Saturday, February 13, 2016

REVIEW: Holika Holika Bloody Oil Tint #PK102 Bloody Berry

I've been absent for some time again because I was too busy with school and work but I will try to find some time to upload some blog posts and videos I shot these days.  Пак отсъствам за известно време, защото съм твърде заета с университета и работата, но ще се опитам да намеря време да кача няколко публикации, както и видеата, които снимах тези дни. 


Today's hero is Holika Holika Bloody Oil Tint in Bloody Berry. These tints became super popular in Korea when they came out because of their innovative formula. The tint comes in 2 phases that don't mix, one of clear liquid oil and one of powdery looking pigment. The tint overall looks like a blood clot in a magical bottle and I find it fascinating!  Днешният герой е Holika Holika Bloody Oil Tint в in Bloody Berry. Тези тинтове станаха супер популярни в Корея след като излязоха, заради иновативната си формула. Тинтът е в 2 фази, които не се смесват, едната е прозрачно течно олио, а другата пудрено изглеждащ пигмент. Тинтът изглежда като съсирек кръв в магическа бутилка и аз го намирам за очарователен!
The tint came in a pretty vamp paper box, Holika Holika always pay so many attention to details! I picked a vamp berry shade I really like.  Тинтът пристига в красива вампирска картонена кутия, Holika Holika винаги обръщат внимание на малките детайли! Избрах си вампирски бери цвят, който аз много си харесвам. 
Unfortunately I can't find the ingredients anywhere, I assume they are written in Korean on the packaging.  За съжаление не намирам състава никъде, предполагам е на корейски върху опаковката. 
The brush is really easy to use to blend the product and since it leaks it definitely needs some good blending. The consistency is oily but it doesn't feel sticky. However even on its own it's not drying unlike many other tints. I have one transparent lip pencil I never use, I should try it with this tint to see if it improves the leaking problem.  Четката е много лесна за употреба за преливане на продукта, тъй като той малко се разтича и определено се нуждае от добро преливане. Но дори и самостоятелно нанесен не е изсушаващ като много други тинтове. Имам един прозрачен молив за устни, който никога не ползвам, трябва да видя дали ще помогне с лекото разтичане. 
There are two ways to apply this, one is not to shake the packaging and get a sheer stain and the other is to thoroughly shake it and get more opaque look. I personally always shake it because otherwise the color is way too similar to my natural lips so it's like I didn't put anything.  Има два начина да се нанесе, единият е да не се разклати опаковката и да се получи лек стейн, а другият добре да се разклати за по-пигментирана визия. Аз винаги го разклащам, защото иначе цветът е твърде подобен на моите естествени устни и изглежда все едно не съм слагала нищо. 
I really like the shade on my lips however it is a bit hard to apply it evenly on my upper lip (common problem for many tints) and since the texture of this product is so oily and hydrating it doesn't last long on its own. That's why I always seal with tinted lip balm and this way it lasts gooа 4-5 hours. Taking it off can be a bit problematic but it easily goes away after a swipe with a cotton pad with makeup remover unlike Tony Moly Delight Tony Tint which is insanely hard to remove, this one doesn't leave a patchy stain even after my attempt to wipe it off.  Много ми харесва цвета на моите устни, но е леко трудно да се нанесе равномерно на горната устна (чест проблем с много тинтове) и тъй като текстурата на този продукт е мазничка и хидратираща, не издържа дълго самостоятелно. Затова винаги го запечатвам с оцветен балсам и така издържа около 4-5 часа. Свалянето може да е леко проблематично, но лесно се маха след избърсване с тампон с дегримьор за разлика от Tony Moly Delight Tony Tint, който се сваля супер трудно, този не оставя стейн на петна дори и след опит да го изтрия. 
I wanted to get this product for a long time before I actually did and I am really glad because I've actually been enjoying it quite a lot and wearing it super often ever since I got it. If you look weird creepy-cute looking products like this and you enjoy lip tints, I think you will like it.

What I like: 

 • Inexpensive (around 6$) 
 • Adorable packaging 
 • Great range of vampy shades
 • Super economical 
 • Somehow longlasting (around 4 hours with lip balm) 
 • Very versatile 
What I don't like: 
 • It leaks a little bit
All in all: 4,5/5


That was it from me today, I hope you are having a great weekend! 

Исках да си взема този продукт от доста време и се радвам, че го направих, тъй като много ми харесва и го използвам супер често от както го имам. Ако харесвате странни плашещо-сладки продукти като този и тинтове за устни, мисля, че ще ви хареса.

Какво ми харесва:

 • Достъпен (около 6$)
 • Сладуреста опаковка 
 • Страхотен подбор от вамп цветове
 • Много икономичен 
 • Донякъде дълготраен (около 4 часа с балсам отгоре)
 • С много приложения 
Какво не ми харесва: 
 • Леко се разтича 
Обща оценка: 4,5/5 


Това беше от мен за днес, надявам се, че прекарвате страхотен уикенд!

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^