Thursday, December 8, 2016

REVIEW: Sephora Supreme Cleansing Oil

Cleansing oils have been all the hype for a while now but I only hopped on the train this year. I used to use a homemade mix of 50/50 extra virgin olive oil and micellar water and it works really well for those of us who like their waterproof mascara but don't want to rub their eyes until they bleed in order to remove it.  Почистващите олиа са новата мода от известно време, но аз се включих към нея чак тази година. Преди използвах домашно направен разтвор от 50/50 екстра върджин зехтин и мицеларна вода, и работи наистина чудесно, за тези от нас, които си обичат водоустойчивата спирала, но не искат да си търкат очите до зачервяване. 
I picked up this cleansing oil by Sephora this summer during the annual sales, it was less than 3€ while it's regular price was close to 10€. This version has been discontinued but Sephora have an updated one in similar yellow bottle. I'm planning to get it too but from what I've heard both are quite similar which is why I am doing this review for you.  Взех си почистващото олио на Sephora това лято през годишните намаление, беше по-малко от 3€, докато пълната му цена беше близо 10€. Тази версия вече не се предлага, но Sephora имат обновена в подобна жълта бутилка. Планирам да си взема и нея, но от това, което чувам са доста сходни, затова и правя това ревю за вас. 

The cleansing oil comes in a pretty bottle with a pump. The pump works super well and it dispenses the right amount of product. The packaging, however, is absolutely not travel-friendly. I took this when I went back to Bulgaria and it got everywhere. It's good I imagined this would happen and I put in a safety bag. We get a 190 ml of product which is pretty reasonable, it's just that what's with brands and making everything 190 ml instead of 200 ml? It bugs the perfectionist in me somehow.  Почистващото олио пристига в красива бутилка с помпичка. Помпичката работи много добре и пуска необходимото количество продукт. Опаковката, обаче, въобще не става за пътуване. Взех го когато ходих до България и и омаза всичко. Добре, че си представих, че може да стане така и го сложих в отделна торбичка. Получаваме 190 мл продукт, което е съвсем разумна, обаче защо всички марки правят продукти по 190 мл, а 200 мл напоследък? Някак си притеснява перфекциониста в мен. 
Anyway, convenient packaging to keep in your bathroom. I love that I can see how much I have left because there's no fate worse than having no makeup remover (just kidding, I actually have several backups... did you even doubt me!). I picked a refill of different cleansing oil though because I am planning to re-use this and I think more brands should get into refills.  Така или иначе, удобна опаковка за в банята. Харесва ми, че виждам колко ми е останало, тъй като няма по-лоша съдба от това да останеш без дегримьор (шегувам се, всъщност имам няколко резерви... съмнявахте ли се въобще!). Взех си рефил на друго почистващо олио, тъй като смятам да ползвам тази опаковка отново, и мисля че повече марки трябва да предлагат рефили. 
The main ingredient is Paraffinum Liquidum which is a solvent. I used to think it clogged my pores but well it doesn't, so I am no longer scared of using it although it's quite the heavy occlusive so I am careful with it. In a wash off product it's perfectly fine. PEG-6 isostearate is an emulsifier. Simmondsia chinensis Seed Oil (jojoba) is a moisturizer and an emollient. Crambe abyssinica Seed Oil (crambe) is a moisturizer. Gossypium herbaceum Seed Oil (cotton) is an emollient. Helianthus annuus Seed Oil  (sunflower) is an antioxidant and an emollient. Retinyl Palmitate is a derivative of vitamin A and it's an antioxidant. Tocopherol is a derivative of vitamin E and it's antioxidant. BHT is a preservative.


You can find the ingredients in CosDNA here. I appreciate the simple ingredients list a lot. Retinyl Palmitate scores in red because it's a controversial ingredient as it can be an irritant and it is possibly linked to skin cancer when exposed to sunlight. I think this issues concerns mostly sunscreens containing the ingredient and I am personally not bothered by its presence in a wash off product I use at night at all. 
Основната съставка е Paraffinum Liquidum, който е разтворител. Преди си мислех, че ми запушва порите, но не го прави, така че вече не ме е страх да го използвам, въпреки че е доста тежка оклузивна съставка, така че внимавам. В измивен продукт обаче, няма никакви проблеми. PEG-6 isostearate е емулсифиант. Simmondsia chinensis Seed Oil (жожоба) е хидратант и емолиент. Crambe abyssinica Seed Oil (абисинска горчица) е хидратант. Gossypium herbaceum Seed Oil (памук) е емолиент. Helianthus annuus Seed Oil  (слънчоглед) е антиоксидант и емолиент. Retinyl Palmitate е производен на витамин А и е антиоксидант. Tocopherol е производен на витамин Е и е антиоксидант. BHT е консервант.

