routine that adds a bit of hydration but I can skip it and not even notice. I would still recommend giving this a go if you have a lot of redness or hyperpigmentation to get rid of, because it's a basic product that works for a lot of people. It's very inexpensive per ml and if you don't like it you give it away or use it up for that extra hydration like me. I suspect this doesn't have enough Niacinamide (5% according to studies) to be brightening because The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% works wonderfully for me and I saw visible brightening within 2 weeks of use.  Както виждате CosRx са оставили състава простичък и са се придържали към по-скоро доказано ефикасни съставки. Много хора харесват есенцията, заради избистрящите ѝ свойства, но след 8 месеца употреба, аз не видях никакво избистряне. Спирах и започвах отново употребата и за няколко седмици и нищо не се случи. Малко съм разочарована, че не проработи за мен, но е може би, защото кожата ми е в що годе добро състояние и  нямам никаква хиперпигментация през повечето време. Продуктът не доведе до chok chok (чок чок) ефект, както се надявах за съжаление. Стана онази екстра стъпка в рутината ми, която добавя малко хидратация, но мога да пропусна без дори и да забележа. Все още бих препоръчала да я пробвате, ако имате много зачервявания или хиперпигментация, от които искате да се отървете, защото е много простичък продукт, който работи за много хора. Съвсем евтина като цена за мл и ако не ви харесва можете да я подарите или да я изразходите за екстра хидратацията както аз правя. Подозирам, че няма достатъчно Niacinamide (5% според изследванията), за да е избистряща, защото The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% работи прекрасно при мен и видях видимо избистряне след 2 седмици употреба. 
In a nutshell, give this a go if you have a lot of hyperpigmentation to get rid of and if you want a cheap product with short ingredients. But if you're an experienced skincare user and your skin is healthy, there are chances this won't do what it claims for you.

What I like: 
 • Convenient packaging 
 • Inexpensive ($16) 
 • Huge amount of product (100 ml) 
 • Economical 
 • Fragrance-free
 • Pleasant texture
What I don't like: 
 • Minimal hydration 
 • Doesn't brighten
All in all: 2,5/5


Have you tried this holy grail product and did you like it? 
Обобщено, пробвайте я ако имате много хиперпигментация, от която искате да се отървете и ако искате евтин продукт с къс състав. Но ако имате опит в бялата козметика и кожата ви е здрава, има шансове, да не направи това, което твърди за вас.

Какво ми харесва:
 • Удобна опаковка
 • Евтина ($16)
 • Огромно количество продукт (100 мл)
 • Икономична 
 • Без ароматизатори
 • Приятна текстура 
Какво не ми харесва:
 • Минимална хидратация 
 • Не избистря
Обща оценка: 2,5/5


Пробвали ли сте този всеобщ любимец и на вас хареса ли ви?

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^