Monday, March 16, 2015

REVIEW: Maybelline Baby Lips Quenched

Today's review is about a product that highly disappointed me and I've been delaying it for months. Maybelline Baby Lips are one of the most raved lip balms out there and in my opinion their fame is totally undeserved.  Днешното ревю е за продукт, който много ме разочарова и го отлагам от месеци. Maybelline Baby Lips са едни от най-хвалените балсами и според мен славата им е изцяло незаслужена. 


Today I am showing you Quenched, I also own Cherry Me and Pink Punch. The packaging is eyecathing and I have no complaints there.  Днес ви показвам Quenched, имам също Cherry Me и Pink Punch.Опаковката хваща окото и нямам забележки към нея. 

Unfortunately this is where the good things end and I start to be seriously disappointed. The product has SPF 20 which is not a bad thing but it isn't something exciting either because such low SPF would last on my lips 20-30 minutes.  За съжаление тук хубавите неща свършван и започвам сериозно да се разочаровам. Продуктът има слънцезащитен фактор от 20, което не е лошо, но не е и кой знае колко интригуващо, защото толкова нисък фактор ще се задържи на устните ми за 20-30 минути.

Looking at the ingredients it's very easy to spot how Maybelline decided to go cheap on us and put a bunch of synthetic ingredients instead of something actually moisturizing. Lip balms are one of the easiest type of products to be made of 100% organic ingredients but this is definitely not the case. Isopropyl myristate and petrolatum are one of the first ingredients and none of them are actually very effective against chapped lips. They did add some shea butter but the concentration is very questionable.  Поглеждайки съставките е много лесно да се забележи как Maybelline са решили да бъдат евтини и да сложат едит куп синтетични съставки вместо нещо наистина подхранващо. Балсамите за устни са едни от най-лесните продукти за правене от 100% органични съставки, но тук определено не е така. Isopropyl myristate и petrolatum са едни от първите съставки и нито една от двете не е особено ефективна срещу напукани устни. Добавили са някакво количество масло от ший, но концентрацията е много съмнителна.Moving on the effect, it's just as unimpressive as the ingredients. This product doesn't help with chapped lips at all. It doesn't even help keep moisturized healthy soft lips...  Продължавайки с ефекта, той е също толкова невпечатляващ като съставките. Продуктът не помага при напукани устни изобщо. Дори не помага при запазването на хидратация на здрави меки устни... 

I've heard lip balms like that work good keeping the moisture in if you put another lip balm under it but the whole thing sounds over-complicated. And if I reach for another lip balm in first place I wouldn't look for this one to put it on top.  Чувала съм, че този тип балсами се справят добре с запазването на хидратацията, ако се сложи друг балсам под тях, но цялата тази история звучи твърде сложна и ако посегна към друг балсам, изобщо няма да търся този, за да го сложа отгоре. 

It is supposed to taste and smell like sugary lemon but it feels very chemical and unnatural to me and I am not a fan. The smell doesn't last very long but neither does this lip balm.  Трябва да има вкус и мирис на захарен лимон, но за мен се усеща много химично и неестествено и не съм фен. Миризмата не остава за дълго, но и самият балсам изчезва бързо.


I am almost finished it already but it's taking me more than a year when I usually need 2-3 months to go through a lip balm this size. I honestly don't understand how can so many people rave about this product. For the price of this product in Europe I can get a 100% organic lip balm twice this size.


I won this product from a giveaway together with Cherry Me which I like more because I can use it to blend my lip tints and it doesn't taste that artificially. Later I bought Pink Punch but I haven't opened it yet. I saw Maybelline introduced new lip balms on the French market this year but after I threw a quick look to the ingredients I decided they will be just as disappointing and I wasn't tempted to pick any of them.


What I like:

 • Pretty packaging
 • Decent amount of product
 • SPF 20 


What I don't like: 

 • Cheap low quality ingredients 
 • Doesn't moisturize 
 • Artificial smell and taste 
 • Not long-lasting 
 • Unreasonable price for the quality


All in all: 1/5

This lip balm only gets a 1 because of the SPF which is the only thing not making it absolutely useless.


I am starting to think that I should stop believing the "raved products" are actually any good and it isn't all marketing because I usually end up disappointed and with slightly less money in my pocket.

Почти съм го привършила вече, но ми отне повече от година, а обикновено свършвам балсами от този размер за 2-3 месеца. Честно казано изобщо не мога да разбера защо толкова много хора харесват този продукт. За тази цена в Европа мога да си взема 100% органичен балсам двоен на този по размер.


Спечелих този продукт от гивъуей заедно с Cherry Me, който ми харесва повече, защото мога да преливам тинтовете за устни с него и няма такъв химичен вкус. По-късно си купих и Pink Punch, който все още е неотворен. Видях, че Maybelline са извадили нови балсами на френския пазар тази година, но след  като хвърлих бърз поглед на съставките реших, че ще са също толкова разочароващи и изобщо не се изкуших да ги купя.


Какво ми харесва 

 • Красива опаковка
 • Достатъчно количество продукт
 • Слънцезащитен фактор 20


Какво не ми харесва: 


 • Евтини нискокачествени съставки 
 • Не подхранва 
 • Изкуствена миризма и вкус 
 • Не се задържа дълго
 • Неприемлива цена за качеството

Обща оценка: 1/5

Този балсам получава 1 само заради слънцезащитния фактор, което е единственото нещо, което не го прави безполезен.

Започвам да си мисля, че трябва да спря да вярвам, че "хвалените продукти" всъщност са добри и не е само маркетинг, защото обикновено оставам разочарована и с малко по-малко пари в джоба. 

1 comment:

 1. This was an awesome review. I remember buying one of these a year or two ago on a whim. I used it all up...not because I liked it, but because I didn't want to admit I just wasted 5 bucks on a mediocre lip balm.

  ReplyDelete

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^