Можете да намерите състава в CosDNA тук. Много оценявам простите съставки. Retinyl Palmitate се появява в червено, защото е спорна съставка, тъ като може да е дразнител и се предполага, че е свързан с рака на кожата когато се излага на светлина. Мисля, че тези проблеми засягат предимно слънцезащитата, която го съдържа и аз нямам никакъв проблем с присъствието му в измивен продукт, който нанасям вечер. 
I forgot to mention how to use cleansing oils, which I found quite challenging in the beginning. I apply the product on my skin and then I massage it on my face for about a minute in order to dissolve makeup. Then I wash it off with water. Once the product mixes with he water it emulsifies. Do not apply with wet hands because it will emulsify before you have the chance to massage it. After washing my face with water, there's still makeup left and I personally use regular toilet paper to remove the leftovers. You can use a towel if you want. The makeup has been already dissolved so no rubbing is required with you wipe it off.  Забравих да спомена как се използват почистващите олиа, което ми се стори доста сложно в началото. Нанасям продукта на кожата, после масажирам лицето около минута, за да разтвори грима. След това го измивам с вода. Веднъж щом продукта се смеси с вода се емулсифира. Не го нанасяйте с мокри ръце, защото ще се емулсифира преди да имате шанса да го масажирате. След като измия лицето ми с вода, все още има грим по него и лично аз използвам обикновена тоалетна хартия, за да премахна остатъците. Можете да ползвате и кърпа. Гримът вече се е разтворил, така няма нужда от търкане, за да го премахнете.
This product cleans perfectly all sorts of makeup, including my waterproof mascara. What I love is that it doesn't leave my face dry. It might have to do with the top ingredient being liquid paraffin because once you have washed it off, there's still a film left on my skin. This is when I go with my second foam cleanser and I remove everything. This works very well for me and my skin type because the film prevents my foam cleanser from over-washing my face.  Този продукт почиства идеално всякакъв вид грим, включително водоустойчива спирала. Това, което ми харесва е, че не изсушава лицето. Може би има нещо общо с това, че основната съставка е течен парафин, защото щом го отмиете все още има филм върху кожата. Тогава минавам с втория ми клийнзър, за да почистя всичко. Тази процедура работи много добре за моя тип кожа, защото филмът не позволява на пенещият се клийнзър да ми премие лицето.
Does this perform better than the homemade cleanser I used before? Not really, it works just as good but it smells better. However this product, has shown to be more economical and I use significantly less cotton pads now so it gets extra points for being ecological.  Справя ли се по-добре от домашния клийнзър, който ползвах преди? Не, работи също толкова добре, но мирише по-приятно. Обаче, този продукт е доста по-икономичен и използвам забележимо по-малко тампони сега, така че получава екстра точки за екологичност.
I would recommend cleansing oils and this one in particular to everyone using heavy eye makeup (eyeliner and waterproof mascara) and waterproof sunscreen daily. If you wear waterproof sunscreen daily, using just micellar water or cleansing foam won't remove it completely, you definitely need some kind of an oil to get the job done.


What I like: 
 • Affordable (10€) 
 • Good amount of product (190 ml) 
 • Convenient packaging with pump
 • The most economical makeup remover I've used 
 • Very gentle to my skin 
 • Actively helps my skin not getting dehydrated
 • Simple ingredients 
 • Pleasant fragrance

What I don't like: 
 • Not travel-friendly
All in all: 4,8/5

It's hard to find an affordable cleansing oil and for 10€, I think this one does quite a good job. The new version has similar ingredients, so I imagine it would be just as good. 

What's your favorite cleansing oil? 
Бих препоръчала почистващите олиа и това специфично на всички, които използват тежък очен грим (очна линия и водоустойчива спирала) и водоустойчива слънцезащита всеки ден. Ако носите водоустойчива слънцезащита, само мицеларна вода или почистваща пяна няма да я премахнат напълно, определено ви трябва някакво олио за тази работа.

Какво ми харесва: 
 • Достъпно (10€) 
 • Добро количество продукт (190 мл) 
 • Удобна опаковка с помпа
 • Най-икономичният дегримьор, който съм ползвала
 • Нежно към кожата ми
 • Активно подпомага кожата ми да не се дехидратира
 • Опростени съставки
 • Приятен аромат
Какво не ми харесва: 
 • Не става за пътуване 
Обща оценка: 4,8/5

Трудно е да се намери достъпно почистващо олио и за 10€, мисля че това се справя доста добре. Новата версия има подобни съставки, така че предполагам, че ще е също толкова добро. 

Кое е любимото ви почистващо олио? 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^