Sunday, March 15, 2015

Birchbox France February 2015


The Birchbox for February came a month ago and I can't wait to show you what was inside. The theme that month is not very surprising, Things we love. The design of the box is very pretty in my opinion.  Birchbox за февруари пристигна преди месец и нямам търпение да ви покажа какво беше вътре. Темата през този месец не беше много изненадваща, Нещата, които обичаме. Дизайнът на кутията е много красив според мен.

I was absent for a long time for which I am sorry but I had exam period again and I didn't have any time for hobbies.  Отсъствах за дълго време, за което съжалявам, но имах изпитен период отново и нямах време за хобита.


Here is what there was in the box. It contains 5 products this month and the usual bonus accessory by Birchbox or their partners was absent. I don't really consider the tiny sachet sample as a sixth product.  Ето какво имаше в кутията. Този месец съдържа 5 продукта и бонусът аксесоар от Birchbox или партньорите им отсъстваше този път. Не смятам мъничкото саше за шести продукт. 


The size of the the products isn't all that exciting but they all seem very interesting and they match my taste so overall I have no complaints.  Размерът на продуктите не е, чак толкова въодушевяващ, но всички изглеждат интересни и съвпадат с моя вкус за това като цяло нямам оплаквания. 

Burt's Bees 
Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion
Full size: 170 g / 14, 95 € (sample size - 25 g)
Starting with the most exciting product. Burt's Bees is a brand I like. I love their lip balms and I have always wanted to try their skincare but it seems a little pricey. I love this body lotion and maybe I will even consider buying it in full size.
Birchbox kinda overpriced it though because I am certain it's cheaper at the local parapharmacy. 
Burt's Bees 
Naturally Nourishing Milk & Honey Body Lotion
Пълен размер: 170 гр / 14, 95 € (мострен размер - 25 гр)

Започвам с най-интересния продукт. Burt's Bees са марка, която харесвам. Обичам техните балсами за устни и винаги съм искала да пробвам и грижата им за кожата, но ми се струват малко скъпи. Този лосион за тяло много ми харесва и може би дори ще си помисля да си го купя в пълен размер. От Birchbox обаче леко да го надценили, защото съм сигурна, че в местната парааптека е по-евтин. Davines
Minu Conditioner & Minu Shampoo
Full size: 250 ml / 17,60 € (sample size - 75 ml)
Full size: 250 ml / 22,70 € (sample size - 12 ml)


I am always excited to receive new hair care products. The conditioner looks great, it smells really really nice and I liked it. I wouldn't purchase a full size because of the hideous price. I haven't tried the tiny shampoo sample yet. I am really disappointed with those samples, this amount of product is for a third of my hair... How exactly am I supposed to test the product?


Davines
Minu Conditioner & Minu Shampoo
Пълен размер: 250 мл / 17,60 € (мострен размер - 75 мл)
Пълен размер: 250 мл / 22,70 € (мострен размер - 12 мл)


Винаги се радвам да получа нови продукти за грижа за косата. Балсамът за коса изглежда чудесно, мирише много приятно и ми харесва. Не бих си го поръчала в пълен размер заради безумната цена. Не съм пробвала малката мостра на шампоане все още. Много съм разочарована от тези мостри, това количество продукт е за 1/3 от косата ми... Как точно се очаква да го тествам?


Pixi By Petra
Shea Butter Lip Balm
Full size: 4 g / 11 €

This lip balm is actually an amazing everyday nude suitable even for me. I have tons of lip balms but something made me open this one and start using it right away. It has a bittery taste that reminds me of almonds. I am not sure I would repurchase it but I will definitely use it with pleasure. 
Pixi By Petra
Shea Butter Lip Balm
Пълен размер: 4 гр / 11 €

Този балсам за устни всъщност е невероятен ежедневен нюд подходящ дори и за мен. Имам много балсами, но нещо ме накара да отворя този и да започна да го използвам веднага. Има леко горчив вкус, който ми напомня на бадеми. Не съм сигурна, че ще си го поръчам отново, но определено ще го използвам с удоволствие. 


Lollipops Make-Up
Crayon Eyeliner Noir #701 Goodbye Moon
Full size: 12 g / 14 €

I don't  really use eye pencils, especially black because good black eyeliner is easy to find. I tested this couple of times and it smudges awfully so if I actually paid 14€ for it I would be very disappointed. My mom said she'd like to have it so I am giving it to her.

Lollipops Make-Up
Crayon Eyeliner Noir #701 Goodbye Moon
Пълен размер: 12 гр / 14 €

Не използвам моливи за очи особено често, особено черни, защото хубава черна очна линия лесно се намира.  Използвах този няколко пъти и се размазва ужасно, ако бях платила 14€ за него щях да съм много разочарована. Мама каза, че го иска, така че ѝ го давам директно. 

REN
Glycolactic Radiance Renewal Mask
Full size: 50 ml / 40 € (sample size - 10 ml)I've heard about this brand recently and I am happy to receive a product by them. I tried this mask couple of times and I quite like it. It's a mild exfoliating mask that doesn't dry out my skin or cause redness. But I wouldn't pay 40€ for the full size.


Overall it was quite interesting box and I am keeping my Birchbox subscription. I received the March box this week so a post for it is coming as soon as possible.  
REN
Glycolactic Radiance Renewal Mask
Пълен размер: 50 мл / 40 € (мострен размер - 10 мл) 

Чух за тази марка наскоро и много се радвам да получа продукт от тях. Използвах маската няколко пъти и доста ми допадна. Лека ексфолираща маска, която не изсушава кожата и не предизвиква зачервяване. Но не бих платила 40€ за пълния размер.

Кутията беше доста интересно и си запазвам абонамента към Birchbox. Получих и мартенската кутия тази седмица, затова публикация за нея ще има възможно най-скоро. 

No comments:

Post a Comment

Your comments make me very happy and I always read them! If you have a question, do not be scared to ask! I will try to respond as soon as possible! ^^